POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - redovni pregledi - poslovnik ustavnog suda - uredba o razini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2416
Na temelju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ATESTIRANJU ZAŠTITNIH OPASAČA I O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o obvezatnom atestiranju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, broj 67/89), članak 2. mijenja se i glasi:
»Članak 2.
Zaštitni opasači potvrđuju se tako da se potvrđuje tip proizvoda, uz kontrolu usklađenosti proizvoda s potvrđenim tipom.
Tip proizvoda prema pravilniku određen je u hrvatskoj normi iz članka 1. pravilnika.«
Članak 2.
Članak 8. pravilnika mijenja se i glasi:
»Članak 8.
Potvrda o sukladnosti izdaje se za svaki tip zaštitnog opasača.
Zaštitni opasač za koji je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač, odnosno uvoznik označuje potvrdbenim znakom.
Izgled i upotreba potvrdbenog znaka za proizvode iz članka 1. pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj: 88/98, 165/98 i 8/99), s tim što se utvrđuje i ovo:
a) visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 15 mm do 30 mm,
b) označivanje potvrdbenim znakom obavlja se utiskivanjem, naljepnicom ili privjesnicom.«
Članak 3.
U članku 9. pravilnika, iza stavka b) dodaje se stavak c) koji glasi:
»c) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«
Članak 4.
Iza članka 10. dodaju se novi članci 10.a i 10.b koji glase:
»Članak 10.a
Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba za potvrđivanje proizvoda donesena prije stupanja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ove naredbe.
Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovoljiti sve uvjete iz članka 9. pravilnika.
Članak 10.b
U cijelome tekstu Pravilnika o obvezatnom atestiranju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda, riječ »atestiranje« zamjenjuje se riječju »potvrđivanje«, riječ »atest« zamjenjuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamjenjuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamjenjuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamjenjuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje« zamjenjuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamjenjuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«
Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/53
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti