POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - nacionalno pravo - odluka o razrješavanju - uredba o posebnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1700
Na temelju članka 243. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98 ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK

O PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA

Članak 1.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na utvrđivanje sposobnosti za uporabu plutajućih objekata čija je istisnina veća od 15 tona ili dužina veća od 15 metara ili manji ako je složene konstrukcije ili ugrađenog postrojenja snage veće od 8 kW.
Članak 2.
Plutajućim objektom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

 1. pristan – plutajući objekt namijenjen pristajanju drugih plovila i opremljen uređajima za vez, snabdijevanje i prekrcaj tereta,
 2. plutajuća radionica – plutajući objekt namijenjen za popravke plovila na vodi,
 3. pontonski most – most položen preko posebno sidrenih i međusobno povezanih pontona,
 4. stambena lađa – plutajući objekt namijenjen za boravak osoba koje nisu posada objekta,
 5. plutajući hotel i restoran – plutajući objekti namijenjeni ugostiteljskim svrhama,
 6. plutajući dok – plutajući objekt građen i opremljen za dizanje i spuštanje – porinuće plovila prilikom radova dokovanja,
 7. pontonska marina – niz međusobno povezanih pontona, posebno usidrenih i privezanih, opremljenih opremom za vez i snabdijevanje drugih plovila posebice plovila za sport i razonodu,
 8. sva druga slična plovila, stalno privezana, usidrena na vodi ili položena na dno koja nisu uobičajeno namijenjena za plovidbu.

Članak 3.
(1) Sposobnost za uporabu plutajućeg objekta utvrđuje se njegovim pregledom.
(2) Na obavljanje pregleda i izdavanje knjiga i isprava plutajućih objekata primjenjuju se odredbe članka 60. i 61. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98) i odredbe Pravila za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe Hrvatskog registra brodova (u daljnjem tekstu Tehnička pravila).
Članak 4.
Pregled plutajućeg objekta vrši Hrvatski registar brodova na zahtjev nosioca prava korištenja odnosno vlasnika. Zahtjev se podnosi na način i u rokovima kako je to određeno Tehničkim pravilima.
Članak 5.
(1) Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta izdat će se plutajućem objektu za koji se nakon izvršenog pregleda utvrdi da odgovara propisanim uvjetima.
(2) Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta mora se nalaziti na plutajućem objektu za vrijeme njegove uporabe.
(3) Pored svjedodžbe o sigurnosti na plutajućem objektu moraju se nalaziti isprave i knjige prema odredbama članka 61. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98).
Članak 6.
(1) Na postupak upisa plutajućih objekata na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o upisu brodova unutarnje plovidbe.
(2) Nakon upisa plutajućem objektu se izdaje Upisni list plutajućeg objekta.
(3) Obrazac Upisnog lista plutajućeg objekta dat je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1).
Članak 7.
(1) Nadzor nad sposobnošću za uporabu plutajućih objekata vrše inspektori sigurnosti plovidbe.
(2) Nadzor obuhvaća provjeru sljedećeg:

 1. valjanost i rok važenja upisnog lista plutajućeg objekta,
 2. roka valjanosti svjedodžbe o sigurnosti plutajućeg objekta,
 3. usklađenosti stanja objekta sa podacima u svjedodžbi,
 4. ispravnosti i broja propisane opreme i uređaja,
 5. broja ukrcanih osoba,
 6. količine i vrste tereta koji se ukrcava kao i smještaja tereta,
 7. je li objekt ispravno privezan, usidren odnosno položen na dno unutarnjih voda na njemu određenom mjestu,
 8. je li objekt ima propisani broj stručnih radnika odnosno stalnog čuvara.

(3) Ukoliko inspektor sigurnosti plovidbe na plutajućem objektu utvrdi postojanje bilo kojeg od nedostataka iz stavka 2. ovog članka naredit će vlasniku, odnosno korisniku objekta da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a ukoliko stanje objekta neposredno ugrožava sigurnost ljudi, tereta i objekta zabraniti uporabu i narediti uklanjanje objekta.
Članak 8.
Najmanji broj i vrstu uređaja i opreme plutajućeg objekta utvrdit će Hrvatski registar brodova prilikom pregleda i upisat će ih u svjedodžbu o sigurnosti plutajućeg objekta.
Članak 9.
Plutajući objekti čija je istisnina manja od 50 tona ili sa ugrađenim postrojenjem snage manje od 8 kW, ne moraju imati ukrcane stručne osobe, ali moraju imati čuvare.
Članak 10.
Plutajući objekti moraju imati ukrcane stručne osobe kako slijedi:

 1. plutajući objekt od 50 do 500 tona istisnine jednu osobu sa zvanjem mornara
 2. plutajući objekt preko 500 tona istisnine jednu osobu sa zvanjem kormilar tegljenice.

Članak 11.
Za plutajuće objekte na koje se ne odnose odredbe članka 10. ovoga Pravilnika, broj stručnih osoba odredit će kapetanija kod koje je plutajući objekt upisan, vodeći računa o jačini ugrađenih postrojenja, namjeni i tehničkoj opremljenosti plutajućeg objekta.
Članak 12.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 3.0000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

 1. ako drži u uporabi plutajući objekt bez utvrđene sposobnosti za uporabu (članak 3.),
 2. ako ne drži i uredno ne vodi na plutajućem objektu isprave i knjige propisane ovim Pravilnikom (članak 5.),
 3. ako drži u uporabi plutajući objekat, a nije otklonila nedostatke po nalogu inspektora sigurnosti plovidbe u danom joj roku (članak 7),
 4. ako drži u uporabi plutajući objekt bez ukrcanog propisanog broja stručnih osoba (članak 10. i 11.).

Članak 13.
Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

 1. Pravilnik o najmanjem broju i vrsti uređaja i opreme koju moraju imati plutajući objekti na moru i unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 11/70 i 15/70) u dijelu koji se odnosi na unutarnje vode.
 2. Uputstvo o načinu vođenja evidencije plutajućih objekata, o obrascima za vođenje te evidencije i o obrascu svjedodžbe sigurnosti plutajućeg objekta.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-02/31
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti