POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - rješenja i pravilnici - ispravak uredbe izvještaji - ispravak pravilnika propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1137
Na temelju članka 114. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. svibnja 2000. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU
Članak 1.
U Uredbi o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 52/99, 145/99 i 24/2000), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Vještaci i viši vještaci zaposlenici su Zavoda.«.
U stavku 2. riječi: »Ministar nadležan za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: ministar) daje odobrenje za obavljanje poslova vještaka i viših vještaka«, zamjenjuju se riječima: »Za vještaka i višeg vještaka može biti imenovana osoba«.
Stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavci 4. i 5., koji postaju stavak 3., mijenjaju se i glase:
»Vještak i viši vještak koji obavlja poslove vještačenja na temelju medicinske dokumentacije dostavljene u sklopu pravne pomoći od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju mora ispunjavati uvjet znanja jednog stranog jezika.«.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Za rad vještaka i viših vještaka potrebnu medicinsku opremu i pribor, namještaj i druga sredstva za obavljanje poslova vještačenja i odgovarajuće radne prostorije osigurava Zavod.
(2) Za obavljanje administrativnih poslova u vezi s radom vještaka i viših vještaka, općim aktom Zavoda utvrđuje se potreban broj odgovarajućih zaposlenika.«.
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»(1) Broj vještaka i viših vještaka određuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja Zavoda.
(2) Upravno vijeće Zavoda imenuje vještake i više vještake na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom glasilu.
(3) Vještaci i viši vještaci imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.«.
Članak 4.
U članku 7. stavku 2. riječ: »osiguranja« zamjenjuje se riječju: »stanja«.
Članak 5.
Članak 8. briše se.
Članak 6.
Članak 9. briše se.
Članak 7.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Zasnivanje radnog odnosa vještaka i viših vještaka uređuje se ugovorom o radu kojeg u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.«.
Stavci 4. i 5. brišu se.
Članak 8.
Članak 11. briše se.
Članak 9.
U članku 12. stavku 3. i članku 22. stavku 3. riječi: »stavka 4.«, zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.
U članku 26. stavku 4. riječ: »ministra«, zamjenjuje se riječima: »ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje«.
Članak 10.
U članku 38. stavcima 1. i 2. riječi: »najkasnije do 31. svibnja 2000.«, zamjenjuju se riječima: »prema odredbama ove Uredbe.«.
Članak 11.
Članak 40. briše se.
Članak 12.
Ova Uredba stupa na snagu 1. lipnja 2000. godine.
Klasa: 140-01/00-01/02
Urbroj: 5030104-00-3
Zagreb, 18. svibnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti