POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - recenzije - pravilnik o pobližim - zakon o nacionalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
1120
Na temelju članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 - pročišćeni tekst), te članka 67. stavka 3. i članka 73. stavka 3. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. svibnja 2000. godine, donio je
ODLUKU
O OBAVLJANJU NADZORA NAD POSLOVANJEM BANAKA
I. OPĆE ODREDBE

 1. Ovom Odlukom Hrvatska narodna banka propisuje sadržaj i način obavljanja nadzora nad poslovanjem banaka, štedionica, stambenih štedionica, podružnica i predstavništava stranih banaka u Republici Hrvatskoj (u nastavku: banka), kao i mjere koje se poduzimaju radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u poslovanju banke i radi poboljšanja stanja u banci.
 2. Ovom se Odlukom detaljnije definiraju i ovlaštenja u nadzoru, provedba nadzora, uvjeti za izricanje propisanih mjera, te izdavanje rješenja od strane Hrvatske narodne banke, ovisno o stupnju i razini utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju banke.

Nepravilnostima u poslovanju banke, prema ovoj Odluci, smatraju se:
- stanja i aktivnosti banke kojima se ne osigurava primjena utvrđenih poslovnih politika i dovodi u pitanje kvaliteta poslovanja i prihvatljiva razina rizika koju banka preuzima u svom poslovanju,
- slabosti u organizaciji i poslovanju banke koje ugrožavaju likvidnost, solventnost, sigurnost i rentabilnost banke,
bez obzira što banka ne postupa suprotno Zakonu o bankama (u nastavku: Zakon), drugim zakonima i propisima.
II. SADRŽAJ NADZORA
3. Nadzor zakonitosti i pravilnosti poslovanja banke, obuhvaća:

 1. usklađenost stvarnog stanja s dokumentacijom na temelju koje je izdano odobrenje za rad banke;
 2. usklađenost predmeta poslovanja banke s rješenjem o odobrenju za rad banke;
 3. usklađenost akata banke i poslovanja banke s odredbama propisa i rješenjem o odobrenju za rad;
 4. istinitost, cjelovitost i pravodobnost izvješćivanja Hrvatske narodne banke;
 5. uvid i nadzor nad ustrojem banke i vođenjem poslovnih knjiga, poglavito njihove pouzdanosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i usklađenosti s financijskim i drugim izvješćima koje banka sastavlja i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci;
 6. procjenu i ocjenu poštivanja temeljnih načela bankovnog poslovanja (likvidnost, sigurnost i rentabilnost) te s tim u svezi adekvatnosti upravljanja i vođenja banke;
 7. pravilnost iskazivanja plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki (u nastavku: plasmani) prema stupnjevima rizika i adekvatnost formiranih posebnih pričuva za identificirane i neidentificirane gubitke;
 8. pravilnost izračuna jamstvenoga kapitala;
 9. pravilnost izračuna stope adekvatnosti kapitala;
 10. pravilnost iskazivanja izloženosti banke prema jednoj osobi, velike izloženosti, ukupne izloženosti i izloženosti prema dioničarima i osobama u posebnom odnosu prema banci;
 11. pravilnost iskazivanja devizne pozicije i odnosa između devizne pozicije i jamstvenoga kapitala banke;
 12. pravilnost iskazivanja i vrednovanja ulaganja u materijalnu imovinu, vlasničke uloge i druge vrijednosne papire;
 13. pravilnost upravljanja likvidnošću i održavanja ročne usklađenosti aktive i pasive;
 14. pravilnost obavljanja i učinkovitost unutarnje kontrole i unutarnje revizije;
 15. pravilnost izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća, koje je obavila ovlaštena revizorska tvrtka;
 16. pravilnost provođenja mjera monetarne i devizne politike i propisa kojima su uređeni devizno poslovanje i kreditni odnosi s inozemstvom;
 17. druge poslove nadzora koji proizlaze iz ovlaštenja Hrvatske narodne banke koja se temelje na drugim zakonima.

III. NAČIN OBAVLJANJA NADZORA
4. Nadzor nad poslovanjem banaka Hrvatska narodna banka obavlja:
a) raščlambom propisanih financijskih izvješća i druge dokumentacije koju banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, kao i podataka koji su dobiveni na temelju posebnih zahtjeva Hrvatske narodne banke;
b) izravnim nadzorom koji se obavlja u banci pregledom poslovnih knjiga i drugih evidencija banke, kao i druge poslovne dokumentacije u izvorniku ili drugom valjanom obliku, kao i opremljenosti banke (tehnička, kadrovska i organizacijska) te internih akata banke, sve kako bi se utvrdila i ocijenila zakonitost i pravilnost poslovanja banke.
III.1. Nadzor raščlambom financijskih izvješća
5. Ako se nadzorom banke raščlambom financijskih izvješća u Hrvatskoj narodnoj banci utvrdi da banka u svom poslovanju postupa nepravilno ili postupa suprotno zakonu i drugim propisima, Hrvatska narodna banka sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru raščlambom financijskih izvješća kojim se konstatiraju utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.
Zapisnik iz prethodnog stavka sastavlja se i na temelju njega poduzimaju se mjere na istovjetan način kao i kod zapisnika koji se sastavlja na temelju provedenoga izravnog nadzora banke.
II.2. Izravni nadzor
III.2.1. Provedba i uvjeti za provedbu izravnog nadzora
6. Izravni nadzor u bankama obavljaju ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke, uz predočenje službene iskaznice inspektora Hrvatske narodne banke.
Uprava banke u kojoj se obavlja izravni nadzor dužna je ovlaštenim djelatnicima Hrvatske narodne banke omogućiti uvid u sve poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, izvorne dokumente, kreditne i druge spise i drugu dokumentaciju koju posjeduje, a koja je potrebna za obavljanje nadzora nad poslovanjem banke.
7. Ako se poslovne knjige, knjigovodstvene i druge evidencije, dokumentacija i spisi vode s pomoću računala, banka u kojoj se obavlja nadzor dužna je ovlaštenim djelatnicima Hrvatske narodne banke osigurati uvid u baze podataka, odnosno osigurati ispise dokumenata koji su potrebni za obavljanje nadzora.
Banka u kojoj se obavlja nadzor dužna je na zahtjev ovlaštenih djelatnika Hrvatske narodne banke dati dokumentaciju i detaljna objašnjenja funkcioniranja računovodstvenog sustava banke i programskih rješenja. Ta dokumentacija i objašnjenja moraju osigurati:

 1. sve potrebne informacije o programskim rješenjima,
 2. interne kontrole koje osiguravaju pravilnu i sigurnu obradu podataka,
 3. interne kontrole koje onemogućavaju dodavanje, mijenjanje i brisanje pohranjenih podataka u računalom vođenim evidencijama.
 4. Pri obavljanju izravnog nadzora članovi uprave banke, prokuristi, druge rukovodeće osobe, kao i zaposlenici banke dužni su dati sve potrebne informacije i objašnjenja važna za provedbu nadzora nad poslovanjem banke.

Ovlašteni djelatnik Hrvatske narodne banke koji je voditelj nadzora, ima pravo od članova uprave i/ili drugih rukovodećih osoba banke zahtijevati i pisana objašnjenja i informacije. Rok u kojem su odgovorne osobe banke dužne dati odgovore i objašnjenja u pisanom obliku određuje voditelj nadzora, ovisno o naravi postavljenih zahtjeva.
9. Uprava banke u kojoj se obavlja nadzor dužna je na zahtjev ovlaštenih djelatnika Hrvatske narodne banke omogućiti nadzor i u drugim prostorijama banke, a ne samo onim u sjedištu banke, odnosno kod osoba kod kojih se obavlja bankovno poslovanje po ovlaštenju banke, a koji su u vezi s nadzorom.
10. Hrvatska narodna banka obavlja izravni nadzor u službenom radnom vremenu banke u kojoj se obavlja nadzor. Ako je zbog obujma ili naravi nadzora to potrebno, Hrvatska narodna banka izravni nadzor po potrebi obavlja i nakon isteka službenoga radnog vremena banke, kao i u neradne dane.
11. Hrvatska narodna banka u pravilu 15 dana prije započinjanja izravnog nadzora dopisom izvješćuje banku o sadržaju i obujmu nadzora i planiranom vremenu trajanja nadzora. Osim toga, istim dopisom Hrvatska narodna banka zahtijeva da se pripreme poslovne knjige, kreditni spisi, druga dokumentacija i administrativne evidencije potrebne za obavljanje nadzora. U iznimnim slučajevima, kad priroda nadzora to zahtijeva, izravni će nadzor započeti danom uručenja dopisa kojim se banku izvješćuje o nadzoru.
12. Uprava banke u kojoj se obavlja izravni nadzor dužna je ovlaštenim djelatnicima Hrvatske narodne banke osigurati adekvatan radni prostor u kojem će neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor.
III.2.2. Mjere u tijeku izravnog nadzora
13. Ako u tijeku obavljanja izravnog nadzora ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke utvrde da banka u svom poslovanju ne postupa zakonito i pravilno, a priroda nezakonitosti i nepravilnosti je takva da je treba odmah otkloniti ili poduzeti određene radnje za njihovo otklanjanje, voditelj izravnog nadzora, uz prethodnu pisanu suglasnost guvernera Hrvatske narodne banke, donosi rješenje kojim nalaže odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
Mjere u tijeku izravnog nadzora nalažu se ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

 1. banka bi odobravanjem plasmana prekoračila Zakonom i/ili svojim poslovnim politikama dopuštene limite izloženosti prema jednoj osobi (klijentu odnosno dužniku banke, dioničaru banke i osobama u posebnom odnosu prema banci, kao i povezanim osobama s tim osobama) ili namjerava plasirati sredstva protivno odlukama ili bez suglasnosti nadzornog odbora u slučajevima kada je to Zakonom propisano;
 2. banka bi plasiranjem sredstva ili investiranjem postupila suprotno rješenjima Hrvatske narodne banke;
 3. banka namjeravanim ulaganjima u dugotrajnu materijalnu imovinu ili u dionice i poslovne udjele drugih trgovačkih društava prekoračuje propisane omjere;
 4. banka namjerava odobriti nove plasmane ili investirati sredstva protivno svojim poslovnim, posebno kreditnim politikama te bi se realizacijom takvih plasmana ili investicija povećao gubitak u poslovanju banke (npr. plasmani klijentima koji već imaju nenamirene dospjele obveze, a nije provedena analiza financijskog stanja ili postupak preustroja dužnika, plasmani klijentima koji su u stečaju ili je financijska situacija takva da im neposredno prijeti stečaj, investicije u dužničke ili vlasničke vrijedosne papire po cijenama koje su znatno više od tržišnih, pri čemu uprava nema adekvatna obrazloženja za namjeravano ulaganje i sl.);
 5. u slučaju kada bi rezultat nadzora bio značajno smanjenje dobiti prikazane u financijskim izvješćima banke ili bi se umjesto dobiti ostvario gubitak, a skupština odnosno uprava banke je već donijela odluku o isplati dividende, odnosno isplati predujma na ime dividende za tekuću godinu, s tim da dividenda, odnosno predujam još nije isplaćen;
 6. u slučajevima kada se utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u manipuliranju i korištenju gotovine i efektivnoga stranog novca koje zahtijevaju otklanjanje bez odgađanja;
 7. u slučajevima kada su knjigovodstvene evidencije neažurne i neuredne te na temelju toga postoji osnovana sumnja da financijska izvješća nisu točna i ispravna;
 8. u slučajevima kada su poslovni događaji provedeni u poslovnim knjigama bez urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava;
 9. druga nezakonita i nepravilna ponašanja banke koja zahtijevaju žurno otklanjanje.
 10. Rješenje kojim se nalažu mjere u tijeku izravnog nadzora mora sadržavati:
 11. mjere kojima se utvrđuju načini odnosno postupci ispravljanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i zabranjuju namjeravane nezakonitosti i nepravilnosti,
 12. rok u kojem je banka dužna provesti naložene mjere.

Mjere moraju biti obrazložene, a u sklopu obrazloženja ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke obvezni su navesti činjenice i dokaze, te zakone i druge propise koje banka krši u poslovanju.
Banka je dužna u rokovima utvrđenim u rješenju provesti naložene mjere.
15. Protiv mjera naloženih rješenjem iz točke 13. ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provođenje naloženih mjera.
IV. ZAPISNIK O OBAVLJENOM NADZORU
IV.1. Zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru
16. Nakon obavljenoga izravnog nadzora nad poslovanjem banke, ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke sastavljaju zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru (u nastavku: zapisnik).
Prije konačnog dostavljanja zapisnika, nacrt zapisnika dostavlja se upravi banke kako bi se o njemu mogla očitovati.
U uvodnom dijelu zapisnika navode se zakonski propisi na temelju kojih Hrvatska narodna banka ima ovlaštenje za obavljanje nadzora, predmet nadzora i razdoblje koje je nadzorom banke obuhvaćeno, kao i broj i datum ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke.
U uvodnom dijelu zapisnika navodi se i sljedeće:

 1. imena i zvanja ovlaštenih djelatnika Hrvatske narodne banke koji su obavili nadzor;
 2. imena predsjednika uprave, članova uprave, prokurista i drugih djelatnika banke s posebnim ovlaštenjima u razdoblju kada se nadzor obavlja, kao i imena odgovornih osoba u razdoblju koje je obuhvaćeno nadzorom, ako to nisu iste osobe kao u razdoblju kada se nadzor obavlja;
 3. imena ovlaštenih osoba banke koje su bile nazočne izravnom nadzoru;
 4. naziv i sjedište banke u kojoj se obavlja nadzor;
 5. mjesto i vrijeme obavljanja nadzora;
 6. podaci o upisu u sudski registar i podaci iz rješenja o odobrenju za rad banke koje je izdala Hrvatska narodna banka.
 7. U dijelu zapisnika koji se odnosi na nalaz po pojedinim područjima nadzora, navodi se činjenično stanje koje je utvrđeno u postupku nadzora, a poglavito:
 8. dokazna sredstva koja su poslužila za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku nadzora kao što su: poslovne knjige, druge evidencije koje banka vodi, administrativna dokumentacija i kreditni spisi, javne isprave, knjigovodstveni dokumenti, izjave i objašnjenja dana od ovlaštenih osoba banke, izvješća i nalazi angažiranih vještaka i sl.;
 9. ako je doneseno rješenje iz točke 13. ove Odluke kojim je naloženo poduzimanje mjera prema banci, potrebno je navesti sadržaj tih mjera te podatak o eventualnom prekidu obavljanja izravnog nadzora, odnosno nastavku postupka izravnog nadzora;
 10. navode i konstatacije o povredama zakona i drugih propisa, statuta banke, pravilnika, poslovnih politika i drugih unutarnjih akata banke;
 11. navode i konstatacije o utvrđenim nepravilnostima kojima nisu izravno prekršeni propisi, ali je banka svojim postupcima ugrozila načela likvidnog, sigurnog i rentabilnog poslovanja;
 12. imena i druge podatke o osobama koje su odgovorne za utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti;
 13. navode o nezakonitostima i nepravilnostima koji su otklonjeni u tijeku obavljanja nadzora;
 14. Na kraju zapisnika daje se uputa o pravu na podnošenje primjedaba na konstatacije iznesene u zapisniku.

Rok za podnošenje primjedaba na zapisnik ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana računajući od dana primitka zapisnika.
19. Na činjenice i konstatacije navedene u nacrtu zapisnika, uprava banke može se očitovati u roku od 8 dana od dana primitka nacrta zapisnika.
Ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke nakon što su proučili primjedbe i prijedloge na nacrt zapisnika, odnosno nakon isteka roka za očitovanje na nacrt zapisnika, sastavljaju zapisnik, koji potpisuju i dostavljaju banci u dva primjerka, i to upravi banke i predsjedniku nadzornog odbora banke.
20. Zapisnik se dostavlja banci uz dopis koji potpisuju direktor Direkcije za izravni nadzor banaka i izvršni direktor Sektora nadzora i kontrole Hrvatske narodne banke.
21. Svi članovi uprave i nadzornog odbora banke u kojoj je obavljen izravni nadzor moraju se upoznati sa zapisnikom.
Osobe koje su upoznate sa zapisnikom, dužne su sve podatke, saznanja i konstatacije iz zapisnika čuvati kao poslovnu tajnu.
22. Ako banka nakon primitka zapisnika, a u roku utvrđenom u zapisniku, dostavi osnovane primjedbe s dokazima koji mijenjaju činjenice navedene u zapisniku, tj. utemeljeno ospori zapisnikom utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, ovlašteni djelatnici Hrvatske narodne banke takve će primjedbe prihvatiti te, u dijelu ili u cijelosti, izmijeniti navode u zapisniku sastavljanjem dodatka zapisniku.
Dodatak zapisniku dostavit će se istim osobama kao i zapisnik, ali bez upute o mogućnosti stavljanja primjedaba na dodatak zapisniku.
23. Ovlašteni djelatnik Hrvatske narodne banke, voditelj nadzora, dužan je u roku od 15 dana od dana primitka primjedaba na zapisnik obavijestiti banku o osnovanosti primjedaba. Ako zbog opravdanih razloga nije moguće u navedenom roku dati odgovor o osnovanosti primjedaba, voditelj nadzora o tome izvješćuje banku uz obrazloženje.
IV. 2. Zapisnik o obavljenom nadzoru raščlambom financijskih izvješća
24. Na zapisnik o obavljenom nadzoru raščlambom financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisane točkama 16. do 23. ove Odluke.
V. MJERE ZA OTKLANJANJE NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI I MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA U BANCI
25. Ako se izravnim nadzorom ili nadzorom raščlambom financijskih izvješća utvrdi da banka u svom poslovanju ne postupa zakonito i pravilno, guverner Hrvatske narodne banke donijet će rješenje kojim će naložiti odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i mjere za poboljšanje stanja u banci.
26. Mjere koje rješenjem nalaže guverner Hrvatske narodne banke su:

 1. ispravljanje poslovnih knjiga i u vezi s tim financijskih izvješća i obračuna kako bi oni prikazali objektivno i istinito financijsko stanje te se uspostavila zakonitost poslovanja banke,
 2. donošenje, ispravljanje i usklađivanje općih akata banke,
 3. poštivanje odredaba zakona i propisa koje donosi Hrvatska narodna banka,
 4. traženje sazivanja sjednice uprave, nadzornog odbora ili glavne skupštine radi razmatranja i postizanja dogovora o mjerama za poboljšanje stanja u banci,
 5. uspostavljanje poslovanja banke na način koji omogućava ispunjavanje obveza prema vjerovnicima,
 6. uspostavljanje sigurnog poslovanja nad povjerenim sredstvima, u sklopu čega se propisuje ročnost i struktura depozita i drugih izvora sredstava, kao i posebni uvjeti za poslovanje banke ovisno o prirodi utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti,
 7. propisivanje uvjeta poslovanja koji sadrže najniže i najviše kamatne stope, ročnost plasmana, smanjenje troškova poslovanja, kao i druge uvjete plasiranja i investiranja, ovisno o stanju banke,
 8. obustavljanje potpune ili djelomične isplate dividende ili bilo kojega drugog oblika isplate dobiti,
 9. nalaganje prodaje dionica dioničara banke koji imaju značajan broj dionica, a negativno utječu na zakonito i pravilno poslovanje banke,
 10. nalaganje i drugih uvjeta poslovanja radi poboljšanja stanja u banci,
 11. ograničenje plasmana banke u zemlji i inozemstvu, odnosno porasta plasmana iznad dopuštene razine,
 12. ograničenje plaćanja otvaranjem akreditiva, izdavanja garancija i jamstava i preuzimanja drugih obveza u zemlji i inozemstvu, osim plaćanja po već preuzetim obvezama,
 13. ograničenje zaduživanja u inozemstvu,
 14. ograničenje ulaganja u vlasničke i/ili dužničke vrijednosne papire,
 15. zahtjev za suspenzijom rukovodećih osoba koje nisu članovi uprave banke,
 16. druge mjere koje nisu nabrojane, a nužne su za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poboljšanje stanja u banci.

VI. RJEŠENJE
27. Za utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju banke čija je priroda takva da se trebaju otkloniti, guverner Hrvatske narodne banke donosi rješenje kojim nalaže mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i mjere za poboljšanje stanja u banci najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka primjedaba na zapisnik, odnosno od dana isteka roka za primitak primjedaba na zapisnik.
Rješenja iz prethodnog stavka Hrvatska narodna banka donosi na temelju zapisnika o obavljenom nadzoru poslovanja banke.
Sve mjere dane rješenjem moraju biti obrazložene. U sklopu obrazloženja navode se činjenice i dokazi o utvrđenim nezakonitim i nepravilnim postupanjima banke.
28. Banka je dužna u rokovima utvrđenim u rješenju provesti naložene mjere.
29. Protiv rješenja kojim su naložene mjere iz točke 26. ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.
Pokretanje upravnog spora ne odgađa provođenje naloženih mjera.
30. Osobe koje su upoznate s rješenjem, dužne su saznanja i podatke iz istog čuvati kao poslovnu tajnu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
31. Guverner Hrvatske narodne banke može na temelju ove Odluke propisati uputu o detaljnijim uvjetima za njezinu primjenu.
32. Do dobivanja odobrenja za rad kao banka, a pod uvjetima i na način propisan člankom 119. Zakona, ova Odluka se primjenjuje i na nadzor nad poslovanjem štedionica upisanih u sudski registar prije stupanja na snagu Zakona.
33. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu obavljanja kontrole (nadzora) poslovanja banaka i štedionica i postupku poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti (»Narodne novine«, br. 60/94) i Odluka o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama (»Narodne novine«, br. 26/92).
34. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na nadzor nad poslovanjem banaka koji Hrvatska narodna banka započne obavljati nakon njenog stupanja na snagu.
O.br. 545/2000.
Zagreb, 10. svibnja 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti