POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - mjerodavno pravo - ukaz o prevodenju - ispravak rješenja ministarstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
1692
Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se zadaće i osnove ustrojstva Ureda predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 5/91).
Članak 2.
Ured obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike), te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza.
Ured može pojedine poslove iz svoga djelokruga obnašati u suradnji ili povjeravanjem poslova, na temelju pisanoga sporazuma, zajedničkim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga državnog sabora ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, odnosno ustanovama i tijelima državne uprave i postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske.
Članak 3.
Za obnašanje administrativnih i drugih poslova iz članka 2. ove odluke, u Uredu se ustrojavaju odgovarajući kabineti, odjeli, odsjeci i druge unutarnje ustrojstvene jedinice.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda uređuju se nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihovo ustrojstvo, djelokrug i način rada, broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova, zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Ureda koja nisu uređena ovom Odlukom.
Poslove iz djelokruga Ureda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni u službenička zvanja te namještenička radna mjesta. Državni službenici i namještenici Ureda ostvaruju svoja prava, obveze i odgovornosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju položaj, prava, obveze, odgovornosti i plaća državnih službenika i namještenika.
Državnim službenicima i namještenicima u Uredu predsjednik Republike može uvećati koeficijent platnog razreda za pojedina zvanja i položaje u pojedinim službama za najviše 20% u odnosu na koeficijent grupe u koju su razvrstani, sukladno usvojenoj politici Vlade Republike Hrvatske.
Zbog složenosti poslova u Uredu, njihove specifičnosti i značenja te odgovornosti u obnašanju tih poslova državnim službenicima i namještenicima za ostvarene natprosječne rezultate rada u službi odnosno na radu može se isplatiti nagrada sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike o čemu odluku donosi predstojnik Ureda.
Članak 4.
Za obnašanje savjetodavnih poslova iz članka 2. ove Odluke, predsjednik Republike imenuje savjetnike predsjednika Republike i pomoćnike savjetnika predsjednika Republike.
Savjetnici predsjednika Republike i pomoćnici savjetnika predsjednika Republike, sukladno odluci o imenovanju, odgovaraju predsjedniku Republike za praćenje stanja i izradu prijedloga djelovanja u određenom im području.
Savjetnici predsjednika Republike s predstojnikom Ureda koordiniraju svoje djelovanje i planiraju nužnu potporu.
Savjetnici predsjednika Republike za određena područja mogu ujedno biti i pročelnici kabineta i odjela u Uredu koji obnašaju administrativne i stručne poslove iz njihovog područja djelovanja po imenovanju predsjednika Republike.
Savjetnicima predsjednika Republike u radu, pored pomoćnika savjetnika predsjednika Republike, pomažu suradnici i tajnici iz redova državnih službenika i namještenika Ureda.
Predsjednik Republike može iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinom području imenovati vanjskog suradnika (konzultanta) radi obrade određenog stručnog područja koja su od posebnog interesa za predsjednika Republike, bez zasnivanja radnog odnosa.
Uz suglasnost predsjednika Republike osobe iz stavka 6. ovoga članka stručnu pomoć mogu pružati savjetnicima predsjednika Republike.
Ukoliko predsjednik Republike imenuje savjetodavna i radna tijela, tajnik toga tijela koordinator je djelovanja i potpore koju pruža Ured.
Članak 5.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojega imenuje i razrješava dužnosti predsjednik Republike.
Predstojnik Ureda ima položaj visokoga državnog dužnosnika, a prema zaposlenima u Uredu i ovlasti čelnika tijela državne uprave.
Predstojenik Ureda imenuje i razrješava, odnosno postavlja i raspoređuje na službenička odnosno radna mjesta u Uredu državne službenike i namještenike u Uredu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ureda.
Za svoj rad i rad Ureda predstojnik Ureda odgovara predsjedniku Republike.
Članak 6.
Predstojnika Ureda u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti zamjenjuje tajnik Ureda.
Tajnika Ureda imenuje i razrješava dužnosti predsjednik Republike.
Tajnik Ureda za svoj rad odgovara predstojniku Ureda i predsjedniku Republike.
Članak 7.
Predsjednik Republike, pored dužnosnika iz članka 4., 5. i 6. ove Odluke imenuje i razrješava pročelnike odjela i kabineta, kao i njihove pomoćnike, radi obnašanja stručnih i administrativnih poslova.
Pročelnici odjela i kabineta za svoj rad odgovaraju predstojniku Ureda i predsjedniku Republike.
Članak 8.
Na ustrojstvo, način rada i upravljanje Uredom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav državne uprave.
Na radno-pravni položaj službenika i namještenika Ureda odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima.
Na prava, obveze i odgovornosti dužnosnika iz članka 4., 5., 6. i 7. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim su utvrđene obveze i prava državnih dužnosnika u tijelima državne uprave.
Članak 9.
Sredstva za rad Ureda utvrđuju se i osiguravaju Državnim proračunom.
Ured je vlastan, u okviru svog djelokruga i osiguranih sredstava, sklapati ugovore i zaključivati druge pravne poslove.
Članak 10.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda iz članka 3. ove Odluke donijet će predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 5/91), osim članka 1. stavka 1. te Odluke, Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94) i Odluka o izmjeni Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/2000).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-081-00-2711/1
Zagreb, 31. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti