POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - provedba propisa - ispravak izvoda iz - uredba o javnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
2389
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. prosinca 2000.
Broj: 01-081-00-4346/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Članak 1.
U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 75/93., 11/94., 55/96., 1/97. – pročišćeni tekst, 111/97. i 95/00.) u članku 63. stavku 2. riječi: »školsku medicinu« i »higijensko-
-epidemiološku djelatnost«, brišu se.
Članak 2.
U članku 77. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»Iznimno od stavka 4. ovoga članka specijalne bolnice osiguravaju mjere socijalne skrbi u skladu s propisima iz područja socijalne skrbi.
Troškovi mjera iz stavka 5. ovoga članka podmiruju se iz sredstava socijalne skrbi.«
Članak 3.
U članku 105. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Zdravstveni djelatnici iz stavka 1. ovoga članka mogu u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove, na temelju prijedloga Stručnog vijeća i odluke Upravnog vijeća obavljati poslove u svojoj struci izvan punoga radnog vremena koristeći prostor i medicinsko-tehničku opremu zdravstvene ustanove kod koje su u radnom odnosu.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Mjerila za utvrđivanje posebnog interesa iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.«
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »odnosno zdravstveni djelatnici koji obavljaju privatnu praksu« brišu se.
Članak 4.
U članku 122. stavku 3. iza riječi: »Ministarstva zdravstva« briše se veznik: »i«, stavlja zarez, a iza riječi: »obrane« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutarnjih poslova, fakulteta zdravstvenog usmjerenja, znanstveno-istraživačkih pravnih osoba i pravnih osoba koje obavljaju proizvodnju i promet lijekova i medicinskih proizvoda.«
U stavku 6. iza riječi: »mjerila« dodaju se riječi: »za prijam specijalizanata u zdravstvenim ustanovama,«.
Članak 5.
U članku 139. stavku 2. točki 1. broj: »107.« briše se.
Članak 6.
U članku 174. točki 4. riječi: »kod zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu u vlastitom prostoru i na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi« brišu se.
Članak 7.
U članku 178. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. ako primi na rad zdravstvenog djelatnika visoke stručne spreme za obavljanje poslova u njegovoj struci izvan punoga radnog vremena,«.
Članak 8.
Zdravstvenim djelatnicima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra zdravstva za rad u svojoj struci izvan punoga radnog vremena, ali ne dulje od jedne trećine punoga radnog vremena, koristeći prostor i medicinsko-
-tehničku opremu zdravstvene ustanove kod koje su u radnom odnosu, odnosno druge zdravstvene ustanove ili zdravstvenog djelatnika koji obavlja privatnu praksu prestaje rad izvan punoga radnog vremena danom stupanja na snagu ovoga Zakona.
Zdravstveni djelatnici kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra zdravstva za rad u svojoj struci izvan punoga radnog vremena, ali ne dulje od jedne trećine punoga radnog vremena, koristeći vlastiti prostor i medicinsko-
-tehničku opremu nastavljaju radom izvan punoga radnog vremena najduže dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 500-01/00-01/02
Zagreb, 15. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti