POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisnici - uredbu o položajnim - naputak o ekonomskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1087
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave »(Narodne novine«, broj 75/93, 48/99 i 15/2000) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2000. godine donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu Zavod) određuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poslovi i zadaće koji se obavljaju u okviru tih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja tim jedinicama, te okvirni broj službenika i namještenika Zavoda.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAVODA
Članak 2.
Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Zavoda ustrojavaju se unutarnje jedinice:

  1. Odjel za normizaciju,
  2. Odjel za kakvoću,
  3. Odjel za mjeriteljstvo,
  4. Odjel za izdavačku djelatnost i informacijsko-dokumentacijske poslove i
  5. Odjel za pravne, financijske i zajedničke poslove

Članak 3.
Za obavljanje upravnih i stručnih poslova u Zavodu se ustrojava i Kabinet ravnatelja.
III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTOJSTVENIH JEDINICA U SASTAVU ZAVODA
1. ODJEL ZA NORMIZACIJU
Članak 4.
U odjelu za normizaciju obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na provedbu propisa iz područja normizacije, kao što su: izrada nacrta normi i ostalih normizacijskih akata, rad u svezi uspostavljanja tehničkih odbora, pododbora, radnih grupa, komisija i koordinacijskih tijela, organizacija i praćenje njihovog rada, suradnja s međunarodnim organizacijama u području normizacije, vođenje potrebnih evidencija te obavljanje i drugih poslova s područja normizacije, kao i poslova po nalogu ravnatelja.
Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se:
1.1 Odsjek za opća područja,
1.2 Odsjek za područje elektrotehnike i telekomunikacija.
1.1. Odsjek za opća područja
Članak 5.
U odsjeku za opća područja obavljaju se poslovi odjela iz članka 4. ove Uredbe za sva područja osim elektrotehnike i telekomunikacija.
1.2. Odsjek za područje elektrotehnike i telekomunikacija
Članak 6.
U odsjeku za područja elektrotehnike i telekomunikacija obavljaju se poslovi odjela iz članka 4. ove Uredbe za područja elektrotehnike i telekomunikacija.
2. ODJEL ZA KAKVOĆU
Članak 7.
Odjel za kakvoću obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje zakona i podzakonskih akata u području ispitivanja, ovlašćivanja i certifikacije, te homologacije vozila.
Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se odsjeci:
2.1. Odsjek za ovlašćivanje,
2.2. Odsjek za certificiranje i homologaciju
2.1. Odsjek za ovlašćivanje
Članak 8.
Odsjek za ovlašćivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima kod davanja ovlaštenja ispitnim laboratorijima prema područjima ispitivanja, kod davanja ovlaštenja organizacijama za certifikaciju proizvoda, postupaka i usluga prema područjima, kod davanja ovlaštenja organizacijama za certifikaciju sustava kakvoće, kod davanja ovlaštenja organizacijama za certifikaciju djelatnika kao i provođenje nadzora na radom ovlaštenih organizacija.
2.2. Odsjek za certificiranje i homologaciju
Članak 9.
Odsjek za certificiranje i homologacije obavlja upravne i stručne poslove u području certifikacije proizvoda, postupaka i usluga, certifikacije sustava kakvoće i djelatnika, homologacije vozila, surađuje s međunarodnim organizacijama iz ovih područja i vodi propisane evidencije.
3. ODJEL ZA MJERITELJSTVO
Članak 10.
Odjel za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje zakona i drugih propisa iz područja mjeriteljstva, mjernih jedinica i nadzora predmeta od plemenitih kovina i pakovina, kao što su provođenje postupaka tipnog ispitivanja, umjeravanje mjerila, mjeriteljske sljedivosti etalona, ovjeravanje mjerila, nadzora predmeta od plemenitih kovina, suradnja s međunarodnim organizacijama iz ovog područja te vođenje potrebnih evidencija.
Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se:
3.1. Odsjek za mjerila,
3.2. Odsjek mjeriteljskih poslova - područna jedinica Zagreb,
3.3. Odsjek mjeriteljskih poslova - područna jedinica Rijeka,
3.4. Odsjek mjeriteljskih poslova - područna jedinica Split,
3.5. Odsjek mjeriteljskih poslova - područna jedinica Osijek.
3.1. Odsjek za mjerila
Članak 11.
Odsjek za mjerila i nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje zakona i drugih propisa iz područja mjernih jedinica, mjerila, nadzora predmeta od plemenitih kovina i pakovina, ovlašćivanje i potvrđivanje mjeriteljskih laboratorija, surađuje s međunarodnim organizacijama iz područja svoje djelatnosti, vodi propisane evidencije te obavlja nadzor iz područja djelatnosti odjela.
3.2. - 3.5. Odsjeci mjeriteljskog nadzora
Članak 12.
U odsjecima mjeriteljskog nadzora u područnim jedinicama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku obavljaju se poslovi mjeriteljskog nadzora, poslovi provođenja postupka tipskog ispitivanja mjerila, poslovi osiguravanja mjeriteljske sljedivosti etalona, poslovi umjeravanja etalona i ovjeravanja mjerila, poslovi ispitivanja sukladnosti mjerila te poslovi nadzora predmeta od plemenitih kovina i pakovina.
4. ODJEL ZA IZDAVAČKU DJELATNOST I INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKE POSLOVE
Članak 13.
Odjel za izdavačku djelatnost i informacijsko-dokumentacijske poslove obavlja poslove izdavanja normi te drugih dokumenata Zavoda, izdaje glasilo Zavoda, prikuplja i obrađuje podatke o hrvatskim normama i tehničkim propisima, izdaje djelomične i cjelovite kataloge norma, te ostala pisana izdanja s područje normizacije, upravljanja kakvoćom, mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina, surađuje s međunarodnim informacijskim sustavima oblikuje i koristi odgovarajuće baze podataka, obavlja poslove informacijsko-dokumentacijske središnjice te održava i vodi rad informatičkog sustava Zavoda.
Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela za izdavačku djelatnost i informacijsko-dokumentacijske poslove ustrojavaju se:
4.1. Odsjek za izdavačku djelatnost,
4.2. Odsjek za informatičko dokumentacijske poslove.
4.1 Odsjek za izdavačku djelatnost
Članak 14.
Odsjek za izdavačku djelatnost obavlja poslove na izdavanju normi te drugih dokumenata i publikacija iz djelokruga rada Zavoda te izdaje periodične publikacije (Glasilo Zavoda, Katalog hrvatkih normi i Program rada na pripremi hrvatskih norma). Obavlja poslove na izdavanju hrvatskih normi i drugih normizacijskih dokumenata i publikacija na elektroničkim nosačima (disketama, CD-ovima, putem interneta). Sudjeluje u prikupljanju podataka o hrvatskim normama i oblikovanju kataloga. Organizira i vodi poslove na terminološkom ujednačivanju i korigiranju tekstova publikacija koje izdaje Zavod. Provodi razredbu hrvatskih norma za potrebe njihova katalogiziranja.
4.2 Odsjek za informacijsko dokumentacijske poslove
Članak 15.
Odsjek za informacijsko dokumentacijske poslove vodi poslove na održavanju zbirki hrvatskih normi, zbirki normi međunarodnih organizacija (ISO, IEC), europskih normi (CEN, CENELEC, ETSI) te zbirki normi određenih nacionalnih organizacija koje su značajne za korisnike u Republici Hrvatskoj kao i zbirke drugih normativnih dokumenata iz područja rada Zavoda. Organizira rad normoteke putem koje pruža korisnicima normi podatke o hrvatskim, međunarodnim, europskim i drugim normama te im omogućuje uvid i korištenje tih norma i drugih publikacija iz područja normizacije (priručnici, upute, katalozi, programi rada, glasila svih međunarodnih i europskih organizacija te niza nacionalnih normizacijskih organizacija). Osigurava odgovarajuće baze podataka za pronalaženje i pretraživanje podataka o normama i sličnim dokumentima.
Organizira i vodi Informacijsko središte o hrvatskim tehničkim propisima, normama, postupcima za ocjenu sukladnosti te o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera. Informacijsko središte služi za provođenje obveza iz Sporazuma o tehničkim zaprekama trgovini (TBT) i Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (SPS) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Sudjeluje u radu međunarodne mreže ISO-a (ISONET) i WTO-a o normama, tehničkim propisima i sustavima potvrđivanja. Ono obavješćuje Tajništvo WTO-a (provodi notifikacije) o hrvatskim tehničkim propisima i normama te sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. Odgovara na upite zainteresiranih inozemnih stranaka koji traže podatke i dokumentaciju o tehničkim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, hrvatskim normama i postupcima za ocjenu sukladnosti te druge podatke koji se tiču tehničkih zahtjeva za stavljanje proizvoda na hrvatsko tržište. Organizira i vodi baze podataka za potrebe rada Informacijskog središta te sudjeluje u izradbi kataloga hrvatskih normi.
5. ODJEL ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Članak 16.
U odjelu za pravne, financijske i zajedničke poslove obavljaju se svi pravni poslovi Zavoda, oblikovanje zakonskih i podzakonskih akata, vođenje najsloženijih upravnih poslova, vođenje upravnog nadzora, poslovi službeničkih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, financijsko-knjigovodstveni poslovi, prijem i otprema spisa i arhiva.
Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se:
5.1. Odsjek za pravne, kadrovske i zajedničke poslove,
5.2. Odsjek za financijske poslove.
5.1. Odsjek za pravne, kadrovske i zajedničke poslove
Članak 17.
Odsjek za pravne, kadrovske i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove kao što su provođenje zakona i propisa iz djelokruga Zavoda, izrađuje nacrte zakona i podzakonskih akata, obavlja i druge pravne i zajedničke poslove, poslove koji se odnose na pripremu rješenja i administrativne poslove u oblasti radnih odnosa državnih službenika i namještenika u Zavodu, vodi osobni očevidnik za državne službenike i namještenike Zavoda, poslove vezane za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika te poslove prijama otpreme i arhiviranja spisa za sve ustrojstvene jedinice Zavoda.
5.2. Odsjek za financijske poslove
Članak 18.
Odsjek za financijske poslove obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove koji se odnose na izradu i ostvarivanje financijskih planova, korištenje sredstava iz proračuna, analitičko praćenje financijskih ostvarenja, stručne poslove koji se odnose na izradu periodičnih obračuna i zaključnih računa, izrađuje stručne podloge za područje računovodstva za potrebe Zavoda, godišnji popis materijalnih sredstava, prikupljanje dokumentacija i plaćenih obveza, provedbu kontiranje i izrađivanje kontnog plana, poslove knjiženja, gotovinskih uplata i isplata, likvidacija i obračuna plaća i drugih primanja te vođenje potrebnih evidencija.
6. KABINET RAVNATELJA
Članak 19.
Kabinet ravnatelja obavlja stručne i administrativne poslove za službene potrebe ravnatelja, protokolarne poslove za ravnatelja i njegovog zamjenika, poslove u svezi sa sredstvima javnog priopćavanja, poslove u odnosima s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim državnim Saborom te drugim tijelima središnje državne vlasti, poslove vezane za rad stručnog kolegija , koordinira međunarodnu suradnju Zavoda te obavlja poslove vezane za rad Nacionalnog vijeća za ovlašćivanje i Središnjeg savjeta za mjeriteljstvo.
IV. UPRAVLJANJE ZAVODOM
Članak 20.
Radom Zavoda upravlja ravnatelj.
Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.
Članak 21.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti načelnika odjela zamjenjuje službenik kojega je načelnik odjela odredio.
Članak 22.
Odsjekom upravlja donačelnik odsjeka, a odsjekom-područnom jedinicom upravlja pročelnik.
Članak 23.
Kabinetom ravnatelja upravlja tajnik Kabineta po položaju donačelnik odsjeka.
Članak 24.
Načelnici odjela za svoj rad odgovorni su ravnatelju Zavoda.
Donačelnici odsjeka i pročelnici područnih jedinica za svoj rad odgovorni su načelniku odjela u sastavu kojeg je odsjek odnosno područna jedinica i ravnatelju Zavoda.
Tajnik Kabineta odgovoran je za svoj rad ravnatelju Zavoda.
V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZAVODA
Članak 25.
Poslove i zadaće iz djelokruga Zavoda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni u službenička zvanja i položaje te namještenička radna mjesta.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.
VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI
Članak 26.
Zavod surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi sa ostvarenjem upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Zavoda.
Zavod surađuje sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Zavoda.
Aktom o osnivanju tijela iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne skupine.
VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Pitanja od značaja za rad Zavoda koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.
Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Zavoda.
Ravnatelj će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Zavoda.
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, klasa: 623-03/95-01/22, urbroj: 5030116-96-2, od 6. lipnja 1996. godine.
Članak 29.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/25
Urbroj: 5030115-00-2
Zagreb, 5. svibnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti