POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - radna praksa - obvezatne upute ož ix - ustavni zakon sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2184
Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu dopredsjednik Suda Petar Klarić, kao predsjednik Vijeća te suci Jurica Malčić, Ivan Matija, Emilija Rajić i Milan Vuković, kao članovi Vijeća, odlučujući povodom ustavne tužbe I. T. iz Z., na sjednici Vijeća održanoj dana 26. listopada 2000. godine, donio je jednoglasno sljedeću
ODLUKU
I. Usvaja se ustavna tužba te se ukidaju:

  1. presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-4437/1998. od 19. kolovoza 1999. godine i
  2. rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-62-28421/1-98 od 18. travnja 1998. godine.

II. Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske na ponovni postupak.
Obrazloženje

  1. Ustavna tužba podnijeta je povodom odluke Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-4437/1998-6 od 19. kolovoza 1999. godine. Tom je odlukom odbijena tužba podnositelja podnijeta protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-62-28421/1-98 od 18. travnja 1998. godine. Osporenim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, podnositelju je prestala služba dana 21. travnja 1998. godine s pravom na mirovinu, a na temelju utvrđenja da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 68. Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, br. 29/91, 73/91, 33/92, 76/94, 161/98, 128/99, 29/00, 53/00 – nastavno: Zakon) obzirom na to da podnositelj ima navršenih više od 25 godina mirovinskog staža, od čega preko 10 godina mirovinskog staža stečenog na poslovima i zadacima ovlaštene službene osobe.
  2. Podnositelj smatra da su mu osporenim odlukama povrijeđene odredbe Ustava Republike Hrvatske i to članka 19. stavka 1., 44. i 115. Povrede ustavnih odredaba obrazlaže bitnim povredama odredaba Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 103/96), kao i pogrešnom i nepravilnom primjenom Zakona o unutarnjim poslovima. U bitnome ističe da osporeno rješenje upravnog tijela nema obrazloženja, da ne sadrži ni utvrđene činjenice ni pravne propise i razloge te da kao takvo ne može niti biti pravno valjano. Uza sve to da on, kao stranka, nije ni sudjelovao u donošenju osporenog upravnog akta, a sam akt koji je donašan na takav način ne može biti zakonit. Iako podnositelj nije izrijekom naveo da su mu osporenim odlukama (upravnog tijela i Upravnog suda) povrijeđena i ustavna prava iz članka 18. Ustava, međutim, iz sadržaja ustavne tužbe može se zaključiti da je isti imao u vidu i povredu tih ustavnih odredaba. Predlaže da ovaj Sud usvoji njegovu ustavnu tužbu, ukine osporenu presudu Upravnog suda Republike Hrvatske i predmet vrati istom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Ustavna tužba je osnovana.
3. Odredbom članka 68. Zakona o unutarnjim poslovima (koja je prestala važiti temeljem odredbe članka 18. točke 3. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba, »Narodne novine«, br. 128/99) bilo je propisano da ovlaštenoj službenoj osobi, na temelju rješenja ministra unutarnjih poslova, može, iznimno, prestati radni odnos s pravom na mirovinu i prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje mirovine ako ima najmanje 25 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 10 godina mirovinskog staža stečenog na poslovima i zadacima ovlaštene službene osobe.
Međutim, naznačena zakonska odredba može se primijeniti samo u smislu odredbe članka 209. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91 i 103/96), koja propisuje da obrazloženje rješenja, kojim se odlučuje o pravima i obvezama stranke u upravnom postupku, mora sadržavati razloge koji nedvojbeno upućuju na način rješavanja u izreci tog rješenja.
Stavkom 3. istog članka propisano je da se razlozi, kojima je rukovođeno, posebno moraju navesti u slučaju rješavanja stvari po slobodnoj ocjeni.
Odredbom članka 9. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će ovlaštena službena osoba tijela državne uprave, po svom uvjerenju i na temelju savjesne i brižljive slobodne ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na temelju rezultata cjelokupnog postupka, odlučiti koje će činjenice u upravnom postupku uzeti kao dokazane, a koje ne.
Samostalnost u rješavanju upravnih stvari i slobodna ocjena dokaza od strane tijela državne uprave može se ostvariti isključivo u smislu odredbe članka 10. stavka 1. istog Zakona, dakle u okviru ovlasti koje su im dane zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu.
Rješenje donijeto primjenom mjerodavnog materijalnog prava i temeljem slobodne ocjene dokaza u upravnom postupku mora biti obrazloženo na način da se nedvosmisleno i jasno navedu razlozi temeljem kojih je riješeno o pravima i obvezama.
U konkretnom slučaju, ovaj Sud je utvrdio da osporeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova nije doneseno pravilnim tumačenjem i primjenom navedenog članka 68. Zakona o unutarnjim poslovima (s obrazloženjem u smislu odredbe članka 209. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku).
Upravni sud Republike Hrvatske propust u postupanju i odlučivanju nižestupanjskog upravnog tijela nije pokušao ispraviti osporenom presudom.
Slijedom toga, iz osporenog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova i osporene presude Upravnog suda Republike Hrvatske, poglavito njezinog obrazloženja, nije razvidno pod kojim je to pogodnostima, vezanim za težinu poslova i zadataka ovlaštene osobe u djelatnosti unutarnjih poslova, podnositelj umirovljen.
Kako je već ranije navedeno, niti osporeno rješenje niti osporena presuda ne sadrže jasno utvrđene razloge temeljem kojih bi, u slučaju podnositelja, primjena naznačenog tada važećeg članka 68. Zakona o unutarnjim poslovima bila osnovana na važećem materijalnom pravu.
4. Stajalište je Ustavnog suda Republike Hrvatske da se ustavno pravo na učinkovitu žalbu, proizašlo iz odredbe članka 18. Ustava Republike Hrvatske, ne može ostvariti bez navođenja razloga temeljem kojih je doneseno rješenje tijela državne uprave.
Samo se iz obrazloženja rješenja tijela državne uprave može u cijelosti utvrditi je li se to tijelo, rješavajući o nekom pravu stranke ili njezinoj obvezi, rukovodilo načelom zakonitosti te prilikom vođenja postupka omogućilo stranci da zaštiti svoja prava i interese u tom postupku.
U konkretnom slučaju mišljenje je ovog Suda da obrazloženje rješenja o umirovljenju podnositelja ne sadrži razloge kojima se rukovodio donositelj tog rješenja te da, stoga, podnositelj pravnim lijekom nije mogao učinkovito zaštititi svoja prava koja su mu naznačenim rješenjem povrijeđena, a poglavito ne ustavno pravo iz članka 44. Ustava, temeljem kojeg svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.
5. Ovaj Sud je također utvrdio da podnositelju osporenim odlukama nije povrijeđena odredba članka 19. stavka 1. Ustava. Naime, ta ustavna odredba uređuje načelo zakonitosti u radu državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti – njihovi pojedinačni akti moraju biti utemeljeni na zakonu. Ova odredba propisuje temeljne smjernice i obveze državne uprave i tijela s javnim ovlastima kad odlučuju o pravima i dužnostima građana, ali ne i (subjektivno) ustavno pravo na strani građana.
Stoga se na odredbi članka 19. stavka 1. Ustava ne temelji pojedinačno ustavno pravo niti se samo na njoj može zasnovati ustavna tužba.
6. Nastavno, podnositelj smatra da je osporenom presudom, u njegovom slučaju, povrijeđena odredba članka 115. Ustava.
Odredba iz članka 115. Ustava određuje da sudbenu vlast obavljaju sudovi (stavak 1.), da je sudbena vlast samostalna i neovisna (stavak 2.) te da sudovi sude na temelju Ustava i zakona (stavak 3.). Valja istaći da te ustavne odredbe ne sadrže slobode i prava, koja su Ustavom zajamčena fizičkoj ili pravnoj osobi (nastavno: subjektivno ustavno pravo). Stoga se iz njih ne može izvesti zaključak o postojanju subjektivnih ustavnih prava, poglavito na zakonitost odluka sudbene vlasti, već je njima ustavotvorac sudbenoj vlasti povjerio da samostalno i neovisno brine o zakonitosti.
7. Slijedom navedenih razloga, Sud ocjenjuje da su u slučaju podnositelja povrijeđena ustavna prava iz članaka 18. i 44. Ustava na koje se odredbe, između ostalih, isti i poziva u svojoj ustavnoj tužbi.
8. Odluka u ovom predmetu donesena je temeljem odredbi članaka 69., 72. i 73. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), a u smislu zauzetog stajališta ovog Suda u odlukama, broj: U-III-749/1995 od 4. ožujka 1998. godine (»Narodne novine«, br. 34/98), U-III-751/1999 i U-III-172/2000.
Broj: U-III-839/1999
Zagreb, 26. listopada 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti