POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - rad ustanova - uvjeti kreditiranja infrastrukturnih - propisi porezni hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
2183
Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Velimir Belajec, kao predsjednik Vijeća te suci Marijan Hranjski, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec i Vice Vukojević, kao članovi Vijeća, u povodu ustavne tužbe J. J. iz R., kojeg zastupa punomoćnik M. M., odvjetnik iz R. i ustavne tužbe Grada R., koji zastupa J. P., odvjetnica iz R., na sjednici održanoj dana 25. listopada 2000. godine, jednoglasno je donio sljedeću
ODLUKU
I. Ustavne tužbe se usvajaju i ukidaju se:
– presuda Županijskog suda u Rijeci, broj: Gž-1394/97 od 17. prosinca 1997. i
– presuda Općinskog suda u Rijeci, broj: P1972/97 od 16. rujna 1997.
II. Predmet se vraća Općinskom sudu u Rijeci na ponovni postupak.
Obrazloženje
1. J. J. podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u svezi s presudama označenim u izreci ove odluke smatrajući da su tim presudama povrijeđene odredbe članaka 3., 14., 19. stavka 1. i 57. stavka 2. Ustava.
Grad R. podnio je ustavnu tužbu u svezi istih sudskih odluka, navodeći da su tim odlukama povrijeđene odredbe članka 19. stavka 1. Ustava.
Osporenom presudom Županijskog suda u R. odbijene su žalbe podnositelja ustavnih tužbi izjavljene protiv presude Općinskog suda u R., kojom je, povodom tužbe Državnog pravobraniteljstva Županije primorsko-goranske, utvrđen ništavim aneks ugovora broj: 1546/1 od 27. listopada 1994. Ovim je aneksom Grad R. – kao prodavatelj stana u R., A. M. 11, priznao J. J., kao kupcu tog stana, pravo na popust u cijeni od 25%, pozivom na odredbu članka 16. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a temeljem rješenja Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u R., klasa: UP/I-562-02/93-02/425, urbroj: 2170-03-03/02-94-4 od 26. 4. 1994., kojim je J. J. priznato svojstvo ratnog vojnog invalida VIII. grupe s 40% oštećenja organizma kao posljedica ranjavanja tijekom drugog svjetskog rata.
Povrede naznačenih ustavnih prava i načela podnositelji ustavnih tužbi, u bitnom, temelje na tvrdnji da je osporenim presudama pogrešno primijenjena odredba članka 16. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94 i 44/94 – nastavno: Zakon o prodaji).
Tijekom ustavnosudskog postupka pribavljen je spis predmeta Općinskog suda u R. Budući da su ustavne tužbe podnesene u svezi s istim sudskim odlukama i da se temelje na istom činjeničnom i pravnom osnovu, Ustavni sud je predmete spojio radi zajedničkog razmatranja i donošenja odluke.
Ustavne tužbe su osnovane.
2. Osporene presude zasnivaju se na stajalištu prema kojem pravo na popust pri kupnji stana, u smislu odredbe članka 16. Zakona o prodaji, imaju samo žrtve Domovinskog rata, pri čemu se sudovi pozivaju i na kasniju izmjenu ove zakonske odredbe (Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji – »Narodne novine«, br. 58/95).
3. Prema odredbi članka 16. Zakona o prodaji, kao relevantnom propisu u vrijeme zaključenja aneksa ugovoru o kupoprodaji stana, pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid, pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida drugog svjetskog rata i invalida Domovinskog rata.
Zakon o prodaji, kao lex specialis, ne sadrži definiciju pojma ratni vojni invalid. Budući da jedno od osnovnih pravila pri tumačenju pravne norme podrazumijeva da u jednom pravnom poretku ne može biti proturječja i da se sve norme istog pravnog poretka mogu pravilno tumačiti i razumjeti samo u uzajamnoj vezi, to se ovaj pojam u pravnom poretku Republike Hrvatske treba tumačiti kroz odredbu članka 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93 2/94, 76/94 i 108/95).
U konkretnom slučaju popust pri kupnji stana, temeljem odredaba Zakona o prodaji, priznat je osobi za koju je nadležno tijelo, u smislu odredbe članka 71. stavka 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, rješenjem utvrdilo da ispunjava propisane uvjete i da mu se priznaju prava ratnog vojnog invalida VIII. grupe s 40% oštećenja organizma.
Izmjenama i dopunama zakona zakonodavac mijenja postojeći propis. Svrha donošenja izmjena i dopuna propisa nije obrazloženje primjene nekog propisa. Zbog toga okolnost što je odredba članka 16. kasnijim zakonom u cijelosti izmijenjena, nije od utjecaja pri odlučivanju u ovom slučaju. Također nije sporno da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji, koji je stupio na snagu 17. kolovoza 1995. (»Narodne novine«, br. 58/95), s obzirom na odredbu članka 90. Ustava, nema povratno djelovanje.
4. Slijedom izloženog, Ustavni sud je utvrdio da su osporenim presudama povrijeđene odredbe članaka 14. stavka 1. i 26. Ustava, a u odnosu na prvopodnositelja i odredba članka 57. stavka 2. Ustava.
Naime, ustavno jamstvo jednakosti, zajamčeno odredbama članka 14. st. 1. i članka 26. Ustava, povrijeđeno je u postupovnom smislu ako stranke u postupku koji je prethodio osporenom pojedinačnom aktu nisu imale ravnopravan položaj, odnosno ovo ustavno jamstvo povrijeđeno je u materijalnopravnom smislu ako se osporeni akt može smatrati samovoljnim ili arbitrarnim.
U konkretnom slučaju, osporenim presudama mjerodavan propis očigledno je pogrešno shvaćen te je bez razboritih razloga, odnosno iz razloga koji nisu pravno prihvatljivi, uskraćeno pravo utemeljeno na mjerodavnom propisu. Takvim sudskim odlukama prvopodnositelju su povrijeđena i prava koja proizlaze iz posebne skrbi države za zaštitu invalidnih osoba, zajamčena odredbom članka 57. stavka 2. Ustava.
5. Podnositelji u tužbama ukazuju i na povredu odredaba članka 3. i članka 19. stavka 1. Ustava. Odredbom članka 3. Ustava, vladavina prava istaknuta je kao temeljno načelo pravnog poretka Republike Hrvatske. Vladavina prava podrazumijeva obavezu svih da se u svom radu pridržavaju Ustava i zakona. Odredba članka 19. stavka 1. Ustava, posebno utvrđuje načelo zakonitosti u postupanju tijela državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti. Navedene ustavne odredbe, sadrže dakle temeljna načela državnog ustroja i kao takve nisu usmjerene neposrednoj zaštiti ustavnih prava i sloboda čovjeka i građanina niti mogu biti povrijeđene pojedinačnim odlukama sudbene ili upravne vlasti, odnosno odlukama tijela koja imaju javne ovlasti.
6. Temeljem odredbe članka 69. i 72. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-III-189/1998
U-III-194/1998
Zagreb, 25. listopada 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Velimir Belajec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti