POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - konačne zbirke - zakon o kreditnim - statut hrvatskog zavoda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1664
Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99. i 34/99.) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99 i 34/99 - u daljnjem tekstu: Zakon) nije određeno, propisuje se osnovica, način obračuna i plaćanja, te visina doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:
- za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost
- za zaposlenike pri pravnim ili fizičkim osobama
- za osobe koje mirovinu i invalidninu primaju samo od stranog nositelja osiguranja
- za seljake i osobe koje su uzele ili dale poljoprivredno zemljište u zakup, ako nisu zdravstveno osigurane prema drugoj osnovi
- za osobe koje osobno plaćaju doprinos
- za osobe koje rade ili borave u inozemstvu ( dodatni doprinos)
- za ostale obveznike uplate doprinosa za koje zakonom nije propisana visina doprinosa.
Članak 2.
Obveznici uplaćivanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje obvezni su doprinos propisan zakonom i ovom Odlukom, a sukladno članku 40. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivati na prihodne račune Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje propisane, Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova, te prihoda za financiranje drugih javnih prihoda u 2000. godini (»Narodne novine« br. 146/99. i 62/00.).
Članak 3.
Osiguranje osoba u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 5. točka 2. Zakona) doprinos za obvezno zdravstveno plaća prema stopi propisanoj Zakonom o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 54/00. - u daljnjem tekstu: Zakon o stopama), a od osnovice koju čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno granskom kolektivnom ugovoru.
Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od najniže osnovice utvrđene sukladno Zakonu.
Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan je obračunati i uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu utvrđenu Zakonom i prema stopi propisanoj Zakonom.
Doprinos iz stavke 1., 2. i 3. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Doprinos, koji je obveznik uplate doprinosa uplatio prema stavci 2. i 3. ovog članka, smatra se dijelom doprinosa koji će biti konačno obračunan prigodom isplate dospjelih, a neisplaćenih plaća.
Članak 4.
Osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (članak 5. točka 7. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 41. stavke 1. točke b) Zakona plaćaju prema stopi propisanoj člankom 1. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona o stopama, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.
Za osobe iz stavke 1. ovog članka osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa je iznos od 2.317,60 kuna, uvećan za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti i to kako slijedi:
Potreban stupanj stručne naobrazbe Koeficijent

 1. Nekvalificirani (NKV) 1
 2. Priučeni (PKV) i niža stručna naobrazba 1,20
 3. Kvalificirani (KV) 1,40
 4. Srednja stručna naobrazba (SSS) 1,60
 5. Visokokvalificirani (VKV) 1,85
 6. Viša stručna naobrazba (VŠS) 2,10
 7. Visoka stručna naobrazba (VSS) 2,20
 8. Visoka stručna naobrazba - magistar 2,60
 9. Visoka stručna naobrazba - dr. specijalist 2,80

Doprinos iz ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je uplatiti do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 5.
Za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za izdržavanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi (članak 11. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, u opsegu utvrđenom za članove obitelji osiguranika, osigurava se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi.
Zahtjev za isplatu obračunatog iznosa doprinosa iz stavke 1. ovog članka Zavod dostavlja obvezniku uplate doprinosa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 6.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju sredstva za izdržavanje, a nemaju drugu osnovu osiguranja (članak 12. Zakona) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi.
Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka osobe do 18. godine života oslobođene su plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je uplatiti od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno namanje šest mjeseci unatrag, prema stopi i osnovici vrijedećoj za mjesec u kojem je utvrđeno pravo na zdravstveno osiguranje.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 7.
Osiguranim osobama iz članka 5. točke 14., 15., 17. i 18. Zakona, ako nisu zdravstveno osigurane prema drugoj osnovi, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osigurava se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Za osiguranike iz članka 5. točke 16. Zakona, za koje se doprinos za zdravstveno osiguranje osigurava iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske, doprinos se obračunava prema stopi od 16% na osnovicu koju čini iznos mjesečne nadoknade koju osiguraniku isplaćuje Ministarstvo obrane.
Zahtjev za isplatu obračunatog iznosa doprinosa iz ovog članka Zavod dostavlja obvezniku uplate doprinosa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 8.
Obveznik uplate doprinosa obvezan je propisani doprinos iz članka 5., 6. i 7. ove Odluke uplaćivati do dana stjecanja statusa osigurane osobe prema nekoj drugoj osnovi, odnosno do promjene činjenica koje su bile uvjet za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje.
Članak 9.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uposlene u inozemstvu pri stranom poslodavcu, koje nemaju zdravstveno osiguranje putem stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 16% na osnovicu od 4.200,00 kuna, uvećanu za koeficijent stručne spreme za obavljanje poslova, odnosno djelatnost iz članka 4. stavke 2. ove Odluke.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je uplatiti do prvog dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 10.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uposlene na stranim brodovima, koje nemaju zdravstveno osiguranje putem stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 16% na pripadajuću osnovicu:
Red. br. Zvanje Osnovica u kunama
1. vježbenik stroja 1.700,00
vježbenik palube
2. mladić palube 2.327,00
mladić sobe
mladić kuhinje
3. čistač 3.326,00
mornar
II. kuhar
II. konobar
4. vozač 4.157,00
tesar
mazač
kormilar
5. konobar 4.326,00
6. kuhar 4.653,00
motorist
mehaničar
III. časnik stroja
vođa palube
III. časnik palube
poslužitelj crpki
7. električar 5.158,00
elektro časnik
8. II. časnik stroja 5.737,00
II. časnik palube
9. radio časnik 6.820,00
10. I. časnik stroja 7.896,00
I. časnik palube
11. upravitelj stroja 12.197,00
12. zapovjednik 12.675,00

Doprinos iz stavke 1. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do prvog dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 11.
Državljani Republike Hrvatske uposleni u inozemstvu pri stranom poslodavcu kojih članovi obitelji (supružnik i djeca) nisu zdravstveno osigurani pri stranom nositelju zdravstvenog osiguranja, a koji su prije odlaska u inozemstvo bili zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj (članak 9. Zakona) obvezni su za svakog člana obitelji uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje prema stopi od 16% na osnovicu od 2.317,60 kuna.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva prvog dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 12.
Osobe uposlene u stranim ili međunarodnim organizacijama, ustanovama i predstavništvima, stranim konzularnim i diplomatskim predstavništvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi i na način propisan za zaposlenike koji su u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi, na osnovicu koju čini plaća utvrđena ugovorom o radu.
Obvezu plaćanja doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje umjesto osoba iz stavke 1. ovog članka mogu preuzeti organizacije iz stavke 1. ovog članka.
Članak 13.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje učenika srednjih škola koji su navršili 18 godina života, te redovitih studenata koji su hrvatski državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika (članak 10. Zakona), plaća se prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka, uplaćuje se do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 14.
Korisnici mirovina i invalidnina s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj, koji mirovinu i invalidninu ostvaruju jedino od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako državnim ugovorom nije drukčije određeno (članak 5. točka 10. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 16% na osnovicu koju utvrđuje općim aktom Zavod sukladno članku 44. stavci 2. Zakona.
Korisnicima mirovina i invalidnina iz stavke 1. ovog članka koji mirovinu, odnosno invalidninu primaju u stranoj valuti, osnovica osiguranja preračunava se u hrvatsku valutu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke vrijedećem 1. dana u mjesecu u kojem doprinos dospijeva.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka uplaćuje se do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 15.
Iznos sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su prijavljene na zdravstveno osiguranje u Zavodu (članak 5. točka 11., 12. i 13. Zakona), obračunava Zavod na osnovi doprinosa visinu kojeg utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva i uz suglasnost ministra financija.
Zahtjev za isplatu sredstava iz stavke 1. ovog članka Zavod dostavlja obvezniku uplate doprinosa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 16.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe:
- koje su prekinule rad jer ih je pravna osoba uputila na izobrazbu, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij (članak 5. točka 19. Zakona)
- koje je pravna osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 20. Zakona)
- upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko- prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 21. Zakona)
obračunava i uplaćuje pravna osoba prema stopama doprinosa, na način i po postupku propisanom za zaposlenike pri toj pravnoj osobi, ako se osobama iz podstavke 1., 2. i 3. ove stavke isplaćuje plaća.
Ako osobama iz stavke 1. podstavke 1., 2. i 3. ovog članka pravna osoba ne isplaćuje plaću, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunava se na osnovicu prema stupnju stručne spreme i to:

 1. za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) na iznos od 5.098,72
 2. za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnici) na iznos od 4.866,96
 3. za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) na iznos 3.708,16
 4. za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (PKV radnik ili niža stručna sprema) na iznos od 2.781,12
 5. za osobe koje nemaju stručnu spremu na iznos od 2.317,00.

Doprinos iz stavke 1. i 2. ovog članka obračunava pravna osoba koja je navedene osobe uputila u inozemstvo i uplaćuje do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 17.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za zaposlenike pri pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, te za osobe na radu u kućanstvu osiguranika koji se nalazi na radu u inozemstvu, ako nisu zdravstveno osigurane u zemlji u koju su upućene (članak 5. točka 2. Zakona), obračunava i uplaćuje pravna ili fizička osoba, od osnovice koju čini pripadajuća plaća za mjesec za koji se plaća doprinos, koju bi ostvarili za iste, odnosno slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, s tim da ne može biti manja od najniže osnovice utvrđene Zakonom.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava se i uplaćuje prema stopi i na način koji je propisan za zaposlenike pri pravnoj ili fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 18.
Za osigurane osobe koje se u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim člankom nalaze u inozemstvu, bez obzira na trajanje i svrhu boravka, plaća se dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (članak 46. Zakona):

 1. za osobe (članak 5. točka 2. Zakona) upućene i uposlene u inozemstvu prema stopi od 25% na osnovicu za obračunavanje redovitog doprinosa, a koja ne može biti manja od najniže osnovice utvrđene Zakonom, a za osobe na radu u kućanstvu osiguranika, na osnovicu od 3.000,00 kuna po osobi
 2. za osobe upućene u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 21. Zakona) prema stopi od 25% na osnovicu za obračunavanje redovnog doprinosa, a koja ne može biti manja od najniže osnovice utvrđene Zakonom, odnosno za učenike i studente prema stopi od 18% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno za svakog učenika, odnosno studenta
 3. za učenike, odnosno studente, koji se na školovanju u inozemstvu nalaze prema osobnom opredjeljenju prema stopi od 25% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno za učenika, odnosno studenta
 4. za svaku drugu osobu koja se u inozemstvu nalazi po privatnom poslu, prema stopi od 25% na osnovicu od 1.700,00 kuna.

Dodatni doprinos iz stavke 1. ovog članka, ako Zakonom nije drukčije propisano, obračunava i uplaćuje u slučaju iz točke 1. tijelo državne uprave, pravna ili fizička osoba koja je uputila državljanina Republike Hrvatske u inozemstvo, odnosno za uposlenika u radnom odnosu pravna osoba koja obavlja djelatnost u inozemstvu, a za osobe na radu u kućanstvu osiguranika koji se nalazi na radu u inozemstvu osiguranik - poslodavac, u slučaju iz točke 2. mjerodavna ministarstva, a u slučajevima iz točke 3. i 4. osobno osigurana osoba.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva:
- iz točke 1. sukladno članku 17. ove Odluke
- iz točke 2. do 15. u mjesecu za prethodni mjesec
- iz točke 3. i 4. u cijelosti prije odlaska u inozemstvo za sve vrijeme boravka u inozemstvu.
Članak 19.
Dodatni doprinos za osobe iz članka 18. stavke 1. točke 1. ove Odluke ne plaća se ako je zdravstvenu zaštitu u inozemstvu obveznik uplate doprinosa osigurao o vlastitom trošku ili prema nekoj drugoj osnovi.
Područni ured Zavoda na pisani zahtjev obveznika uplate doprinosa i uz odgovarajući dokaz o osiguranoj zdravstvenoj zaštiti u inozemstvu, donijet će pisano rješenje o neplaćanju dodatnog doprinosa.
Rješenje iz stavke 2. ovog članka donosi se s rokom valjanosti za sve vrijeme boravka u inozemstvu, odnosno dok traju okolnosti iz stavke 1. ovog članka.
Članak 20.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika koji su neopravdano izostali s posla plaća pravna ili fizička osoba pri kojoj je zaposlenik uposlen prema stopi od 16% na osnovicu koju čini plaća iz ugovora o radu, a prema broju dana neopravdanog izostanka, na način i prema postupku propisanom za plaćanje doprinosa za zaposlenike pri pravnoj ili fizičkoj osobi. Doprinos se plaća najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 21.
Osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 8% na osnovicu koja iznosi:
a) za svećenike 2.317,60 kuna
b) za druge osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove 1.700,00 kuna.
Osobe iz stavke 1. ovog članka, koje prema crkveno-vjerskim odredbama žive u celibatu, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 4% na osnovicu navedenu u stavci 1. pod a) i b) ovog članka.
Doprinos iz stavke 1. i 2. ovog članka obveznici uplate doprinosa obvezni su uplatiti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 22.
Osobe - sjemeništarci, hrvatski državljani, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i pripremaju se za zvanje svećenika, te kojima se zdravstveno osiguranje ne osigurava prema drugoj osnovi, doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju u visini propisanoj člankom 21. stavkom 1. točkom b), a u svezi s odredbom stavke 2. istog članka ove Odluke.
Članak 23.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje seljaka (članak 5. točka 8. Zakona) plaća se prema stopi propisanoj Zakonom o stopama, a od osnovice koju čini mjesečni iznos katastarskog prihoda seljačkog kućanstva za seljake koji se poljodjelstvom bave kao jedinim ili glavnim zanimanjem ili su svoje poljoprivredno zemljište dali ili uzeli u zakup.
Osnovica doprinosa iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od iznosa najniže osnovice utvrđene sukladno Zakonu.
Obveznik uplate doprinosa iz ovog članka je nositelj zdravstvenog osiguranja članova seljačkog kućanstva, krug kojih je propisan Zakonom.
Članak 24.
Doprinos iz članka 23. ove Odluke obračunava mjerodavni područni ured Zavoda.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva:
- 15. veljače, za I. tromjesečje tekuće godine
- 15. svibnja, za II. tromjesečje tekuće godine
- 15. kolovoza, za III. tromjesečje tekuće godine
- 15. studenoga, za IV. tromjesečje tekuće godine.
Ako se nakon dospijeća doprinosa za tekuću godinu ne može utvrditi osnovica doprinosa sukladno članku 23. stavci 1. ove Odluke, obvezniku uplate doprinosa utvrdit će se i naplatiti predujam doprinosa u visini vrijedećoj za posljednje tromjesečje prethodne godine, s tim da tako obračunan iznos doprinosa ne može biti manji od iznosa doprinosa propisanog Zakonom o stopama i člankom 23. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 25.
Doprinos iz članka 23. ove Odluke sukladno članku 45. stavci 2. i 3. Zakona za seljačko kućanstvo kojeg su svi članovi navršili 65 godina života, osigurava se iz proračuna Republike Hrvatske.
Oslobađanje od obveze plaćanja doprinosa prema stavci 1. ovog članka utvrđuje se rješenjem područnog ureda Zavoda pri komu je osobi utvrđen status osigurane osobe iz zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: mjerodavni područni ured Zavoda).
Zahtjev za isplatu sredstava iz stavke 1. ovog članka Zavod dostavlja obvezniku uplate doprinosa u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 26.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba iz članka 13. Zakona utvrđuje se:

 1. za osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj, ako na tim radovima rade najmanje 6 sati dnevno, prema stopi od 8% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi,
 2. za osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i izvješćivanja, prema stopi od 16% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi,
 3. za osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadaće gašenja požara, zaštite i spašavanja, te u slučaju drugih nepogoda, osposobljavanja, osiguranja na mjestima gdje postoji požarna opasnost, a na javnim priredbama zadaće u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbe, te pri podučavanju građana u protupožarnoj zaštiti, prema stopi od 8% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi,
 4. za korisnike novčane nadoknade za tjelesno oštećenje prema propisima o mirovinskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstveno osiguranje prema drugoj osnovi zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi s ozljedom ili bolesti koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem im pripada pravo na novčanu nadoknadu za to oštećenje, prema stopi od 8% na osnovicu od 1.700,00 kuna mjesečno po osobi.

Sredstva doprinosa za osobe iz stavke 1. ovog članka osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske ili proračuna županije, odnosno Grada Zagreba, a uplaćuje ih za osobe iz točke 1., 2. i 3. organizator, odnosno nositelj rečenih radova, odnosno aktivnosti, a iz točke 4. isplatitelj navedene nadoknade.
Članak 27.
Ako obveznici uplate doprinosa moraju uplatiti doprinos za razdoblje kraće od mjesec dana, doprinos se određuje tako da se za svaki kalendarski dan uzima 1/30 mjesečnog doprinosa utvrđenog za te osobe neovisno o radnim satima provedenim na radu.
Članak 28.
Samostalnim obveznicima uplate doprinosa mjerodavni područni ured Zavoda obvezan je nakon utvrđivanja statusa osiguranika izdati rješenje o visini doprinosa propisanog Zakonom i ovom Odlukom.
Ako tijekom trajanja statusa osigurane osobe dođe do promjene elemenata na osnovi kojih je rješenjem iz stavke 1. ovog članka ustanovljena visina doprinosa, mjerodavni područni ured Zavoda prema službenoj dužnosti utvrdit će i obračunati novi iznos doprinosa bez donošenja rješenja.
Iznimno od stavke 2. ovog članka, na zahtjev obveznika uplate doprinosa, mjerodavni područni ured Zavoda donijet će pisano rješenje o visini doprinosa propisanog Zakonom o stopama i ovom Odlukom.
Članak 29.
Osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost i osobama koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost, mjerodavni područni ured Zavoda izdat će svaki mjesec nalog za plaćanje s ukupnim iznosom dospjelog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.
Osobama koje se bave poljodjelstvom kao jedinim i glavnim zanimanjem, kao i ostalim samostalnim obveznicima uplate doprinosa, područni ured Zavoda izdat će uplatnice u rokovima utvrđenim člankom 24. stavkom 2. ove Odluke.
Ako je obveznik uplate doprinosa sukladno odredbama Zakona i ove Odluke, bio obvezan uplatiti veći iznos doprinosa od obračunatog prema stavci 1. i 2. ovog članka, obvezan je uplatiti u propisanom roku novo obračunati iznos doprinosa.
Mjerodavni područni ured Zavoda obvezan je u slučaju iz stavke 3. ovog članka izvršiti usklađivanje stavki potraživanja i dugovanja u evidencijama samostalnih obveznika uplate doprinosa.
Članak 30.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje dospijeva 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec ako Zakonom, odnosno ovom Odlukom nije drukčije utvrđeno.
Članak 31.
Obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje koji ne uplati doprinos u propisanom roku dospijeća, obvezan je na dospjelu svotu doprinosa platiti kamate za sve dane zakašnjenja, prema posebnim propisima.
Obračun kamata za dugovanja utvrđena nadzorom pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa, računa se od dana dospijeća do dana provedenog nadzora, odnosno do dana podmirenja duga u cijelosti.
Ako obveznik plaćanja doprinosa, osim iznosa doprinosa duguje i kamate, pri redoslijedu podmirenja duga prvo se podmiruju kamate, a potom iznos dužnog doprinosa.
Članak 32.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 20/99.).
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2000. godine.
Klasa: 025-04/00-01/122
Urbroj:338-01-04-99-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti