POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi u opticaju - uputa za jedinstvenu - objava popisa zahvata ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
2379

Na temelju članka 44. stavka 3., članka 47. stavka 2., članka 49. stavka 2. i članka 50. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
Članak 1.
U Pravilniku o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (»Narodne novine«, broj 51/99.), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Prijavu nasada voćaka, loze i hmelja za odabir matičnih nasada može podnijeti pravna i fizička osoba koja je upisana u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala. Prijava se podnosi Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Odabir matičnih nasada obavlja Zavod ili stručna, odnosno znanstveno-nastavna institucija (u daljnjem tekstu : Institucija) ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo).«
Članak 2.
U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Odabrani matični nasadi koji odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i za koje je izdana svjedodžba o zdravstvenom stanju upisuju se u knjigu matičnih nasada prema obrascu broj 3. (voćne vrste), odnosno obrascu broj 3a. (vinova loza, hmelj), koji su sastavni dio ovog Pravilnika.«
Članak 3.
U članku 10. stavku 3. iza riječi: »Zavoda« briše se točka i dodaju riječi: »ili ovlaštene institucije koja je obavila umatičenje.«
Članak 4.
Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:
»Članak 10a.
Proizvodna knjiga matičnih nasada vodi se radi evidentiranja proizvodnje plemki i podloga prema obrascu broj 8a. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Proizvodna knjiga matičnih nasada jedinstvena je formata A-3, tvrdo ukoričena, numeriranih stranica, opsega dostatnog za unos podataka za desetogodišnje razdoblje proizvodnje, ovjerena od Zavoda.
Proizvodnu knjigu matičnih nasada proizvođaču izdaje Zavod.«
Članak 5.
U članku 11. stavku 2. brišu se riječi : »ili instituciji uz obavijest Zavodu.«
Članak 6.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
»U tijeku vegetacije obvezatan je jedan stručni nadzor kojim se utvrđuje broj matičnih biljaka koje su u proizvodnji, stanje vegetativne razvijenosti i procjenjuje količina proizvedenog sadnog materijala.«
U stavku 3. briše se riječ: »svakom«.
Članak 7.
U članku 13. stavku 1. brišu se riječi: »ili instituciji uz obavijest Zavodu.«
Članak 8.
Obrasci broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. zamjenjuju se novim obrascima 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika postojeći rodni nasadi vrsta i sorti kojih nedostaje za proizvodnju sadnog materijala, mogu se prijavljivati za odabir sukladno članku 2. Pravilnika i članku 107. Zakona.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/152
Urbroj: 525-1-0-1
Zagreb, 7. prosinca 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti