POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - rad administracije - pravilnik o normativima - pravilnik o bitnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNI?KI DOM HRVATSKOGA SABORA
2393
ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA ZASTUPNI?KOG DOMA HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
?lanak 1.
U Poslovniku Zastupni?kog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora (»Narodne novine«, br. 71/00.) u naslovu i svim odredbama rije?i: »Hrvatskoga dr?avnog sabora« u odre?enom pade?u zamjenjuju se rije?ima: »Hrvatskoga sabora« u odgovaraju?em pade?u.
?lanak 2.
U ?lanku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Zastupni?ki dom konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazo?na ve?ina zastupnika Doma.«
?lanak 3.
U ?lanku 30. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Klubovi zastupnika mogu, ovisno o broju ?lanova kluba, zaposliti djelatnika na poslovima savjetnika, iz Stru?ne slu?be Sabora ili izvan nje, a na teret sredstava Hrvatskoga sabora.«
?lanak 4.
U ?lanku 32. stavku 1. podstavku 2. rije?i: »kada Predsjednik Republike upu?uje poslanicu Saboru te Saboru podnosi izvješ?e o stanju hrvatske dr?ave i nacije, kao i« brišu se.
Iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi:
»– supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade i rješenja o imenovanju ?lanova Vlade, kao predsjednik Sabora,«.
Dosadašnji podstavci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19. i 20. postaju podstavci 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.
?lanak 5.
U ?lanku 36. stavku 1. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:
»– utvr?uje Prijedlog odluke o Stru?noj slu?bi Sabora, koju donosi Zastupni?ki dom,
– odre?uje raspored sjedenja zastupnika u dvorani za sjednice na temelju ?lanstva u pojedinom klubu zastupnika,«.
Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 5. i 6.
?lanak 6.
U ?lanku 57. stavku 1. iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5. i 6. koji glase:
»– provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Zastupni?kom domu,
– u postupku raspisivanja referenduma ako to zatra?i deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovaraju?ih akata,«.
Dosadašnji podstavci 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 7., 8., 9. i 10.
U stavku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:
»– pitanja ustrojstva i djelokruga dr?avnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i na?ina rada tijela dr?avne uprave, osim tijela unutarnjih poslova i obrane te tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave,«.
?lanak 7.
U ?lanku 61. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
»– daje mišljenje Predsjedniku Republike o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu,«.
?lanak 8.
U ?lanku 63. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:
»ustrojstvo i djelokrug tijela dr?avne uprave u podru?ju unutarnjih poslova i obrane,«.
Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:
»– daje mišljenje o imenovanju ?elnika sigurnosnih slu?bi u skladu s Ustavom,«.
Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.
?lanak 9.
U ?lanku 73. stavku 1. podstavak 3. briše se.
Iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5., 6. i 7. koji glase:
»– davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– davanje prethodnog mišljenja o imenovanju Glavnog dr?avnog odvjetnika Republike Hrvatske.«
– davanje mišljenja Dr?avnom sudbenom vije?u u postupku imenovanja i razrješenja sudaca,«.
Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3., a podstavci od 5. do 12. postaju podstavci 7. do 14.
?lanak 10.
U ?lanku 93. dodaje se podstavak koji glasi:
»– podnosi jednom godišnje izvješ?e o svom radu Zastupni?kom domu Hrvatskoga sabora.«
?lanak 11.
?lanak 104. briše se.
?lanak 12.
?lanak 106. mijenja se i glasi:
»Mandatar, odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prihva?anja mandata, du?an je program Vlade i Vladu predstaviti Zastupni?kom domu i tra?iti glasovanje o povjerenju.
Mandatar, uz zahtjev za glasovanje o povjerenju, dostavlja program Vlade i ?ivotopise predlo?enih ?lanova Vlade.
O programu Vlade vodi se rasprava.
Povjerenje je iskazano ako je za prijedlog glasovala ve?ina svih zastupnika u Zastupni?kom domu, a glasuje se za prijedlog u cjelini.
Vlada stupa na du?nost kada joj povjerenje iska?e Zastupni?ki dom.
Ako se naknadno imenuje pojedini ?lan Vlade, predsjednik Vlade na prvoj idu?oj sjednici Zastupni?kog doma predstavlja ga Zastupni?kom domu i tra?i glasovanje o povjerenju tom ?lanu Vlade.«
?lanak 13.
U ?lanku 107. stavku 1. rije?: »daju« zamjenjuje se rije?ju: »pola?u«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Tekst sve?ane prisege utvr?uje se zakonom.«
U stavku 3. rije?i: »odnosno koji je naknadno imenovan« brišu se.
?lanak 14.
U ?lanku 111. stavci 2. i 3. zamjenjuju se stavkom 2. koji glasi:
»Predsjednik i ?lanovi Vlade zajedni?ki su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje podru?je rada.«
?lanak 15.
U ?lanku 112. stavku 1. rije?i: »jedne desetine« zamjenjuju se rije?ima: »jedne petine«.
Stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:
»Vlada je du?na o?itovati se o prijedlogu iz stavka 1. ovoga ?lanka najkasnije u roku od 8 dana od dana uvrštavanja prijedloga u dnevni red.
Ne mo?e se glasovati o povjerenju prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Zastupni?kom domu.
Zastupni?ki dom ?e o povjerenju glasovati najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Zastupni?kom domu.«
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala ve?ina od ukupnog broja zastupnika u Zastupni?kom domu.«
?lanak 16.
U ?lanku 113. stavku 1. rije?i: »tri mjeseca« zamjenjuju se rije?ima: »šest mjeseci«.
Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku.
Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom ?lanu Vlade predsjednik Vlade mo?e umjesto njega predlo?iti drugoga ?lana Zastupni?kom domu da mu izgasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.«
?lanak 17.
U ?lanku 116. stavku 2. rije?i: »o kona?nom prijedlogu zakona« brišu se.
?lanak 18.
Iza ?lanka 116. dodaju se ?lanci 116.a, 116.b, 116.c i 116.d koji glase:
»?lanak 116.a
U postupku donošenja zakona kojima se razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela, ustrojstvo i djelokrug dr?avne uprave te ustrojstvo, djelokrug i financiranje jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave Zastupni?ki i ?upanijski dom ravnopravno odlu?uju. Zakon o kojem ?upanijski dom i Zastupni?ki dom ravnopravno odlu?uju, smatra se donesenim kad je u oba doma izglasan u istovjetnom tekstu.
?lanak 116.b
Osniva se Odbor za usuglašavanje u ?ijem sastavu je pet zastupnika Zastupni?kog doma i pet zastupnika ?upanijskog doma. ?lanove Odbora biraju iz reda svojih ?lanova odbori Zastupni?kog i ?upanijskog doma u ?ijem djelokrugu su pitanja sloboda i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela, ustrojstvo i djelokrug dr?avne uprave te ustrojstvo, djelokrug i financiranje jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.
Predsjednik Odbora je zastupnik Zastupni?kog doma biran iz reda ?lanova Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav.
Odbor iz stavka 1. ovoga ?lanka daje mišljenje domovima Sabora o kojim to?kama dnevnog reda Zastupni?ki i ?upanijski dom ravnopravno odlu?uju. Odbor dostavlja mišljenje predsjedniku doma prije utvr?ivanja dnevnog reda na sjednici doma.
?lanak 116.c
Predsjednici domova Sabora me?usobno se izvješ?uju o tekstu u kojem je zakon izglasan.
U slu?aju kad domovi Sabora utvrde da zakon nije izglasan u istovjetnom tekstu odmah izvješ?uju Odbor za usuglašavanje.
Odbor ?e se sastati najkasnije u roku od 24 sata od izglasavanja zakona.
Sjednicama Odbora prisustvuje predstavnik predlagatelja i Vlade ako ona nije predlagatelj zakona.
Odbor ?e u roku od 72 sata od izglasavanja zakona dostaviti domovima Sabora izvješ?e.
Ako je u Odboru postignuta suglasnost o spornim pitanjima izvješ?e sadr?ava usuglašeni tekst koji Odbor predla?e domovima Sabora na usvajanje.
Tekst o kojem je provedeno usuglašavanje Odbor je utvrdio ako je za njega glasovala ve?ina ?lanova iz reda zastupnika svakog doma Sabora.
?lanak 116.d
U slu?aju kad ?upanijski dom ne odlu?i o zakonu koji je izglasan u Zastupni?kom domu ili kad domovi Sabora ne izglasaju zakon u istovjetnom tekstu ili ako se o tekstu zakona ne postigne suglasnost u roku od 15 dana od dana izglasavanja, donesen je zakon u tekstu u kojem je izglasan u Zastupni?kom domu.«
?lanak 19.
?lanak 117. mijenja se i glasi:
»Kada ?upanijski dom u roku od 8 dana od dana izglasavanja u Zastupni?kom domu, vrati, uz obrazlo?eno mišljenje, zakon na ponovno odlu?ivanje Zastupni?kom domu, predsjednik Zastupni?kog doma uputit ?e zahtjev ?upanijskog doma svim zastupnicima, Odboru za zakonodavstvo, mati?nom radnom tijelu i predlagatelju, te Vladi ako ona nije predlagatelj.
U postupku ponovnog odlu?ivanja o zakonu iz stavka 1. ovoga ?lanka primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika o hitnom postupku.«
?lanak 20.
U ?lanku 118. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Ako Zastupni?ki dom odlu?i da ne postupi po odredbi stavka 2. ovoga ?lanka, o zakonu se ponovno odlu?uje. U tom slu?aju Zastupni?ki dom o donošenju zakona odlu?uje ve?inom glasova svih zastupnika, osim kada Zastupni?ki dom zakone donosi dvotre?inskom ve?inom.
Stavak 4. briše se.
?lanak 21.
U ?lanku 132. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik u Zastupni?kom domu, klubovi zastupnika u Zastupni?kom domu, radna tijela Zastupni?kog doma, ?upanijski dom i Vlada.«
?lanak 22.
Iznad ?lanka 164. dodaje se podnaslov: »Organski zakon«.
?lanak 164. mijenja se i glasi:
»Organskim zakonom ure?uju se prava nacionalnih manjina, te razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.
U postupku donošenja organskih zakona primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika sadr?ane u Glavi IX: AKTI ZASTUPNI?KOG DOMA.
Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina ure?uje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.«
?lanak 23.
?lanak 168. mijenja se i glasi:
»Iznimno, ako se ve?ina nazo?nih zastupnika s tim slo?i, predlagatelj akta mo?e podnijeti amandman na kona?ni prijedlog zakona u tijeku odlu?ivanja o podnesenim amandmanima na sjednici. I takav amandman podnosi se u pisanom obliku uz potrebno obrazlo?enje.
O amandmanima podnesenim sukladno stavku 1. ovoga ?lanka glasuje se.«
?lanak 24.
U ?lanku 169. u stavku 2. na kraju teksta dodaje se re?enica koja glasi:
»Ako je na suprotnost amandmana s odredbama Ustava Republike Hrvatske upozorio ?lan Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, sjednica ?e se prekinuti i sastati Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, ukoliko ?lan Odbora ima potporu tre?ine ?lanova Odbora.«
?lanak 25.
U ?lanku 182. stavak 4. mijenja se i glasi:
»Zastupnik mo?e postaviti jedno pitanje. Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega mo?e odgovoriti odmah i bez pripreme.«
U stavku 7. rije?: »usmenog« briše se.
?lanak 26.
U ?lanku 199. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»Zastupni?ki dom zasjeda redovito dva puta godišnje: prvi put izme?u 15. sije?nja i 15. srpnja, a drugi put izme?u 15. rujna i 15. prosinca.
Izvan rokova iz stavka 1. ovoga ?lanka, Zastupni?ki dom zasjeda izvanredno na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade, te ve?ine svih zastupnika u Zastupni?kom domu.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Predsjednik Zastupni?kog doma uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka mo?e sazvati Dom na izvanredno zasjedanje.«
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.
?lanak 27.
U ?lanku 211. stavku 1. ?etvrta re?enica mijenja se i glasi: »Ako zastupnik nije zadovoljan danim objašnjenjem mo?e zatra?iti da o tome dostavi mišljenje Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav u roku od 24 sata«.
U stavku 2. u prvoj re?enici rije?i: »ispravio navod za koji dr?i da je neto?an« zamjenjuju se rije?ima: »ispravio neto?an navod«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Zastupnik ne mo?e zatra?iti rije? da bi odgovorio na navod iz izlaganja (replika) predstavnika Vlade.«
?lanak 28.
U ?lanku 213. stavk 2. briše se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Nakon što svi zastupnici koji su se prijavili za raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova zastupnika mogu ponovno zatra?iti rije? i tada mogu govoriti najviše pet minuta neovisno o tome je li predstavnik kluba zastupnika ve? sudjelovao u raspravi o toj temi dnevnog reda.«
?lanak 29.
U ?lanku 219. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Mišljenje o prigovoru daje Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav.«
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. na kraju re?enice briše se to?ka i dodaju rije?i: »i izvjestitelj Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav.«
?lanak 30.
U ?lanku 225. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više to?aka utvr?enog dnevnog reda mo?e se provesti objedinjena rasprava.«
?lanak 31.
U ?lanku 228. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:
»- zakone (organski zakoni) kojima se razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave,«.
Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:
»– Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,«.
Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.
?lanak 32.
U ?lanku 230. stavku 1. podstavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»– donosi odluku iz ?lanka 7. stavka 2. i ?lanka 8. Ustava Republike Hrvatske,
– donosi ustavne zakone (organski zakoni) kojima se ure?uju prava nacionalnih manjina.«
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»– donosi odluku o pokretanju postupka za utvr?ivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike.«
?lanak 33.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit ?e se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 021-12/00-06/01
Zagreb, 15. prosinca 2000.
ZASTUPNI?KI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupni?kog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom?i?, v. r.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti