POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - katalog znanja - rješenje o iznosu - uredba o načinu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA
1658
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94) i članka 16. stavka 2., Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU »KRKA«
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka »Krka« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.
Članak 2.
Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Krka« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.
II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU
1. PLOVIDBA I PRIVEZ PLOVILA
Članak 4.
Kretanje plovila u Nacionalnom parku dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.
Prijevoz posjetitelja u Nacionalnom parku organizira Ustanova.
Zabranjen je prijevoz posjetitelja na vodi bez dopuštenja Ustanove.
Iznimno, samostan na otočiću Visovac ima pravo organizirati prijevoz posjetitelja (hodočasnika) samostana vlastitim plovilima, pod uvjetima koje propisuje Ustanova.
Vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo korištenja plovila radi pristupa svojim nekretninama.
Članak 5.
Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno od Skradinskog mosta, mogu imati Ustanova, samostan Visovac i manastir Krka (Arhanđelovac) u skladu s Prostornim planom Nacionalnog parka »Krka« (u daljenjem tekstu: Prostorni plan) i uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Iznimno, stalni ili privremeni privez plovila mogu imati i druge pravne i fizičke osobe uz dopuštenje Ustanove.
Stalni i privremeni privez plovila dopušten je isključivo na posebno označenim i uređenim prostorima (privezištima).
Članak 6.
Fizičkim i pravnim osobama iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika pobliže uvjete za kretanje i privez plovila određuje Ustanova.
Članak 7.
Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u vodama Nacionalnog parka postavljaju se vidljive zapreke i oznake na vodi.
2. KORIŠTENJE VODNOG DOBRA
Članak 8.
Vode Nacionalnog parka mogu se koristiti na način da se ne mijenja kvaliteta vode i živog svijeta u njoj, te prirodni režim vodotoka.
Pravne osobe koje koriste vodna dobra (Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, Vodovod i odvodnja i dr.) dužne su u svezi toga korištenja postupati u skladu s odredbama Prostornog plana i zakona, a osobito:
Hidroelektrana na Skradinskom buku obustavlja rad u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati, a u istom razdoblju moguć je noćni rad elektrane (od 20 do 8 sati) uz propuštanje biološkog minimuma od 6 m3/sec preko cijelog slapišta. Hidroelektrana obustavit će rad i izvan navedenog razdoblja ako na donjem dijelu Skradinskog buka nije osiguran protok vode od 13 m3/sec.
Ovi uvjeti primjenjuju se i na pogonsku vodu Šibenskog vodovoda na Skradinskom buku.
– Hidroelektrana na Roškom slapu obustavljat će rad u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati. Hidroelektrana obustavit će rad izvan navedenog razdoblja ako protok na profilu zahvata vode padne ispod 6 m3/sec.
– Hidroelektrana »Miljacka« radit će u vremenu od 8 do 20 sati (dnevni režim) uz protok od min. 8 m3/sec. i od 20 do 8 sati s min. protokom za zadržavanje biološkog minimuma od 4 m3/sec (noćni režim). Hidroelektrana obustavit će rad i izvan navedenog razdoblja ako protok na profilu zahvata vode padne ispod 4 m3/sec.
Prilikom obustave rada hidroelektrana dozvoljeno je korištenje minimalnog protoka za sinhronu vrtnju turbina bez plasiranja energije izvan elektrane.
Korisnici vodnog dobra koji svojim radnjama i djelatnostima ugroze izvornost prirode i prouzroku štetu dužni su je nadoknaditi. Naplaćena naknada štete koristi se za sanaciju i zaštitu dijela prirode na kojem je šteta nastala.
3. KUPANJE I OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI
Članak 9.
U Nacionalnom parku kupanje je dozvoljeno samo na označenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u Nacionalni park otvoreni.
Znakove i natpise te označavanje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka određuje i postavlja Ustanova.
Zabranjeno je kupanje na slapištima rijeke Krke.
Članak 10.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju).
Podvodne aktivnosti dozvoljene su u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopuštenje Ministarstva.
4. REKREACIJSKI RIBOLOV
Članak 11.
Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.
Iznimno, na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov.
Rekreacijski ribolov smije se obavljati samo s obala rijeke Krke i Čikole, i to na mjestima koje odredi Ustanova.
Članak 12.
Rekreacijski ribolov smije se obavljati samo klasičnim mušičarskim priborom i to s jednom umjetnom muhom na jednokukoj udici bez kontrakuke ili jednokukom udicom kojoj je stisnuta kontrakuka.
Članak 13.
Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se ishoditi dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.
Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najdulje za sedam dana.
Ovisno o duljini trajanja dozvole plaća se naknada.
Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Za vrijeme lovostaja zabranjen je rekreacijski ribolov.
Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Iznimno, stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku dozvola se izdaje za godinu dana uz uvjete propisane sukladno stavku 6. ovoga članka.
Članak 14.
U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov od jednog kilograma ribe po dozvoli.
Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.
Ulovljena riba čija je duljina manja od 30 cm mora se odmah vratiti u vodu.
Iznimno, stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku dozvoljen je dnevni ulov ribe do 2 kg uz uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka.
Količina ulova iz stavka 1. i 4. ovoga članka može biti veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 1 odnosno 2 kg.
Članak 15.
Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama na području Nacionalnog parka.
Dozvoljen je lov, sakupljanje i vođenje školjkaša i drugih vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.
5. ZAŠTITA ŽIVOG I NEŽIVOG SVIJETA KOPNA
Članak 16.
Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta.
Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.
Iznimno, na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Ministarstva.
Alohtone životinje u Nacionalnom parku odstranit će se lovom kojeg organizira Ustanova uz dopuštenje Ministarstva.
Uz vanjski rub granica Nacionalnog parka (do 300 m) nije dozvoljeno graditi ili postavljati lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.
Članak 17.
Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja, ili drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.
Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.
Članak 18.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.
Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.
Članak 19.
Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa šume i pošumljavanje bez dopuštenja Ministarstva.
Iznimno, na temelju programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma (stručne studije) i uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošumljavanje, ako služi za očuvanje i promicanje očuvanja šumskih zajednica u Nacionalnom parku.
Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljki bez dopuštenja Ministarstva.
Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dopušteno.
Članak 20.
Na području Nacionalnog parka košnja i tradicionalna ispaša stoke je dopuštena.
Nije dopuštena ispaša stoke i košnja na strmim kanjonskim padinama i lokalitetima Skradinskog buka i Roškog slapa.
Članak 21.
Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre na otvorenom, izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.
Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati upozorenja u svezi sa zaštitom šume od požara.
Posjetitelji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena mjesta.
Članak 22.
Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina i mijenjanje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.
Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.
Članak 23.
Na području Nacionalnog parka zabranjeno je:
– graditi objekte i izvoditi druge građevinske radove bez pribavljenih uvjeta zaštite prirode Ministarstva,
– graditi i postavljati privremene objekte bez dopuštenja Ministarstva,
– podizati barijere u vodi i sprečavati protok vode,
– odlaganje građevinskog otpadnog materijala,
– odlaganje industrijskog i kućnog otpada,
– ispuštanje tekućina i uporaba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet, odnosno onečistiti voda,
Nadlijetanje letjelica ispod 400 m nije dopušteno, osim u svrhu snimanja ili praćenja životinjskog svijeta, uz dopuštenje Ministarstva.
Let ispod 400 m dopušten je u službene svrhe, gašenja požara te spašavanja života i imovine ljudi.
Članak 24.
Na području Nacionalnog parka zabranjuje se kampiranje izvan organiziranih kampova utvrđenih Prostornim planom.
Dozvolu za kampiranje izdaje Ustanova uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.
Članak 25.
Zabranjeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima i uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.
6. POSJETITELJI
Članak 26.
Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.
Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.
Članak 27.
Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.
Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.
Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.
Članak 28.
Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati u Nacionalnom parku utvrđuje Ustanova.
Pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označena.
Članak 29.
Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.
Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju službenika Ustanove.
Ustanova će stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznicu za nesmetano kretanje u Nacionalnom parku do njihovih nekretnina.
Iskaznice se izdaju i zaposlenicima pravnih osoba koji obavljaju djelatnost u Nacionalnom parku, kao i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku.
U iskaznici se utvrđuju i kriteriji nesmetanog kretanja u Nacionalnom parku.
7. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 30.
U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo.
Prestižno pravo za obavljanje djelatnosti u Nacionalnom parku imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Nacionalnog parka, ili su vlasnici odnosno ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.
Za obavljanje djelatnosti u Nacionalnom parku Ustanova je dužna raspisati natječaj.
U natječaju se obavljaju uvjeti za obavljanje djelatnosti, kao i druga pitanja od značenja za ostvarivanje prava i obveza pristupnika u natječaju, sukladno ovom Pravilniku i zakonu.
Članak 31.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.
Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.
U dopuštenju iz stavka 2. ovoga članka pobliže se utvrđuju uvjeti za obavljanje djelatnosti.
Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.
Članak 32.
Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove.
Za snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe plaća se naknada koju određuje Ustanova.
Članak 33.
S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka, a koje koriste prirodna dobra (Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode i dr.), ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobna prava i obveze prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo.
8. OSTALE ZABRANE I OGRANIČENJA
Članak 34.
Unutar granica Nacionalnog parka na cestama na kojima je promet ograničen, ravnatelj Ustanove utvrđuje uvjete prometa za sve korisnike.
Dopuštena maksimalna brzina na cestama iz stavka 1. ovoga članka je do 50 km/h.
Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama iz stavka 1. ovoga članka moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.
Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem na cestama gdje je promet ograničen, ovlaštena službena osoba Ustanove može im usmeno dopustiti prometovanje.
Ograničenja u svezi prometovanja utvrđena stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na javne prometnice koje prolaze kroz Nacionalni park.
Zabranjeno je zadržavanje i parkiranje vozila izvan označenih parkirališta.
Članak 35.
Zabrane i ograničenja plovidbe i prometovanja u Nacionalnom parku ne odnose se na plovila i vozila nadležnih tijela Ministarstva i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, lučka kapetanija, hitna pomoć i dr.) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.
III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Članak 36.
Protupožarnu zaštitu u Nacionalnom parku Ustanova provodi u cilju preventivnih protupožarnih mjera, te je dužna organizirati i osigurati:

 1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,
 2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,
 3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,
 4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka zaposlenici Ustanove provode u skladu s općim aktom i planom mjera zaštite od požara.
Pravne i fizičke osobe na području Nacionalnog parka dužne su poštivati i primjenjivati propisane mjere zaštite od požara.
IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA
Članak 37.
Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovom Pravilniku i elaboratu označavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.
Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Članak 38.
Granice Nacionalnog parka označavaju se informativnim pločama s natpisom Nacionalni park »Krka«, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Nacionalni park, gdje ceste čine granicu toga zaštićenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Nacionalni park.
U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajenim šumskim oznakama na stablima ili stijenama, te na drugi prikladan način.
V. NADZOR I UPRAVNE MJERE
Članak 39.
Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela Ministarstva sukladno svom djelokrugu.
Članak 40.
Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.
Nadzornik ima ovlaštenja propisana zakonom i ovim Pravilnikom.
Članak 41.
Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.
Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.
Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.
Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.
Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst ovlasti, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.
Članak 42.
O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Javne ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.
Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.
Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.
Nadzorniku kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi, ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razriješenja Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.
Članak 43.
Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.
Izgled i boju odore i znaka određuje ravnatelj Ustanove.
Nadzornik je dužan nositi na odori i nacionalni znak zaštite prirode.
Članak 44.
Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje
Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.
Članak 45.
Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.
Članak 46.
Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i ministru ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.
Članak 47.
Provi fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 48. i 49. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.
Članak 48.
U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:
– zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;
– pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;
– pregledati ulov i sredstva za ribolov radi utvrđivanja da li je ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;
– zatražiti predočenje odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;
– pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;
– poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda u Nacionalnom parku propisane ovim Pravilnikom.
Članak 49.
Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:
– privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu bez dozvole, odnosno u ribolovu;
– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja;
– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, a ako je osoba zatečena u lovu privremeno oduzeti oružje, i oduzeti ulov;
– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;
– zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez dopuštenja Ustanove;
– privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
– zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano odobrenje;
– zabraniti na licu mjesta obavljanje taksi usluge prijevoza na vodi i druge djelatnosti koje se obvaljaju bez dopuštenja Ustanove;
– zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvođenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje;
– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno ovom Pravilniku;
– narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez dopuštenja ili protivno dopuštenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
– narediti obustavu svih radnji koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
– narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;
– naplatiti novčanu kaznu.
Članak 50.
Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.
Članak 51.
Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 49. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.
Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja upravlja plovilom, ponovno zatečena u izvršenju prekršaja.
O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.
Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.
Članak 52.
Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.
Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.
Članak 53.
U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.
Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.
Žalba se izjavljuje putem Ustanove.
Članak 54.
Nadzornik je dužan rješenje iz članka 53. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.
Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.
Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 5 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.
Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
Članak 55.
Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.
Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.
Članak 56.
Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 57.
Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 61., 62., 63. i 64. ovoga Pravilnika.
O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.
Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.
Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.
Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.
Članak 58.
Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama.
Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 59.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. plovilo drži na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 5. stavak 2.);
 2. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 1.);
 3. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);
 4. plovilom uđe u vode na kojima su postavljene vidljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);
 5. obavlja podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);
 6. lovi školjkaše ili vadi i uzima (sakuplja) druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 7. lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta (članak 16. stavak 1., 2. i 3.);
 8. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4.);
 9. obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);
 10. vadi mineralne sirovine ili ako na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22. stavak 1.);
 11. bere, sakuplja, uklanja i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 19. stavak 2.);
 12. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 23. alineja 1.);
 13. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);
 14. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);
 15. ispušta tekućine ili upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta i voda (članak 23. alineja 5.);
 16. organizira nisko nadlijetanje letjelica iznad Nacionalnog parka bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);
 17. gradi pristupe obali, obalu lučice, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka na mjestima koja Prostornim planom nisu predviđena za to ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);
 18. ako podiže barijere u vodi i spriječava protok vode (članak 23. stavak 1. alineja 3.);
 19. koristi vodu u Nacionalnom parku na način da se mijenja kvaliteta vode i živog svijeta u njoj, te prirodni režim vodotoka (članak 8. stavak 1.);
 20. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 31.);
 21. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);
 22. ne poduzima odnosno ne primjenjuje propisane mjere zaštite od požara (članak 21.);
 23. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 32.);
 24. obavlja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen bez dopuštenja Ustanove (članak 34.);
 25. koristi vodu suprotno odredbama ovog Pravilnika i Prostornog plana (članak 8. stavak 2.);
 26. zadržava ili parkira vozilo izvan označenih parkirališta (članak 34. stavak 6.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.
Članak 60.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

 1. obavlja taksi prijevoz na vodi bez dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 2.);
 2. plovilo drži na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 5. stavak 2.),
 3. plovilo drži na mjestima koja nisu označena za privez (članak 5. stavak 3.);
 4. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 1.);
 5. plovilom uđe u vode na kojima su postavljene vidljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);
 6. se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 9.);
 7. obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Ministarstva (članak 10.);
 8. obavlja nedopušteni ribolov (članak 11. stavak 1.);
 9. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 13. stavak 1.);
 10. lovi sa ribolovnim alatom koji nije dozvoljen (članak 12.);
 11. obavlja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);
 12. lovi školjkaše i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 13. lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta (članak 16.);
 14. nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);
 15. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);
 16. obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);
 17. obavlja ispašu stoke i košnju na području strmih kanjonskih padina i lokalitetima Skradinski buk i Roški slap (članak 20. stavak 2.);
 18. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21. stavak 1.);
 19. ne poduzima i ne primjenjuje propisane mjere radi zaštite od požara (članak 21. stavak 2.);
 20. vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22. stavak 1.);
 21. gradi objekt ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta Ministarstva (članak 23. alineja 1.);
 22. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);
 23. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);
 24. upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta i čistoću vode (članak 23. alineja 5.);
 25. obavi nisko nadlijetanje Nacionalnog parka letjelicom bez dopuštenja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);
 26. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);
 27. bere, sakuplja i oštećuje biljke (članak 19. stavak 2.);
 28. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4.);
 29. gradi pristupe obali, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);
 30. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);
 31. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29. stavak 1.);
 32. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 31. stavak 2.);
 33. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);
 34. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 32. stavak 1.);
 35. obavlja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen bez dopuštenja Ustanove (članak 34.);
 36. ne odlaže otpatke na za to predviđena mjesta (članak 21. stavak 3.);
 37. zadržava ili parkira vozilo izvan označenih parkirališta (članak 34. stavak 6.).

Članak 61.
Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 9.);
 2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);
 3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29. stavak 1.);
 4. prekorači maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koju je svojom odlukom utvrdio ravnatelj Ustanove (članak 34.);
 5. ulovi više od jednog kilograma ribe, odnosno više od dva kilograma ribe po dozvoli dnevno (članak 14. stavak 1. i 3.);
 6. zatekne stanovnika odnosno vlasnika ili ovlaštenika prava na nekretnine u Nacionalnom parku bez iskaznice ili se iskaznica koristi mimo odobrenih kriterija (članak 29. stavak 3).

Članak 62.
Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);
 2. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);
 3. obavlja rekreacijski ribolov bez dopuštenja (članak 13. stavak 5.);
 4. obavlja rekreacijski ribolov sa alatom koji nije dopušten (članak 12.);
 5. obavlja ispašu stoke na području strmih kanjonskih padina, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.);
 6. kosi travu na strmim kanjonskim padinama, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.);
 7. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);
 8. je prekoračila maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koja je utvrđena ovim Pravilnikom (članak 34.).

Članak 63.
Novčanom kaznom od 400,00 kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. plovilo drži na privezu bez dopuštenja (članak 5. stavak 2.);
 2. obavlja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);
 3. dopuštenje za plovidbu koristi mimo uvjeta utvrđenih u dopuštenju (članak 6.).
 4. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.)

Članak 64.
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

 1. uđe plovilom u vode Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 1.).
 2. obavlja nedopušteni ribolov (članak 11. stavak 1.);
 3. obavlja podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);
 4. lovi školjkaše i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 15.);
 5. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);
 6. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21. stavak 1.);
 7. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet, te čistoća vode (članak 23.);
 8. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 31. stavak 2.);
 9. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 32. stavak 1.);

Članak 65.
Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 66.
Ravnatelj Ustanove donijet će provedbene akte, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Ustanova će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.
Članak 67.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Krka« (»Narodne novine«, br. 77/98).
Članak 68.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 612-07/00-04/0024
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 24. srpnja 2000.
Ministar
Božo Kovačević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti