POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakonske deklaracije - pravilnik o stjecanju - ispravak odluke pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1351

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2000. godine, donijela
UREDBU
O UREDU ZA INTERNETIZACIJU

Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se Ured za internetizaciju (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova internetizacije iz djelokruga i za potrebe Vlade Republike Hrvatske, a osobito:
– stvaranja tehničkih, kadrovskih, organizacijskih, zakonskih, sigurnosnih i financijskih pretpostavki za sveobuhvatno uvođenje Interneta u svakodnevni rad i život, kao preduvjet brzog, sveobuhvatnog i kvalitetnog ostvarenja ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske;
– poticanja i koordiniranja izgradnje internetizacijske infrastrukture koja će omogućiti brzu, sigurnu i dostupnu komunikaciju između svih pravnih i fizičkih subjekata u Republici Hrvatskoj, omogućiti razvoj poduzetništva, te osigurati vanjsku tehnološku kompatibilnost i privlačno tehnološko okružje za strane visokotehnološke investicije;
– pripreme zajedničkih osnova i standarda uvođenja Interneta u tijela državne uprave i omogućavanja suvremene komunikacije tijela državne uprave s građanstvom;
– promoviranja internetizacije kao dijela općeg stupnja kulture i obrazovanja, te koordiniranja izrade i organizacije programa stalne obuke, obrazovanja i samoobrazovanja, te uključenja internetizacijskog obrazovanja u sve druge vidove obrazovanja s ciljem kvalitetnog i sveobuhvatnog korištenja informacijskih resursa na svim razinama.
Članak 2.
Ured radi po nalozima, uputama i pod nadzorom Povjerenstva za internetizaciju kojeg čine potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade, ministar znanosti i tehnologije, ministar za europske integracije, ministar financija, ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ministar prosvjete i športa, ministar rada i socijalne skrbi, ministar unutarnjih poslova, ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja i ministar zdravstva.
Pri Uredu, kao stručno tijelo, djeluje Savjet za internetizaciju kojeg čine stručnjaci za područje internetizacije koje odredi Povjerenstvo za internetizaciju. Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a saziva ih i njima predsjedava predstojnik Ureda.
Povjerenstvo za internetizaciju može pri Uredu osnovati i druge ekspertne skupine za pojedina područja ili pitanja internetizacije. Odlukom o osnivanju ekspertnih skupina određuje se njihov sastav, područje i način njihova rada.
Članak 3.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske nakon provedenog javnog natječaja, na prijedlog predsjednika Vlade.
Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi.
Predstojnik može imati zamjenika kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.
Članak 4.
Predstojnik Ureda u odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.
Članak 5.
Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad ureda.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik Ureda uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Ured za internetizaciju počinje s radom danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/41
Urbroj: 5030118-00-1
Zagreb, 21. lipnja 2000.
Potpredsjednik
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti