POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakonske stavke - podatke o osnovicama - pravilnik o voćnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

1361

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine« broj 27/93 i 23/99), ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2000. GODINI

I.
U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2000. godini (»Narodne novine« broj 146/99., 4/00. i 50/00.) glava IV. PRIHODI IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA mijenja se i glasi:
IV. PRIHODI IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA
1. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1.1. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće isplaćene posloprimcima od 1. 7. 2000. godine isplatitelji, pravne i fizičke osobe, uplaćuju na račun:
30100-843-000-3707 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće posloprimaca kod pravnih i fizičkih osoba za uplate obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih od 1. 7. 2000. godine.
Pri uplati na račun iz točke 1.1. obveznici pravne osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).
Obveznici fizičke osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »12«, a u polje jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka).
1.2. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje pravne osobe uplaćuju na račune:
– 30100-843-000-37 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće posloprimaca zaposlenih kod pravnih osoba – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine.
– 30100-843-000-1905 Dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.
1.3. Ostali obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje doprinose uplaćuju na račune:
– 30100-843-...-63 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost,
– 30100-843-...-79 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osoba koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost,
– 30100-843-...-84 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika kod fizičkih osoba – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine
– 30100-843-...-8516 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika,
– 30100-843-...-378 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osoba korisnika mirovina i invalidnina isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja,
– 30100-843-...-383 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za ostale obveznike u skladu s odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– 30100-843-...-1905 Dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u iznosu za obveznike pod točkom 1.3.
Na mjesto »...« upisuje se brojčana oznaka grada u kojem je sjedište županije, a oznaka za Grad Zagreb i Zagrebačku županije je »133«.
Pri uplati na račune iz točke 1.2. i točke 1.3. obveznici uplate doprinosa u »pozivu na broj odobrenja« upisuju broj modela »19«, koji u polju sadrži identifikaciju obveznika uplate doprinosa (dvanaest znamenaka uključujući i kontrolni broj), podatak drugi sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda (tri znamenke uključujući i kontrolni broj) i podatak treći sadrži razdoblje uplate doprinosa, mjesec i godinu (četiri znamenke bez kontrolnog broja).
2. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
2.1. Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaća i na plaće isplaćene posloprimcima od 1. 7. 2000. godine isplatitelji pravne i fizičke osobe uplaćuju na račun:
– 30100-843-000-3712 Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje iz plaća i na plaće posloprimaca kod pravnih i fizičkih osoba – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih od 1. 7. 2000. godine.
Pri uplati na račun iz točke 1.2. obveznici pravne osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).
Obveznici fizičke osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »12«, a u polje jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka).
2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje pravne i fizičke osobe uplaćuju na račune:
– 30100-843-000-149 Doprinos za mirovinsko osiguranje iz plaća i na plaće zaposlenika – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine,
– 30100-843-000-1487 Doprinos za mirovinsko osiguranje na plaću zaposlenika koji radi na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem,
– 30100-843-000-175 Doprinos za mirovinsko osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalnu bolest,
– 30100-843-000-112 Doprinos za mirovinsko osiguranje koji plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe,
– 30100-843-000-1968 Doprinos za mirovinsko osiguranje za produženo osiguranje u zemlji i inozemstvu,
– 30100-843-000-196 Doprinos za mirovinsko osiguranje osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost,
– 30100-843-000-203 Doprinos za mirovinsko osiguranje za zaposlene kod obrtnika i osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine,
– 300100-843-000-180 Doprinos za mirovinsko osiguranje za obrtnike, trgovce pojedince i članove uprave,
– 30100-843-000-1809 Doprinos za mirovinsko osiguranje za produženo osiguranje obrtnika,
– 30100-843-000-1744 Doprinos za mirovinsko osiguranje poljoprivrednika.
Za naprijed navedene uplatne račune iz točke 2.2. u »pozivu na broj odobrenja« obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje dužni su u pretpolje upisati broj modela »13«, a u polje podatak prvi – registarski broj obveznika uplate doprinosa (deset znamenaka uključujući i kontrolni broj). Podatak drugi za obveznike pravne osobe sadrži razdoblje uplate doprinosa, mjesec i godinu (četiri znamenke bez kontrolnog broja), a za ostale obveznike podatke u nastavku određuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Uplata na račun 30100-843-000-1744 Doprinos za mirovinsko osiguranje poljoprivrednika može se obaviti i upisivanjem u pretpolje broja modela »40«, a u polje podatak prvi – osobni broj osiguranika (jedanaest znamenaka uključujući i dva kontrolna broja, a prva znamenka je nula).
2.3. Ostali obveznici doprinosa za mirovinsko osiguranje doprinose uplaćuju na račune:
– 30100-843-000-16 Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje doprinos uplaćuje Republika Hrvatska,
– 30100-843-000-21 Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje doprinos uplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
– 30100-843-000-42 Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike za koje doprinos uplaćuje centar za socijalnu skrb.
Za naprijed navedene račune u »pozivu na broj odobrenja« obveznik uplate doprinosa upisat će podatke koje će mu odrediti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
3. PRIHODI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
3.1. Doprinos za zapošljavanje iz plaća i na plaće isplaćene posloprimcima od 1. 7. 2000. godine isplatitelji pravne i fizičke osobe uplaćuju na račun:
– 30100-843-000-3728 Doprinos za zapošljavanje iz plaća i na plaće posloprimaca kod pravnih i fizičkih osoba – za uplate obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih od 1. 7. 2000. godine.
Pri uplati na račun iz točke 3.1. obveznici pravne osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).
Obveznici fizičke osobe upisuju u »pozivu na broj odobrenja« u pretpolje broj modela »12«, a u polje jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka).
3.2. Doprinos za zapošljavanje uplaćuje se na račun:
– 30100-843-000-768 Doprinos za zapošljavanje iz plaća i na plaće posloprimaca – za uplatu obveza nastalih na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine.
II.
U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, u točki 3. podtočka 3.1. mijenja se i glasi:
3.1. Primjer za račun otvoren za razinu države 30100-843-000-3707, u kojem je
30100 – broj jedinice Zavoda,
843 – osnovni račun u Planu računa Zavoda,
000 – brojčana oznaka za razinu države,
3707 – doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće posloprimaca kod pravnih i fizičkih osoba za uplate od 1. 7. 2000. godine.
»Poziv na broj odobrenja« koji se koristi pri uplati na taj račun za uplatitelja »XY« je:
Poziv na
broj (odobrenja) 05 3282635
u čemu je:
»05« – broj modela,
3282635 – matični broj obveznika pravne osobe »XY«.
U istoj glavi, u točki 7., u četvrtom stavku, iza točke 4. dodaje se:
5. Prihodi izvanproračunskih fondova koje prati Porezna uprava: 30100-843-000-3707, 30100-843-000-3712 i 30100-843-000-3728.
Točka 5. postaje točka 6.
III.
U Popisu žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka gradova/općina po županijama i ispostavama Porezne uprave treba izmijeniti žiroračun proračuna tako da glasi:
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE JASTREBARSKO
30112-630-614 JASTREBARSKO 169
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE UMAG
33770-630-801 BRTONIGLA 040
IV.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 401-03/99-01/01
Urbroj: 513-07/99-3
Zagreb, 14. lipnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti