POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi - propisi ovlaštenih hrvatska - ispravak pravilnika obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE
1072
Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Upravnog suda mr. Željka Zadrovića kao predsjednika vijeća, Silve Rulic Hren i Smiljana Mikuša kao članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos kao zapisničara, u upravnom sporu tužitelja predsjednika raspuštenog Gradskog vijeća grada Samobora, Željka Glavine iz Samobora, protiv rješenja tužene Vlade Republike Hrvatske, klasa: 015-01/00-02/08, urbroj: 5030109-00-1 od 6. travnja 2000., radi raspuštanja Gradskog vijeća Grada Samobora, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj dana 28. travnja 2000., presudio je
Tužba se odbija.
Obrazloženje
Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 6. travnja 2000. godine raspušta se Gradsko vijeće Grada Samobora, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat. Točkama II. i III. određuje se da ovlasti Gradskog vijeća Grada Samobora, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske kojega će Vlada Republike Hrvatske imenovati posebnim rješenjem.
Točkom IV. i V. rješenja određeno je da se sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju u Gradskom proračunu Grada Samobora, te da rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Rješenje je objavljeno u »Narodnim novinama« broj 38 od 7. travnja 2000. godine.
U razlozima - obrazloženju rješenja navedeno je da je Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave podnijelo Vladi Republike Hrvatske prijedlog (pod brojem klasa: 023-01/00-01/99, urbroj: 514-08-05) za raspuštanje Gradskog vijeća Grada Samobora jer je 1. travnja 2000. godine trinaest od ukupno dvadesetšest vijećnika Gradskog vijeća Grada Samobora podnijelo ostavke na svoje funkcije, dakle, polovina članova Gradskog vijeća, čime su se stekli uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno članku 84a. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.
Protiv navedenog rješenja tužbu je pravodobno podnio predsjednik raspuštenog Gradskog vijeća Grada Samobora gospodin Željko Glavina.
Tužitelj pobija zakonitost osporenoga akta iz svih razloga određenih odredbom članka 10. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92).
Prvenstveno se tužbom ističe da je ostavke vijećnika valjalo dostaviti Gradskom vijeću Grada Samobora na daljnje postupanje. Međutim, one su protivno pozitivnim propisima, Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi, Statutu Grada Samobora i Pravilniku o radu Gradskog vijeća Grada Samobora dostavljene direktno Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.
Tužitelj navodi da je Grad Samobor kao i Gradsko poglavarstvo nakon podnošenja ostavki normalno funkcioniralo, a zakonska je obveza sazivati sjednicu Gradskog vijeća jednom u dva mjeseca. Zato smatra da su ostavke trebale sačekati sazivanje sjednice i tamo proći propisanu proceduru. Suprotno tome, ostavke su poštom dostavljene Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a tek kasnije, također poštom, dostavljene su Gradskom vijeću Grada Samobora.
I konačno, tužitelj navodi kako se gubi iz vida činjenica da ne postoji zakonski propis koji bi dopuštao Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave prema kojem bi Ministarstvo moglo verificirati ove ostavke vijećnika, kao niti bilo koje ostavke vijećnika gradskih i općinskih vijeća.
Slijedom navedenoga tužitelj osporeno rješenje drži nezakonitim, te predlaže da se isto poništi u cijelosti.
U odgovoru na tužbu tuženo tijelo uz dostavu spisa predmeta prvenstveno ističe da primjerak tužbe koji mu je dostavljen na odgovor i dostavu spisa nije potpisan, pa drži upitnim da li je tužba podnesena od ovlaštene osobe i podobna za postupanje, te predlaže da se temeljem članka 27. Zakona o upravnim sporovima tužba odbaci.
Uz navedeno, tuženo tijelo ističe kako tužitelj ne navodi koje bi odredbe i kojih propisa bile povrijeđene donošenjem pobijanog rješenja, već paušalno tvrdi da su u postupku donošenja rješenja povrijeđeni propisi, a koja tvrdnja je neosnovana.
Tuženo tijelo upućuje da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o pravnoj situaciji kada ostavke podnosi najmanje polovina članova predstavničkog tijela kada se ne mogu primijeniti odredbe Statuta i Pravilnika Gradskog vijeća koje stupaju u primjenu samo u slučaju podnošenja pojedinačnih ostavki kada po ostavkama postupaju tijela Gradskog vijeća i samo Gradsko vijeće donoseći odluku o prestanku mandata, u smislu članka 8. alineja 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave. Kada je ostavku podnijela polovina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće više ne može ostvariti uvjet nazočnosti minimalnog broja članova nužan za pravovaljani rad i donošenje odluke (kvorum). Jedino tijelo koje u takvoj činjeničnoj situaciji može postupati je Vlada Republike Hrvatske koja temeljem odredbe članka 84a. točke 3. Zakona o lokaloj samoupravi i upravi ima dužnost raspustiti predstavničko tijelo, a uvidom u podnesene vlastoručno potpisane ostavke Vlada Republike Hrvatske je utvrdila ispunjenje zakonom propisanih uvjeta za raspuštanje Gradskog vijeća u čemu se očituje zakonitost osporenog rješenja. Zato tuženo tijelo predlaže da se tužba odbije kao neosnovana.
Tužba nije osnovana.
Neosnovano tuženo tijelo tužbu smatra neurednom, jer da je tužba koja mu je dostavljena na odgovor nepotpisana. Ovo zato, jer procesne pretpostavke za odlučivanje o tužbi u upravnom sporu utvrđuje Upravni sud Republike Hrvatske koji o tužbi ima presuditi. U konkretnoj je pravnoj stvari izvornik tužbe uredno potpisan po predsjedniku raspuštenog Gradskog vijeća Grada Samobora, Željku Glavini, koji je temeljem članka 84c. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi legitimiran na podnošenju tužbe, čime se tužba ocjenjuje urednom i dopuštenom.
U konkretnoj pravnoj stvari nije sporno da Gradsko vijeće Grada Samobora ima ukupno dvadeset šest članova, te da je dana 1. travnja 2000. godine trinaestero članova podnijelo pisane ostavke na funkciju člana Gradskog vijeća, znači da je polovina od ukupnog broja članova tog predstavničkog tijela podnijela ostavke.
Prema stanju spisa predmeta ostavke su podnijeli: Vinko Fabekovec, Josip Munić, Tatjana Milek, Stjepan Črnjak, Branko Adamek, Žarko Adamek, Mladen Bertoša, Antun Dubravko Filipec, Vladimir Domin, Pavao Grom, Damir Fabek, Dušan Penić i Petar Raić. Sve su ostavke dane u pisanom obliku, uz ovjeru potpisa po javnom bilježniku.
Nesporna je i činjenica da je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave središnje tijelo državne uprave za lokalnu samoupravu, koje je Vladi Republike Hrvatske podnijelo obrazloženi prijedlog za raspuštanje konkretnog predstavničkog tijela.
Temeljem odredbe članka 84a. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 128/99) na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za lokalnu samoupravu Vlada Republike Hrvatske će raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i imenovati povjerenika, ako podnesu ostavke najmanje polovina članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Temeljem odredbe članka 24. stavka 1. istog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.
Slijedom odredbe članka 7. u svezi članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (»Narodne novine«, broj 90/92, 69/95, 69/95, 59/96, 63/96) članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nemaju obvezujući mandat nisu opozivi. Članu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku, s danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata.
Slijedom slobodnog - neobvezujućega mandata pravo člana predstavničkog tijela na ostavku nije uvjetovano ničijom odlukom o prihvaćanju ili neprihvaćanju ostavke. Podnošenjem ostavki polovine članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave to tijelo više ne može donositi odluke slijedom uvodno citirane odredbe članka 24. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.
Zato je neosnovano stajalište tužitelja da podnesene ostavke nemaju pravno relevantan značaj sve do sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora i razmatranja ostavki u propisanoj proceduri, kako se navodi tužbom.
Pod pojmom propisane procedure tužitelj vjerojatno ima u vidu institut zamjenika člana predstavničkog tijela u smislu članka 9. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave koji je, međutim, primjenjiv samo u slučaju ostavke jednog ili više članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ali ukupno ispod polovine članova. Ovo zato jer je samo tada moguć saziv sjednice i donošenje odluka. Podnošenjem ostavki polovine (ili više) članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave to tijelo više ne može donositi odluke, a to znači niti odluke o zamjenicima članova koji su podnijeli ostavke.
O samoj ostavci ili ostavkama zbog prirode neobvezujućeg mandata, odlučivanje (verificiranje - kako navodi tužitelj) nije dopušteno.
Činjenica da su ostavke poštom dostavljene Gradskom vijeću nakon što su već, također poštom, bile dostavljene Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave nema pravnog značaja u konkretnoj pravnoj stvari. Slijedom citirane odredbe članka 84a. u svezi članka 84d. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi po prijedlogu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Vlada Republike Hrvatske je dužna raspustiti predstavničko tijelo i istodobno imenovati povjerenika koji s ograničenim ovlaštenjima ima dužnost osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne samouprave do uspostave njezinih tijela. Ta zakonom utvrđena obveza Vlade uvjetovana je isključivo valjanim utvrđenjem činjenice da je najmanje polovina članova predstavničkog tijela podnijela ostavke i da je nadležno tijelo, konkretno Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, podnijelo slijedom te činjenice odgovarajući prijedlog.
Kada su se ostvarile uvodom navedene zakonske pretpostavke Vlada Republike Hrvatske nema pravo na slobodnu ocjenu u pogledu raspuštanja predstavničkog tijela, jer su ostavke osobni čin slobodne volje članova tog tijela, a Vlada je dužna postupiti sukladno zakonskom određenju kojim se ima spriječiti moguće osujećivanje djelotvornosti lokalne samouprave.
Iz navedenoga slijedi da su ostavke pravilno dostavljene Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a pravno je neodlučno da li su istodobno ili vremenski različito dostavljene Gradskom vijeću s obzirom da ono posljedicom ostavki više ne može zasjedati niti donositi odluke.
Tužitelj je u tužbi riječi: podnošenje i ostavke dosljedno označavao s navodnim znakovima, što bi dopuštalo zaključak da time želi izraziti sumnju u vjerodostojnost pisanih ostavki. Međutim, osim navedenoga nije u tom pogledu iznio nikakvih daljnjih navoda. Iz sadržaja spisa predmeta i priloženih isprava ne može se sumnjati u vjerodostojnost podnesenih ostavki, pa ovaj mogući prigovor nije osnovan.
Na osnovi izloženoga ovaj Sud je utvrdio da u konkretnoj pravnoj stvari nije povrijeđen zakon, te je temeljem odredbe članka 42. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima valjalo presuditi kao u izreci.
Broj: Us-3430/2000-4
Zagreb, 28. travnja 2000.
Predsjednik Vijeća
mr. Željko Zadrović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti