POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - projekcije - pravilnik o prenosivosti - pravilnik o uspostavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2370
Na temelju odredbi članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99. i 69/00.), članka 14. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje »Narodne novine« broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 12 . sjednici održanoj 4. prosinca 2000. godine uz suglasnost ministra zdravstva donijelo je
ODLUKU
o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provoĐenju primarne zdravstvene zaŠtite
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se posebni standardi i mjerila za njihovu primjenu, a u svezi s provođenjem primarne zdravstvene zaštite na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite zbog nedostatka Pravilnikom o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2001. godinu propisanog broja osiguranih osoba po timu, odnosno broja timova iz razloga zemljopisnih, odnosno demografskih obilježja, prometne povezanosti/izoliranosti, gustoće naseljenosti i drugih posebnih okolnosti pod kojima se provodi zdravstvena zaštita.
Članak 2.
Mjerila za primjenu posebnih standarda iz članka 1. ove Odluke su kako slijedi:

  1. Broj gravitirajućih osiguranih osoba određenim ordinacijama, odnosno punktovima
  2. Zemljopisno-prometna povezanost/izoliranost:

– povoljnija zemljopisna i prometna izoliranost
– izraženija zemljopisna i prometna izoliranost
– najteža zemljopisna i prometna izoliranost
promatrana s osnova učestalosti prometne povezanosti, kao i udaljenosti od:
– sjedišta doma zdravlja ili druge ordinacije
– najbliže bolnice
– magistralne ceste
– otoka do kopna
– trajektne luke
3. Demografska obilježja s osnova prosječne gustoće naseljenosti gravitirajućeg područja
4. Obilježja vezana za zdravstvene djelatnosti:
– potreba ustrojstva provođenja hitne medicinske pomoći
– kućnih posjeta
– kućnog liječenja
– mogućnost većeg obuhvata područja vezano za dostupnost zdravstvene zaštite
– struktura izračuna godišnje novčane vrijednosti po osiguranoj osobi (udio materijalnih troškova u kalkulativnoj vrijednosti tima)
– prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja vezana za pojedinu djelatnost
5. Obilježja vezana za gustoću mreže i popunjenost mreže u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite
6. Ostala obilježja koja doprinose unapređenju, djelotvornosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.
Članak 3.
Novčani iznos za posebni standard utvrđuje se kao:

  1. dodatna novčana sredstva do visine pune godišnje vrijednosti tima za određenu djelatnost
  2. dodatna novčana sredstva obračunana s koeficijentom 1,5
  3. dodatna novčana sredstva obračunana s koeficijentom 1,3
  4. dodatna novčana sredstva obračunana s koeficijentom 1,1.

Koeficijent iz stavke prve ovog članka utvrđuje se na način da se godišnji novčani iznos sredstava utvrđen prema neprijeporno opredijeljenim osiguranim osobama pomnoži s pripadajućim koeficijentom.
Članak 4.
Na osnovi mjerila iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se prema odredbama članka 3. ove Odluke posebni standardi ugovaranja zdravstvene zaštite u sljedećim djelatnostima:
Djelatnost opće/obiteljske medicine
I.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira do uključivo 1 200 osiguranih osoba, a zadovoljeno je i mjerilo izražene zemljopisne i prometne izoliranosti, te mjerilo veće udaljenosti od sjedišta doma zdravlja ili druge ordinacije.
Tim koji radi na punktu kojem gravitira manje od gore predviđenog broja osiguranih osoba, a zadovoljena su i ostala nabrojena mjerila, ugovara se kao standardni tim s pravom na dodatna sredstva do visine godišnje kalkulativne vrijednosti tima za djelatnost opće medicine, odnosno do 262.054,31 kn.
Odredbe ove točke primjenjuju se pod uvjetom ako je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.
II.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira više od 1 200 osiguranih osoba, uz mjerilo najteže zemljopisne i prometne izoliranosti, te potrebu većeg broja timova zbog ustrojstva provođenja hitne medicinske pomoći. Takvim timovima ugovara se stvarno opredijeljeni broj osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,5.
III.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira više od 1 200 osiguranih osoba, uz mjerilo izraženije zemljopisne i prometne izoliranosti i dobre popunjenosti mreže. Takvim timovima ugovara se stvarno opredijeljeni broj osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,3.
IV.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira više od 1 200 osiguranih osoba, ali su mjerila zemljopisne i prometne izoliranosti povoljnija (otoci povezani mostom s kopnom, veća gustoća naseljenosti, zadovoljavajuća mreža u djelatnosti, blizina sjedišta doma zdravlja, odnosno mjerodavne opće bolnice). Takvim timovima ugovara se stvarno opredijeljeni broj osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,1.
V.
Ako nekom timu gravitira više od 1 700 osiguranih osoba, a zdravstvenu zaštitu provodi jedan tim u više područnih ordinacija na više lokacija, ili na zemljopisno velikom području male gustoće naseljenosti, te ako je za taj tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje mu gravitiraju, odluku o dodatnom načinu financiranja donijet će posebno povjerenstvo Zavoda.
Djelatnost polivalentne stomatološke zdravstvene zaštite
I.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira do uključivo 1 800 osiguranih osoba, a zadovoljeno je i mjerilo najteže zemljopisne i prometne izoliranosti, te mjerilo veće udaljenosti od sjedišta doma zdravlja ili sljedeće ordinacije.
Tim koji radi na punktu kojem gravitira manje od gore predviđenog broja osiguranih osoba, a zadovoljena su i ostala nabrojena mjerila ugovara se kao standardni tim s pravom na dodatna sredstva do visine pune godišnje vrijednosti tima za djelatnost.
Odredbe ove točke primjenjuju se pod uvjetom ako je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.
II.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira više od 1 800 osiguranih osoba, uz mjerilo izražene zemljopisne i prometne izoliranosti i dobre popunjenosti mreže. Takvim timovima ugovara se stvarno opredijeljeni broj osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,3.
III.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira više od 1 800 osiguranih osoba, ali su mjerila zemljopisne i prometne izoliranosti povoljnija (otoci povezani mostom s kopnom, veća gustoća naseljenosti, zadovoljavajuća popunjenost timova prema broju opredijeljenih osiguranih osoba). Takvim timovima, isključivo lociranim na hrvatskim otocima, ugovara se stvarno opredijeljeni broj osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,1.
Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
I.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira manje od 700 osiguranih osoba predškolskog uzrasta. Tim se ugovara kao puni standardni tim u djelatnosti.
Odredbe ove točke primjenjuju se pod uvjetom ako je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.
II.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira od 700 do 1 000 osiguranih osoba predškolskog uzrasta. Tim se ugovara prema stvarno opredijeljenom broju osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,3.
III.
Posebni standard obuhvaća sve timove na hrvatskim otocima kojima gravitira više od 1 000 osiguranih osoba predškolskog uzrasta. Tim se ugovara prema stvarno opredijeljenom broju osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,1.
Djelatnost zdravstvene zaštite žena
I.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira manje od 4 200 osiguranih osoba. Tim se ugovara kao puni standardni tim u djelatnosti.
Odredbe ove točke primjenjuju se pod uvjetom ako je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.
II.
Posebni standard obuhvaća sve timove kojima gravitira od 4 200 do 6 000 osiguranih osoba, uz mjerilo izražene zemljopisne i prometne izoliranosti. Tim se ugovara prema stvarno opredijeljenom broju osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,3.
III.
Posebni standard obuhvaća sve ginekološke timove na hrvatskim otocima kojima gravitira više od 6 000 osiguranih osoba. Tim se ugovara prema stvarno opredijeljenom broju osiguranih osoba za koje se dodatna novčana sredstva obračunavaju s koeficijentom 1,1.
Ako timu gravitira značajno veći broj osiguranih osoba od onog koji je opredijeljen timu na punktu, tim se ugovara s koeficijentom niže rečene skupine od one koja bi mu inače prema navedenim mjerilima pripadala.
Djelatnost preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama
Županijskim zavodima za javno zdravstvo na području kojih je prosječna gustoća stanovnika na km2 manja od 50, ugovara se dodatan tim u navedenoj djelatnosti.
Županijskim zavodima za javno zdravstvo, koji u značajnijoj mjeri provode preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama na hrvatskim otocima, ugovaraju se dodatna sredstva visina kojih se utvrđuje u ovisnosti o objektivnom stanju na terenu:
– lokaciji tima
– veličini terena koji pokriva
– broju škola za koje tim skrbi.
Patronažna zdravstvena skrb
Domovima zdravlja na području kojih je prosječan broj stanovnika na km2 manji od 30, ugovara se razlika između stvarnog broja stanovnika na području doma zdravlja i standardnog broja stanovnika s obzirom na broj ponuđenih patronažnih sestara VŠS, ali ne više od jednog punog standardnog tima, odnosno na specifičnom području unutar doma zdravlja na kojem je broj stanovnika na/km2 manji od 30, uz uvjet da je dom zdravlja formirao (ponudio) tim koji provodi patronažnu zdravstvenu skrb upravo za to područje, dodatno se ugovara razlika novčanih sredstava od stvarno pripadajućih sredstava s obzirom na broj stanovnika do punog standardnog tima za djelatnost.
Primarna laboratorijska dijagnostika
Svi laboratoriji kojima gravitira do 16 250 osiguranih osoba ugovaraju se prema fiksnom godišnjem novčanom iznosu od 486.830,09 kn.
Primarna laboratorijska dijagnostika na hrvatskim otocima koja zbrinjava više od 16 250, a manje od 20 400 osiguranih osoba ugovara se kao 1/2 standardnog tima primarne laboratorijske dijagnostike.
Za dislocirane laboratorijske jedinice na područjima s izraženom zemljopisnom i prometnom izoliranošću, te većom udaljenošću od sjedišta matičnog laboratorija, a u kojima postoji zaposleni laboratorijski djelatnik, posebno povjerenstvo imenovano od direktora Zavoda utvrdit će potrebna dodatna sredstva.
Članak 5.
Timovima kojima gravitira više od maksimalno dozvoljenog broja osiguranih osoba, a mreža se iz objektivnih razloga ne može popuniti, iznimno se dopušta ugovaranje svih stvarno opredijeljenih osiguranih osoba.
»Timovi bez nositelja« ugovaraju se prema stvarnom broju opredijeljenih osiguranih osoba.
Članak 6.
Mjerila za ugovaranje hitne medicinske pomoći na demografski ugroženim područjima Republike Hrvatske, kao i rješavanje posebitosti pružanja hitne medicinske pomoći na drugim područjima Republike Hrvatske (sanitetski prijevozi i sl.) utvrđuje za svaki dom zdravlja i ustanovu za hitnu medicinsku pomoć posebno povjerenstvo imenovano od direktora Zavoda. Jednog člana povjerenstva imenuje Ministarstvo zdravstva.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 025-04/00-01/204
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 4. prosinca 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti