POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja zakona - pravilnik o uzgojnoj - uredba o organizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2369
Na temelju odredbi članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99. i 69/00.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 12. sjednici održanoj 4. prosinca 2000. godine, uz suglasnost ministra zdravstva donijelo je
ODLUKU
o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite, te način i uvjeti pod kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu.
Članak 2.
Način i uvjeti pod kojima Zavod sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini utvrđuju se prema Pravilniku o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2001. godinu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i drugim općim aktima Zavoda.
Članak 3.
Na osnovi odredaba članka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon), zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda.
Zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.
Članak 4.
Zavod prema odredbama članka 66., a osnovom odredaba članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u 2001. godini, te uz suglasnost ministra zdravstva donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.
Članak 5.
S odabranim ponuđačem iz članka 4. ove Odluke Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite na pojedinoj razini zdravstvene djelatnost, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj.
Iznimno od odredaba prethodne stavke, Zavod tijekom cijele godine sklapa ugovore s privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima kojima je tijekom te godine osnovom rješenja Ministarstva zdravstva odobren rad u djelatnosti koja se obavlja samo u sklopu mreže te zdravstvene djelatnosti.
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni djelatnik obvezni su istaknuti naziv da su ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni djelatnik, s naznakom ugovorene zdravstvene djelatnosti.
Članak 6.
Ugovorom iz članka 5. stavke 1. određuje se:
– vrsta zdravstvene djelatnosti
– opseg obavljanja zdravstvene djelatnosti
– početak i razdoblje obavljanja zdravstvene djelatnosti
– način obavljanja zdravstvene djelatnosti
– novčana sredstva za obavljanje zdravstvene djelatnosti
– način, uvjeti i rokovi plaćanja
– ostala prava i obveze.
Članak 7.
Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni djelatnici obvezni su na svim razinama zdravstvene zaštite pružiti hitnu medicinsku pomoć svim osobama bez obzira na mjesto prebivališta, odnosno boravišta osobe.
Članak 8.
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni djelatnik pružaju zdravstvene usluge osiguranim osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, kao i osobama kojima je priznat status izbjeglica prema zakonu, odnosno međudržavnom sporazumu.
Osigurane osobe iz stavke 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, zdravstvenu zaštitu na svim razinama koriste na način i u opsegu predviđenom za članove obitelji osiguranika Zavoda, a osnovom zdravstvene iskaznice Zavoda.
Osigurane osobe iz stavke 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a privremeno borave u Republici Hrvatskoj, na svim razinama koriste zdravstvenu zaštitu u opsegu predviđenom pojedinim međunarodnim ugovorom uz pravo na korištenje lijekova na recept u svezi sa zbrinjavanjem tog stanja.
Članak 9.
Zavod s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, odnosno s Hrvatskim crvenim križem, te drugim zdravstvenim ustanovama, koje u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa ugovore za provođenje programa koje je usvojilo Upravno vijeće Zavoda. Programom se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za obvezno zdravstveno osiguranje s rokovima izvršenja, naznakom potrebnih djelatnika i novčanom nadoknadom.
Radi provođenja primarne zdravstvene zaštite osoba koje obavljaju poslove u svezi s osiguranjem i zaštitom integriteta Republike Hrvatske, Zavod će prema općim aktima koje donosi Upravno vijeće Zavoda, posebnim ugovorima urediti međusobna prava i obveze.
PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 10.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:
1. djelatnost opće medicine
1.1. obiteljski doktor
1.2. zdravstvena njega u kući bolesnika
2. patronažna zdravstvena skrb
3. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
4. djelatnost zdravstvene zaštite žena
5. djelatnost polivalentne stomatološke zaštite
6. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite
7. djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama
8. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku
9. ljekarnička djelatnost
10. djelatnost hitne medicinske pomoći.
Članak 11.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini provode: doktori medicine, doktori stomatolozi, doktori specijalisti opće medicine, doktori specijalisti pedijatri, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivne zdravstvene zaštite školske djece u osnovnim i srednjim školama, doktori specijalisti ginekolozi, doktori specijalisti epidemiolozi, dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, mr. farmacije, zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme.
Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavke 1. ovog članka, Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarnama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu bolesnika u kući, te privatnim zdravstvenim djelatnicima.
Članak 12.
Osnovu za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti opće medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zdravstvene zaštite, čini broj osiguranih osoba Zavoda koje su se opredijelile za pojedinog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, usklađen s bazom podataka osiguranih osoba Zavoda, odnosno broj osoba kojima je zdravstvena zaštita osigurana osnovom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju (čl. 8. stavka 2. ove Odluke), te broj osoba s priznatim statusom izbjeglica, odnosno povratnika u Republici Hrvatskoj.
Osnovu za sklapanje ugovora laboratorijske dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti čini broj osiguranih osoba na području mjerodavnog doma zdravlja.
Osigurane osobe Zavoda, koje nisu izvršile izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, Zavod će usmjeravati na ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno u ugovornoj privatnoj ordinaciji prema mjestu njihova stanovanja.
Zavod će mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno na području doma zdravlja, te ako novoutvrđeni broj osiguranih osoba odstupi za +/- 3% i više od ugovorenog, odnosno dougovorenog broja osiguranih osoba po timu opće medicine, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zdravstvene zaštite, odnosno za laboratorijsku dijagnostiku na području doma zdravlja, dodatkom ugovoru izvršit će usklađenje broja osiguranih osoba, s time da će se pripadajuća sredstva za novoutvrđeni broj osiguranih osoba vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena propisana promjena.
Iznimno od odredaba prethodne stavke, a radi provedbe Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta, odnosno radi provedbe primarne zdravstvene zaštite novorođene djece, Zavod će za domove zdravlja i ugovorene timove u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, mjesečno obavljati praćenje i usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena.
Članak 13.
Broj osiguranih osoba po timu, za koji se sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, utvrđen je standardom prema Pravilniku (u daljnjem tekstu: Standard).
Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka, doktori medicine i doktori stomatologije u zdravstvenim ustanovama, odnosno privatni zdravstveni djelatnici prigodom sklapanja ugovora sa Zavodom obvezni su osigurati minimum, odnosno ne mogu imati više od maksimalnog propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijede:

Zdravstvena
djelatnostMinimalni broj
osiguranih osoba
(50% od standarda)Maksimalni broj
osiguranih osoba
(20% od standarda)

  1. Opća medicina 850 2 040
  2. Zdrav. zaštita

predškolske djece 5001 200
3. Zdravstvena
zaštita žena3 0007 200
4. Polival. stomat. zdravstv. zaštita1 2503 000

Iznimno od odredaba prethodne stavke do sada ugovoreni izabrani doktori medicine i stomatologije, koji imaju veći maksimalni broj osiguranih osoba od maksimalnog broja osiguranih osoba utvrđenog u prethodnoj stavci, neće moći primati nove osigurane osobe za, odnosno tijekom 2001. godine sve dok taj broj ne bude manji od utvrđenog maksimalnog broja osiguranih osoba iz prethodne stavke, osim ugovornih izabranih doktora medicine i stomatologije na koje se primjenjuju odredbe Odluke iz članka 14. ove Odluke.
Iznimno od odredaba ovog članka, minimalni broj osigurnih osoba za izabrane doktore koji prvi put ulaze u sustav ugovorenih izabranih doktora Zavoda je kako slijedi:

  1. Opća medicina 500
  2. Zdrav. zaštita predškolske djece 300
  3. Zdravstvena zaštita žena2 500
  4. Polival. stomat. zdravstv. zaštita 800


Članak 14.
Iznimno od odredaba članka 13. ove Odluke, Upravno vijeće Zavoda će odlukom utvrditi poseban standard po timu i kriterije za njegovu primjenu za provođenju primarne zdravstvene zaštite u područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite zbog nedostatka Standardom propisanog broja osiguranih osoba po timu, odnosno broja timova (zemljopisno-demografska obilježja, prometna povezanost, gustoća naseljenosti i sl.).
Članak 15.
Zavod će na osnovi ugovorene djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba, ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim privatnim zdravstvenim djelatnicima izdavati tijekom godine, od dana potpisivanja ugovora a za tromjesečna razdoblja, potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata i uputnica utvrđenih na osnovi godišnjeg prosječnog broja od 5 recepata i 2 uputnice po osiguranoj osobi.
Radi praćenja provedbe odredaba stavke 1. ovog članka, prosječni godišnji iznos sredstava za lijekove na recept po osiguranoj osobi do 65 godina starosti utvrđuje se u iznosu od 281,00 kn, odnosno po osiguranoj osobi iznad 65 godina starosti u iznosu do 843,00 kn.
Članak 16.
Doktori medicine i doktori stomatologije zaposleni u domovima zdravlja, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti za koje se sklapa ugovor, na posebnoj tiskanici supotpisuju ugovoreni broj osiguranih osoba koje su ih izabrale.
Radi osiguranja prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Zavoda, a na načelima dostupnosti i kontinuiranosti korištenja rečenog prava, doktori medicine i doktori stomatologije iz stavke 1. ovog članka, odnosno dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije potpisuju s domom zdravlja poseban Izvadak iz ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sklopljen između Zavoda i doma zdravlja.
Kada u tijeku godine pojedini timovi primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja rješenjem ministra zdravstva postanu privatni doktori - zakupnici, sa Zavodom sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite za osigurane osobe o kojima su dotad skrbili.
Članak 17.
Kada se u domu zdravlja provede postupak zakupa za više od 50% jedinica zakupa, posebnim će se ugovorom između doma zdravlja i Zavoda utvrditi minimalan broj zaposlenika uprave u domu zdravlja i potreban iznos sredstava za njihove plaće.
Članak 18.
Osnove i uvjeti za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite u patronažnoj zdravstvenoj skrbi, zdravstvenoj njezi u kući bolesnika, laboratorijskoj dijagnostici i hitnoj medicinskoj pomoći utvrđeni su za te djelatnosti Standardom iz Pravilnika.
Članak 19.
Za provođenje higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i prevencije, te preventivno - odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, Zavod sklapa ugovor sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodom za javno zdravstvo Grada Zagreba prema Standardu iz Pravilnika.
Članak 20.
Radi opskrbe osiguranih osoba Zavoda lijekovima, Zavod sklapa ugovore s ljekarnama prema utvrđenom Standardu iz Pravilnika i pod uvjetom da ljekarna vodi propisano materijalno i financijsko knjigovodstvo.
Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve potrebne lijekove koji se izdaju na recept s Liste lijekova Zavoda, potom zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja, koji doktori primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recepte, kao i ortopedska i druga pomagala osnovom potvrde o potrebi pomagala.
SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 21.
Zdravstvena zaštita na sekundarnoj i tercijarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu.
Članak 22.
Za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Zavod sklapa ugovore s poliklinikama u vlasništvu države, županije, odnosno Grada Zagreba, bolnicama, državnim zdravstvenim zavodima, županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodom za javno zdravstvo Grada Zagreba i privatnim zdravstvenim djelatnicima više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika.
Iznimno od odredaba prethodne stavke, Zavod sklapa ugovore za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s domovima zdravlja i privatnim zdravstvenim djelatnicima - specijalistima u zakupu u domu zdravlja, odnosno s privatnim zdravstvenim djelatnicima - specijalistima prema potrebama, a po prethodno dobivenoj suglasnosti ministra zdravstva.
Članak 23.
Za provođenje bolničke zdravstvene zaštite, Zavod sklapa ugovore s kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, općim bolnicama i specijalnim bolnicama.
Članak 24.
Za provođenje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, koji se provode na tercijarnoj razini, Zavod prema utvrđenom Programu sklapa ugovore s državnim zdravstvenim zavodima, kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama i klinikama.
CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 25.
Za provođenje zdravstvene zaštite utvrđuju se cijene zdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, a iskazane su u tablicama 1. i 2. ovog članka.
I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica 1.
_ ___________________________________________________
Red. VRSTA STANDARD GODIŠNJA VRIJEDNOST IZNOS
br. ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (br. osig. osoba u kn u kn
po timu) po timu po osig. osobi
0 1 2 3 4 5
1. Opća medicina
1.1. Zdravstvena zaštita obiteljski doktor 1.700
1.1.1. dobna skupina:
- od 0 do 7 godina 253,68
- > 7 do 18 godina 104,82
- > 18 do 65 godina 154,15
- > 65 godina 238,23
1.2. Zdravstvena njega u 5.500 59,38
kući bolesnika po satu
2. Patronažna zdravstvena skrb 5.100* 115.875,31 22,72
3. Zdravstvena zaštita predškolske djece 1.000 253.682,65 253,68
4. Zdravstvena zaštita žena 6.000 287.546,28 47,92
5. Poliv. stom. zdrav. zaštita 2.500 346.927,72 138,77
6. Higijensko-epidemiološka zaštita 50.000* 358.655,39** 7,17**
7. Preventivno odgojne mjere zdrav. zaštite u
osnov. i sred. školama 5.000 263.500,05** 52,70**
8. Laboratorijska dijagnostika 40.800 1.224.103,97 30,00
9. Ljekarna 6,11 za bod
10. Hitna medicinska pomoć
10.1. Standardni tim HMP od 35.000
na dalje* 479.049,43
10.2. Standardni tim dežurstvo po punktu do 35.000* 824.328,80
10.3. Standardni tim pripravnosti po punktu do 35.000* 249.292,67
10.4. Standardni tim sanitetskog prijevoza 440.786,01
10.5. Sanitetski prijevoz 15% od cije-
ne 1 lit.
benzina
98 oktana
10.6 Prijavno-dojavna jedinica od 35.000
do 60.000* 107.295,33
10.7 Prijavno-dojavna jedinica za regionalne centre od 250.000
na dalje* 179.678,27
10.8 Dežurstvo u stomatol. zaštiti po punktu regionalni centar 604.333,29
10.9 Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti - po punktu 388.859,40
10.10 Dežurstvo u domu zdravlja - po punktu prema Odluci
(za djelatnosti opće medicine i zdravstvene zaštite Upravnog vijeća
predškolske djece) Zavoda 117.063,16


II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica 2.

_ ___________________________________________________
Red. broj VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Oblik Iznos u kn
0 1 2 3
1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita bod 6,11*
1.1 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita - KB, KBC i klinike bod 7,03
2. Bolnička zdravstvena zaštita
2.1. Bolnička zdravstvena zaštita -uobičajeni postupci - opće bol. bod 6,11
2.2. Bolnička zdravstvena zaštita -uobičajeni postupci - KB i KBC klinike bod 7,03
2.3. Bolnička zdravstvena zaštita - složeniji postupci bod 7,03
2.4. Bolnička zdravstvena zaštita - najsloženiji postupci bod 7,03
3. Dnevni smještaj u svezi s korištenjem bolničke i spec.- smještaj i
-konzilijarne zdravstvene zaštite prehrana 61,78
4. Bolnička zdravstvena zaštita
4.1. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti smještaj i
prehrana 145,36
4.2. Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
4.2.1. Duševne bolesti smještaj i
prehrana 110,34
4.2.2. Liječenje bolesnika fizikalnom med. i medicinskom rehab. smještaj i
prehrana 123,69
4.2.3. Bolesti osoba starije dobi smještaj i
prehrana 139,48
4.2.4. Kronične bolesti dječje dobi smještaj i
prehrana 139,48
5. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 58,51

* Za obveznike PDV-a (državni zdravstveni zavodi) cijena ne sadrži PDV.

Članak 26.
Na razini primarne zdravstvene zaštite, a prema odredbama Standarda iz Pravilnika, cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi, osim za djelatnost hitne medicinske pomoći, zdravstvene njege u kući, patronažne zdravstvene skrbi, higijensko - epidemiološke zaštite i ljekarničke djelatnosti.
Članak 27.
Za provođenje polivalentne stomatološke zdravstvene zaštite na primarnoj razini, uz cijene utvrđene u članku 26. ove Odluke, obračunavaju se i troškovi zubotehničara za izradu stomatološko-protetskog pomagala, posebice za svako naručeno i izrađeno stomatološko-protetsko pomagalo za osigurane osobe Zavoda prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima.
Troškovi zubotehničara nadoknađuju se ugovornoj zdravstvenoj ustanovi i ugovornom privatnom zdravstvenom djelatniku na osnovi ugovora koji sklapaju sa zubotehničkim laboratorijem, odnosno zubotehničarem u privatnoj praksi, a prema mjesečnom izvješću o izvršenim stomatološko-protetskim radovima, ovjerenim potvrdama o potrebi izrade ili popravka stomatološkog pomagala i priloženim računima za izvršene radove.
Iznos troškova iz ovog članka, kao i datum primjene utvrđuje se posebnom odlukom Zavoda.
Članak 28.
Iznimno od odredaba članaka 26. ove Odluke, u slučajevima pružanja zdravstvene zaštite zbog ozljeda prouzročenih od strane druge fizičke osobe (tučnjava i sl.) i ozljeda koje su posljedica prometne nesreće, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnici privatne prakse obvezni su posebice ispostavljati i pojedinačne račune Zavodu isključivo radi provedbe postupaka nadoknade štete Zavodu na osnovi članaka 85. i 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Cijena u rečenim računima iskazuje se na osnovi Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Popis) i utvrđene cijene boda određenog za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.
Članak 29.
Za djelatnost hitne medicinske pomoći, cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog tima za hitnu medicinsku pomoć, sanitetski prijevoz, prijavno dojavnu jedinicu, dežurstvo i pripravnost.
Za organizirano posebno dežurstvo u domu zdravlja prema Odluci o utvrđivanju mreže dežurstava u domovima zdravlja koji ne ugovaraju djelatnost hitne medicinske pomoći u obliku dežurstva, pripravnosti, odnosno jedinice ili ustanove hitne medicinske pomoći, za djelatnost opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, subotom nakon redovnog radnog vremena na osnovi preraspodjele radnog vremena, nedjeljom i praznikom, cijena se utvrđuje prema vrijednosti dežurstva po punktu iz članka 25. ove Odluke, u tablici 1. I. Primarna razina zdravstvene zaštite pod rednim brojem 10.10.
Za izvršene usluge prijevoza u hitnoj medicinskoj pomoći i sanitetskim prijevozom, cijena se utvrđuje po prijeđenom kilometru, prema priloženim radnim, odnosno putnim nalozima.
Članak 30.
Za ljekarničku djelatnost cijena se utvrđuje na osnovi cijene lijeka iz Liste lijekova Zavoda i cijene usluge obračunane sukladno Popisu, te utvrđene vrijednosti boda za ljekarničku djelatnost.
U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova Zavoda, Zavod priznaje nabavnu cijenu lijeka, a ljekarnička se usluga obračunava sukladno odredbama stavke 1. ovog članka.
Članak 31.
Cijena provođenja zdravstvene njege u kući bolesnika utvrđuje se u iznosu po satu rada njege u kući bolesnika.
Članak 32.
Za djelatnost higijensko - epidemiološke zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene skrbi cijena se utvrđuje primjenom iznosa po stanovniku.
Članak 33.
Na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, cijene zdravstvene usluge utvrđuju se primjenom Popisa, utvrđene cijene boda za bolničku, odnosno specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene penziona bolničkog smještaja i cijene lijeka s Liste lijekova Zavoda, te potrošnog materijala koji su primijenjeni u liječenju osigurane osobe, a iskazani su na temperaturnoj listi ili u povijesti bolesti osigurane osobe odnosno prema cijeni liječenja pojedinog patološkog stanja koju će Upravno vijeće Zavoda utvrditi posebnom Odlukom.
Iznimno od odredaba prethodne stavke, za pružene zdravstvene usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u područjima gdje zbog zemljopisno-demografskih obilježja, gustoće naseljenosti, prometne povezanosti i sl. postoje veća odstupanja u organiziranju pružanja te zaštite, Upravno vijeće Zavoda će odlukom utvrditi posebnu cijenu, kriterije i područja na kojima će se primjenjivati.
Članak 34.
Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 8. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni djelatnici privatne prakse obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđene sukladno odredbama članka 28., odnosno 33. ove Odluke, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda sukladno sklopljenim međudržavnim ugovorima o zdravstvenom osiguranju.
Za osigurane osobe iz članka 8. stavke 2. ove Odluke, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se sukladno odredbama članka 26. ove Odluke, tj. primjenom iznosa po osiguranoj osobi, a izabrani doktor je obvezan za te usluge ispostaviti i pojedinačne račune sukladno odredbama članka 28. ove Odluke, te ih dostaviti Zavodu isključivo radi evidencije, odnosno obračuna obveza sa državom osiguravateljem. Za zdravstvenu uslugu pruženu s osnova specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite rečenim osiguranim osobama, ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi sukladno odredbama članka 33. ove Odluke.
Za osigurane osobe iz članka 8. stavke 3. ove Odluke, zdravstvena zaštita pružena u svezi sa zbrinjavanjem hitnog medicinskog stanja (hitna medicinska pomoć) na svim razinama zdravstvene zaštite, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa i to za primarnu zdravstvenu zaštitu na način propisan odredbama članka 28., a za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu na način propisan odredbama članka 33. ove Odluke.
Članak 35.
Radi provedbe postupka povrata sredstava Zavodu, ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni privatni zdravstveni djelatnici iznimno će, na temelju sklopljene cesije sa Zavodom, za pruženu zdravstvenu uslugu na svim razinama zdravstvene djelatnosti u svezi s primjenom članka 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju ispostavljati Zavodu pojedinačne račune primjenom cijene utvrđene sukladno odredbama članka 28., odnosno 33. ove Odluke.
Članak 36.
Sudjelovanje osigurane osobe u dijelu troškova zdravstvene zaštite utvrđeno je posebnom Odlukom Zavoda.
Za izračun troškova sudjelovanja osigurane osobe u vrijednosti stomatološkog pomagala utvrđenog Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima, na razini primarne zdravstvene zaštite koristi se utvrđena vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.
Članak 37.
Ugovorne zdravstvene ustanove koje provode bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, ispostavljaju račune Zavodu prema ugovorenim kapacitetima.
Financijska sredstva za sve razine zdravstvene zaštite, a prema vrstama zdravstvene zaštite, utvrđena su Planom prihoda i izdataka Zavoda za 2001. godinu i ne mogu se premašiti.
Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrdit će se iznos do kojeg ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni djelatnik mogu Zavodu ispostavljati račune za izvršene medicinske usluge.
Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 025-04/00-01/200
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 4. prosinca 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti