POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja propisa - pravilnik o obrascima - uredba kojom se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2368
Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99. i 69/00.), članka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 12. sjednici održanoj 4. prosinca 2000. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je
PRAVILNIK
o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2001. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđuju se standardi i normativi prava koja se obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju osiguranim osobama Zavoda u 2001. godini.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema stavci 1. ovog članka obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.
II. ZDRAVSTVENI STANDARD
Članak 2.
Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda prema vrsti i opsegu prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenih osnovom odredaba članka 17. Zakona.
Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima, potrebama pučanstva i gospodarskim mogućnostima.
Članak 3.
Standard se određuje osnovom standarda i normativa prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenim ovim Pravilnikom, ostalim općim aktima Zavoda, te osnovom osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje.
1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu
Članak 4.
U okviru Standarda, a na osnovi odredbi članka 17. Zakona osiguranim osobama Zavoda osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, u pravilu, prema mjestu stanovanja u opsegu određenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga po osiguranoj osobi Zavoda, kako slijedi:
1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:
1.1. U djelatnosti opće medicine osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– pregledi prema iskazanim potrebama za djecu do 18. godine života
– do 3 pregleda godišnje za osobe starije od 18 godina života
– 1 kućna posjeta doktora tijekom 4 godine
– 1 kućno liječenje tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana
– zdravstvena njega u kući 0,3 sata godišnje (jedanput tijekom 33 godine, a u trajanju od 10 sati)
1.2. U djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite osigurava se pravo na patronažnu skrb svakom stanovniku, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– 2 patronažne posjete više medicinske sestre (obvezno tijekom trudnoće, nakon porođaja, maloj djeci do navršene prve godine života, te rizičnim skupinama)
1.3. U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu prema iskazanim medicinskim potrebama i prema provođenju mjera preventivne zdravstvene zaštite (cijepljenje, sistematski pregledi)
1.4. U djelatnosti zdravstvene zaštite žena osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi-ženiprema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– 1 pregled godišnje
– 1 PAP-a test godišnje žena starijih od 20 godina
– ginekološki ultrazvuk (jedna pretraga godišnje)
1.5. U stomatološkoj djelatnosti osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– do 2 pregleda godišnje, od kojih je jedan obvezan po pozivu za osigurane osobe do 25 godina starosti
– obvezna fluoridacija zuba djece predškolske i školske dobi jedanput godišnje
1.6. U djelatnosti preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u srednjim i osnovnim školama osigurava se pravo prema iskazanim potrebama za sistematskim i ostalim preventivnim pregledima, a prema specifičnim preventivnim zdravstveno odgojnim mjerama
1.7. U djelatnosti laboratorijske dijagnostike osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– 0,1 dijagnostičkih pretraga (4 postupka-pretrage laboratorijske dijagnostike primarne razine)
1.8. U korištenju lijekova s Liste lijekova osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– do 5 recepata godišnje
2. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– do 2 pregleda godišnje
– do 1 dijagnostički postupak, odnosno pretraga tijekom 5 godina (laboratorijski postupci i pretrage, RTG, EKG, UZV- dijagnostika i sl.)
3. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, što u prosjeku na razini RH za 2001. godinu iznosi:
– jedanput tijekom 7 godina u trajanju od 10 dana (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti)
– jedanput tijekom 37 godina u trajanju od 21 dan (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti i rehabilitaciju)
– jednokratni boravak u trajanju od 14 dana u specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu dobrovoljnim davaocima krvi nositeljima priznanja za 100 i više davanja.
Zbog potrebe za povećanom zdravstvenom skrbi pojedinih kategorija osiguranih osoba, opseg prava na zdravstvenu zaštitu osigurava i posebna prava hrvatskih branitelja - invalida Domovinskog rata u svezi s liječenjem bolesti koje su nastale kao neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
Radi poboljšanja zdravstvene zaštite, osiguranim osobama na područjima na kojima postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite zbog zemljopisno-demografskih obilježja, prometne povezanosti, gustoće naseljenosti i sl., opseg prava na zdravstvenu zaštitu osigurava i posebna prava osnovom posebnih standarda i normativa u zdravstvenim djelatnostima na tim područjima.
U svrhu provođenja politike demografske obnove u Republici Hrvatskoj, osiguravaju se i određena prava, te mjere zdravstvene zaštite materinstva pojedinim kategorijama osiguranih osoba, osnovom porodnog dopusta, skraćenog radnog vremena do navršene jedne, odnosno treće godine života djeteta prema odredbama zakona i općim aktima Zavoda.
Opseg prava na ortopedska i druga pomagala utvrđuje se prema Zakonu, Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima i drugim općim aktima Zavoda.
Opseg prava na novčane nadoknade u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, na nadoknade putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, na nadoknade za pogrebne troškove i na pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđuje se prema Zakonu, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i drugim općim aktima Zavoda.
Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sadrži, prema postojećim propisima, i zdravstvenu zaštitu izbjeglica.
2. Novčana vrijednost Standarda
Članak 5.
Novčana vrijednost Standarda utvrđuje se u ukupnom iznosu za pojedino pravo na način i u visini utvrđenoj zakonima i općim aktima Zavoda, a raspoređuje se na osnovi Plana prihoda i izdataka Zavoda za 2001. godinu i odluka o njegovom provođenju kako slijedi:


Red.
brojVRSTA
PRAVA Ukupan iznos
za pojedino
pravo u 000-kn
I. PRAVO NA
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
1.Primarna razina zdravstvene zaštite
1.1.Primarna zdravstvena zaštita s
polivalentnom stomatološkom
zdravstvenom zaštitom2.497.000
1.2.Pravo na korištenje lijekova na recept1.710.000
1.3.Cjepiva35.000
2.Sekundarna i tercijarna razina
zdravstvene zaštite:
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.specijalističko-konzilijarna zdrav. zaštita
bolnička zdravstvena zaštita za:
zbrinjavanje bolesnika s akutnim bolestima
zbrinjavanje bolesnika s kroničnim bolestima
posebni programi na tercijarnoj razini1.832.404
4.195.147
3.709.434
485.713
10.500
3.Pravo na ortopedska i druga pomagala285.000
4.Pravo na korištenje zdravstvene
zaštite u inozemstvu10.000
5.Ostali troškovi zdravstvene zaštite163.363
UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA10.738.41
II. PRAVO NA NOVČANE
NADOKNADE I POMOĆI
1.Nadoknada plaće za vrijeme privremene
spriječenosti za rad757.500
2. Nadoknada plaće za vrijeme
obveznog porod. dopusta498.300
3.Nadoknada plaće za vrijeme
porod. dopusta (dodatnog)638.757
4.Nadoknada za putne troškove78.000
5.Pomoć za opremu novorođenog djeteta46.986
6.Nadoknada za pogrebne troškove35.000
UKUPNO NOVČANE NADOKNADE
I POMOĆI2.054.543
UKUPNA VRIJEDNOST STANDARDA12.792.957III. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
Članak 6.
Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse.
Članak 7.
Zdravstvena zaštita provodi se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
1. Na primarnoj razini
Članak 8.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:


1. djelatnost opće medicine
1.1. obiteljski doktor
1.2. zdravstvena njega u kući bolesnika
2. patronažna zdravstvena skrb
3. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
4. djelatnost zdravstvene zaštite žena
5. djelatnost polivalentne stomatološke zaštite
6. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite
7. djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-
-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama
8. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku
9. ljekarnička djelatnost
10. djelatnost hitne medicinske pomoći.


Djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama iz stavke 1. točke 6. ovog članka provodi se prema odredbama Odluke o provedbi preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama za područje županije i Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva (klasa: 011-01/97-01/0102, urbroj: 534-02-30-97-001) od 3. rujna 1997. godine.
Članak 9.
Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:
– kadrovski normativi
– standardni broj osiguranih osoba po timu
– dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće medicine
– postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima.
Zdravstvena zaštita iz stavke 1. ovog članka provodi se tijekom punog radnog vremena utvrđenog prema odredbama zakona i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama.
Članak 10.
Standardi i normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini navedeni su u tablicama:

  1. - Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnosima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu
  2. - Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Tablica 1 – KADROVSKI NORMATIVI U ZDRAVSTVNIM DJELATNOSTIMA NA PRIMARNOJ RAZINI I
STANDARDNI BROJ OSIGURANIH OSOBA PO TIMU
Red. Vrsta zdravstvene djelatnosti Kadrovski normativ Stand. br.
broj tima osiguran. osoba
0 1 2 3
1. Opća medicina

1.1. Obiteljski doktor * 1 doktor medicine ili spec. opće medicine 1.700
1 med. sestra SSS

1.2. Zdravstvena njega u kući bolesnika 1 med. sestra općeg smjera SSS 5.500
2. Patronažna zdravstvena skrb **** 1 med. sestra VŠS 5.100
3. Zdravstvena zaštita 1 spec. pedijatar 1.000
predškolske djece** 1 med. sestra SSS
4. Zdravstvena zaštita žena 1 spec. ginekolog 6.000
1 med. sestra SSS
5. Poliv. stom. zdrav. zaštita *** 1 doktor stomatolog
1 med. sestra SSS 2.500
6. Higijensko-epidemiološka zaštita **** 1 spec. epidemiologije ili higijene 50.000
ili ekologije
1 zdrav. ili sanitarni tehničar VŠS
1 zdrav. ili sanitarni tehničar SSS
7. Preventivno-odgojne mjere zdravstvene 1 spec. školske medicine 5.000
zaštite u srednjim i osnovnim školama 1 med. sestra VŠS
8. Laboratorijska dijagnostika***** 1 dipl. ing. med. biokemije ili spec. medicinske
biokemije
1 zdrav. teh. ili laborant VŠS 40.800
6 zdrav. teh. ili laborant SSS
9. Ljekarna 1 mr. farmacije 5.000
0,5 farm. tehničara

* iznimno ugovara djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina ako prema mjestu stanovanja nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra
** ugovara djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno može ugovoriti i djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja u godini ugovaranja (maks. 1200) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dostatan broj drugih doktora za koje bi se djeca školske dobi opredijelila.
*** obuhvaća provođenje stomatološke zdravstvene zaštite uključujući stomatološko-protetske postupke i stomatološka pomagala. Polivalentni stomatološki tim obvezan je iskazati najmanje 20% bodova za izrađena stomatološko-protetska pomagala mjesečno, što znači da se od ukupnog mjesečnog broja bodova za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba, a koji iznosi 2592 boda, najmanje 518 bodova mora odnositi na stomatološko-protetske postupke, a 518 bodova mora se odnositi na obvezne preventivne postupke. Navedeno izvršenje se iskazuje razmjerno ugovorenom broju osiguranih osoba.
**** osnova ugovaranja je broj stanovnika na području mjerodavnog doma zdravlja, odnosno mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo županije odnosno Grada Zagreba, a prema usklađenim podacima Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
***** ako je ugovoren samo jedan laboratorij na području mjerodavnog doma zdravlja osnova ugovaranja je broj osiguranih osoba na području tog doma zdravlja, a ako su ugovorena dva i više laboratorija na području mjerodavnog doma zdravlja, osnova ugovaranja je broj osiguranih osoba koje prema mjestu stanovanja gravitiraju pojedinom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.


10. Hitna medicinska pomoć ( HMP)
Na području doma zdravlja, koji zbrinjava do 35.000 stanovnika, HMP se ustrojava dežurstvom ili pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.
U dežurstvu i pripravnosti sudjeluju svi ugovorni doktori opće (obiteljske) medicine na određenom području, kao i ugovorni doktori stomatologije u regionalnim centrima, prema ustrojstvu i rasporedu koji određuje ravnatelj mjerodavnog doma zdravlja.
Na području doma zdravlja, koji zbrinjava od 35.000 i više stanovnika, HMP se ustrojava kao posebna služba, a zaposlenici rade u redovnom radu (HMP doma zdravlja, odnosno ustanove hitne medicinske pomoći).
Standardni tim u pripravnosti:
1 - doktor medicine
1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim u dežurstvu:
1 - doktor medicine
1 - med. sestra ili tehničar
1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim hitne medicinske pomoći (HMP):
1 - doktor medicine
1 - med. sestra ili tehničar
1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim sanitetskog prijevoza (SP):
2 - vozača (2 sanitetska vozila)
1 - med. sestra ili tehničar
Standardni tim prijavno-dojavne jedinice (PDJ):
1 - med. sestra ili tehničar
U regional. centrima s više od 250.000 stanovnika služba PDJ popunjava se s 5 dr. medicine

Red. broj Broj stanovnika Način ustroja Broj timova
10.1. do 15.000 dežurstvo ili pripravnost 1
SP 2
10.2. od 15.000 do 25.000 dežurstvo 1
pripravnost 1
(ili 2 pripravnosti)
SP 2
10.3. od 25.000 do 35.000 dežurstvo 1
pripravnost (ili 2 dežurstva) 2
SP 3
10.4. od 35.000 do 60.000 standardni tim HMP 5
SP 3
PDJ 5
10.5. od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se
1 standardni tim HMP
sanitetski prijevoz na svakih daljnjih 80.000 stanovnika dodaje
se 1 standardni tim
prijavno-dojavna služba na svakih daljnjih 100.000 stanovnika
dodaje se 1 standardni tim (PDJ).
U mjestima koja su udaljena od punkta dežurstva ili od sjedišta doma zdravlja koji ima organiziranu HMP više od 20 km, iznimno se može ustrojiti pripravnost, ako su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovorena najmanje 2 tima, uz uvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora. Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni u istom mjestu.
10.6. U regionalnim centrima ustrojava se dežurstvo Sastav tima u dežur.:
za provođenje stomatološke zaštite i to: u Osijeku, Splitu i 1 dr. stom., 1 medic. sestra SSS
Rijeci 1 tim na jedan punkt, a u Gradu Zagrebu 2 tima na dva punkta.
10.7. U gradovima od 40.000 do 80.000 stanovnika Sastav tima u dežur.:
ustrojava se dežurstvo u ljekarni s 1 timom na jednom punktu. 1 magistar farmacije
U gradovima s većim brojem stanovnika ustrojava se dežurstvo s
1 timom na jednom punktu za svakih 100.000 stanovnika.
10.8. U domovima zdravlja koji nemaju organiziranu hitnu medicinsku Sastav tima u dežur.:
pomoć u obliku dežurstva, pripravnosti, odnosno redovnim radom, 1 dr. medicine, 1 medic.
sestra ili tehničar
zaštite predškolske djece posebno dežurstvo po punktu prema
Odluci Zavoda o utvrđivanju mreže dežurstava u domovima zdravlja.

Tablica 2 - Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaŠtiti

Red. Šifra N a z i v
broj
1. 28101 K Sedimentacija eritrocita, (Se)
2. 28010 K Eritrociti........ (E)
3. 28301 K Hemoglobin...... (Hb)
4. 28801 K Leukociti...... (L)
5. 28810 Kvalitativna i kvantitativna analiza krvnog razmaza
6. 28041 K Retikulociti......(Rtc)
7. 28110 K Hematokrit.......(He)
8. 28021 K Trombociti........(Tr)
9. 28130 MCV
10. 28311 MCH
11. 28312 MCHC
12. 21310 S,P Glukoza ......(GUK)
13. 23301 Oralni test opterećenja glukozom..... (o-GTT)
14. 21020 S Ukupni proteini
15. 21120 S Ureja
16. 21130 S Urat
17. 21141 S Kreatinin
18. 21151 S Bilirubin ukupni
19. 21152 S Bilirubin konjugirani
20. 21402 S Triacilgliceroli (Trigliceridi)
21. 21421 S Kolesterol
22. 21424 S HDL - kolesterol
23. 24601 S Aspartat aminotransferaza (AST)
24. 24610 S Alanin aminotransferaza (ALT)
25. 24681 S gama-Glutamil transferaza (GGT)
26. 24701 S,U alfa-Amilaza
27. 24720 S Alkalna fosfataza
28. 28331 S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)
29. 28333 Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)
30. 28350 S Željezo (Fe)
31. 28601 K Vrijeme krvarenja kapilarne krvi (VK)
32. 28621 P Protrombinsko vrijeme (PV)
33. 21502 S,P Kalij (Kalijev ion)
34. 21501 S,P Natrij (Natrijev ion)
35. 19141 Vađenje kapilarne krvi
36. 19142 Vađenje venske krvi
37. 22630 F Hemoglobin kvalitativno (okultno krvarenje)
38. 27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim celofanom)
39. 27103 F Mikroskopski pregled stolice na parazite - nativni pripravak
40. 22125 U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)
41. 22126 U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini)
42. 22127 U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)
43. 22540 U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti)
2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini
Članak 11.
Standardi i normativi zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini navedeni su u:
Tablici 3 - Popis djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite
Tablici 4 - Broj bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
Tablici 5 - Prosječan broj dana bolničkog liječenja.
Članak 12.
Standard u specijalističko-konzilijarnoj, odnosno dijagnostičkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima, a iskazuje se po djelatnostima specijalističko-konzilijarne, odnosno dijagnostičke zdravstvene zaštite, te provodi u specijalističkim ordinacijama u polikliničkim i bolničkim ustanovama, državnim zdravstvenim zavodima, županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, domovima zdravlja i kod privatnih zdravstvenih djelatnika koji su u ugovornom odnosu sa Zavodom.
Tablica 3 - Popis djelatnosti specijalistiČko -konzilijarne i dijagnostiČke zdravstvene zaŠtite:
1. interna medicina
1.a. pulmologija
2. infektologija
3. radioterapija i onkologija
4. pedijatrija
5. neurologija
6. psihijatrija
7. dermatologija i venerologija
8. fizikalna medicina i rehabilitacija
8a. fizikalna terapija u kući bolesnika
9. opća kirurgija
10. dječja kirurgija
11. neurokirurgija
12. maksilofacijalna kirurgija
13. urologija
14. ortopedija
15. ginekologija i opstetricija
16. otorinolaringologija
17. oftalmologija
18. anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
19. radiologija
20. transfuzijska medicina
21. medicinska mikrobiologija s parazitologijom
22. nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika)
23. klinička citologija
24. medicinska biokemija
25. stomatološka protetika
26. ortodoncija
27. dentalna patologija i endodoncija
28. oralna patologija
29. parodontologija
30. oralna kirurgija.
Članak 13.
Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:
– broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
– prosječnom broju dana bolničkog liječenja
– epidemiološkim pokazateljima u odnosu na postojeću patologiju
– kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima.
Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u tablicama 4 i 5, kako slijedi:

Tablica 4 - Broj bolesniČkih leŽaja na 1000 stanovnika prema postupcima i po djelatnostima:
I. Za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
Red. Naziv djelatnosti p o s t u p c i
broj. uobičajeni složeniji* najsloženiji** ukupno
1. Interna medicina 0,5619 0,0321 0,0161 0,6101
1.a. Pulmologija 0,1780 0,0102 0,0051 0,1933
2. Neurologija 0,1930 0,0110 0,0055 0,2095
3. Pedijatrija 0,2730 0,0156 0,0078 0,2964
4. Psihijatrija 0,2641 0,0151 0,0075 0,2867
5. Infektologija 0,1490 0,0085 0,0043 0,1618
6. Dermatologija i venerologija 0,0700 0,0040 0,0020 0,0760
7. Fizik. med. i rehabilitacija 0,1060 0,0061 0,0030 0,1151
8. Ginekologija i opstetricija 0,4561 0,0261 0,0130 0,4952
9. Opća kirurgija 0,5769 0,0330 0,0165 0,6263
10. Dječja kirurgija 0,0350 0,0020 0,0010 0,0380
11. Maksilofacijalna kirurgija 0,0212 0,0012 0,0006 0,0230
12. Ortopedija 0,1761 0,0101 0,0050 0,1912
13. Neurokirurgija 0,0530 0,0030 0,0015 0,0575
14. Urologija 0,0530 0,0030 0,0015 0,0575
15. Radioterapija i onkologija 0,0530 0,0030 0,0015 0,0575
16. Oftalmologija 0,1319 0,0075 0,0038 0,1432
17. Otorinolaringologija 0,1489 0,0085 0,0043 0,1617
18. Anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom
intenzivnog liječenja***
U K U P N O (1-16) 3,500 0,2000 0,1000 3,8000
II. Za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
19. Duševnih bolesti 0,700
20. Bolesti koje se liječe fizikalnom med. i medicinskom rehabilitacijom 0,440
21. Bolesti osoba starije dobi 0,250
22. Kronične bolesti dječje dobi 0,150
U K U P N O (18-20) 1,540

Napomena:
* složeniji postupci na razini regionalnih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb)
** najsloženiji postupci (kliničke ustanove i klinike)
*** središnja jedinica intenzivnog liječenja 3% od ukupnog broja ležaja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog broja ležaja za kliničke bolnice

Tablica 5 – PROSJEČAN BROJ DANA BOLNIČKOG LIJEČENJA

Red.
brojI. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiDani bol.
liječenja
1.Unutarnje bolesti, plućne bolesti, živčane bolesti, bolesti sustava za kretanje i zarazne bolesti
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja 10
do 4
do 3
2.Dječje bolesti
– uobičajena zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja novorođenčadi
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi 12
do 10
do 4
do 4
3.Duševne bolesti
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi 21
do 4
4.Kožne i spolne bolesti
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb 8
5.Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija i onkologija
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi 9
do 3
do 4
6.Ženske bolesti i porodništvo
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi novorođenčadi 7
do 3
do 3
do 2
7.Očne bolesti
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb 8
8.Bolesti uha, grla i nosa
– uobičajena bolnička zdravstvena skrb
– bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja
– bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi 6
do 2
do 2

II. Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

  1. Duševne bolesti60
  2. Bolesti koje se liječe fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom21
  3. Bolesti osoba starije dobi30
  4. Kronične bolesti dječje dobi30
IV. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 14.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini prema općim aktima Zavoda provode: doktori medicine, doktori stomatologije, doktori specijalisti opće medicine, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivno-odgojne zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, doktori specijalisti pedijatrije, doktori specijalisti ginekologije, doktori specijalisti epidemiologije, dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, mr. farmacije, zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu u kući i privatnim ordinacijama i u županijskim zavodima za javno zdravstvo te Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba.
Članak 15.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj razini prema općim aktima Zavoda provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice, specijalne bolnice, poliklinike u vlasništvu države, županije, odnosno Grada Zagreba, državni zdravstveni zavodi županijski zavodi za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba i iznimno domovi zdravlja, privatni zdravstveni djelatnici u zakupu osnovom Pravilnika o zakupu i ugovoreni privatni zdravstveni djelatnici - specijalisti i privatni zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika.
Članak 16.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na tercijarnoj razini prema općim aktima Zavoda provode državni zdravstveni zavodi, klinike i kliničke bolničke ustanove.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 025-04/00-01/202
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 4. prosinca 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti