POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izmjene prava - pravilnik o odabiru - pravilnik o uljima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1633
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2000. godine donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom se uređuje unutarnje ustrojstvo Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (u daljnjem tekstu: Državni zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, kao i druga pitanja vezana uz rad Državnog zavoda.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Kabinet ravnatelja
  2. Uprava za pravne, financijske i informatičko-analitičke poslove
  3. Uprava za zaštitu obitelji
  4. Uprava za doplatak za djecu.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA
1. KABINET RAVNATELJA
Članak 3.
U Kabinetu ravnatelja obavljaju se za ravnatelja i njegovog zamjenika stručni poslovi koji se odnose na protokolarne poslove; poslove vezane uz ostvarivanje plana i programa aktivnosti ravnatelja i njegovog zamjenika; poslovi u vezi sa sredstvima javnog priopćavanja; odnosima s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim državnim saborom, te drugim tijelima središnje upravne vlasti; poslovi osiguranja pravodobnog upućivanja Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom državnom saboru materijala i drugih dokumenata iz djelokruga Državnog zavoda; poslovi prevođenja; poslovi u vezi međunarodne suradnje, te koordinativnom sudjelovanju u međunarodnim projektima; čuvanje zapisnika sa stručnog kolegija i drugih sastanaka, te praćenje izvršenja obveza utvrđenih na Kolegiju ravnatelja i drugi stručni i administrativni poslovi.
2. UPRAVA ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I INFORMATIČKO-ANALITIČKE POSLOVE
Članak 4.
Uprava za pravne, financijske i informatičko-analitičke poslove obavlja upravne, pravne i opće poslove iz djelokruga Državnog zavoda, koji nisu ovom Uredbom stavljeni u djelokrug drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; kadrovske poslove i poslove vezane uz statusna prava državnih službenika i namještenika; skrbi o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa i racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu; obavlja poslove koji se odnose na informatizaciju Državnog zavoda; poslove koordinacije, uspostavu i održavanje informatičkog sustava Državnog zavoda.
Za obavljanje poslova Uprave za pravne, financijske i informatičko-analitičke poslove, ustrojavaju se:
2.1. Odjel za pravne poslove
2.2. Odjel za opće i kadrovske poslove
2.3. Odjel za financijske poslove
2.4. Odjel za informatičko-analitičke poslove.
2.1. Odjel za pravne poslove
Članak 5.
Odjel za pravne poslove obavlja pravne poslove iz djelokruga Državnog zavoda koji se odnose na pripremu i izradu nacrta zakonskih prijedloga; izradu prijedloga drugih propisa; daje stručna mišljenja glede primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Državnog zavoda; prati provedbu propisa i predlaže njihovu izmjenu; priprema odgovore na zastupnička pitanja; sudjeluje u izradi osnova za sklapanje međunarodnih ugovora i nacrta zakonskih prijedloga o potvrđivanju (ratifikaciji) međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite obitelji, materinstva i mladeži; izrađuje pravna izvješća, studije i analize iz djelokruga Državnog zavoda; daje pravna mišljenja i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa koje izrađuju ministarstva i druge državne upravne organizacije glede zaštite obitelji, materinstva i mladeži; prati provedbu zakona i drugih propisa u vezi sa zaštitom obitelji, materinstva i mladeži; iznosi stručna mišljenja; surađuje s drugim ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima državne uprave, te obavlja ostale poslove savjetodavnog i pravnog karaktera iz djelokruga poslova Državnog zavoda.
2.2. Odjel za opće i kadrovske poslove
Članak 6.
Odjel za opće i kadrovske poslove obavlja poslove kojima se tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državnog zavoda; priprema nacrte podzakonskih akata s područja radnih odnosa u Zavodu; obavlja kadrovske poslove i poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika; predlaže plan rada temeljem nacrta planova ustrojstvenih jedinica Državnog zavoda; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada Državnog zavoda; obavlja administrativne i stručne poslove za ravnatelja; obavlja poslove u vezi prijema i dostave pošte, raspoređivanja akata, arhiviranja i čuvanja građe Državnog zavoda; osigu?ranja i održavanja prostorija, osiguranja pravodobne dostave materijala za Vladu i Sabor, te druga državna tijela; nabavke uredskog i drugog materijala za Državni zavod.
Za obavljanje poslova i zadaća u Odjelu za opće i kadrovske poslove ustrojavaju se:

  1. Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove
  2. Odsjek za kadrovske poslove.
  3. Odjek za opće, pomoćne i tehničke poslove

Članak 7.
Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove obavlja poslove tehničke koordinacije rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica; obavlja poslove u vezi prijema i dostave pošte; raspoređivanja akata, arhiviranja i čuvanja građe Državnog zavoda; nabavlja uredski i drugi materijal za Državni zavod; provodi javne natječaje u vezi nabavke sredstava; priprema interne akte u vezi rada i uvjeta rada u Državnom zavodu; obavlja poslove u vezi korištenja prometnih sredstava, te se brine o načinu održavanja sredstava i opreme Državnog zavoda; obavlja poslove u vezi osobne dostave pošiljaka i poslove dostave za potrebe Državnog zavoda; poslove sitnog popravka inventara; te osiguranja i održavanja prostora Državnog zavoda.
2. Odsjek za kadrovske poslove
Članak 8.
Odsjek za kadrovske poslove obavlja kadrovske poslove za potrebe Državnog zavoda i prati mjere kadrovske politike; vodi poslove oko raspoređivanja državnih službenika i namještenika; obavlja poslove oko izbora kandidata u državnu službu i raspoređivanje državnih službenika i namještenika; vodi osobni očevidnik; prati statusna prava djelatnika, njihov rad i promicanje u službi; te izrađuje i realizira planove stručnog usavršavanja državnih službenika.
2.3. Odjel za financijske poslove
Članak 9.
Odjel za financijske poslove obavlja poslove u vezi financijskog poslovanja; predlaganja planova i programa za korištenje sredstava; praćenja namjenskog korištenja sredstava; izrade odgovarajućih izvješća i bilance računa prihoda i rashoda; obračunava isplate plaća i raznih novčanih naknada; vodi evidenciju i popis osnovnih materijalnih sredstava, te obavlja druge financijske i knjigovodstvene poslove za potrebe Državnog zavoda.
2.4. Odjel za informatičko-analitičke poslove
Članak 10.
Odjel za informatičko-analitičke poslove obavlja poslove i radne zadatke u vezi kreiranja i korištenja informacijskih baza podataka; prati i analizira stanje i korištenje informatičke opreme, računalnih i komunikacijskih mreža; sudjeluje u organizaciji informatičkog obrazovanja; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama u poslovima iz svog djelokruga; obavlja poslove u vezi prikupljanja i analize statističkih i ostalih podataka u suradnji s ostalim odjelima, te vrši njihovu informatičku i analitičku obradu; obavlja poslove priprave za tisak Državnog zavoda, te obrade teksta u odgovarajućim programima.
3. UPRAVA ZA ZAŠTITU OBITELJI
Članak 11.
Uprava za zaštitu obitelji obavlja stručne poslove u vezi zaštite obitelji, materinstva, djece, mladeži i osoba s posebnim potrebama; predlaže i provodi različite programske aktivnosti; izrađuje stručne podloge i predlaže rješavanje određenih pitanja u vezi zaštite obitelji, materinstva i mladeži; te prikuplja podatke i vrši stručnu analizu stanja iz svog djelokruga.
Za obavljanje poslova Uprave za zaštitu obitelji ustrojavaju se:
3.1. Odjel za obitelj
3.2. Odjel za roditeljstvo
3.3. Odjel za djecu
3.4. Odjel za mladež
3.5. Odjel za osobe s posebnim potrebama.
3.1. Odjel za obitelj
Članak 12.
Odjel za obitelj obavlja stručne poslove u vezi poticanja osnivanja savjetovališta i obiteljskih centara, praćenja njihova rada, te usklađivanja njihovog djelovanja; preventivnog djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, te svih drugih oblika obiteljske patologije kroz savjetodavne i edukacijske programe; razvija suradnju, te proučava i istražuje socio-gospodarsko stanje obitelji, te vrednuje uspjehe programa obiteljske prevencije; provođenja pronatalitetne populacijske politike; prati stanje populacije te zasnivanje i razvoda brakova; priprema, koordinira i izrađuje strategiju za zaštitu obitelji samostalno i u suradnji s drugim nadležnim tijelima i prati njenu provedbu, i o tome izrađuje izvješća; izrađuje projekte zaštite obitelji na lokalnoj i državnoj razini; surađuje s nevladinim organizacijama za zaštitu obitelji; daje prijedloge polazišta za izradu propisa; sudjeluje u pripremanju i izdavanju popularne i stručne literature; te obavlja, koordinira, potiče i prati rješavanje drugih općih pitanja zaštite obitelji; obavlja poslove koji se odnose na formiranje i korištenje sredstava iz obiteljskog transfera; provodi i potiče akcije za prikupljanje sredstava namijenjenih za pomoć obiteljima s više djece, nadarenoj djeci, osobama s posebnim potrebama, djeci bez roditeljske skrbi, te podupire aktivnosti usmjerene na promicanje zaštite obitelji, roditeljstva, djece i mladeži.
3.2. Odjel za roditeljstvo
Članak 13.
Odjel za roditeljstvo obavlja stručne poslove u vezi pripreme, izrade i koordinacije aktivnosti u vezi zaštite majki i trudnica; prati provedbu i izrađuje polazišta za izradu propisa u vezi porodnog dopusta i ostalih prava po osnovi zaštite majčinstva; priprema, izrađuje, koordinira i prati programe zaštite samohranih majki i očeva; surađuje na svim razinama u vezi zaštite materinstva i očinstva; prati i koordinira savjetodavno-preventivne poslove unutar savjetovališta i obiteljskih centara kroz edukacijske programe; sudjeluje u izradi projekata u vezi zaštite materinstva i ravnopravnosti spolova na svim razinama osobito u pogledu zdravstvenih i socijalnih pitanja; sudjeluje u izdavanju stručne i popularne literature; surađuje sa svim tijelima po pitanju zaštite materinstva; prati, potiče i procjenjuje aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ravnopravnosti među spolovima, te obavlja i druge poslove usmjerene na zaštitu roditeljstva i ravnopravnosti spolova.
3.3. Odjel za djecu
Članak 14.
Odjel za djecu obavlja stručne poslove u vezi pripreme, koordiniranja i izrade strategija za zaštitu djece u svim područjima društvenog života; prati i potiče aktivnosti usmjerene na zaštitu djece; sudjeluje u izradi projekata zaštite djece na lokalnoj i državnoj razini; sudjeluje i daje prijedloge polazišta za izradu propisa; sudjeluje u izdavanju stručne i popularne literature; provodi aktivnosti iz Nacionalnog programa djelovanja za djecu; surađuje sa nadležnim tijelima i udrugama po pitanju zaštite djece; proučava, istražuje i vrednuje aktivnosti u vezi zaštite djece; izrađuje izvješća i stručne podloge za daljnje postupanje po pitanju prava djece; potiče osnivanje savjetovališta za djecu; prati djelovanje postojećih aktivnosti u vezi zaštite djece i nastoji uskladiti njihovo djelovanje; razvija suradnju i partnerstvo na području prevencije za djecu na svim razinama, a osobito u vezi sa socijalnim, zdravstvenim i prosvjetnim aktivnostima, te obavlja druge poslove u vezi zaštite djece.
3.4. Odjel za mladež
Članak 15.
Odjel za mladež obavlja stručne poslove i zadatke u vezi s ostvarivanjem zaštite mladeži, a koji se odnose na pripremu, koordinaciju i izradu strategije za zaštitu mladeži, i usklađuje rješavanje ovih pitanja u suradnji s drugim nadležnih tijelima i ustanovama, te prati provedbu programa koji se odnose na zaštitu mladeži; podupire i prati izradu županijskih, gradskih i općinskih programa za zaštitu mladeži; ostvaruje suradnju s nadležnim državnim tijelima u vezi pitanja reguliranih kaznenim i prekršajnim zakonodavstvom; prati i proučava vrijednosne orijentacije mladeži, te rad i razvoj mladeških udruga; obavlja poslove savjetodavne i preventivne naravi radi smanjivanja odnosno suzbijanja socijalno-patoloških pojava prisutnih kod mladeži; sudjeluje u izdavanju stručne i popularne literature; provodi preventivne programe vezane uz socijalno-patološke pojave kojima je izložena mladež, a osobito ovisnosti o drogi i alkoholu, kriminalu, skitnji i prostituciji; prati programe preventivne naravi drugih državnih i nedržavnih tijela; proučava, istražuje i vrednuje uspjehe pojedinih programa za prevenciju, te obavlja druge poslove sa područja zaštite mladeži.
3.5. Odjel za osobe s posebnim potrebama
Članak 16.
Odjel za osobe s posebnim potrebama obavlja stručne poslove i zadatke u vezi praćenja stanja i izradbe stručnih podloga usmjerenih na dobrobit osoba s posebnim potrebama; suradnje s tijelima državne uprave i drugim tijelima u aktivnostima zaštite osoba s posebnim potrebama; ostvarivanja međunarodne suradnje; sudjeluje u izdavanju popularne literature namijenjene osobama s posebnim potrebama; provođenja mjera iz nacionalnih programa koji se odnose na poboljšanje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, te obavlja druge stručne poslove u vezi zaštite osoba s posebnim potrebama.
4. UPRAVA ZA DOPLATAK ZA DJECU
Članak 17.
Uprava za doplatak za djecu obavlja upravne i stručne poslove u vezi rješavanja o pravu na doplatak za djecu u drugom stupnju i ostale poslove u vezi ostvarivanja doplatka za djecu; te poslove praćenja i analize sustava doplatka za djecu.
Za obavljanje poslova Uprave za doplatak za djecu ustrojavaju se:
4.1. Odjel za drugostupanjski postupak
4.2. Odjel za opća pitanja doplatka za djecu.
4.1. Odjel za drugostupanjski postupak
Članak 18.
Odjel za drugostupanjske postupke obavlja upravne poslove u vezi rješavanja predmeta o pravu na doplatak za djecu u drugom stupnju i ostale poslove koji su potrebni za rješavanje o pravu na doplatak u drugom stupnju.
4.2. Odjel za opća pitanja doplatka za djecu
Članak 19.
Odjel za opća pitanja doplatka za djecu obavlja imovinskopravne poslove u vezi doplatka za djecu; prati i koordinira rad informatičkog sustava doplatka za djecu; osigurava mjere za osiguranje pravilnog i pravodobnog ostvarivanja doplatka za djecu; analizira podatke očevidnika korisnika doplatka za djecu i djece za koju pripada doplatak; razmatra položaj korisnika i predlaže mjere za poboljšanje sustava doplatka za djecu; izrađuje izvješća o doplatku za djecu, te obavlja ostale poslove u vezi doplatka za djecu.
IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA
Članak 20.
Ravnatelj predstavlja Državni zavod i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegova izbivanja i spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.
Upravama upravljaju pomoćnici ravnatelja.
Radom odjela upravljaju načelnici.
Radom odsjeka upravljaju donačelnici ili podnačelnici.
Radom Kabineta ravnatelja upravlja tajnik Kabineta ravnatelja.
Članak 21.
Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju.
Pomoćnici ravnatelja odgovorni su za svoj rad ravnatelju.
Načelnici odjela odgovorni su za svoj rad ravnatelju i nadležnom pomoćniku ravnatelja.
Tajnik Kabineta ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju.
Donačelnici odsjeka odgovorni su za svoj rad načelniku odjela, nadležnom pomoćniku ravnatelja i ravnatelju.
Članak 22.
Savjetodavno tijelo ravnatelja je Kolegij.
Sastav Kolegija utvrđuje ravnatelj.
V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZAVODA
Članak 23.
Poslove i zadatke iz djelokruga Državnog zavoda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na odgovarajuća službenička zvanja i položaje, te namještenička radna mjesta.
Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda određuje se u tabeli koja je sastavni dio ove Uredbe, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Državnog zavoda koja nisu riješena ovom Uredbom.
Pravilnik o unutarnjem redu Državnog zavoda donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 25.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (»Narodne novine«, broj 124/99).
Članak 26.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«
Klasa: 023-03/00-01/28
Urbroj: 5030104-00-1
Zagreb, 20. srpnja 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti