POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja propisa - naputak za suzbijanje - ispravak odluke internet stranice ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
1069
Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97 i 89/98), po prijavi koncentracije koju je podnio poduzetnik British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place (Ujedinjeno Kraljevstvo), zastupan po odvjetniku Tomislavu Tusu iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri iz Zagreba, Gundulićeva 63, temeljem ocjene Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja donesene u skladu s ovlastima iz članka 30. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), na 31. sjednici, održanoj 19. listopada 1999., ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE
I. Ocjenjuje se kao dopuštena, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Tvornici duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, Gaženica 5, od strane poduzetnika British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place (Ujedinjeno Kraljevstvo).
II. Upisuje se u Upisnik o koncentracijama koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovog rješenja.
III. Obvezuju se poduzetnici British American Tobacco Plc. i Tvornica duhana Zadar d.d. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o namjeri:
a) svakog izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske;
b) priključivanja, povezivanja, pripajanja i spajanja Tvornice duhana Zadar d.d. ili poduzetnika u kojima ona ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj;
c) da izravno ili putem povezanih društava, odnosno putem poduzetnika u kojima poduzetnici British American Tobacco Plc. i/ili Tvornica duhana Zadar d.d. imaju prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklope neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ili neki drugi ugovor kojim stječu prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika.
Rok izvršenja: Najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja, odnosno sklapanja ugovora.
IV. Obvezuje se poduzetnik Tvornica duhana Zadar d.d. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavlja na ocjenu sve ugovore o licenci i ugovore o poslovnoj suradnji sklopljene s domaćim ili stranim poduzetnicima, što uključuje obvezu Tvornice duhana Zadar d.d. da dostavi na ocjenu i sve važeće dosad sklopljene ugovore o licenci i poslovnoj suradnji.
Rok izvršenja: Bez odgode, odnosno 30 dana po sklapanju ugovora.
V. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
VI. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
I. Podnošenje prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika
Prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika, u skladu s odredbom članka 23. stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97 i 89/98; u daljnjem tekstu: ZZTN), podnio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) poduzetnik British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place (Ujedinjeno Kraljevstvo; dalje: BAT), zastupan po odvjetniku Tomislavu Tusu iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri iz Zagreba, Gundulićeva 63.
Prijava je dostavljena Agenciji 15. ožujka 1999., radi ocjene usklađenosti koncentracije s odredbama ZZTN i upisa koncentracije u Upisnik o koncentracijama, a odnosi se na namjeru stjecanja većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Tvornici duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, Gaženica 5 (u daljnjem tekstu: TD Zadar), od strane poduzetnika BAT.
Podnositelj prijave dopunjavao je prijavu u nekoliko navrata. Posljednja je dopuna izvršena 27. listopada 1999., na zahtjev Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, te su se tek tada stekli uvjeti za donošenje rješenja o ocjeni prijavljene koncentracije u smislu odredaba članka 23. stavak 2. ZZTN.
II. Sudionici koncentracije poduzetnika:
1. British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, (Ujedinjeno Kraljevstvo):
a) Prema podacima u prijavi, osnovna je djelatnost poduzetnika BAT uzgoj i prerada duhanskog lista, proizvodnja duhanskih proizvoda, trgovina duhanskim proizvodima i marketing duhanskih proizvoda.
b) Poduzetnik BAT je društvo koncerna BAT-Rothmans. Prema veličini tržišnog udjela u proizvodnji cigareta, taj je koncern drugi poduzetnik u svijetu. Taj je tržišni udjel u 1997. godini iznosio 15,7 posto, a izuzme li se kineski državni duhanski monopol, tržišni udjel tog koncerna iznosio je 22,9 posto.
BAT proizvodi preko 240 vrsta cigareta, koje prodaje na preko 180 tržišta.
Ukupni tržišni udjeli proizvođača cigareta na svjetskom tržištu, prikazani su u sljedećoj tabeli:
_ _________
Udjel u
1997. godina Udjel u ukupnoj
______________________________ ukupnoj svjetskoj
svjetskoj proizvodnji,
Proizvođač proizvodnji bez Kine
(%) (%)
_ _________
Kineski državni monopol 31,4 0,0
_ _________
Philip Morris 18,7 27,2
_ _________
British American Tobacco 15,7 22,9
(BAT)/Rothmans
_ _________
JR Reynolds/ 10,8 15,8
Japan Tobacco Industry
_ _________
Ostali proizvođači 23,4 34,1
_ _________
Ukupno 100,0 100,00
_ _________


c) Prema podacima u prijavi, poduzetnik BAT Industries ima ukupno 141.498 zaposlenih.
d) Ukupni godišnji promet BAT-a u 1998. godini., iznosio je 14.584.000.000 GBP, odnosno 170.443.208.000 kuna.
2. Tvornica duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru:
a) Prema podacima u prijavi, osnovna je djelatnost poduzetnika TD Zadar proizvodnja duhanskih proizvoda i trgovina na veliko duhanskim proizvodima.
b) Prema podacima u prijavi, TD Zadar ima 75 zaposlenih.
c) TD Zadar u 1998. godini nije ostvario nikakav promet, s obzirom da ne proizvodi od 1995. godine.
III. Pravni oblik koncentracije:
Koncentracija je nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava glasa u TD Zadar od strane BAT-a.
IV. Pravni temelj koncentracije:
Stjecanje većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u TD Zadar od strane BAT-a imalo je dvije faze:
a) U prvoj fazi BAT je stekao udjel u temeljnom kapitalu TD Zadar od 18,69 posto. Taj je udjel stekao otkupom 856 dionica od dioničara TD Zadar.
b) U drugoj fazi, 21. rujna 1999., temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva privatnim izdavanjem dionica u korist tvrtke British American Tobacco (Investments) Limited (B.A.T.) sa sjedištem u Londonu, donesenoj na Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničara TD Zadar, održanoj 12. svibnja 1999., BAT stječe novih 14.500 dionica TD Zadar, čime njegov ukupni udjel u temeljnom kapitalu tog poduzetnika iznosi 81,09 posto.
V. Vlasnička struktura TD Zadar
1. Prije dokapitalizacije 12. svibnja 1999.:
Stanje prema Knjizi dioničara na dan 3. svibnja 1999.

_ ________

Dioničar Broj dionica Udjel u temeljnom
kapitalu
_ ________
Ivica Crljenko 1.694 36,98%
HFP 957 20,90%
BAT 856 18,69%
TD Rovinj 568 12,40%
Croatia osiguranje 500 10,92%
Marica Erceg 5 0,11%
_ ________
Ukupno 4.580 100,00%
_ ________


2. Nakon dokapitalizacije 12. svibnja 1999.:
_ _____________

Stanje prema Knjizi dioničara na dan 1. listopada 1999.
_ _____________
Dioničar Broj dionica Udjel u temeljnom
kapitalu
_ _____________
BAT 15.472 81,09%
Ivica Crljenko 1.583 8,29%
TD Rovinj d.d. 1.018 5,34%
HFP 957 5,02%
Auctor 50 0,26%
_ _____________
Ukupno 19.080 100,00%
_ _____________


VI. Mjerodavno tržište
1. Pri ocjeni ove koncentracije poduzetnika mjerodavno je tržište utvrđeno na sljedeći način:
a) po predmetu (u proizvodnom smislu): proizvodnja i prodaja cigareta,
b) po području (u zemljopisnom smislu): područje Republike Hrvatske.
2. Proizvodnja cigareta u Republici Hrvatskoj
U Republici Hrvatskoj postoji razvijena domaća proizvodnja cigareta. Tako na mjerodavnom tržištu djeluju sljedeći poduzetnici:
a) Tvornica duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru:
- proizvođač cigareta
- proizvodnja je obustavljena 1995. godine, te se od tada taj poduzetnik nalazio u postupku sanacije.
b) Tvornica duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju (dalje: TD Rovinj);
- proizvođač cigareta
- nalazi se na čelu koncerna TD Rovinj u čijem se sastavu, osim TD Rovinj, nalaze:
- drugi proizvođači cigareta (Tvornica duhana Zagreb d.d.),
- tri, od ukupno četiri, primarna prerađivača duhana (Rovita d.o.o., Duhanprodukt d.d. i Virdžnija d.d.),
- distribucija cigareta kroz:
- veleprodaju (Ronhill d.o.o.),
- maloprodaju na području Rijeke, dijela Istre i Primorja (Duhan d.d., Rijeka)
c) Tvornica duhana Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu (dalje: TD Zagreb):
- proizvođač cigareta
- počevši od 13. srpnja 1998., djeluje u sklopu koncerna TD Rovinj.
d) »Duhanka«, sa sjedištem u Trogiru (u sastavu poduzetnika »Dugi pogled«):
- proizvođač duhana za motanje s gotovim cigaretnim papirom i filterom (tzv. »make your own«; »roll your own«).
3. Mjerodavno tržište dobro je strukturirano po kakvoći cigareta i prema cjenovnim skupinama.
Cjenovne su skupine utvrđene prema odredbama Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, broj 67/99). Taj propis uređuje visinu posebnog poreza (trošarine) na duhanske prerađevine, vezano uz odredbe članka 28., u svezi s člankom 27. stavak 1. Zakona o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99). Proizlazi da se cigarete prema kakvoći duhanske mješavine i organoleptičkim svojstvima, prema tehničkoj izradi i opremljenosti cigarete, te prema oznaci cigarete - ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedinog robnog žiga cigarete, razvrstavaju u tri cjenovne skupine:
a) Skupina A (popularna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), od čega najmanje jedna četvrtina nižih klasa ili na njima temeljnih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u mekom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj. Trošarina iznosi 4,50 kuna po kutiji.
b) Skupina B (standardna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearmatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), ili na njima temeljenih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u tvrdom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj. Trošarina iznosi 4,90 kuna po kutiji.
c) Skupina C (ekstra skupina): u tu se skupinu upisuju sve ostale vrste cigareta, koje ne spadaju u skupinu A ili skupinu B, u stvari cigarete koje sadrže najmanje 40 posto stranog duhana ili su proizvedene u hrvatskim tvornicama, po stranoj licenci. Trošarina iznosi 8,10 kuna po kutiji.
Struktura tržišta po cjenovnim skupinama, odnosno prema broju robnih žigova cigareta iz pojedine cjenovne skupine koje proizvode i prodaju hrvatski proizvođači, sa stanjem nakon 1. srpnja 1999., odnosno nakon stupanja na snagu zakona o posebnom porezu, prikazana je u sljedećoj tabeli:
_ _____________

Cjenovna skupina Broj robnih žigova cigareta
(nakon 1. srpnja (po proizvođačima) Ukupno
1999.) TD Rovinj TD Zagreb
_ _____________
Skupina A 6 7 13
Skupina B 10 10 20
Skupina C 2 2 4
_ _____________


4. Uvoz cigareta u Republiku Hrvatsku:
Udjel uvoza cigareta u Republiku Hrvatsku u ukupnoj prodaji cigareta na mjerodavnom tržištu, prema podacima Ministarstva financija, iznosio je u 1997. godini samo 0,044 posto.
Provođenjem koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, krajem 1998. i u 1999. godini, uvoz cigareta je potpuno prestao.
5. Tržišni udjeli poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu:
a) Prije provedbe koncentracije poduzetnika TD Zadar i BAT:
_______________________________________

Poduzetnik Tržišni udjel
_______________________________________
Koncern TD Rovinj 100%
TDa Zadar 0%
Ukupno 100%
_______________________________________

b) Nakon provedbe koncentracije poduzetnika TD Zadar i BAT:
_______________________________________

Poduzetnik Tržišni udjel
_______________________________________

Koncern TD Rovinj 100%
TD Zadar i BAT 0%
Ukupno 100%
_______________________________________


6. Licencna proizvodnja cigareta koncerna BAT-Rothmans u Republici Hrvatskoj:
Prema podacima iz očitovanja mr. Ante Vlahovića, predsjednika Uprave TD Rovinj, zaprimljenog u Agenciji 9. rujna 1999., pod nazivom »Hrvatsko duhansko gospodarstvo na prekretnici« (Rovinj, 3. rujna 1999., stranica 2., posljednja alineja i 3.), kroz licencnu proizvodnju cigareta, odnosno kroz sporazume o licencnoj proizvodnji i prodaji cigareta u Republici Hrvatskoj, tržišni udjel ostvaren proizvodnjom i prodajom cigareta stranih robnih žigova proizvedenih u Republici Hrvatskoj temeljem licence, iznosi ukupno 17 posto.
Na taj su način na hrvatskom tržištu cigareta, od 1994. godine, nazočni i proizvodi koncerna BAT-Rothmans. Ta je nazočnost ostvarena kroz sporazume o proizvodnji i prodaji cigareta tog koncerna u Republici Hrvatskoj, koje je poduzetnik Rothmans sklopio s Tvornicom duhana Zagreb d.d. Taj poduzetnik, od srpnja 1998. godine, djeluje u sklopu koncerna TD Rovinj. Riječ je o proizvodnji cigareta robnih žigova Lord, Peter Stuyvesant, Dunhill i Pall Mall.
Prema naprijed citiranom izvoru, tržišni udjel koncerna TD Rovinj na mjerodavnom tržištu ostvaren prodajom cigareta iz licencnog programa koncerna BAT-Rothmans, iznosi 5 posto.
Dakle, poduzetnik BAT je kroz svoje proizvode iz licencnog programa nazočan na hrvatskom tržištu, ali na mjerodavnom tržištu nema nikakvog tržišnog udjela, a nema ga ni koje drugo društvo koncerna BAT-Rothmans. Tržišni udjel ostvaren od prodaje cigareta iz licencnog programa tog koncerna u stvari je tržišni udjel koncerna TD Rovinj. Promet i prihod od prodaje tih proizvoda ostvaruje TD Zagreb koja ima sklopljene licencne sporazume o proizvodnji i prodaji proizvoda poduzetnika Rothmans, odnosno promet i prihod ostvaruje koncern TD Rovinj, dok koncernu BAT-Rothmans, temeljem sklopljenih sporazuma, pripada samo licencna naknada.
VII. Pravno i gospodarsko obrazloženje koncentracije
BAT, kao podnositelj prijave, ovu koncentraciju poduzetnika pravno i gospodarski obrazlaže sljedećim razlozima:
1. Sa stanovišta razvoja slobodnog tržišnog natjecanja:
Provedbom ove koncentracije dolazi do ponovnog uvođenja i jačanja tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu proizvodnje i prodaje cigareta, te prednosti u pogledu politike cijena i kvalitete koje nudi takvo tržišno natjecanje.
2. Sa stanovišta strukture tržišta:
Uvođenje širokog asortimana cigareta, od prvoklasnih međunarodnih robnih žigova iz portfelja BAT-a (Lucky Strike, Kent), preko novih cigareta u srednjoj cjenovnoj skupini, do oživljavanja proizvodnje robnih žigova cigareta iz portfelja TD Zadar (Dorset).
3. Sa stanovišta jačanja tržišne snage sudionika koncentracije:
Ponovnim pokretanjem proizvodnje u TD Zadar, opet se na mjerodavnom tržištu pojavljuje poduzetnik koji je proizvodnju obustavio 1995. godine, osnažen financijskim ulaganjem BAT-a, modernizacijom pogona i uvođenjem novih tehnologija i standarda, koji će mu omogućiti učinkovito nadmetanje s tržišnim takmacima.
4. Sa stanovišta interesa potrošača:
Uvođenje novog asortimana cigareta koji će obuhvatiti sve cjenovne skupine, povećava potrošačima mogućnost izbora.
5. Sa stanovišta ciljeva i učinaka namjeravane koncentracije:
a) Izvoz na susjedna tržišta u regiji, što će Republici Hrvatskoj donijeti novi priljev novca.
b) Provedbom ove koncentracije dolazi do mogućnosti nastupanja natjecanja u cijenama i kvaliteti, koje može proizaći samo iz jakog i razvijenog tržišnog natjecanja.
c) Pokretanje proizvodnje i modernizacija TD Zadar, uvođenje novih tehnologija i standarda u proizvodnji, podmirivanje dugova tog poduzetnika i zapošljavanje, pozitivno će utjecati na gospodarstvo Zadra i Županije zadarske, a imat će pozitivan utjecaj i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini, pogotovo za duhansku granu. Tako će provedbom ove koncentracije nastupiti pogodnosti:
aa) Za proizvođače tj. za uzgajivače i primarne prerađivače duhana, na način:
- što BAT u tom smislu pregovara s poduzetnikom Duhanom d.d., sa sjedištem u Slatini, posljednjim neovisnim primarnim prerađivačem duhana izvan sustava TD Rovinj, o otkupu značajnih količina duhana koji bi odmah bio plaćen u cijelosti,
- što je BAT obećao da će Duhanu d.d. pomoći oko otkupa zaliha duhana drugim članovima koncerna BAT-a,
- što je BAT ponudio Duhanu d.d. daljnju suradnju u pravcu opskrbe duhanom BAT-a, odnosno TD Zadar,
- što bi ugovaranjem opskrbe BAT-a duhanom koji prerađuje Duhan d.d., taj primarni prerađivač mogao nastaviti proizvodnju, čime će se održati sadašnja razina zaposlenosti,
- što će se otkupom duhana od poduzetnika Duhana d.d. omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima - uzgajivačima duhana da, kao kooperanti Duhana d.d., nastave s uzgojem duhana, kojima BAT namjerava pomoći i stvaranjem pokusnih uzgojnih polja i pokretanjem pokusne proizvodnje duhana.
bb) S obzirom da TD Zadar, odnosno BAT, nemaju vlastitu mrežu distribucije, oni će skolopiti ugovore s postojećim distributerima, te će s njima dogovoriti distribuciju i prodaju njihovih proizvoda na području cijele Republike Hrvatske, putem veletrgovaca i maloprodaje, što će donijeti prednosti svim tim poduzetnicima.
VIII. Ocjena dopuštenosti koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar
Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Savjet), sukladno ovlastima iz članka 30. stavka 2. točke 3. ZZTN, na 31. sjednici, održanoj 19. listopada 1999., pri ocjenjivanju prijavljene koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Tvornici duhana Zadar od strane poduzetnika BAT-a, razmotrio je sve naprijed iznijete činjenice.
Na temelju iznijetih činjenica, primjenjujući sve kriterije iz članka 24. stavak 1. ZZTN, Savjet je prijavljenu koncentraciju poduzetnika ocijenio dopuštenom u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, kao što je to utvrđeno u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno takvoj ocjeni, Savjet je dopustio njen upis u Upisnik o koncentracijama, kao što je utvrđeno u točki II. izreke ovog rješenja.
Pri ocjeni koncentracije osobito je uzeto u obzir nekoliko činjenica.
Prije svega, radi se o vrlo koncentriranom tržištu na kojem su ranije djelovala samo tri proizvođača cigareta: TV Rovinj, TD Zagreb i TD Zadar. Koncentriranost je karakteristika svih tržišta proizvodnje i prodaje cigareta, kako nacionalnih, tako regionalnih, panregionalnih i svjetskog tržišta u cjelini.
Nadalje, koncentriranost se hrvatskog cigaretnog tržišta povećala nakon što je TD Zadar, 1995. godine, prestao s proizvodnjom, a osobito nakon provedbe koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, u srpnju 1998. godine. Od tada na mjerodavnom tržištu djeluje samo TD Rovinj, kao jedini proizvođač i prodavatelj cigareta. Nakon potpunog prestanka uvoza cigareta, u drugoj polovini 1998. godine, TD Rovinj stječe monopolistički položaj na tržištu s tržišnim udjelom od 100 posto.
Stoga je Savjet ocijenio da će provedbom koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar, odnosno otvaranjem druge proizvodnje u Republici Hrvatskoj, doći do jačanja tržišnog natjecanja, kako u proizvodnji, tako i u prodaji cigareta.
Valja istaći da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, u rješenju o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, klasa: UP/I. 030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998., predvidjela upravo takav razvoj događaja. Naime, u tom je rješenju Agencija ocijenila da provedbom te koncentracije nesumnjivo dolazi do značajnog jačanja vladajućeg položaja TD Rovinj na tržištu, ali i da to jačanje nije trajno. Ocijenjeno je, naime, da je to jačanje privremeno, te da će prestati otvaranjem drugih proizvodnji cigareta u Republici Hrvatskoj, odnosno otvaranjem hrvatskog ulaganjima novih tržišnih takmaca i uvozu cigareta.
Provedbom koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar i pokretanjem proizvodnje u TD Zadar doći će do jačanja domaće duhanske industrije i domaće duhanske grane u cjelini.
Naime, provedbom koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar doći će i do jačanja tržišnog natjecanja i u djelatnosti otkupa i primarne prerade duhana. Tom će se koncentracijom stvoriti mogućnost za opstanak i razvoj poduzetnika Duhan d.d., posljednjeg, od ukupno četiri, primarna prerađivača duhana u Republici Hrvatskoj, koji djeluje izvan sustava TD Rovinj. Tom se poduzetniku, naime, otvara mogućnost prodaje domaćeg duhana BAT-u, odnosno TD Zadar.
S druge strane, taj će otkup prerađenog i obrađenog duhana, kao i namjeravano osnivanje pokusnih polja i pokretanje pokusne proizvodnje duhana u Republici Hrvatskoj, omogućiti održavanje postojeće razine (obujma) uzgoja duhana, a time i opstanka poljoprivrednih domaćinstava - kooperanata poduzetnika Duhan d.d. u Podravini i Slavoniji.
Dakle, s obzirom na moguće učinke provedbe koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar, riječ je o koncentraciji poduzetnika koja nije samo dopuštena u smislu odredaba ZZTN, već je riječ o koncentraciji poduzetnika koja je čak poželjna sa stanovišta jačanja slobodnog tržišnog natjecanja, jer bi mogla proizvesti povoljne učinke na mjerodavnom tržištu.
Njenom se provedbom, naime, stvaraju uvjeti za ukidanje učinaka sadašnjeg monopolističkog položaja koncerna TD Rovinj na tržištu. U tom smislu ova koncentracija ima pozitivan učinak na gospodarstvo Zadra i Županije zadarske, na interese potrošača, kao i duhanske grane u cjelini, a osobito na opstanak poduzetnika Duhana d.d., kao jedinog neovisnog otkupljivača i primarnog prerađivača duhana i njegovih kooperanata - poljoprivrednih domaćinstava, uzgajivača duhana u Podravini i Slavoniji.
Njenom se provedbom stvaraju pretpostavke bogatije ponude, asortimana i natjecanja u cijenama, što sve zajedno, uvažavajući i druge okolnosti navedene u točki VII. obrazloženja ovog rješenja, odgovara uvjetima razvoja slobodnog tržišnog natjecanja i interesima potrošača, te povećanju izvoza cigareta.
Međutim, imajući na umu veliku koncentriranost tržišta proizvodnje i prodaje cigareta u Republici Hrvatskoj, Savjet je propisao i mjere praćenja ove koncentracije poduzetnika. Te su mjere utvrđene u točkama III. i IV. izreke ovog rješenja.
Te mjere omogućuju Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da intervenira u svim onim slučajevima kada procijeni da postupci poduzetnika BAT-a, TD Zadar ili poduzetnika u kojima oni imaju prevladavajući utjecaj idu u pravcu stjecanja udjela u drugim poduzetnicima, ili u pravcu stvaranja takvih ugovornih, poslovnih, interesnih i drugih veza s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, čiji bi mogući učinak, cilj ili posljedica mogli dovesti do biti narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/86
Urbroj: 580-02/99-11
Zagreb, 8. studenoga 1999.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti