POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja - uputa u svezi - obiteljski zakon zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1065
Na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMJENI NAZIVLJA I BROJČANOG OZNAČAVANJA ROBE ZA POJEDINE TARIFNE OZNAKE U CARINSKOJ ZONI
I.
U Zakonu o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 49/96 i 80/96) i Odluci o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 78/98, 79/99, 140/99 i 27/2000) u poglavlju 28 "Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa" u podbroju 2811.19 dodaje se novi tarifni stavak 2811.196, a podbroj 2812.10 i tarifni broj 28.51 se dalje dijele na domaćoj razini podjele i glase:
_ __ ____

Tarifni Tarifna Šifra tarifnog Mjer. Carinska
broj oznaka Naziv stavka jed. stopa
_ __ ____

28.11 Ostale anorganske kiseline i
ostali anorganski kisikovi
spojevi nekovina:
2811.1 -ostale anorganske kiseline:
2811.19 --ostale:
2811.196 ---vodikov cijanid (cijanovodik) 281119605 kg 5
28.12 Halogenidi i oksihalogenidi nekovina:
2812.10 -kloridi i oksikloridi:
2812.101 ---arsenov triklorid 281210106 kg 5
2812.102 ---ugljikov dikloridoksid (fosgen) 281210203 kg 5
2812.103 ---fosforov kloridoksid 281210300 kg 5
2812.104 ---fosforov triklorid 281210408 kg 5
2812.105 ---fosforov pentaklorid 281210505 kg 5
2812.106 ---sumporov monoklorid 281210602 kg 5
2812.107 ---sumporov diklorid 281210700 kg 5
2812.108 ---tionilklorid 281210807 kg 5
2812.109 ---ostali 281210904 kg 5
28.51 2851.00 Ostali anorganski spojevi (uključujući
destiliranu ili elektrovodljivu
vodu i vodu slične čistoće); tekući
zrak (s izdvojenim ili neizdvojenim
plemenitim (rijetkim) plinovima); kom-
primirani zrak;
amalgami, osim amalgama plemenitih
kovina:
2851.001 ---cijanid-klorid 285100100 kg 5
2851.009 ---ostali 285100909 kg 5II.
U poglavlju 29 »Organski kemijski proizvodi« u podbroju 2903.30 dodaje se novi tarifni stavak 2903.302, u podbroju 2918.19 dodaje se novi tarifni stavak 2918.194 (a dosadašnji tarifni stavak 2918.194 dobiva oznaku 2918.195), u podbroju 2920.90 dodaje se novi tarifni stavak 2920.9015 (a dosadašnji tarifni stavak 2920.9019 postaje 2920.9014, dok se dosadašnjem tarifnom stavku 2920.9006 dopunjuje naziv), u podbroju 2922.19 se dodaje nove podbrojeve 2922.194 (koji je dalje podijeljen na tarifne stavke), 2922.195 i 2922.196, u podbroju 2931.00 dodaje se novi tarifni stavak 2931.008, u podbroju 2933.39 dodaje se novi tarifni stavak 2933.3920 (a dosadašnji tarifni stavak 2933.3920 dobiva oznaku 2933.3921), a podbrojevi 2904.90, 2905.19, 2921.19, 2929.90 i 2930.903 se dalje dijele na domaćoj razini podjele i glase:
_ __ _________

Tarifni Tarifna Šifra tarifnog Mjer. Carinska
broj oznaka Naziv stavka jed. stopa
_ __ _________

29.03 Halogeni derivati ugljikovodika:
2903.30 -fluorirani, bromirani i jodirani
derivati acikličkih ugljikovodika:
2903.302 ---1,1,3,3,3-pentafluor-2-(tri-
fluormetil)-I-propilen (PFIB) 290330203 kg 5
29.04 Sulfo-, nitro- i nitrozo-deriva-
ti ugljikovodika halogenirani ili
nehalogenirani:
2904.90 -ostali:
2904.901 ---triklornitrometan (klorpikrin) 290490103 kg 5
2904.909 ---ostali 290490901 kg 5
29.05 Aciklički alkoholi i njihovi
halogeni, sulfo,- nitro- i nitro-
zo-derivati:
2905.1 -zasićeni jednohidroksilni alkoholi:
2905.19 ---ostali:
2905.191 ---3,3-dimetilbutan-2-ol (pinakolil
alkohol) 290519101 kg 5
2905.199 ---ostali 290519900 kg 5
29.18 Karbonske kiseline s dodatnom kisikovom
funkcijom i njihovi
anhidridi, halidi, peroksidi i perkise-
line; njihovi halogeni, sulfo-,
nitro- i nitrozo-derivati:
2918.1 -karbonske kiseline s alkoholnom funk-
cijom ali bez drugih
kisikovih skupina, njihovi anhidridi,
halidi, peroksidi, perkiseline i
njihovi derivati:
2918.19 ---ostalo:
2918.194 ---2,2-difenil-2-hidroksioctena kise-
lina (benzilna kiselina) 291819400 kg 5
2918.195 ---ostale kiseline 291819508 kg 5
29.20 Esteri ostalih anorganskih kiselina
(osim estera vodikovog halida) i
njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-,
nitro- i nitrozo-derivati:
2920.90 -ostalo:
2920.9006 ----esteri ostalih kiselina, osim onih
iz podbroja 2920.9015 292090064 kg 5
2920.9014 ----derivati estera ostalih kiselina 292090145 kg 5
2920.9015 ----tvari za proizvodnju kemijskog
oružja iz stavka 2920.9015
Popisa tvari za proizvodnju kemijskog
oružja 292090153 kg 5
29.21 Spojevi s aminofunkcijom:
2921.1 -aciklički monoamini i njihovi derivati;
njihove soli:
2921.19 --ostalo:
2921.191 ---bis(2-kloretil) etilamin (HN1) 292119100 kg 5
2921.192 ---bis(2-kloretil) metilamin (klormetin)
(HN2) 292119208 kg 5
2921.193 ---tri(2-kloretil) amin (triklormetin)
(HN3) 292119305 kg 5
2921.194 ---N,N-dialkil (metil,etil, n-propil
ili izopropil)-2-kloretilamini i
njihove protonirane soli
2921.199 ---ostalo 292119909 kg 5
29.22 Aminospojevi s kisikovom funkcijom:
2922.1 -amno-alkoholi osim što sadrže više od
jedne vrste kisikovih
funkcija, njihovi esteri i eteri;
njihove soli:
2922.19 ---ostalo:
2922.194 ---N,N-dialkil (metil, etil, n-propil
ili izo-propil)-2-aminoetanola i
njihove protonirane soli:
2922.1941 ----N,N-dimetil-2-aminoetanol i odgova-
rajuće protonirane soli 292219415 kg 5
2922.1942 ----N,N-dietil-2-aminoetanol i odgova-
rajuće protonirane soli 292219423 kg 5
2921.1949 ----ostali 292219490 kg 5
2922.195 ---etildietanolamin 292219504 kg 5
2922.196 ---metildietanolamin 292219601 kg 5
29.29 Spojevi s ostalim dušikovim funkcijama:
2929.90 -ostalo:
2929.901 ---N,N-dialkil (metil, etil, n-propil
ili izopropil) fosforamidni
dihalogenidi 292990103 kg 5
2929.902 ---dialkil (metil,etil, n-propil ili
izopropil) N,N-dialkil (metil, etil,
n-propil ili izopropil) fosforamidati 292990200 kg 5
2929.909 ---ostalo 292990901 kg 5
29.30 Organski sumporovi spojevi:
2930.90 -ostalo:
2930.903 ---tioeteri:
2930.9031 ----sumporni iperiti iz stavka 2930.9031
Popisa tvari za proizvodnju
kemijskog oružja 293090319 kg 5
2930.9039 ----ostali 293090394 kg 5
29.31 Ostali organsko-anorganski spojevi:
2931.008 ---kemikalije iz stavka 2931.008
Popisa tvari za proizvodnju
kemijskog oružja 293100802 kg 5
29.33 Heterociklički spojevi s jednim ili
više dušikovih heteroatoma:
2933.3 -spojevi što imaju nekondenzirani
piridinov prsten u strukturi
(hidrogenirani ili nehidrogenirani):
2933.39 --ostali:
2933.3920 ----kemikalije iz stavka 2933.3920
Popisa tvari za proizvodnju
kemijskog oružja 293339201 kg 5
2933.3921 ----ostali 293339210 kg 5


III.
U poglavlju 30 »Farmaceutski proizvodi« u podbroju 3002.90 dodaju se nove tarifne stavke 3002.902 i 3002.903 koje glase:
_ __ _________________________________________

Tarifni Tarifna Šifra tarifnog Mjer. Carinska
broj oznaka Naziv stavka jed. stopa
_ __ _________________________________________30.02 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u
terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi,
ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni
biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini,
kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:
3002.90 -ostalo:
3002.902 ---saksitoksin 300290205 kg 5
3002.903 ---ricin 300290302 kg 5
_ __ _________________________________________


IV.
U poglavlju 38 »Razni proizvodi kemijske industrije« u podbroju 3824.90 dodaje se novi tarifni stavak 3824.907 koji glasi:
_ __ _________________________________________

Tarifni Tarifna Šifra tarifnog Mjer. Carinska
broj oznaka Naziv stavka jed. stopa
_ __ _________________________________________


38.24 Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke
jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija
(uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda),
nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske
i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:
3824.90 -ostalo:
3824.907 ---smjese što sadrže kemikalije iz stavka 3824.907 Popisa tvari za
proizvodnju kemijskog oružja 382490703 kg 5
_ __ _________________________________________

V.
U poglavlju 44 »Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; pluto i proizvodi od pluta; proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi« podbroj 4401.10 dijeli se u dva tarifna stavka, tarifni stavak 4403.202 dijeli se na dva tarifna stavka, a tarifni stavci 4403.203 i 4403.204 dobivaju nove tarifne oznake, tarifni stavak 4403.911 dijeli se na četiri tarifna stavka, a tarifni stavak 4403.912 dobiva novu tarifnu oznaku, podbroj 4403.921 dijeli se na dva tarifna stavka, a tarifni stavak 4403.922 dobiva novu trarifnu oznaku, podbroju 4403.991 djelomično se mijenja sadržaj, tarifni stavak 4403.9911 se dijeli na dva tarifna stavka, tarifni se stavak 4403.9919 dijeli na pet tarifnih stavaka, tarifnom se stavku 4403.992 mijenja tarifna oznaka, a ta oznaka dobiva novi sadržaj, tarifni stavak 4403.993 dobiva novi sadržaj, a dosadašnji se njegov sadržaj dijeli na dva nova tarifna stavka, tarifni stavak 4403.994 dobiva novu tarifnu oznaku, tarifni se stavak 4403.995 dijeli na dva nova tarifna stavka, a tarifni stavci 4403.996 i 4403.997 dobivaju nove tarifne oznake i glase:
_ __ _________________________________________

Tarifni Tarifna Šifra tarifnog Mjer. Carinska
broj oznaka Naziv stavka jed. stopa
_ __ _________________________________________

44.01 Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili
sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvna pilovina, otpaci i
ostaci drva, aglomeriani ili neaglomeriani u oblicima, briketima,
paletama ili u sličnim oblicima:
4401.10 - ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima
ili sličnim oblicima:
4401.101 --- rezano na dužinu od 25 do 45 cm 440110100 kg 5
4401.109 --- ostalo 440119108 kg 5
44.03 Neobrađeno drvo, s korom ili bez kore ili okresano ili grubo
obrađeno (učetvoreno):
4403.20 - ostalo, od crnogorice:
4403.202 --- trupci za rezanje od drugog crnogoričnog drva 440320201 m3 5
4403.203 --- trupci za furnir od drugog crnogoričnog drva 440320309 m3 5
4403.204 --- celulozno 440320406 m3 5
4403.205 --- stupovi za vodove, neimpregnirani 440320503 m3 5
4403.9 - ostalo:
4403.91 --- hrastovo (Quercus spp.):
4403.911 --- trupci za rezanje od hrasta lužnjaka (Quercus Petraca) 440391109 m3 5
4403.912 --- trupci za furnir od hrasta lužnjaka (Quercus Petraca) 440391206 m3 5
4403.913 --- trupci za rezanje od hrasta kitnjaka (Quercus Robur) 440391303 m3 5
4403.914 --- trupci za furnir od hrasta kitnjaka (Quercus Robur) 440391400 m3 5
4403.915 --- celulozno 440391508 m3 5
4403.92 --- bukovo (Fagus spp.):
4403.921 --- za rezanje 440392105 m3 5
4403.922 --- za furnir 440392202 m3 5
4403.923 --- celulozno 440392300 m3 5
4403.99 --- ostali:
4403.991 --- trupci za rezanje i furnir od ostale tvrde bjelogorice:
4403.9911 ---- trupci za rezanje od oraha 440399118 m3 5
4403.9912 ---- trupci za furnir od oraha 440399126 m3 5
4403.9913 ---- trupci za rezanje od trešnje 440399134 m3 5
4403.9914 ---- trupci za furnir od trešnje 440399142 m3 5
4403.9915 ---- trupci za rezanje od jasena 440399150 m3 5
4403.9916 ---- trupci za furnir od jasena 440399169 m3 5
4403.9919 ---- ostali 440399193 m3 5
4403.992 --- celulozno drvo jasena 440399207 m3 5
4403.993 --- celulozno drvo od ostale tvrde bjelogorice 440399301 m3 5
4403.994 --- od topole:
4403.9941 ---- trupci za rezanje 440399410 m3 5
4403.9942 ---- trupci za furnir 440399428 m3 5
4403.9943 ---- celulozno drvo 440399436 m3 5
4403.9949 ---- ostalo 440399495 m3 5
4403.995 --- od ostale meke bjelogorice:
4403.9951 ---- trupci za rezanje 440399410 m3 5
4403.9952 ---- trupci za furnir 440399525 m3 5
4403.9953 ---- celulozno drvo 440399533 m3 5
4403.9959 ---- ostalo 440399592 m3 5
4403.996 --- trupci od egzotične bjelogorice 440399606 m3 5


VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 413-01/00-01/04
Urbroj: 5030116-00-3
Zagreb, 27. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti