POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izmjene dopuna - ispravak naredbe izvještaji - uredba o platnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na temelju odredbe članka 97. stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 3. veljače 2000.
Broj: 01/2-081-00-01/9-2
Zagreb, 5. veljače 2000.
PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA
Članak 1.
U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99.) u članku 1. riječi: »državna ministarstva« brišu se.
Članak 2.
Članak 2. briše se.
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
»Ministarstva jesu:
1. Ministarstvo financija,
2. Ministarstvo obrane,
3. Ministarstvo unutarnjih poslova,
4. Ministarstvo vanjskih poslova,
5. Ministarstvo gospodarstva,
6. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
7. Ministarstvo kulture,
8. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
9. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,
10. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,
11. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja,
12. Ministarstvo prosvjete i športa,
13. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,
14. Ministarstvo turizma,
15. Ministarstvo zdravstva,
16. Ministarstvo znanosti i tehnologije,
17. Ministarstvo za europske integracije,
18. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo,
19. Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
Članak 4.
U članku 4. točke 3. i 4. brišu se.
Članak 5.
Članak 7. briše se.
Članak 6.
U članku 9. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljeništva u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; pruža pomoć u njihovim poduzetničkim ulaganjima i aktivnostima kroz organiziranje i provođenje informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti s ciljem povratka i useljavanja; skrbi o zbrinjavanju starijih povratnika i useljenika; potiče povratak i useljavanje mladih te njihovo školovanje uz državnu potporu.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 7.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na energetiku, industriju osim prehrambene i duhanske industrije; brodogradnju; rudarstvo; djelatnosti trgovine; trgovinsku politiku; politiku zaštite domaće proizvodnje i gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; usklađivanje aktivnosti u svezi s prijamom i članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji; te sudjelovanje u višestranim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i stranih ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih zona; sustavno poticanje poduzetništva; stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača te poslove koji se odnose na robne zalihe.
Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na privatizaciju dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske i restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba kad je to zakonom određeno, te nadzor zakonitosti rada Hrvatskog fonda za privatizaciju.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.«
Članak 8.
U članku 14. stavku 1. riječi: »davanje i ostvarivanje koncesija u telekomunikacijama«, zamjenjuju se riječima: »donošenje podzakonskih propisa o koncesijama za obavljanje usluga u javnim telekomunikacijama«.
Članak 9.
U članku 15. stavku 1., 2. i 3. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave«.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave, nadzor nad radom predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave; politički i izborni sustav; manjinska prava; organiziranje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u državnoj upravi i tijelima jedinica lokalne samouprave; vođenje središnjeg očevidnika o državnim službenicima i namještenicima; radnopravni položaj i praćenje primjene sustava plaća djelatnika u tijelima državne uprave i lokalne samouprave; praćenje načina i korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, a posebice primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu; obavljanje stručnih i tehničkih poslova za rad službeničkih sudova i Višega službeničkog suda, rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina i Vladina povjerenstva za granice jedinica lokalne samouprave; nadzire zakonitost rada i postupanja u oblasti osobnih stanja građana u svezi s vođenjem državnih evidencija o hrvatskom državljanstvu, biračkom pravu, maticama rođenih, vjenčanih i umrlih, rješava u upravnim stvarima u svezi s promjenom osobnog imena, postupa po zahtjevima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske kod pribavljanja i dostavljanja isprava za građane u inozemstvu, obavlja poslove za Međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), izravno sudjeluje u radu međunarodnih tijela koja se bave pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; prati i nadzire provedbu Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju; provodi postupak registracije političkih stranaka, udruga, zadataka, fundacija i vodi odgovarajuće registre; obavlja poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu stavljeni u nadležnost nekom ministarstvu, odnosno drugom tijelu državne uprave.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.
Članak 10.
Članak 16. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, izrada prijedloga strategije za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje regionalnoga prostornog razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, inspekcijske poslove prostornog uređenja; informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surađuje u izradi dokumenata prostornog uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornog uređenja, uređenje naselja, te uređuje i korištenje građevinskog zemljišta.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji, praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje te provodi upravni postupak iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.«
Članak 11.
Iza članka 21. dodaju se članci 21a., 21b. i 21c. koji glase:
»Članak 21a.
Ministarstvo za europske integracije sudjeluje, u suradnji i koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova, u obavljanju upravnih i drugih poslova koji se odnose na proces približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Ministarstvo za europske integracije sudjeluje u razgovorima i pregovorima s predstavnicima Europske unije i Vijeća Europe, odnosno u pripremi i izvršavanju međunarodnih obveza između Republike Hrvatske i Europske unije, te Republike Hrvatske i Vijeća Europe.
Ministarstvo za europske integracije sudjeluje u koordinaciji i poticanju suradnje državnih tijela s Europskom unijom, kao i održavanju i razvijanju veza s predstavnicima Europske unije u Republici Hrvatskoj; koordinaciji radnih tijela Vlade, tijela državne uprave i tijela lokalne uprave i samouprave u poslovima iz njihovog djelokruga koji su u vezi s europskim integracijama; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i izvršavanje obveza po preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; pruža informacije o Europskoj uniji i Vijeću Europe te o procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i suradnju s Vijećem Europe; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, koordinira programe pomoći i suradnje s Europskom unijom.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 21b.
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje; organiziranje tome odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja vodoprivredne prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije, te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka.
Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na obnovu objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak tih područja te sa njima zemljopisno i gospodarski povezanih područja; promicanje stambene izgradnje i obnove naselja uništenih ili oštećenih ratnim djelovanjima; predlaganje ukupne politike povratka i porasta broja stanovnika; organiziranje investicijskih i drugih radova za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata; predlaganje financijske politike u svezi s obnovom, te stručne poslove koji se odnose na razvitak gospodarski zaostajućih područja.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike u graditeljstvu, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; socijalnih i službenih stanova; provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, komunalno gospodarstvo; politika, praćenje i unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na obavljanje poslova evidencije i održavanja imovine Republike Hrvatske kojom neposredno raspolaže Vlada Republike Hrvatske, ako ovim ili drugim zakonom obavljanje tih poslova nije povjereno drugom tijelu državne uprave te provedbu odluka Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 21c.
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na obrt i zadruge; promicanje i sustavno unapređivanje obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; ostvarivanje međunarodne suradnje; provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u ovlasti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.«
Članak 12.
Članci 24. i 25. brišu se.
Članak 13.
U članku 32. stavku 2. riječi: »državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu« brišu se.
U stavku 3. riječi: »državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu« brišu se, a iza riječi: »državnog zavoda za statistiku« stavlja se zarez i dodaju riječi: »državne uprave za vode«.
Stavak 4. mijenja se glasi:
»Za Državnu geodetsku upravu nadležan je ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, za Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži nadležan je ministar rada i socijalne skrbi, a za Državni zavod za intelektualno vlasništvo nadležan je ministar znanosti i tehnologije.«
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju radom Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Članak 15.
Ministarstvo pravosuđa nastavlja radom kao Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.
Članak 16.
Ministarstva koja preuzimaju poslove koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona obavljala druga ministarstva su:

  1. Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo preuzima poslove Ministarstva gospodarstva koji se odnose na obrtništvo, zadrugarstvo, malo i srednje poduzetništvo,
  2. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo preuzima poslove Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja koji se odnose na graditeljstvo i stanovanje, komunalno gospodarstvo, evidenciju i održavanje imovine Republike Hrvatske kojom neposredno raspolaže Vlada Republike Hrvatske, koje se odredbama ovoga Zakona stavljaju u djelokrug toga Ministarstva, te poslove Ministarstva razvitka, useljeništva i obnove, osim onih koji se odredbama ovoga Zakona stavljaju u djelokrug Ministarstva vanjskih poslova,
  3. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja preuzima poslove Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja koji se odnose na prostorni razvitak i uređenje prostora, lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, poslove urbanističke i građevinske inspekcije, te tome odgovarajuće upravno-pravne poslove, kao i poslove Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,
  4. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave preuzima poslove Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Članak 17.
Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana uredbama urediti unutarnje ustrojstvo ministarstava koja mijenjaju ustrojstvo, odnosno djelokrug.
Ministri ministarstava koja mijenjaju ustrojstvo, odnosno djelokrug dužni su donijeti ili uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana donošenja uredbi iz stavka 1. ovoga članka.
Državni službenici i namještenici tijela državne uprave koja prestaju s radom, odnosno mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona i zadržavaju stečena zvanja i položaje do donošenja rješenja na temelju akata iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 18.
Ministarstva koja preuzimaju poslove koje su do sada obavljala druga ministarstva i druga tijela državne uprave preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze tih ministarstava i drugih tijela državne uprave srazmjerno preuzetim poslovima.
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/02
Zagreb, 3. veljače 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti