POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izdanja propisa - pravilnik o završavanju - uputstva za izdavanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE
1626
Temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 19/98) ravnatelj Državne uprave za vode, uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se vrste, opseg i rokovi za izvođenje radova tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe (u daljnjem tekstu: tehničko održavanje) i postupak za ustupanje predmetnih radova.
Članak 2.
Tehničko održavanje provodi se u skladu sa aktom o kategorizaciji, razvrstavanju i otvaranju plovnih puteva iz članka 8. stavka 5. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, te u skladu s tehničkom dokumentacijom izrađenom na osnovi kategorizacije.
Tehničku dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka izrađuju »Hrvatske vode«.
Članak 3.
Godišnji program tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe (u daljnjem tekstu: Program) izrađuju »Hrvatske vode« na temelju snimanja plovnog puta i izrađene tehničke dokumentacije iz članka 2. ovog Pravilnika, te na temelju procjene formiranja nanosa u tekućoj godini.
Rokovi za izvođenje radova utvrđuju se Programom iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Tehničko održavanje obuhvaća:
– snimanje plovnog puta s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije za izradu Programa,
– održavanje kinete plovnog puta,
– održavanje objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe,
– uklanjanje plivajućih i potonulih predmeta iz plovnoga puta,
– interventno održavanje kinete plovnog puta po nalogu inspektora Ministarstva pomorstva, prometa i veza.
Članak 5.
Snimanje plovnog puta obavljaju jednom godišnje »Hrvatske vode«.
Iznimno, snimanje plovnog puta obavlja se nakon provođenja mjera izvanredne obrane od poplava, na zahtjev Ministarstva pomorstva, prometa i veza i u drugim slučajevima.
O rezultatima snimanja »Hrvatske vode« izvještavaju Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, nadležne kapetanije unutarnje plovidbe i Državnu upravu za vode.
Članak 6.
Tehničko održavanje kinete plovnog puta (uređenje obala, vađenje nanosa, uklanjanje raslinja i sl.) i objekata sigurnosti plovidb brodske prevodnice, brane, zimovnici, sidrišta, hidrotehničke građevine, obaloutvrde i dr.), obavlja se na temelju Programa.
Za uklanjanje potonulih stvari primjenjuje se Dio peti Glava III. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.
Članak 7.
Program po kategoriziranim dionicama za sljedeću godinu »Hrvatske vode« dostavljaju Ministru pomorstva, prometa i veza do 1. listopada tekuće godine.
Program sadrži podatke o opsegu i vrsti radova po pojedinim dionicama plovnog puta i objektima sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe, dinamiku obavljanja i rok završetka radova, procjenu potrebnih financijskih sredstava, te naznaku prioritetnih radova prema značaju u skladu s dinamikom priliva financijskih sredstava iz državnog proračuna.
Programom se predviđaju i radovi za osposobljavanje postojećih plovnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događaja.
Sredstava za radove iz stavka 3. ovog članka se osiguravaju prema Posebnom programu (članak 12. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama), koji donosi ravnatelj Državne uprave za vode uz prethodnu suglasnost Ministra pomorstva, prometa i veza, a radovi se ustupaju izvoditelju s kojim je sklopljen ugovor o obavljanju tehničkog održavanja u tekućoj godini.
Članak 8.
Ministar pomorstva, prometa i veza dužan je do 15. listopada tekuće godine očitovati se na Program iz stavka 1. članka 7. ovog Pravilnika.
Članak 9.
O realizaciji Programa »Hrvatske vode« dužne su tromjesečno (kvartalno) izvještavati nadležne kapetanije unutarnje plovidbe, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Državnu upravu za vode.
Članak 10.
»Hrvatske vode« tehničko održavanje u svom godišnjem programu vode kao zasebnu poziciju sa zasebnom tehničkom i obračunskom dokumentacijom.
Članak 11.
Ustupanje tehničkog održavanja, osim radova snimanja plovnog puta s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije, obavlja se putem javnog nadmetanja sukladno Zakonu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (»Narodne novine«, broj 142/97).
Članak 12.
Ravnatelj Državne uprave za vode imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja i ustupanje tehničkog održavanja od tri člana.
U Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja i ustupanje tehničkog održavanja po jednog člana predlažu ministar pomorstva, prometa i veza, generalni direktor »Hrvatskih voda« i ravnatelj Državne uprave za vode. Predsjednik Povjerenstva je član Državne uprave za vode.
Članak 13.
Tehničko održavanje povjerit će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je više od pet godina registrirana i neprekidno obavlja djelatnosti u unutarnjoj plovidbi ili na održavanju vodotoka (prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).
Članak 14.
Pravna ili fizička osoba za obavljanje tehničkog održavanja mora zadovoljavati sljedeće posebne uvjete te mora imati:
tehničku opremljenost:

  1. plovila opremljena za vađenje materijala (obvezno bager vjedričar) i plovila za prijevoz materijala iz plovnog puta s dizalicom za uklanjanje plivajućih i potonulih predmeta iz plovnog puta;
  2. eho sonder sa pisačem za izmjeru dubina na plovnom putu, ugrađen u brod;
  3. radar i radio stanicu;
  4. geodetske instrumente za snimanje i određivanje poligonske mreže i poprečnih profila obale i vodotoka;
  5. osnovne državne karte u mjerilu 1 : 5000 rijeke Save, Kupe, Drave i Dunava;

stručnu osposobljenost i broj zaposlenika:
1. u stalnom radnom odnosu mora imati najmanje dva tima, a svaki tim u svom sastavu mora imati zaposlenike sljedeće osposobljenosti zvanja:
a. nadzornik plovnog puta u zvanju brodovođa unutarnje plovidbe - 1 izvršitelj,
b. zapovjednik broda u zvanju mornar–motorist–brodovođa – 1 izvršitelj,
c. mornar – 1 izvršitelj,
d. rukovoditelj ploveće naprave 1. klase.
2. imati zaposlenog glavnog nadzornika plovnog puta u zvanju kapetana unutarnje plovidbe.
3. pravna ili fizička osoba mora za praćenje rada i koordinaciju obavljanja radova imati zaposlene;
a. dipl. ing. građevinarstva ili rudarstva s 5 godina radnog iskustva na obavljanju sličnih poslova – 1 izvršitelj i
b. geodetskog tehničara s 3 godine radnog iskustva na obavljanju sličnih poslova – 1 izvršitelj.
Članak 15.
Obavljanje radova tehničkog održavanja može se ustupiti jednoj ili dvije pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 14. ovog Pravilnika.
Članak 16.
Radovi snimanja plovnog puta s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije ustupaju se »Hrvatskim vodama«, kao pravnoj osobi za upravljanje vodama, bez provođenja javnog nadmetanja.
Obračun vrijednosti radova iz prethodnog stavka obavlja se prema važećoj »Standardnoj kalkulaciji radova u vodogradnji«, donesenoj po odluci Upravnog vijeća »Hrvatskih voda«, a plaćanje za izvršene radove obavlja se prema stvarno izvedenim radovima.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/18
Urbroj: 527-1-1/11-00-9
Zagreb, 24. srpnja 2000.
Ravnatelj
Državne uprave za vode
Zorislav Balić, dipl. ing. građ., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti