POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pročišćeni pregled propisa - popis osoba koje - uredba o pretvaranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1061
Na temelju članka 10. stavka 5. i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 60. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2000. godine, donijela
UREDBU
O UREDU ZA DRŽAVNU IMOVINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ureda za državnu imovinu (u daljnjem tekstu: Ured), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, te druga pitanja od značenja za rad Ureda.
Članak 2.
Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja obavlja poslove evidencije i održavanja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske te priprema i provodi odluke Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za upravljanje imovinom) glede te imovine.
Članak 3.
Pod imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u smislu ove Uredbe, razumijevaju se sve nekretnine, pokretnine te prava i obveze vezani za nekretnine i pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Pod pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u smislu ove Uredbe razumijevaju se prijevozna sredstva (automobili, zrakoplovi, brodovi i druga prijevozna sredstva), umjetnička djela i druge umjetnine, uredski i neuredski namještaj i oprema (stolovi, stolice, ormari, peći, telefonske centrale i aparati, sredstva radio veze, kompjutori, pisaći strojevi i dr.), te ostale pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, osim sitnog inventara i potrošnog materijala.
Vlada može, iz razloga obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, odrediti da evidenciju određene imovine iz stavka 1. ovoga članka ne vodi Ured nego neko drugo tijelo državne vlasti, ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 4.
Sva tijela državne vlasti te pravne i druge osobe koje posjeduju, uporabljuju, koriste, upravljaju ili raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su žurno, a najkasnije u roku od 15 dana, Uredu dostavljati podatke o stjecanju i raspolaganju tom imovinom, kao i o svim drugim bitnijim promjenama vezanim uz nju.
Obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na imovinu iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.
Članak 5.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove;
  2. Odjel za održavanje imovine i investicije.

ODJEL ZA EVIDENCIJU IMOVINE I PRAVNE POSLOVE
Članak 6.
Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove uspostavlja i vodi evidenciju o cjelokupnoj imovini u vlasništvu Republike Hrvatske.
U Odjelu za evidenciju imovine i pravne poslove uspostavljaju se i vode očevidnici nekretnina, pokretnina, te prava i obveza vezanih uz nekretnine i pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Uspostavljanje, sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 2. ovoga članka uređuje se Pravilnikom o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg donosi predstojnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade.
Članak 7.
Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove obavlja stručne pravne poslove u svezi s pripremom i provedbom odluka Vlade i Povjerenstva za upravljanje imovinom, a vezano uz stjecanje, posjedovanje, uporabu, korištenje, upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te promjenu namjene te imovine.
ODJEL ZA ODRŽAVANJE IMOVINE I INVESTICIJE
Članak 8.
Odjel za održavanje imovine i investicije obavlja poslove održavanja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske ukoliko je aktom o davanju na uporabu, korištenje, upravljanje ili održavanje te imovine povjereno Uredu.
Poslove održavanja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja je zakonom ili aktom Vlade ili Povjerenstva za upravljanje imovinom dana na uporabu, korištenje, upravljanje ili raspolaganje drugim tijelima državne vlasti, te pravnim i fizičkim osobama, obavljaju ta tijela, odnosno osobe, ukoliko tim zakonom ili aktom Vlade održavanje nije povjereno Uredu.
Članak 9.
Odjel za održavanje imovine i investicije obavlja stručne i tehničke poslove u vezi s pripremom i provedbom odluka Vlade i Povjerenstva za upravljanje imovinom, a vezane uz izgradnju i održavanje objekata u državnom vlasništvu, promjenu namjene objekata u državnom vlasništvu, planiranje potrebnih financijskih sredstava, praćenje njihove realizacije i slično.
DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 10.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade.
Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi.
Predstojnik ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike i namještenike zaposlene u Uredu.
Predstojnik može imati zamjenika te jednog ili više pomoćnika.
Zamjenika i pomoćnike predstojnika imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predstojnika Ureda.
Zamjenik i pomoćnici predstojnika za svoj rad odgovorni su predstojniku Ureda i Vladi.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela koje imenuje i razrješuje predstojnik Ureda.
Načelnik odjela za svoj rad odgovoran je predstojniku Ureda i pomoćniku predstojnika nadležnom za poslove toga odjela.
Članak 11.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda uređuje se način rada, broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih poslova i stručnih uvjeta potrebnih za obavljanje tih poslova, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ureda.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Vlada će imenovati predstojnika Ureda u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Predstojnik Ureda dužan je donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda i Pravilnik o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 13.
Sva tijela državne vlasti te pravne i druge osobe koje posjeduju, uporabljuju, koriste, upravljaju ili raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske dužni su dostaviti Uredu sve podatke o toj imovini, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, osim podataka o onoj imovini o kojoj prema posebnom zakonu ili aktu Vlade evidenciju vodi drugo tijelo državne vlasti.
Članak 14.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
Tablica iz stavka 1. ovoga članka ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Članak 15.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/21
Urbroj: 5030109-00-2
Zagreb, 27. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti