POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbori - odluka o davanu - uredba o prijenosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1597
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA PUNAT
I.
Na temelju prijave, a u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) prihvaća prijavu društva Punat d.d., Punat, Obala 5 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilišta Punat.
Pomorsko dobro - lučko područje koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – brodogradilišta Punat koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor: granica luke posebne namjene – bodogradilišta Punat na dijelu k.o. Punat, započinje na morskoj obali u točki 1 koja predstavlja nazapadniji rub betonske rive na južnoj strani brodogradilišta. Od točke 1 granica nastavlja u smjeru istoka rubom betonske rive, zatim žičanom ogradom brodogradilišta i zidom novoizgrađene nadstrešnice, te se lomeći pod pravim kutem spaja s južnim pročeljem bravarske radione što predstavlja točku 2. Granica zatim nastavlja južnim, pa istočnim pročeljem zgrade i dolazi do točke 3 koja je u naravi spoj metalne ograde s pročeljem narečene radione. Od točke 3 granica nastavlja u smjeru sjeveroistoka ulazno/izlaznom rampom brodogradilišta i dolazi do točke 4 koja predstavlja završetak rampe. Od točke 4 granica nastavlja betonskim zidićem pa zatim žičanom ogradom u cijeloj njenoj duljini lomeći se više puta i dolazi do točke 5. Točka 5 predstavlja početak betonskog potpornog zida sa sjeverne strane brodogradilišta i granica u smjeru juga nastavlja potpornim zidom do njegovog završetka koji predstavlja točku 6. Od točke 6 granica nastavlja žičanom ogradom u smjeru zapada do mjesta gdje završava na betonskoj rivi koje predstavlja točku 7. U točki 7 granica izbija na morsku obalu i u njoj završava kopnena granica za područje brodogradilišta.
Morsku granicu luke posebne namjene – brodogradilišta Punat, zajedno sa točkama 1 i 7, koje se nalaze na morskoj obali, čini poligon točaka od 8 do 9, a sve kako je i označeno u grafičkom prilogu.
Koordinate točaka na moru iskazane su u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:
_______________________________________________     

Br. točke          KOORDINATE
_______________________________________________     
            Y           X
_______________________________________________     

8          5 471 125     4 887 027
9          5 471 036     4 887 016
_______________________________________________     

što je označeno na kopiji katastarskog plana k.o. Punat i snimci stvarnog stanja koji čine sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 32.687 m˛ kopnenog dijela i morski prostor površine od 17.828 m˛.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – brodogradilišta Punat.
Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje, koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 32 godine računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke, Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnje dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se Ovlaštenik da, sukladno članku 6. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra, dostavi Povjerenstvu za granice nadležne županije, u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako Ovlaštenik u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-01/07
Urbroj: 5030115-00-1
Zagreb, 20. srpnja 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti