POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbor pravnih odluka - program statističkih istraživanja - statut demokratske socijalne ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1596
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o moskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA MALI LOŠINJ
I.
Na temelju prijave, a u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) prihvaća prijavu Društva »Lošinjska plovidba – brodogradilište« d.d., Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te daje Ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilišta Mali Lošinj.
Pomorsko dobro – lučko područje koje je predmet ove Odluke, u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – brodogradilišta specijalnih objekata, koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
Granicu luke posebne namjene – brodogradilišta Mali Lošinj na dijelu k.o. Mali Lošinj-grad, čini poligon točaka od 0 do 18 od čega se na kopnenu granicu luke posebne namjene – brodogradilište Mali Lošinj odnose točke od 0 do 16a, dok se na morsku granicu luke posebne namjene – brodogradilište Mali Lošinj, zajedno sa točkama 0 i 16a koje se nalaze na morskoj obali, odnose točke od 17 do 18, sve kako je označeno u grafičkom prilogu.
Koordinate točaka iskazane su u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:


Br. točke Y X
_ _____

1 5 457 641,66 4 933 364,49
2 5 457 679,10 4 933 397,26
3 5 457 700,70 4 933 368,10
4 5 457 725,37 4 933 355,73
5 5 457 790,31 4 933 240,64
6 5 457 782,90 4 933 221,10
7 5 457 789,70 4 933 200,00
8 5 457 827,22 4 933 145,23
9 5 457 815,47 4 933 134,29
10 5 457 818,75 4 933 127,48
11 5 457 784,14 4 933 110,75
12 5 457 826,08 4 933 022,63
13 5 457 817,42 4 933 021,42
14 5 457 821,12 4 932 998,74
15 5 457 829,10 4 933 000,57
16 5 457 795,64 4 932 870,73
17 5 457 695,02 4 932 897,72
18 5 457 543,22 4 933 282,24
što je označeno na kopiji katastarskog plana k.o. Mali Lošinj-grad Katastarski plan broj lista: 3–5. koji čine sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 26 667 m˛ kopnenog dijela i morski prostor površine od 57 965 m˛.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – brodogradilišta Mali Lošinj.
Ovlaštenik se obvezuje da, pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište – pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje, koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davatelja koncesije te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke, na vremensko razdoblje od 7 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% godišnje dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je koncesija dana i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke 1. ove Odluke, kojima će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelju koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se Ovlaštenik da, sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra, dostavi Povjerenstvu za granice nadležne županije, u roku od 4 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-01/08
Urbroj: 5030115-00-1
Zagreb, 20. srpnja 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti