POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbor pravnih odluka - odluka izboru predsjednika - zakon o tehničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. sc. Petra Klarića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Jurice Malčića, mr. sc. Ivana Matije, Emilije Rajić, i Milana Vukovića, dr. iur., kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe »P. t..« d.o.o. iz D., kojeg zastupa B. M., odvjetnik iz D., na sjednici Vijeća održanoj dana 14. siječnja 2000. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja, te se ukida:
- rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-4789/1997-9 od 3. prosinca 1998. godine.
II. Predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
Obrazloženje
»P. t.« d.o.o. iz D. podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u svezi s rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-4789/1997-9 od 3. prosinca 1998. godine kojim je odbačena kao nepravodobna tužba podnositelja protiv rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, klasa: UP-II-350-05/96-05/1087, ur. broj: 531-05/2-97-2 od 14. veljače 1997. godine. Tim je rješenjem poništeno rješenje Županije d.-n., Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u D., klasa: UP/I-350-06/94-02/288, ur. broj: 2117-05/4-96-3 od 30. kolovoza 1996. godine, te je odbijen zahtjev P. K. iz D. za donošenje rješenja o zadržavanju dogradnje objekta u prostoru.
Podnositelj smatra da je osporenim rješenjem Upravnog suda, povrijeđena vladavina prava, kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Ukazuje i na povredu ustavnog prava jednakosti svih pred zakonom zajamčenog člankom 14. stavkom 2. Ustava. Smatra da je povrijeđeno i ustavno načelo iz članka 115. stavka 3. Ustava prema kojemu sudovi sude na temelju Ustava i zakona.
Obrazlažući povrede ustavnih načela i prava podnositelj ističe da rješenje protiv kojeg je podnio tužbu Upravnom sudu nije primio prije 7. svibnja 1997. godine a tužba sudu podnesena je 26. svibnja 1997. godine, dakle unutar roka od 30 dana propisanog odredbom članka 24. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92, nastavno: ZUS). Stoga smatra da su mu osporenim rješenjem kojim je odbačena njegova tužba kao nepravodobna povrijeđena ustavna prava.
Uvidom u spise upravnog tijela i Upravnog suda, utvrđeno je sljedeće:
Rješenjem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, klasa: UP-II-350-05/96-05/1087, ur. broj: 531-05/2-97-2 od 14. veljače 1997. godine poništeno je rješenje Županije d.-n., Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u D., klasa: UP/I-350-06/94-02/288, ur. broj: 2117-05/4-96-3 od 30. kolovoza 1996. godine, te je odbijen zahtjev P. K. iz D. za donošenje rješenja o zadržavanju dogradnje objekta u prostoru.
U tijeku upravnog postupka, P. K. prodao je podnositelju ustavne tužbe predmetne nekretnine u odnosu na koje je zatraženo zadržavanje u prostoru. Rješenje o odbijanju zahtjeva za donošenje rješenja o zadržavanju dogradnje objekta u prostoru dostavljeno je i podnositelju zahtjeva i podnositelju ustavne tužbe. To rješenje podnositelj ustavne tužbe primio je 8. svibnja 1997. godine, a tužbu Upravnom sudu podnio je 26. svibnja 1997. godine.
Upravni sud je odbacio tužbu podnositelja pozivajući se na činjenicu da je P. K. primio rješenje protiv kojega je podnesena tužba 1. travnja 1997. godine, pa je u odnosu na taj datum primitka tužba nepravodobna.
Ustavna tužba je osnovana.
Prema odredbi članka 24. ZUS-a, tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave upravnog akta stranci koja je podnosi.
Upravni sud je odbacio tužbu podnositelja pozivajući se na datum primitka osporenog rješenja od strane prednika podnositelja, potpuno zanemarujući činjenicu da je upravno tijelo dostavilo osporeno rješenje podnositelju i time mu priznalo položaj stranke koja ima pravo na pokretanje upravnog spora.
U konkretnom slučaju Upravni sud je postupio na način na koji postupa u slučajevima kada osoba koja nije sudjelovala u upravnom postupku (i kojoj upravni akt nije niti dostavljen) podnese tužbu tom sudu smatrajući da joj je osporenim upravnim aktom povrijeđeno neko pravo ili pravni interes. U takvom slučaju, osobi koja pokreće upravni spor nije dostavljen upravni akt jer u postupku nije sudjelovala, pa slijedom toga rok za podnošenje tužbe Upravnom sudu počinje teći od dana dostave upravnog akta stranci koja je u postupku sudjelovala.
Međutim, u konkretnom slučaju, odbacivanje tužbe podnositelja nije utemeljeno na zakonu budući da je podnositelju kao pravnom sljedniku stranke u upravnom postupku osporeno rješenje dostavljeno a u odnosu na datum primitka osporenog akta od strane podnositelja, tužba Upravnom sudu je pravodobna.
U prilog stajalištu da je u konkretnom slučaju podnositelju trebalo biti priznato svojstvo stranke u upravnom postupku govori i sama praksa Upravnog suda prema kojoj se pravnom sljedniku iz pravnog posla o prijenosu prava vlasništva ne može odreći svojstvo stranke u upravnom postupku radi zaštite njenih pravnih interesa pa i u slučaju da pravo vlasništva na nekretnini još nije upisano u zemljišne knjige.
Prema članku 49. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91), stranka u upravnom postupku je i osoba koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku.
Polazeći od činjenica da je podnositelj ustavne tužbe imao pravni interes za sudjelovanje u upravnom postupku te da mu je upravno tijelo dostavilo rješenje kojim se taj postupak okončava, valja zaključiti da je u konkretnom slučaju samim dostavljanjem rješenja od 14. veljače 1997. godine, podnositelju priznato svojstvo stranke u upravnom postupku, pa je uslijed toga rok za podnošenje tužbe za pokretanje upravnog spora podnositelju počeo teći od dana kada je on primio osporeno rješenje.
Slijedom iznijetog, rješenjem Upravnog suda kojim je odbačena podnositeljeva tužba kao nepravodobna, povrijeđeno je podnositeljevo ustavno pravo jednakosti pred zakonom zajamčeno odredbom članka 14. stavka 2. Ustava kao i ustavno načelo iz članka 115. stavka 3. Ustava prema kojemu sudovi sude na temelju Ustava i zakona.
Stoga je na temelju odredaba članaka 69. i 72. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno kao u izreci.
Broj: U-III-475/1999
Zagreb, 14. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti