POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbor odluka - pravilnik o plaćanju - pravilnik o posebnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA
Na temelju članka 108. stavka 2. i stavka 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 107/95 i 142/98) Središnja depozitarna agencija na 74. sjednici Uprave održanoj 30. prosinca 1999. godine donosi
ODLUKU
O ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVE PODATAKA IZ KNJIGA DIONICA ILI REGISTARA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U DEPOZITORIJ SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se rokovi, način i sadržaj podataka koje su izdavatelji vrijednosnih papira koji sami vode knjige ili registre vlasnika vrijednosnih papira što su ih izdali ili su vođenje takvih knjiga povjerili drugima, ili vlasnici vrijednosnih papira, kada je riječ o vrijednosnim papirima na donositelja koji nisu upisani u odgovarajuće knjige ili registre, obvezni dostaviti Središnjoj depozitarnoj agenciji (članak 108. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima).
Članak 2.
Vrijednosnim papirima u smislu članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se oni vrijednosni papiri koji se u smislu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima obvezatno izdaju kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, a to su:

  1. vrijednosni papiri koji su izdani prije stupanja na snagu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, 4. siječnja 1996. godine (članak 105. stavak 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  2. dionice koje su izdane tijekom pretvorbe društvenih i javnih poduzeća u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ili posebnih zakona, bez obzira na to jesu li u privatnom ili državnom vlasništvu (članak 105. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  3. vrijednosni papiri izdani uz javni poziv (članak 81. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  4. nematerijalizirani vrijednosni papiri izdani prije stupanja na snagu ove Odluke (članak 81. stavak 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima).

ROKOVI DOSTAVE
Članak 3.
Za vijednosne papire iz članka 2. ove Odluke koji su izdani kao isprave propisani su ovi rokovi dostave podataka:

  1. za dionice koje su izrađene prije stupanja na snagu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, a glase na donositelja izdavatelj je obvezan dostaviti podatke nakon dospijeća posljednjeg kupona u kuponskom arku koji postoji u trenutku stupanja na snagu ovoga zakona, ali najkasnije do 4. siječnja 2006. godine (članak 111. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  2. za dionice koje su izrađene prije stupanja na snagu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, a glase na ime, izdavatelj je obvezan dostaviti podatke nakon dospijeća posljednjeg kupona u kuponskom arku koji postoji u trenutku stupanja na snagu ovoga zakona, ali najkasnije do 4. siječnja 2001. godine (članak 111. stavak 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima),
  3. Za vrijednosne papire koji su fizički izrađeni prije stupanja na snagu Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, a nisu spomenuti u stavcima 1. i 2. ovoga članka, izdavatelj je obvezan dostaviti podatke do 4. siječnja 2006.godine (članak 111. stavak 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima).

Članak 4.
Izdavatelji i vlasnici vrijednosnih papira izdanih kao isprave, za koje je u smislu članka 3. ove Odluke već dospjela obveza dostave podataka i izdavatelji nematerijaliziranih vrijednosnih papira dužni su Središnjoj depozitarnoj agenciji dostaviti podatke u sljedećim rokovima:

  1. izdavatelji vrijednosnih papira koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke uvršteni u I kotaciju Zagrebačke burze obvezni su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji do 31. siječnja 2000. godine,
  2. izdavatelji vrijednosnih papira koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke uvršteni u TN kotaciju Zagrebačke burze obvezni su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji do 30. travnja 2000. godine, a unutar ove skupine rokovi dostave za pojedina društva su podijeljeni na sljedeći način:

izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od A do H do 29. veljače 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od I do M do 31. ožujka 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od N do Ž do 30. travnja 2000. godine.
3. izdavatelji vrijednosnih papira koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke uvršteni u Kotaciju privatizacijskih investicijskih fondova Varaždinskog tržišta vrijednosnica obvezna su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji do 31. svibnja 2000. godine.
4. dionička društva koja su na dan 30. lipnja 1999. godine bila veliki poduzetnici u smislu odredbi Zakona o računovodstvu obvezna su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji po sljedećem rasporedu:
izdavatelji čija tvrtka započinje brojem ili slovom A do 30. lipnja 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od B do C do 31. srpnja 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od Č do Đ do 31. kolovoza 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od E do G do 30. rujna 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od H do I do 31. listopada 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od J do KL do 30. studenoga 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od KLJ do L do 31. prosinca 2000. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od M do O do 31. siječnja 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovom P do 28. veljače 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od R do S do 31. ožujka 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od Š do T do 30. travnja 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od U do Ž do 31. svibnja 2001. godine.
5. dionička društva koja na dan 30. lipnja 1999. godine nisu bila veliki poduzetnici u smislu Zakona o računovodstvu, a kojima je temeljni kapital na isti dan iznosio najmanje 30.000.000 kuna obvezna su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji po sljedećem rasporedu:
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od A do C do 30. rujna 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od Č do G do 31. listopada 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje sloviom H do 30. studenoga 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od I do K do 31. prosinca 2001. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od L do P do 31. siječnja 2002. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od R do T do 28. veljače 2002. godine,
izdavatelji čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od U do Ž do 31. ožujka 2002. godine.
6. za dionička društva koja ne potpadaju pod kriterije 1. do 5. rokovi će biti objavljeni naknadno.
Članak 5.
(1) Izdavatelji vrijednosnih papira koji na dan stupanja na snagu ove Odluke u smislu članka 4. ove odluke istovremeno udovoljavaju po dva ili više postavljenih kriterija za određivanje rokova dostave, obvezni su postupiti sukladno prvom od kriterija kojima udovoljavaju.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, izdavatelj čiji vrijednosni papiri nakon stupanja na snagu ove odluke budu uvršteni u neku od kotacija iz članka 4. točke 1. i 2. dužni su su dostaviti podatke Središnjoj depozitarnoj agenciji u rokovima propisanim tim točkama, a ukoliko su ovi rokovi u trenutku uvrštenja istekli, dužni su dostaviti podatke najkasnije u roku od 30 dana od dana uvrštenja vrijednosnih papira u kotaciju.
NAČIN I SADRŽAJ DOSTAVE PODATAKA
Članak 6.
(1) Podatke o vrijednosnim papirima iz članka 2. i 4. ove Odluke izdavatelji vrijednosnih papira obvezni su dostaviti u prilogu Zahtjeva za primitak u članstvo Središnje depozitarne agencije.
(2) Sadržaj podataka o vrijednosnim papirima propisan je Pravilima i sljedećim uputama Središnje depozitarne agencije:
- Upute za primitak u članstvo Središnje depozitarne agencije za članove izdavatelje
- Upute o postupku prijenosa podataka iz Registra vrijednosnih papira izdavatelja
- Upute za označavanje vrijednosnih papira i dodjelu ISIN broja
- Upute za priključivanje korisnika na informacijski sustav Agencije.
Članak 7.
Tijekom postupka učlanjenja Središnja depozitarna agencija obvezna je izdavateljima vrijednosnih papira dati obavijesti o uvjetima koje izdavatelji moraju ispuniti za pristup u članstvo, općim uvjetima ugovora o članstvu, te pravima i obvezama ugovornih strana ugovora o članstvu, dostaviti potrebne obrasce i na drugi odgovarajući način omogućiti izdavateljima pristup u članstvo sukladno svojim Pravilima, uputama iz članka 6. stavak 2.
.
Članak 8.
(1) Postupci dostave podataka za vrijednosne papire izdavatelja koji su prije stupanja na snagu ove odluke podnijeli zahtjev za primitak u članstvo Središnje depozitarne agencije, dovršit će se prije rokova utvrđenih ovom odlukom.
(2) Izdavatelji vrijednosnih papira ovlašteni su Središnjoj depozitarnoj agenciji dostaviti podatke i prije roka propisanog člancima 3. i 4. ove odluke.
(3) U slučaju kada Izdavatelj ne postupi sukladno odredbama ove odluke, Agencija će podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske za pokretanje prekršajnog postupka.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: U-202/99-4
Zagreb, 30. prosinca 1999.
Predsjednica Uprave
Središnje depozitarne agencije
Vesna Živković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti