POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pristup pravilnicima - uredba o informiranju - odluku o sudjelovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
1043
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), po prijavi koncentracije poduzetnika Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, sa sjedištem u Beču, Schottenring 30, Austrija, zastupanog po odvjetniku Mirku Bogdanoviću iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, temeljem zaključka Savjeta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, donesenog na 31. sjednici, održanoj 5. listopada 1999. (članak 30. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE
I. Ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem dionica poduzetnika Niva osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 22a, od strane poduzetnika Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, sa sjedištem u Beču, Schottenring 30, Austrija.
II. Koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovog rješenja upisuje se u Upisnik o koncentracijama.
III. Obvezuju se poduzetnici Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Wiener Städtische osiguranje d.d. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o namjeri:
a) svakog izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske;
b) priključivanja, povezivanja, pripajanja i spajanja poduzetnika Wiener Städtische osiguranje d.d. ili poduzetnika u kojima isti ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj;
c) da izravno ili putem povezanih društava, odnosno putem poduzetnika u kojima poduzetnici Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Wiener Städtische osiguranje d.d. imaju prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklope neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ili neki drugi ugovor kojim stječu prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika.
- Rok izvršenja: najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja, odnosno sklapanja ugovora.
IV. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.
V. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Poduzetnik Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, sa sjedištem u Schottenring 30, 1010 Beč, Austrija, zastupan po odvjetniku Mirku Bogdanoviću (dalje: podnositelj prijave), podnio je 29. srpnja 1999. Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) prijavu koncentracije poduzetnikâ nastalu stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Niva osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 22a (dalje: Niva osiguranje), od strane podnositelja prijave.
Kako prijava nije sadržavala sve podatke propisane člankom 7. Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, broj 30/97; dalje: Pravilnik), Agencija je pozvala podnositelja prijave da istu dopuni, sukladno članku 7. Pravilnika, što je podnositelj prijave izvršio zaključno s dopisom od 14. listopada 1999.
Prijava koncentracije podnesena je Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, sukladno članku 22. i članku 23. stavku 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN).
2. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:
a) Pravni temelj koncentracije je Ugovor o kupnji dionica, sklopljen 22. veljače 1999. između poduzetnika Niva d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, zatim Ivice Pavičića, Tome Završkog i Dubravka Rebrine kao prodavateljâ, i podnositelja prijave kao kupca.
Nadalje, Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva od 22. veljače 1999., podnositelj prijave upisao je i preuzeo sve redovne dionice serije C izdane od strane Niva osiguranja temeljem rečene Odluke.
Na opisani način podnositelj prijave stekao je ukupno 90,00% udjela i prava odlučivanja u Niva osiguranju.
Nakon provedene koncentracije poduzetnik Niva osiguranje d.d. promijenio je tvrtku u Wiener Städtische osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića.
b) Pri utvrđivanju obveze prijave namjere koncentracije, sukladno odredbi članka 22. ZZTN, primjenjuje se kriterij ukupnog godišnjeg prometa sudionika koncentracije. Zbog specifičnosti djelatnosti osiguranja, umjesto kriterija ukupnog godišnjeg prometa, primjenjuje se kriterij ukupno fakturirane bruto premije pojedinog osiguravajućeg društva.
Fakturirana bruto premija sudionikâ koncentracije u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracije za 1998. godinu) iznosi:
_ __________________

Sudionik Fakturirana bruto premija sudionikâ
koncentracije koncentracije u godini koja je prethodila
nastanku koncentracije (1997.)
_ __________________

Wiener
Städtische 9.831.842.001,00 kn*
_ __________________
Niva
osiguranje 0,00 kn
_ __________________

Ukupno 9.831.842.001,00 kn
_ __________________

*preračunato po srednjem tečaju HNB na dan 15. listopada 1999.
Sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN, s obzirom na fakturiranu bruto premiju sudionikâ koncentracije u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998. godina) koja iznosi 9.831.842.001,00 kn, stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u Niva osiguranju od strane podnositelja prijave nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
c) Mjerodavno tržište utvrđeno je kao djelatnost životnih i neživotnih osiguranja na profitnoj osnovi (šifra djelatnosti 66.00 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) na području Republike Hrvatske.
Na mjerodavnom tržištu djeluju ukupno 22 poduzetnika.
d) Podnositelj prijave koncentraciju obrazlaže sljedećim pravnim i gospodarskim razlozima:
- razvoj postojećeg ali neaktivnog hrvatskog osiguravatelja, te s time povezano jačanje i širenje hrvatskog tržišta osiguranja;
- širenje poslovanja na nova zemljopisna područja.
e) Tržišni udjeli svih osiguravajućih društava na području Republike Hrvatske s obzirom na iznos fakturirane bruto premije u 1998. godini u odnosu na ukupan iznos fakturirane bruto premije u toj godini (4.070.522.156,00 kn):
_ ______________________

Poduzetnici Fakturirana bruto Tržišni
premija udjel
_ ______________________

 1. Croatia osiguranje d.d. 2.381.520.457,00 kn 58,50 %
 2. Euroherc osiguranje d.d. 300.286.944,00 kn 7,37 %
 3. Zagreb osiguranje d.d. 250.821.275,00 kn 6,16 %
 4. Allianz osiguranje d.d. 169.503.088,00 kn 4,16 %
 5. Sava osiguranje d.d. 164.268.428,00 kn 4,03 %
 6. Prima d.d. 141.479.133,00 kn 3,47 %
 7. Osiguranje Helios d.d. 107.964.651,00 kn 2,65 %
 8. Mediteran osiguranje d.d. 94.005.177,00 kn 2,31 %
 9. Merkur osiguranje d.d. 93.683.488,00 kn 2,30 %
 10. Jadransko osiguranje d.d. 88.934.246,00 kn 2,18 %
 11. Sunce osiguranje d.d. 61.675.318,00 kn 1,51 %
 12. Aurum osiguranje d.d. 55.535.851,00 kn 1,36 %
 13. Slavonija osiguranje d.d. 44.717.896,00 kn 1,10 %
 14. Veritas osiguranje d.d. 37.011.533,00 kn 0,91 %
 15. Adria osiguranje d.d. 36.739.885,00 kn 0,90 %
 16. Petrač osiguranje d.d. 12.546.030,00 kn 0,30 %
 17. Kvarner osiguranje d.d. 11.794.751,00 kn 0,29 %
 18. Libertas osiguranje d.d. 3.763.279,00 kn 0,09 %
 19. Addenda osiguranje d.d. 3.565.002,00 kn 0,09 %
 20. Euroherc ŽO d.d. 2.624.157,00 kn 0,06 %
 21. Cosmopolitan osig. d.d. 128.663,00 kn 0,00 %
 22. Niva osiguranje d.d. 0,00 kn 0,00 %

_ ______________________
Ukupno 4.070.522.156,00 kn 100 %
_ ______________________


f) Poduzetnik Wiener Städtische osiguranje d.d. usluge osiguranja pružat će putem ugovorne distribucijske mreže, koja se sastoji od:
- 7 agencija za zastupanje i posredovanja u osiguranju,
- 3 povjerenika.
g) Podnositelj prijave drži, između ostalog, većinske udjele u nizu osiguravajućih društava, kako u Austriji tako i u drugim (pretežno tranzicijskim) zemljama: U trijeku postupka ocjene predmetne koncentracije utvrđeno je da niti jedno s podnositeljem prijave povezano društvo ne sudjeluje izravno niti ima udjele u poduzetnicima na mjerodavnom tržištu.
Prema podacima koje je Agenciji dostavio podnositelj prijave, poduzetnici Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Bank Austria AG međusobno drže udjele u temeljnom kapitalu, i to Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG drži udjel od 5% temeljnog kapitala Bank Austria AG, dok Bank Austria AG drži udjel od 8% temeljnog kapitala Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG. Podnositelj prijave izjavljuje kako nema planova o mogućoj suradnji poduzetnika Wiener Städtische osiguranje d.d. i Bank Austria Croatia d.d.
3. Razmatrajući navedene činjenice vezane uz ocjenjivanje prijavljene koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Niva osiguranje d.d. od strane podnositelja prijave, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno svojim ovlastima iz članka 30. stavka 2. točke 3. ZZTN, na 31. sjednici, održanoj 5. listopada 1999., ocijenio je:
a) S obzirom na ukupno fakturiranu bruto premiju poduzetnikâ Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Niva osiguranje d.d. u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998. godina), koja iznosi 9.831.842.001,00 kn, stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja od strane podnositelja prijave nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, u smislu odredaba članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN.
b) Koncentracija je ocijenjena dopuštenom, kako je utvrđeno točkom I. izreke ovog rješenja.
Pri donošenju takve ocjene Savjet je naročito uzeo u obzir sljedeće razloge:
aa) Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj dobro je strukturirano, kako po broju poduzetnika koji se bave poslovima osiguranja tako i po ponudi osigurateljnih proizvoda. U Republici Hrvatskoj djeluje 24 osiguravajućih društava svih oblika, od kojih 21 aktivno obavljaju poslove osiguranja na mjerodavnom tržištu. Od tog broja 14 poduzetnika registrirano je i obavlja poslove i životnih i neživotnih osiguranja u svim oblicima.
Ponuda osigurateljnih proizvoda proširuje se u skladu sa svjetskim kretanjima.
bb) S obzirom na činjenicu da pet najvećih osiguravajućih društava ima tržišni udjel od 80,21%, disperzija ukupno fakturirane bruto premije na veći broj poduzetnika pozitivno se odražava na tržišno natjecanje. Tako udjel pet najvećih osiguravajućih društava u ukupno fakturiranoj premiji u Republici Hrvatskoj konstantno opada, dok obujam iste ubrzano raste. Stoga se može zaključiti kako se pristupom jakih inozemnih osiguratelja mjerodavnom tržištu, stvaraju uvjeti za jačanje konkurencije i uvođenje novih osigurateljnih proizvoda. Sve to stvara uvjete za poboljšanje izbora i kvalitete usluga te snižavanje cijena osigurateljnih usluga na razinu koja postaje prihvatljiva sve većem broju potencijalnih osiguranika.
cc) S gledišta pogodnosti za potrošače, korisnici osigurava-
teljnih usluga dobit će mogućnost većeg odabira između usluga većeg broja osiguravatelja, što uključuje izbor po cijeni, kvaliteti i opsegu usluge osiguranja.
c) Budući da prije provođenja predmetne koncentracije niti podnositelj prijave niti Niva osiguranje d.d. nisu imali tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu, ocijenjeno je da provođenjem ove koncentracije ne dolazi do stvaranja novog ili jačanja postojećeg vladajućeg položaja podnositelja prijave na mjerodavnom tržištu. Provedbom ove koncentracije stvaraju se uvjeti za jačanje tržišnog natjecanja u djelatnosti osiguranja.
d) Sukladno iznijetim činjenicama odlučeno je da se prijavljena koncentracija kao dopuštena upiše u Upisnik o koncentracijama sukladno članku 23. ZZTN, kao što je navedeno u točki II. izreke ovog rješenja.
Međutim, u cilju praćenja ove koncentracije, točkom III. izreke ovog rješenja, obvezuju se poduzetnici Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Wiener Städtische osiguranje d.d. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o namjeri:
a) svakog izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske;
b) priključivanja, povezivanja, pripajanja i spajanja poduzetnika Wiener Städtische osiguranje d.d. ili poduzetnika u kojima isti ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj;
c) da izravno ili putem povezanih društava, odnosno putem poduzetnika u kojima poduzetnici Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG i Wiener Städtische osiguranje d.d. imaju prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklope neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ili neki drugi ugovor kojim stječu prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika.
Tu su obavijest poduzetnici dužni dostaviti Agenciji u roku od trideset dana prije namjeravanog stjecanja ili sklapanja ugovora.
4. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.
U slučaju neizvršenja mjere navedene u točki III. izreke rješenja, bit će primijenjene odredbe iz članka 40. stavka 1. točke 4. i stavka 2. ZZTN.
5. Temeljem članka 37.a ZZTN, rješenja Agencije donesena primjenom odredbe članka 36. ZZTN, objavljuju se u »Narodnim novinama«, kako je navedeno u točki V. izreke ovog rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/89
Urbroj: 580-02-99-7
Zagreb, 15. listopada 1999.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti