POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pristup pravilnicima - pravilnik o minimalno - jedinstveni minimalni izračunski ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
2120
Na temelju članka 5. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim
P R A V I L N I K
O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA
Članak 1.
Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima (u daljnjem tekstu Pravilnik) propisuje se postupak predlaganja za dodjelu odlikovanja i priznanja, upute za nošenje i isticanje odlikovanja, razmjena odlikovanja prilikom državnih posjeta, postupak oduzimanja odlikovanja i priznanja, kao i druga pitanja od značenja za odlikovanja i priznanja.
Članak 2.
Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se u prigodi Dana državnosti, obljetnice donošenja Ustava Republike Hrvatske, Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana policije, kao i prigodom drugog značajnog događaja za Republiku Hrvatsku ili osobu kojoj se dodjeljuje odlikovanje ili priznanje.
Postupak podnoŠenja prijedloga za dodjelu odlikovanja
Članak 3.
Poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja mogu podnositi Zastupnički i Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora, Vlada Republike Hrvatske, diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, ministarstva i druga tijela državne vlasti, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe.
Posredstvom nekog od tijela i osoba iz stavka 1. ovoga članka, inicijativu mogu podnijeti i građani Republike Hrvatske.
Poticaj se podnosi u pismenom obliku Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja (u daljnjem tekstu: Državno povjereništvo). Državno povjereništvo razmatra prijedloge za odlikovanja i priznanja, a usvojene prijedloge podnosi predsjedniku Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike).
Državnom povjereništvu poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja podnose Zastupnički i Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i županije. Navedena tijela mogu ustrojiti povjereništva za dodjelu odlikovanja i priznanja, koja prikupljaju, obrađuju i pripremaju poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja. Ovjerene poticaje potpisuju predsjednici Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, nadležni ministar i župan.
Predlagateljima iz stavka 4. ovoga članka poticaje podnose diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, političke stranke, gradovi i općine, vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe.
Ukoliko građani poticaje dostave neposredno Državnom povjereništvu, Državno povjereništvo će od predlagatelja iz stavka 4. ovog članka, za predložene osobe zatražiti mišljenje, a u slučaju pozitivnog mišljenja i prijedloge za dodjelu odlikovanja.
Članak 4.
Hrvatski državljani mogu primiti odlikovanje i priznanje druge države, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike ili tijela koje on odredi. Suglasnost može službenim diplomatskim putem zatražiti država ili osobno hrvatski građanin kojeg se namjerava odlikovati odlikovanjem druge države.
Zamolba za izdavanje suglasnosti upućuje se Odjelu za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odjel), koji će uz konzultacije sa članovima Državnog povjereništva, uputiti prijedlog predsjedniku Republike. Nakon provedenog postupka podnositelju zamolbe dostavlja se odgovor.
Članak 5.
Strani državljani mogu biti odlikovani hrvatskim odlikovanjima. Predlagatelji iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, putem Odjela, dostavljaju poticaje za dodjelu odlikovanja stranom državljaninu. Nakon konzultacija sa članovima Državnog povjereništva, podnosi se prijedlog predsjedniku Republike.
Na temelju suglasnosti predsjednika Republike tajnik Državnog povjereništva pribavit će putem Ministarstva vanjskih poslova mišljenje za primitak hrvatskog odlikovanja države iz koje je strani državljanin, ukoliko je to potrebno. Nakon dobivanja mišljenja, prijedlog za dodjelu odlikovanja stranom državljaninu upućuje se u redoviti postupak za dodjelu odlikovanja i priznanja.
Članak 6.
Poticaj ili inicijativa iz članka 3. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja poticaja ili inicijative, prebivalište ili sjedište podnositelja, navođenje osobnog imena te ime roditelja ili naziva osobe na koju se poticaj ili inicijativa odnosi uz ispis njenih osobnih podataka, navođenje naziva odlikovanja ili priznanja za koje se podnosi poticaj ili inicijativa te obrazloženje poticaja ili inicijative.
NaČin noŠenja i isticanja odlikovanja
Članak 7.
Odlikovanja s lentom i Danicom, odnosno odlikovanja s ogrlicom ističu se samo u svečanim prigodama po protokolu, dok se u ostalim prigodama, kada se ističu odlikovanja, nose male oznake i umanjenice.
Ukoliko osoba ima više odlikovanja s lentom i Danicom, tada se ističe lenta najvišeg odlikovanja po važećem slijedu i pripadajuće Danice Veleredova, dok se za ostala odlikovanja ističu umanjenice.
Ukoliko je ista osoba odlikovana i odlikovanjem sa ogrlicom, tada ističe lentu najvišeg odlikovanja s pripadajućom Danicom, ogrlicu najvišeg odlikovanja (u skupini odlikovanja s ogrlicom), te umanjenice ostalih odlikovanja.
Članak 8.
Članovi obitelji posmrtno odlikovane osobe odlikovanje mogu isticati na posebnom mjestu u svom domu, prigodom komemoracija ili sličnih obilježavanja spomena na odlikovanu osobu, ali nemaju pravo sami isticati, odnosno nositi to odlikovanje.
Članak 9.
Odlikovanja se ističu na lijevoj strani grudi civilne odjeće, po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja. Ukoliko se ističe samo jedna umanjenica, ona se stavlja u zapučak civilnog odijela.
Članak 10.
Za pripadnike Oružanih snaga način nošenja odlikovanja i medalja propisuje se Pravilnikom o vojnim odorama i Pravilnikom o odorama osoba glazbene struke i odorama vojnih službenika i vojnih namještenika.
Za ostale djelatnike tijela državne vlasti koji nose odoru, njihova nadležna tijela propisuju svojim provedbenim propisom način nošenja odlikovanja.
Za ostale osobe koje nose službenu odoru, a nemaju provedbeni propis o načinu nošenja odlikovanja i medalja primjenjuje se članak 11. ovoga Pravilnika.
Članak 11.
Na službenim odorama nose se male oznake poredane po važećem slijedu od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju odlikovanja, iznad gornjeg lijevog džepa odore.
U jedan red stavljaju se tri male oznake. Ukoliko odlikovani ima četiri odlikovanja, u gornji red stavlja se jedna mala oznaka, a u donji red tri oznake, prema važećem slijedu.
Članak 12.
Ukoliko je osoba odlikovana odlikovanjem strane države, tada ističe ta odlikovanja na mjestu pripadajućeg važećeg stupnja, ali uvijek nakon domaćeg odlikovanja.
Medalja i spomen medalja
Članak 13.
Predsjednik Republike može, temeljem ustavnih i zakonskih ovlasti, posebnom odlukom ustanoviti medalje i spomen medalje.
Odlukama o ustanovljenju medalja i spomen medalje određuje se način nošenja medalja, te redoslijed isticanja medalja i spomen medalje. Medalje i spomen medalja ističu se kronološkim redom donošenja odluka o njihovom ustanovljenju, iza oznaka odlikovanja.
Razmjena odlikovanja
Članak 14.
Prigodom posjeta predsjednika Republike drugim državama ili u prigodi važnijih nacionalnih i međunarodnih zbivanja, obavlja se razmjena odlikovanja na najvišoj razini.
Uzajamnost u dodjeli odlikovanja koja će se dodijeliti prigodom državnog posjeta, dogovora se prigodom pripreme posjeta, sukladno propisima, praksi i prigodi posjeta.
Članak 15.
Veleposlanicima drugih država u Republici Hrvatskoj odlikovanja se mogu dodijeliti temeljem načela uzajamnosti, ukoliko su obnašali dužnost veleposlanika najmanje tri godine.
Čelnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj odlikovanja se mogu dodijeliti po završetku obnašanja dužnosti ili nakon okončane misije u Republici Hrvatskoj.
Za formalnu razmjenu odlikovanja potpisuje se bilateralni sporazum na razini ministarstava vanjskih poslova, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike.
OdreĐivanje izaslanika predsjednika Republike
Članak 16.
Predsjednik Republike uručuje odlikovanja i priznanja osobno.
U ime predsjednika Republike odlikovanja i priznanja mogu uručiti i predlagatelji navedeni u članku 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.
Iznimno, predsjednik Republike može odrediti i neku drugu osobu svojim izaslanikom.
Članak 17.
Odlikovanja i priznanja uručuju se svečano i prigodno.
Članak 18.
Nakon potpisivanja odluke predsjednika Republike o dodjeli odlikovanja i priznanja, Odjelu se upućuje od strane predlagatelja iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, prijedlog za određivanje izaslanika predsjednika Republike, sa planiranim vremenom uručenja.
Sva dodijeljena odlikovanja moraju se uručiti u kalendarskoj godini u kojoj je odluka o dodjeli potpisana.
Iznimno, uručenje se može provesti u prvom kvartalu sljedeće godine.
Oduzimanje odlikovanja i priznanja
Članak 19.
Postupak za oduzimanje odlikovanja i priznanja pokreće se putem Državnog povjereništva, za pravomoćno kazneno osuđene osobe za: kazneno djelo protiv života i tijela na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje godinu dana, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv gospodarstva, protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv javnog reda i pravnog prometa, protiv službene dužnosti i javnih ovlasti, protiv Republike Hrvatske, kao i osoba osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine.
Članak 20.
Poticaj za oduzimanje odlikovanja i priznanja mogu podnositi ovlašteni predlagatelji propisanim postupkom utvrđenim u članka 3. ovoga Pravilnika
Poticaj iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja poticaja, prebivalište ili sjedište podnositelja, navođenje osobnog imena te ime roditelja ili naziva osobe na koju se poticaj odnosi uz ispis njenih osobnih podataka, navođenje naziva odlikovanja ili priznanja za koje se podnosi poticaj te razlozi oduzimanja odlikovanja.
Članak 21.
Nakon objave odluke o oduzimanju odlikovanja i priznanja u »Narodnim novinama«, Odjel pismenim putem dostavlja osobi navedenu odluku.
Uz dostavljenu odluku osoba se obavještava o obvezi vraćanja oduzetog odlikovanja i priznanja Uredu predsjednika Republike.
Prijelazne i zavrŠne odredbe
Članak 22.
O svakom odlikovanju utvrđenom odredbom članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) donijet će se Pravilnik kojim se detaljno propisuju izgled i tehnička izvedba svakog odlikovanja, izgled i opis isprave o dodjeli odlikovanja, postupak predlaganja i određivanje izaslanika predsjednika Republike za dodjelu odlikovanja, način nošenja i isticanja, kao i druga pitanja od značenja za svako odlikovanje.
Članak 23.
Odjel daje potrebna dodatna pojašnjenja za pitanja vezana za predlaganje i oduzimanje odlikovanja i priznanja.
Članak 24.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti odlikovanih osoba, koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona i Pravilnika propisanih odredbom članka 22. ovoga Pravilnika.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-051-00-3243/1
Zagreb, 4. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti