POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - iuris - rješenje o ovlašćenju - pravilnika o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
TRŽIŠNOG NATJECANJA
1591
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), po prijavi koncentracije poduzetnika Messer Griesheim GmbH, zastupan po punomoćniku Draženu Grubišiću Čabi, iz Odvjetničkog društva Porobija & Porobija, iz Zagreba, i po prijavi koncentracija poduzetnika koju je podnio poduzetnik Messer Croatia Plin d.d., iz Zaprešića, Industrijska 1, zastupan po Eduardu Nöthigu, predsjedniku Uprave društva, temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 32. sjednici, održanoj 8. studenoga 1999. (članak 30. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja), ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika nastala:
a) stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem dionica Messer Croatia Plin d.d., iz Zaprešića, Industrijska 1, od strane poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, Frankfurt Airport Center 1,
b) pripajanjem i stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem dionica Messer Tehnoplin d.d., Ribnjaci, Poljana, od strane poduzetnika Messer Croatia Plin d.d., iz Zaprešića, Industrijska 1.
2. Koncentracije poduzetnika iz točke 1. i 2. izreke ovog rješenja upisuju se u Upisnik o koncentracijama.
3. Obvezuju se sudionici koncentracija iz točke 1. i 2. izreke rješenja, kao i s njima povezana društva, te društva sadašnji i budući članovi poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o namjeri svakog stjecanja dionica, odnosno poslovnih udjela u drugim poduzetnicima na području Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja, trajno.
4. Obvezuju se sudionici koncentracija iz točke 1. izreke rješenja, kao i s njima povezana društva, te društva sadašnji i budući članovi poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja jedanput godišnje, u siječnju, dostave obavijesti o cijenama svojih proizvoda u Republici Hrvatskoj.
5. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
I. Poduzetnik Messer Griesheim GmbH zastupan po punomoćniku Draženu Grubišiću Čabi, iz Odvjetničkog društva Porobija & Porobija, iz Zagreba, Breščenskoga 4/1, podnio je 10. listopada 1998. prijavu za ocjenu koncentracije poduzetnika nastalu stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem dionica MG Croatia Plin d.d., iz Zaprešića, Industrijska 1, od strane poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, Frankfurt Airport Center 1.
Prijava je podnesena na poziv Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 14. rujna 1998.
Dana 16. kolovoza 1999. poduzetnik Messer Croatia Plin d.d., zastupan po Eduardu Nöthigu, predsjednik Uprave društva, podnio je Agenciji prijavu za ocjenu koncentracije poduzetnika nastalu pripajanjem i stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem dionica Messer Tehnoplin d.d., Ribnjaci, Poljana, od strane poduzetnika Messer Croatia Plin d.d., iz Zaprešića, Industrijska 1.
Poduzetnici MG Croatia Plin i Messer Croatia Plin iste su pravne osobe budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. srpnja 1998. izvršen inter alia upis o promjeni tvrtke društva MG Croatia Plin, poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova, d.d., u Messer Croatia Plin, poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova, d.d. U konkretnom je slučaju u osnovi riječ o koncentracijama poduzetnika koje provodi poduzetnik Messer Griesheim GmbH ili društva-članovi tog koncerna, koje su provođene u više faza.
Oba se predmeta temelje na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi (ZZTN), a za rješavanje oba zahtjeva nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija). Stoga su, sukladno odredbi članka 127. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, dalje: ZUP), predmeti spojeni, te se za oba predmeta donosi jedno rješenje.
Prijava koncentracije podnesena je Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, sukladno članku 22. i članku 23. stavku 1. ZZTN.
II. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:
Koncentracija poduzetnika koja je predmet ocjene u ovom slučaju provođena je u nekoliko faza:
a) Koncentraciji MG Croatia Plin d.d. i Messer Griesheim GmbH, pravni je temelj bio Ugovor o prodaji i prijenosu dionica, od 20. srpnja 1998., između Messer Griesheim GmbH, kao stjecatelja dionica, i Montmontaže d.d., iz Zagreba, Rakitnica 2, kao prenositelja dionica, kojim je Messer Griesheim GmbH stekao 10.196 dionica društva MG Croatia Plin d.d., što predstavlja 1,87% od temeljnog kapitala društva. Na taj se način udjel Messer Griesheim GmbH u poduzetniku MG Croatia Plin d.d. povećao na 97%. Naime, društvo Messer Croatia plin d.d. privatizirano je u postupku pretvorbe 1992. godine. Na taj je način Messer Griesheim GmbH stekao 63% udjela u temeljnom kapitalu (Messer Griesheim GmbH kupilo je dionice HFP na javnoj ponudi za otkup dionica). Do 1999. Messer Griesheim GmbH je kupovanjem dionica od malih dioničara svoj udjel povećalo do više od 90%.
b) Koncentraciji Messer Croatia Plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. pravni su temelji bili: Ugovor o prodaji dionica zaključen između Messer Griesheim GmbH i Messer Croatia Plin d.d., kojim je Messer Croatia Plin d.d. stekao 129.820 dionica Messer Tehnoplina d.d., što predstavlja 95,773% od temeljnog kapitala tog društva, te Ugovor o pripajanju Messer Tehnoplina d.d. Messer Croatia Plinu d.d., kojim se cjelokupna imovina Messer Tehnoplina d.d. sa svim pravima i obvezama prenosi na Messer Croatia Plinu d.d.
c) Ukupni godišnji promet sudionika koncentracije MG Croatia Plina d.d. i Messer Griesheima GmbH ostvaren prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju koje je prethodilo godini u kojoj je došlo do provedbe koncentracije (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracija za 1997. godinu), kao što je prikazano u tabeli 1., iznosi:
Tabela 1.
     
_ ______________________

Red.     Sudionik                Ukupni godišnji promet
br.     koncentracije                sudionika koncentracije u
                              1997. godini
_ ______________________
1      2                          3
_ ______________________

1.     Grupacija Messer                2.806.000.000 DM
     Griesheim GmbH                ili preračunato u kune
                              10.101.600.000 kuna
     
2.     MG Croatia Plin d.d.               118.845.013,29 kuna
     
3.     Ukupno                     10.220.445.013,29 kuna
_ ______________________

Izvor: Državni zavod za statistiku RH i financijski izvještaji
poduzetnika, 1999.


d) Ukupni godišnji promet sudionika koncentracije Messer Croatia Plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. ostvaren prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracija za 1998. godinu), kao što je prikazano u tabeli 2., iznosi:
Tabela 2.
_ __________
     
Red.      Sudionik           Ukupni godišnji promet
br.     koncentracije           sudionika koncentracije u
                         1998. godini
_ __________
     
1      2                     3
_ __________
     
1.     Messer Croatia
     Plin d.d.           118.678.197,08 kuna
     
2.     Messer Tehnoplin d.d.      40.985.705,31 kuna
     
3.     Ukupno                159.663.902,39 kuna
_ __________

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 1999.


Prema odredbi članka 22. stavka 1. točka 2. ZZTN, s obzirom na ukupan godišnji promet sudionika koncentracija, stjecanjem udjela u temeljnom kapitalu Messer Croatia Plin d.d, od strane Messer Griesheima GmbH i Messer Tehnoplina d.d. od strane Messer Croatia Plina, nastale su koncentracije poduzetnika koje podliježu obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
e) Mjerodavno tržište utvrđeno je kao geografsko tržište i kao tržište proizvoda. Kao geografsko tržište utvrđuje se tržište Republike Hrvatske. Kao tržište proizvoda utvrđuje se proizvodnja i prodaja industrijskih plinova (šifra djelatnosti 24.11.0 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) na području Republike Hrvatske.
f) Na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje plinova, prema ukupnom prihodu, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku i Zavoda za platni promet u 1997. bilo je prisutno sveukupno sedam (7) poduzetnika, od kojih jedan (1) veliki (MG Croatia plin d.d.) i jedan (1) srednji (Messer Tehnoplin d.d.), te pet (5) malih poduzetnika. U 1998. broj srednjih je povećan na dva (2) srednja (Messer Tehnoplin d.d. i Kisikana Sisak d.o.o.), jedan (1) veliki (Messer Croatia plin d.d.) i četiri (4) mala poduzetnika. Njihovi su tržišni udjeli utvrđeni na temelju njihovog ukupnog prihoda ostvarenog od prodaje industrijskih plinova prikazani u sljedećoj tabeli:

Tabela 3

_ __ ___

          Djelatnost 24.11.0 (NKD) - proizvodnja industrijskih plinova
_ __ ___
               Prihod               Udjel                Prihod          Udjel
               u 1997.                u %                u 1998.           u %
_ __ ___
1                 2                3                 4                 5
_ __ ___
     
Veliki
      MG Croatia plin     118.845.013     58,83      MG Croatia plin     118.678.197     55,14
     
Srednji
      Messer Tehnoplin      45.686.279     22,63      Messer Tehnoplin      40.985.705     19,05
                                    Kisikana Sisak      17.142.917     7,97
     
Mali
      Ostali mali      37.468.708     18,54      Ostali mali           38.388.562     17,84
_ __ ___
     
SVEUKUPNO           202.000.000     100,00          215.195.381      100,00
_ __ ___
Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 1998., 1999.g) Tržišni udjel poduzetnika Messer Croatia plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. u ukupnoj proizvodnji industrijskih plinova u Republici Hrvatskoj prikazan je u tabeli 4.


Tabela 4.

_ _____________________________

          Proizvodnja industrijskih plinova u RH u 1998. i 1999. godini
_ _____________________________

Proizvođač          Naziv plina (količine su izražene u tonama)
_ _____________________________

1          2     3     4     5     6     7      8
_ _____________________________

                Argon            Dušik           Kisik
_ _____________________________

               1998.     1999.     1998.     1999.     1998.     1999.
_ _____________________________

Messer               710     758     13.818     13.420     20.444     25.854
Croatia plin          100%     72,60%     53,08%     44,10%     39,37%     45,69%

Messer               0     62     0     2.156     0     239
Tehnoplin               5,94%          7,09%          0,42%

Polimeri Zagreb          0     0     12.195     12.473     31.242     29.093
(sada: Dioki d.d.)               46,85%     41,00%     60,16%     51,42%

Linde plin          0     0     15     21     238     253
                    0,07%     0,07%     0,47%     0,45%

UTP Pula          0     0     0     0     0     0

Kisikana Sisak          0     224          2.354          1.143
               21,46%          7,74%          2,02%

Brodogradilište Split     0     0     0     0     0     0

Vodovod Osijek          0     0     0     0     0     0

Ukupno               710     1.044     26.028     30.424     51.924     56.582
               100%     100%     100%     100%     100%     100%
_ _____________________________


_ __ _________
     
          Proizvodnja industrijskih plinova u RH u 1998. i 1999. godini
_ __ _________
     
Proizvođač               Naziv plina (količine) su izražene u tonama)
_ __ _________
1               9     10          11     12          13     14          15     16
_ __ _________
          CO2 plinoviti i tekući          CO2 komprimirani      Dušični oksidul           Acetilen
_ __ _________
               1998.     1999.          1998.     1999.          1998.     1999.          1998.     1999.
_ __ _________
     
Messer               0     0          0     1.348          0     0          225     55
Croatia plin                              63,37%                         19,54%     5,69%
     
Messer               9.453     10.072          1.855     239          172     202          284     199
Tehnoplin          100%     100%          84,89%     10,95%          100%     100%          24,67%     20,61%
     
Polimeri Zagreb          0     0          0     0          0     0          0     0
(Dioki d.d.)
     
Linde               0     0          330     561          0     0          205     247
plin                              15,11%     25,68%                         17,84%     25,57%
     
UTP               0     0          0     0          0     0          203     218
Pula                                                            17,63%     22,56%
     
Kisikana          0     0          0     0          0     0          0     0
Sisak
     
Brodogradilište          0     0          0     0          0     0          156     168
Split                                                            13,55%     17,40%
     
Vodovod               0     0          0     0          0     0          78     79
Osijek                                                            6,77%     8,17%
_ __ _________
     
UKUPNO               9.453     10.072          2.185     2.184          172     202          1.151     966
               100%     100%          100%     100%          100%     100%          100%     100%
_ __ _________

Izvor: HGK, 1999.

NAPOMENA:
(1) Ispod količinske vrijednosti proizvedenih industrijskih plinova naveden je udjel iste
(u postotku) od ukupno proizvedene količine istog plina u RH u 1998. godini.
(2) Agencija nije mogla prikupiti podatke o proizvodnji plinova u 1997. godini iz razloga
tehničke nemogućnosti agregiranja navedenih podataka u toj godini pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.h) Udjel poduzetnika Messer Croatia plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. u ukupno uvezenim industrijskim plinovima u Republiku
Hrvatsku prikazan je u tabeli 5., 6., 7., 8., 9. i 10.


Tabela 5.

_ _______________________________________________

          Uvoz VODIKA u RH (prema tar. br. 280410) u 1998. i 1999. godini
_ _______________________________________________
                     1998.                    1999.
                    (količina je                (količina je     
Naziv poduzetnika          izražena u     Udjel u %      izražena u          Udjel u %
                     tonama)                tonama)
_ _______________________________________________
     
      1                2           3                4           5
_ _______________________________________________
     
Messer Croatia plin d.d.      8,80          78,54               8,87          72,77
Kisikana d.o.o., Sisak           2,06          18,38               2,66          21,83
Montkemija, Bakar           0,09           0,80               0,17          1,39
Linde plin d.o.o., Mahoćno      0,13           1,15               0,49          4,01
Tvornica duhana Rovinj d.d.      0,12           1,07               0          0
UTP d.o.o., Pula           0,007           0,06               0,001          0,008
_ _______________________________________________
SVEUKUPNO                11,207      100,00           12,191      100,00
_ _______________________________________________
Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.Tabela 6.

_ ______________________________________

     Uvoz DUŠIČNOG OKSIDULA u RH (prema tar. br. 2811291) u 1998. i 1999. godini
_ ______________________________________
     
                    1998.                    1999.
                    (količina je               (količina je     
Naziv poduzetnika          izražena u     Udjel u %     izražena u     Udjel u %
                    tonama)                    tonama)
_ ______________________________________

     1                2           3           4           5
_ ______________________________________

Linde plin d.o.o., Mahoćno      12,32      68,67           13,29      69,77
DG Prom, Zagreb                5,62      31,33           5,76 30,23
_ ______________________________________

SVEUKUPNO                17,94      100,00           19,05     100,00
_ ______________________________________

Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.Tabela 7.

_ _______________________________________

Uvoz DUŠIKA u RH (prema tar. br. 280430) u 1998. i 1999. godini
_ _______________________________________

                    1998.                    1999.
                    (količina je               (količina je     
Naziv poduzetnika          izražena u     Udjel u %     izražena u     Udjel u %
                    tonama)                    tonama)
_ _______________________________________

1                 2           3           4           5
_ _______________________________________

Linde plin d.o.o., Mahoćno     356,73          53,92          471,38          32,64
UTP d.o.o., Pula          147,67          22,33          239,16          16,56
Montkemija, Bakar          156,37          23,64          402,48          27,88
Messer Croatia plin d.d.      0,75           0,11           1,48           0,10
Vodovod Osijek d.o.o., Osijek      0,02           0           0           0
Kisikana d.o.o., Sisak           0           0          329,24          22,81
Inagip d.o.o., Zagreb           0           0           0,02           0
AM Trade, Čavle                0           0           0,01           0
_ _______________________________________

     SVEUKUPNO          661,54      100,00      1.443,77      100,00
_ _______________________________________

Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.Tabela 8.

_ ______________________________________

          Uvoz CO2 u RH (prema tar. br. 281121) u 1998. i 1999. godini
_ ______________________________________
                    1998.                    1999.
                    (količina je               (količina je     
Naziv poduzetnika          izražena u     Udjel u %     izražena u     Udjel u %
                    tonama)                    tonama)
_ ______________________________________
     1                 2           3           4           5
_ ______________________________________
     
Linde plin d.o.o., Mahoćno     2.620,88     44,33          3.051,74     55,10
Messer Tehnoplin d.d.          2.986,12     50,51           266,00      4,81
Montkemija, Bakar           283,37      4,80           233,00      4,21
Vuga marketing s p.o., Zagreb      0,34      0,00           0,36      0,00
The projekt gradnja d.o.o., Zagreb 0,25      0,00           0      0
Tehnički plinovi, Čakovec      11,87      0,20           9,98      0,19
HT d.d., Zagreb                9,65      0,16           0      0
DG Prom, Zagreb                0      0           0,94      0,01
Messer Croatia plin d.d.      0      0          1.970,25     35,56
Zlatorog, Varaľdin           0      0           7,20      0,12
_ ______________________________________
     SVEUKUPNO      5.912,48 100,00          5.539,47 100,00
_ ______________________________________
Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.
Tabela 9.
_ ______________________________________

          Uvoz ARGONA u RH (prema tar. br. 280421) u 1998. i 1999. godini
_ ______________________________________

                    1998.                    1999.
                    (količina je               (količina je     
Naziv poduzetnika          izražena u     Udjel u %     izražena u     Udjel u %
                    tonama)                    tonama)
_ ______________________________________

1                2           3           4           5
_ ______________________________________

UTP d.o.o., Pula          20,96           9,73          23,20          10,14
Linde plin d.o.o., Mahoćno     57,60          26,76          67,20          29,39
Messer Croatia plin d.d.     35,19          16,35           3,91           1,71
Montkemija, Bakar          97,27          45,20      134,35          58,76
Messer Tehnoplin d.d.           4,09           1,91           0           0
Jadranplin d.o.o., Drnią      0,09           0,04           0           0
Adrianeon, Matulji           0,03           0,01           0           0
_ ______________________________________

SVEUKUPNO           215,23      100,00      228,66      100,00
_ ______________________________________

Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.Tabela 10.
_ _______________________________________

     Uvoz ACETILENA u RH (prema tar. br. 2901290) u 1998. i 1999. godini
_ _______________________________________
               1998.                    1999.
               (količina je               (količina je     
Naziv poduzetnika     izraľena u     Udjel u %     izraľena u     Udjel u %
               tonama)                    tonama)
_ _______________________________________
     
1           2           3           4           5
_ _______________________________________
     
Messer Croatia plin d.d. -           -           0,56           2,88
Montkemija, Bakar      -           -           18,58           95,48
UTP Pula           -           -           0,32           1,64
_ _______________________________________
     SVEUKUPNO      -           -           19,46      100,00
_ _______________________________________
Izvor: Carinska uprava RH, 1998. i 1999.

i) Uprava Messer Griesheim GmbH d.d. upravno i gospodarski obrazlaže koncentraciju Messer Croatia plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. sljedećim razlozima:
Messer Croatia plin d.d. i Messer Tehnoplin d.d. nadopunjuju se u svojim proizvodnim programima i zajedno proizvode kompletnu paletu plinova.
Pripajanjem poduzeća nastaju sljedeći pozitivni efekti:

  1. optimalizacija aktivnosti uz specijalizaciju za pojedine vrste proizvoda i prenamjena nedovoljno iskorištenih paralelnih kapaciteta,
  2. bolja organizacija transporta i koordinacija komercijalne funkcije,
  3. povećanje kakvoće usluga prema kupcima kroz bolju organizaciju održavanja i montaže specijalističke opreme za distribuciju i korištenje duboko pothlađenih plinova, te izgradnju sustava za korištenje specijalnih plinova i plinova visoke čistoće,
  4. povećanje konkurentnosti i omogućavanje zadovoljavanja potreba kupaca za kvalitetnijom i jeftinijom uslugom.

III. Razmatrajući navedene činjenice vezane uz ocjenjivanje prijavljenih koncentracija poduzetnika nastale stjecanjem većinskih udjela i većinskog prava odlučivanja, Savjet Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, na 32. sjednici, održanoj 8. studenoga 1999., sukladno ovlastima iz članka 30. stavka 2. točke 3. ZZTN, ocijenio je:
a) S obzirom na godišnji promet Grupacije Messer Griesheim GmbH ostvaren prodajom roba i usluga u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1997.), u iznosu od 10.101.600.000 kuna, te na godišnji promet MG Croatia plin u istoj godini, u iznosu od 118.854.013,29 kuna, nastala je koncentracija poduzetnika koja se, u smislu odredaba članka 22. stavka 1. točka 2. ZZTN, obvezno prijavljuje radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
b) S obzirom na ukupni godišnji promet Messer Croatia plin, d.d., ostvaren prodajom roba i usluga u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998.), u iznosu od 118.678.197,08 kuna, te na godišnji promet Messer Tehnoplin d.d. u istoj godini, u iznosu od 40.985.705,31 kuna, nastala je koncentracija poduzetnika koja se, u smislu odredaba članka 22. stavka 1. točka 2. ZZTN, obvezno prijavljuje radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
c) Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja na 32. sjednici, održanoj 8. studenoga 1999., ocijenio je, sukladno svojim ovlastima iz članka 30. stavka 2. točka 3. ZZTN, navedene koncentracije poduzetnika dopuštenim u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
Analizom podataka pribavljenih na traženje Savjeta ocijenjeno je da provođenjem rečenih koncentracija nije došlo do jačanja postojećeg vladajućeg položaja poduzetnika iz grupacije Messer Griesheim GmbH na mjerodavnom tržištu, pogotovo ne na način da bi se provođenjem koncentracije značajno ili trajno ograničilo ili ukinulo slobodno tržišno natjecanje.
Pri donošenju ocjene Savjet je primijenio sve kriterije iz članka 24. ZZTN. Osobito je uzeo u obzir pogodnosti koncentracija s gledišta interesa potrošača, ocijenivši da će se pozitivni efekti odraziti na potrošače kroz kvalitetniju i jeftiniju isporuku plinova i usluga. Uz tehnološku i financijsku potporu grupacije Messer, više nego dosad, pružit će domaćem tržištu potporu u uvođenju novih tehnologija i financirati dio tehnologije koji nosi troškove plinova. Na taj će se način domaći partneri moći usredotočiti na ulaganja u svoju osnovnu djelatnost.
Pripajanjem će se smanjiti i komunikacijski problemi, a s jedinstvenim informatičkim sustavom poduzeće će postati transparentnije i bliže kupcima.
Stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
Koncentracija će biti upisana u Upisnik o koncentracijama kao što je navedeno u točki 2. izreke ovog rješenja.
d) Sukladno odredbi članka 30. stavka 3. ZZTN, a u svrhu praćenja predmetnih koncentracija, Savjet je propisao mjere praćenja za iste. Sudionici koncentracija iz točke 1. izreke rješenja, kao i s njima povezana društva, te društva sadašnji i budući članovi poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, obvezuju se Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljati obavijesti o namjeri svakog stjecanja dionica, odnosno poslovnih udjela u drugim poduzetnicima na području Republike Hrvatske, kao što je određeno u točki 3. izreke rješenja.
Sudionici koncentracije se također obvezuju kao i s njima povezana društva, te društva sadašnji i budući članovi poduzetnika Messer Griesheim GmbH, iz Frankfurta na Majni, Njemačka, da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja jedanput godišnje, u siječnju, dostave obavijesti o cijenama svojih proizvoda u Republici Hrvatskoj, kao što je određeno u točki 4. izreke rješenja.
Sukladno članku 37a. ZZTN ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Uputa o pravnom lijeku
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostavljanja rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/98-01/65
Urbroj: 580-02-99-4
Zagreb, 12. srpnja 2000.


Ravnatelj
mr. Hrvoje Momčinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti