POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - priručnik - zakon o područjima - ispravak zakona sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE
1041
Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93, 48/99 i 15/2000) i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90 i 27/93) ministar kulture Republike Hrvatske donosi
PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU FILMA I NJIHOVOM FINANCIRANJU
Članak 1.
U težnji da trajno daje potporu hrvatskoj filmskoj proizvodnji Ministarstvo kulture svake će godine, prema mogućnostima i u okviru sredstava Državnog proračuna namijenjenih programu kulturnog razvitka i nacionalnom filmskom programu, osigurati sredstva za sufinanciranje proizvodnje filmova i to:
- dugometražnih igranih filmova,
- kratkometražnih i dokumentarnih filmova,
- animiranih filmova,
- alternativnih (nekonvencionalnih) filmova.
Pod filmom se podrazumijevaju sve pokretne slike, odnosno sve vrste podloge na kojoj se filmovi snimaju.
Broj filmova, odnosno minuta filma, iz stavka 1. ovoga članka određuje svake godine Ministarstvo kulture nakon što se utvrdi program kulturnog razvitka i sredstva iz Državnog proračuna za njegovo ostvarivanje.
Sredstvima Ministarstva kulture namijenjenih kinematografskoj djelatnosti sufinancirat će se također i komplementarne filmske djelatnosti, te posebno program promocije i plasmana hrvatskoga filma.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovoga Pravilnika dodjeljuju se putem javnog natječaja za sufinanciranje filmske proizvodnje (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Natječaj raspisuje Ministarstvo kulture za pojedine vrste filmova u prvom tromjesečju svake kalendarske godine i objavljuje ga u dnevnom tisku.
Rezultati Natječaja objavljivat će se tromjesečno za kratkometražne, dokumentarne i alternativne filmove, a za dugometražne i animirane dva puta godišnje.
Natječaj je otvoren do isteka kalendarske godine za koju je raspisan.
Članak 4.
Natječaj se može raspisati za sljedeće kategorije filmova:

 1. dugometražni igrani film,
 2. kratkometražni i dokumentarni film,
 3. animirani film,
 4. alternativni (nekonvencionalni) film.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju samostalni filmski producenti, scenaristi, autori, državljani Republike Hrvatske, sa svojim scenarijem ili sa scenarijem za koji imaju autorska prava, kao i domaće producentske kuće.
Članak 6.
Na Natječaj se prijavljuju filmski projekti namijenjeni javnom prikazivanju u kinematografima u izvornom obliku na hrvatskom jeziku.
Povjerenik za film Ministarstva kulture može iznimno, ako to priroda scenarija zahtijeva, predložiti snimanje filma ili dijela filma i na drugom jeziku.
Članak 7.
Uz prijavljivanje filmskog projekta na Natječaj potrebno je dostaviti:
- za dugometražne i kratkometražne, dokumentarne i alternativne filmove: sinopsis (razrađena ideja filma) ili dovršeni scenarij, odnosno knjigu snimanja uz kratak sadržaj filma,
- za animirane filmove sinopsis s likovnim prilozima i knjigu snimanja,
- za sve kategorije filmova: dokaz o autorskim prvima i finacijski i operativni plan projekta.
Članak 8.
Financijski plan obvezno sadrži:
a) naznake izravnih proizvodnih troškova filma do prve korekcijske tonske kopije,
b) naznake režijskih troškova - najviše u visini od 10% usvojenog financijskog plana,
c) naznake svih izvora financiranja,
d) eksploatacijske troškove u koje se ubrajaju:
- četiri (4) tonske kopije od kojih je jedna podnaslovljena na jednom od svjetskih jezika, komplet reklamnih fotografija,
- plakat filma,
- troškovi eksploatacije filma u zemlji i svijetu, ponuda filma stranim festivalima, smotrama i sl., sve do trenutka kada film uđe ili je pozvan u program festivala A i B kategorije.
e) trošak izrade jedne 35 mm tonske kopije filma za Hrvatsku kinoteku.
Članak 9.
Na Natječaj se mogu prijavljivati i djelomično ili potpuno realizirani filmovi iz svake od četiriju kategorija iz članka 4. ovoga Pravilnika.
U tom slučaju, uz priloge iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika, podnosi se još i detaljan izračun utrošenih sredstava, kao i visina potrebnih sredstava za dovršenje filma, ukoliko film nije dovršen.
Članak 10.
Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju naručeni filmovi, nastavni filmovi i filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami.
Članak 11.
Pravo sudjelovanje u Natječaju nemaju producenti, producentske kuće i autori kojima je Ministarstvo kulture prihvatilo projekt, a oni nisu ispunili svoje ugovorne obveze prema navedenom Ministarstvu.
Članak 12.
Povjerenike za film (u daljnjem tekstu: Povjerenik za film) imenuje ministar kulture iz redova uglednih filmskih djelatnika i to:
- dva povjerenika za dugometražni igrani film,
- povjerenika za kratkometražni i dokumentarni film,
- povjerenika za animirani film i
- povjerenika za alternativni (nekonvencionalni) film.
Povjerenik za film odabire i predlaže filmske projekte koji će biti sufinancirani od Ministarstva kulture, a konačnu odluku o tome donosi ministar kulture.
Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovoga članka Povjerenik za film može ministru kulture predložiti angažiranje stručnog savjetodavnog povjerenstva za pojedina stručna područja.
Povjerenik za film imenuje se na rok od godinu dana s time da može biti ponovo imenovan.
Povjerenik za film ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ministar kulture posebnim rješenjem.
Članak13.
Zadaće Povjerenika za film su:

 1. pripremanje i provođenje Natječaja za sufinanciranje filmske proizvodnje,
 2. razmatranje i prihvaćanje scenarija, prijedloga i zahtjeva za snimanje i financiranje filmova, verifikaciju producenata i autora koji se prijavljuju na Natječaj,
 3. ocjenjivanje potrebne financijske sposobnosti producentskih kuća koje sudjeluju u realizaciji projekta,
 4. praćenje realizacije prihvaćenih scenarija i projekata,
 5. predlaganje i dogovaranje s producentima autorskih timova koji će sudjelovati u stvaranju filma,
 6. pripremanje i nadzor nad provođenjem ugovora o realizaciji filmskih projekata,
 7. kolaudiranje odobrenih i sufinanciranih filmova nakon njihovog završetka, a prema svojoj ocjeni i u ranijim fazama njihova nastanka,
 8. predlaganje akcija i programa promocije i plasmana hrvatskoga filma u zemlji i inozemstvu,
 9. obavljanje i svih drugih poslova u svezi sa snimanjem, financiranjem, prikazivanjem i plasmanom hrvatskoga filma.

Članak 14.
Povjerenik za film može predložiti doradu prijavljenoga filmskog projekta i prema svom mišljenju dati prijedloge i sugestije, te predložiti da se za tu svrhu odobre dodatna namjenska sredstva.
Članak 15.
Povjerenik za film obvezan je kolaudirati od Ministarstva kulture odobrene i sufinancirane filmove nakon njihovog završetka. Kolaudacija filma može se obaviti i u fazi dovršene montaže (za igrani film s ozvučenim dijalozima), odnosno tijekom svake proizvodne faze (za animirani film: pripremna faza, olovka, radna kopija, ton kopija).
Ukoliko Pravilnik za film u postupku kolaudacije utvrdi da su tijekom snimanja filma učinjene promjene koje su bitno izmijenile smisao odobrenog filma, ima pravo odbiti kolaudaciju, a Ministarstvo kulture će pokrenuti postupak za povrat do tada isplaćenih sredstava.
Članak 16.
Ukoliko nositelji na Natječaju prihvaćenoga filmskog projekta kojega sufinancira Ministarstvo kulture kane sklopiti koprodukcijske ugovore sa domaćim i stranim partnerima dužni su prethodno zatražiti odobrenje Ministarstva kulture.
Članak 17.
Sredstva kojima Ministarstvo kulture sufinancira odobreni filmski projekt su nepovratna.
U slučaju ostvarene dobiti iz komercijalne eksploatacije filma ugovorne strane u smislu članka 18. ovoga Pravilnika odredit će navedenim ugovornom udjele u dobiti.
Članak 18.
Za svaki prihvaćeni projekt sklopit će se ugovor o sufinanciranju između Ministarstva kulture s jedne, te producenta, odnosno producentske kuće i redatelja projekta s druge strane, i to u roku od 30 dana nakon što ministar kulture donese konačnu odluku u smislu članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.
Članak 19.
Producent, odnosno producentska kuća i redatelj (u daljnjem tekstu: Nositelji projekta) koji su potpisnici ugovora iz članka 18. ovog Pravilnika dužni su u svakom trenutku na traženje Ministarstva kulture dati sve poslovne informacije o proizvodnji i eksploataciji filma, kao i svu financijsku dokumentaciju projekta.
U slučaju davanja neistinitih podataka Ministarstvo kulture ima pravo raskinuti ugovor.
Članak 20.
Nositelji projekta čiji je filmski projekt prihvaćen dužni su prije potpisivanja ugovora iz članka 19. ovog Pravilnika priložiti:
- dokaz o uređenim autorskim pravima glede scenarija, glazbe za film i drugih elemenata autorskih prava,
- popis glavnih umjetničkih i tehničkih suradnika,
- konačan operativni plan potpisan od Nositelja projekta,
- konačan financijski plan prema članku 8. ovoga Pravilnika,
- dokaz o aranžmanima u sufinanciranju filma od drugih partnera prema članku 17. ovoga Pravilnika.
Članak 21.
Nositelji projekta ugovorom se obvezuju da će u naznačenom roku film biti snimljen i dovršen, te da će u protivnom sredstva primljena temeljem ugovora vratiti Ministarstvu kulture sa zakonskim kamatama.
U svrhu osiguranja povrata sredstava iz prethodnog stavka Nositelji projekta obvezni su kod sklapanja ugovora Ministarstvu kulture dati bianco mjenicu ako to Ministarstvo od Nositelja u konkretnom slučaju traži.
Članak 22.
Ugovorom iz članka 19. ovoga Pravilnika osim cijene proizvodnje filma prema prihvaćenom financijskom planu utvrdit će se dinamika isplate ovisno o priljevu sredstava iz Državnog proračuna.
Članak 23.
Za svaki film čiju proizvodnju sufinancira Ministarstvo kulture, producent je obvezan dostaviti Hrvatskoj kinoteci besplatno jednu ispravnu i nekorištenu 35 mm filmsku tonsku kopiju prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju filmske proizvodnje od 14. listopada 1996. godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 612-11/00-01-51
Urbroj: 532-03-01/01
Zagreb, 10. travnja 2000.
Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti