POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - primjena zakona - pravilnik o dopunama - ispravak uredbe pravnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
1038
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92 i 26/93) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELJEZNIČKIH VOZILA
Članak 1.
U Pravilniku o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine«, br. 32/94) u članku 2. iza riječi »inozemstva«, dodaju se riječi »ili promotivno vozilo«.
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili tehnički pregled promotivnog vozila«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Pod promotivnim vozilom, u smislu ovog Pravilnika, smatra se željzničko vozilo koje se koristi samo u promotivne svrhe na određenim relacijama i u vremenskom razdoblju koje ne može biti dulje od petnaest dana, a koje svojom konstrukcijom, uređajima, opremom i načinom uporabe ne ugrožava sigurnost prometa. Za promotivno vozilo inozemnog porijekla mora postojati izvorni dokument nadležnog tijela o sposobnosti tog vozila za uporabu u prometu na inozemnoj željeznici i prijevod na hrvatski jezik«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
U stavku 6. riječi: »stavka 4«. zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.
Članak 3.
Iza članka 20. dodaje se novo poglavlje i novi članci 20a., 20b. i 20c. koji glase:
»IV TEHNIČKI PREGLED PROMOTIVNOG
VOZILA
Članak 20a.
Tehnički pregled promotivnog vozila obavlja se na zahtjev investitora odnosno korisnika, osim ako tehnički pregled obavlja investitor ili korisnik.
Na sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na sadržaj zahtjeva za tehnički pregled prototipa.
Tehnički pregled promotivnog vozila mogu obavljati samo ovlaštene pravne osobe.
Tehnički pregled promotivnog vozila ne može obavljati ovlaštena osoba, ako je proizvođač tog vozila.
Članak 20b.
Tehnički pregled promotivnog vozila obavlja se u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).
Tehnički pregled promotivnog vozila u pokusnoj vožnji mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila značajnih za utvrđivanje sposobnosti tog vozila za sigurnu uporabu u prometu.
Tehničkim pregledom promotivnog vozila u pokusnoj vožnji mora se provjeriti da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećim dopuštenim brzinama kojima će se kretati u promotivne svrhe.
Tehničkim pregledom promotivnog vozila osobito se provjerava:

 1. da li promotivno vozilo udovoljava propisanim uvjetima od značaja za sigurnost prometa,
 2. da li su uređaji i oprema promotivnog vozila ispravni i funkcionalno učinkoviti (kočnice, sirena, signalna svjetla, budnik i dr.);
 3. da promotivno vozilo nema štetan utjecaj na željeznička stabilna postrojenja (pružne građevine, kolosijek, signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji i dr.);
 4. da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu;
 5. da li za promotivno vozilo inozemnog porijekla postoji izvorni dokument nadležnog tijela o sposobnosti promotivnog vozila za uporabu na inozemnoj željeznici.

Za vrijeme pokusne vožnje u promotivnom vozilu mogu se nalaziti samo osobe koje sudjeluju u obavljanju tehničkog pregleda.
Članak 20c.
O obavljenom tehničkom pregledu promotivnog vozila vodi se zapisnik.
Na sadržaj zapisnika iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na sadržaj zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu prototipa.
Za promotivno vozilo, za koje je tehničkim pregledom utvrđeno da udovoljava propisanim uvjetima i da je sposobno za sigurnu uporabu u prometu, izdaje se potvrda o tehničkoj ispravnosti.
Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila izdaje pravna osoba koja je obavila tehnički pregled tog vozila.
Potvrda o tehničkoj ispravnosti mora sadržavati:

 1. Naziv pravne osobe koja izdaje potvrdu.
 2. Vrstu i oznaku vozila, s naznakom namjene i specifičnim eksploatacijskim svojstvima.
 3. Relacija na kojoj se promotivno vozilo smije kretati.
 4. Vremensko razdoblje u kojem potvrda vrijedi.
 5. Posebni uvjeti i mjere sigurnosti prometa koje se moraju poduzeti (po potrebi).
 6. Mjesto i datum obavljenog tehničkog pregleda.
 7. Naznaku da je vozilo sposobno za promet.
 8. Mjesto i datum izdavanja potvrde.
 9. Pečat pravne osobe i potpis djelatnika ovlaštenog za obavljanje tehničkog pregleda«.

Članak 4.
Dosadašnja poglavlja »IV.« i »V.« postaju poglavlja »V.« i »VI.«
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-05/20
Urbroj: 530-05-00-3
Zagreb, 26. travnja 2000.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti