POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - istraživanje propisa - uredba o dražbama - ispravak statuta hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1589
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje visine naknade štete koju počini fizička ili pravna osoba postupajući suprotno odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst) i propisa donesenih na temelju njega.
Članak 2.
(1) Pod štetom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se šteta počinjena na: dorasloj ribi i drugim morskim organizmima, nedorasloj ribi i nedoraslim drugim morskim organizmima te ribljoj mlađi i mlađi drugih morskih organizama koja je počinjena postupanjem protivno odredbama Zakona o morskom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.
(2) Pod štetom koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovoga Pravilnika, također se podrazumijeva šteta nastala lovom ribe i drugih morskih organizama uz uporabu eksploziva, otrova, sredstava za omamljivanje ili drugim načinom ili sredstvom koji su štetni za njihovo rasplođivanje.
(3) Pod štetom koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovoga Pravilnika, također se podrazumijeva i šteta nastala puštanjem ili bacanjem u ribolovno more, rijeke koje utječu u to more ili jezera povezana s tim morem, tekuće ili krute otpatke proizvodnje ili prerade ili bilo koje druge tvari ili materijale koji uništavaju ribe ili druge morske organizme, koje ograničavaju njihov životni prostor i koje štetno utječu na biološke uvjete za njihov opstanak i razvoj.
Članak 3.
Pod doraslim ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se ribe i drugi morski organizmi, dužina kojih je veća od najmanjih dužina utvrđenih u članku 4. ovoga Pravilnika.
Članak 4.
(1) Pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se nedovoljno razvijene ribe i drugi morski organizmi, dužina ili težina kojih je ispod:
1. Za ribe (PISCES)
Arbun (Pagellus erythrinus) 22 cm
Arbun batoglavac (Pagellus acarne) 19 cm
Bežmek (Uranoscopus scaber) 16 cm
Bukva (Boops boops) 18 cm
Cipal balavac (Liza ramada) 30 cm
Cipal bataš (Mugil cephalus) 40 cm
Cipal mržnjak (Liza saliens) 28 cm
Cipal putnik (Chelon labrosus) 35 cm
Cipal zlatar (Liza aurata) 28 cm
Crnej (Chromis chromis) 8 cm
Fratar (Diplodus vulgaris) 15 cm
Gavun obični (Atherina hepsetus) 8 cm
Gavun oliga (Atherina boyeri) 6 cm
Gira oblica (Spicara smaris) 15 cm
Gira oštrulja (Spicara flexuosa) 15 cm
Glavoč pločar (Gobius cobitis) 13 cm
Glavoč travaš (Zosterisessor
ophiocephalus) 11 cm
Gof (Seriola dumerili) 80 cm
Grdobina mrkulja (Lophius piscatorius) 60 cm
Grdobina žutka (Lophius budegassa) 45 cm
Iglan (Tetrapturus belone) 120 cm
Iglun (Xiphias gladius) 120 cm
Inćun (Engraulis encrasicolus) 11 cm
Iverak (Platichthys fesus luscus) 15 cm
Jegulja (Anguilla anguilla) 30 cm
Kantar (Spondyliosoma cantharus) 35 cm
Kanjac (Serranus cabrilla) 16 cm
Kavala (Sciaena umbra) 30 cm
Kirnja golema (Epinephelus marginatus) 60 cm
Kokotić glavaš (Trigloporus lastoviza) 24 cm
Komarča (Sparus aurata) 20 cm
Kovač (Zeus faber) 37 cm
List (Solea vulgaris) 25 cm
Lokarda (Scomber japonicus) 20 cm
Lubin (Dicentrarchus labrax) 25 cm
Modrak (Spicara maena) 22 cm
Oslić (Merluccius merluccius) 20 cm
Ovčica (Lithognathus mormyrus) 20 cm
Pagar (Pagrus pagrus pagrus) 36 cm
Palamida (Sarda sarda) 45 cm
Papalina (Sprattus sprattus phalericus) 8 cm
Pas čukov (Mustelus mustelus) 75 cm
Pas kostelj (Squalus acanthias) 65 cm
Pas piknjavac (Mustelus punculatus) 60 cm
Pic (Diplodus puntazzo) 22 cm
Pišmolj, ugotica velika (Merlangius
merlangius euxinus) 12 cm
Pirka (Serranus scriba) 15 cm
Raža kamenica (Raja clavata) 73 cm
Ražica modropjega (Raja miraletus) 37 cm
Salpa (Sarpa salpa) 25 cm
Skuša (Scomber scombrus) 20 cm
Smokva (Labrus bimaculatus) 18 cm
Srdela (Sardina pilchardus sardina) 12 cm
Šarag (Diplodus sargus sargus) 21 cm
Škrpina (Scorpaena scrofa) 25 cm
Škrpun (Scorpaena porcus) 14 cm
Šnjuri (Trachurus trachurus) 20 cm
Špar (Diplodus annularis) 10 cm
Trlja blatarica (Mullus barbatus) 12 cm
Trlja kamenjarka (Mullus surmuletus) 20 cm
Trupac (Auxis rochei) 32 cm
Tunj (Thunnus thynnus) 70 cm
Ugor (Conger conger) 70 cm
Ušata (Oblada melanura) 17 cm
Vrana (Labrus merula) 22 cm
Zubatac (Dentex dentex) 30 cm
2. Za ostale vrste riba 7 cm
3. Za rakove (CRUSTACEA)
Hlap (Homarus gammarus) 28 cm
Jastog (Palinurus elaphas) 28 cm
Rakovica (Maja squinado) 10 cm
Škamp (Nephrops norvegicus) 10 cm
4. Za glavonošce (CEPHALOPODA)
Sipa (Sepia officinalis) 12 cm
Hobotnica (Octopus vulgaris) do 1 kg
Lignja (Loligo vulgaris) 15 cm
5. Za školjke (BIVALVIA)
Dagnja (Mytilus galloprovincialis) 5 cm
Jakovljena kapica (Pecten jacobaeus) 9 cm
Kamenica (Ostrea edulis) 6 cm
Kokoš (Chamelea gallina) 2,5 cm
Kućica (Ruditapes decussatus) 2,5 cm
Kunjka (Arca noae) 5 cm
Prnjavica (Venus verrucosa) 3 cm
6. Za spužve (SPONGIA)
Spužva prava (Spongia officinalis
adriatica) 10 cm
(2) Dužina od 7 centimetara iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne odnosi se na ribe koje u odraslom stanju ne mogu doseći dužinu od 7 centimetara.
Članak 5.
Veličina u smislu ovoga Pravilnika:

 1. za ribe je dužina tijela izmjerena od vrška glave do kraja ispružene repne peraje,
 2. za rakove je dužina tijela izmjerena od vrha šiljka (rostruma) do kraja ispružene repne peraje,
 3. za školjke i spužve je dužina njihovoga najvećega promjera,
 4. za sipu (Sepia officinalis) i lignju (Loligo vulgaris) je dužina leđnog dijela trupa izmjerena od vrha prednjeg leđnog dijela tijela trupa do kraja leđnog dijela tijela trupa,
 5. za hobotnicu (Octopus vulgaris) je njezina težina izmjerena u kilogramima.

Članak 6.
Pod ribljom mlađi odnosno mlađi drugih morskih organizama, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sasvim mladi primjerci riba i drugih morskih organizama koji su doživjeli samo preobražaj, odnosno moguće ih je razlikovati po vrstama.
Članak 7.
(1) Kod utvrđivanja visine naknade štete u smislu ovoga Pravilnika cijena jednog (1) kilograma ribe i drugih morskih organizama utvrđuje se u iznosu od:
1. Za ribe (PISCES)
Arbun (Pagellus erythrinus) 60 kn
Arbun batoglavac (Pagellus acarne) 20 kn
Bežmek (Uranoscopus scaber) 15 kn
Bukva (Boops boops) 8 kn
Cipal balavac (Liza ramada) 15 kn
Cipal bataš (Mugil cephalus) 15 kn
Cipal mržnjak (Liza saliens) 15 kn
Cipal putnik (Chelon labrosus) 15 kn
Cipal zlatar (Liza aurata) 15 kn
Fratar (Diplodus vulgaris) 60 kn
Gavun obični (Atherina hepsetus) 20 kn
Gavun oliga (Atherina boyeri) 20 kn
Gira oblica (Spicara smaris) 5 kn
Gira oštrulja (Spicara flexuosa) 5 kn
Gof (Seriola dumerili) 25 kn
Grdobina mrkulja (Lophius piscatorius) 30 kn
Grdobina žutka (Lophius budegassa) 30 kn
Iglan (Tetrapturus belone) 30 kn
Iglun (Xiphias gladius) 30 kn
Inćun (Engraulis encrasicolus) 3,50 kn
Iverak (Platichthys fesus luscus) 40 kn
Jegulja (Anguilla anguilla) 25 kn
Kantar (Spondyliosoma cantharus) 40 kn
Kanjac (Serranus cabrilla) 25 kn
Kavala (Sciaena umbra) 50 kn
Ostale vrste kirnja 50 kn
Kokoti 15 kn
Komarča (Sparus aurata) 60 kn
Kovač (Zeus faber) 70 kn
List (Solea vulgaris) 70 kn
Lokarda (Scomber japonicus) 4 kn
Lubin (Dicentrarchus labrax) 60 kn
Modrak (Spicara maena) 5 kn
Oslić (Merluccius merluccius) 20 kn
Ovčica (Lithognathus mormyrus) 60 kn
Pagar (Pagrus pagrus pagrus) 50 kn
Palamida (Sarda sarda) 15 kn
Papalina (Sprattus sprattus phalericus) 2,5 kn
Psi 15 kn
Pic (Diplodus puntazzo) 60 kn
Pišmolj, ugotica velika (Merlangius
merlangius euxinus) 7 kn
Pirka (Serranus scriba) 15 kn
Raža kamenica (Raja clavata) 20 kn
Salpa (Sarpa salpa) 20 kn
Skuša (Scomber scombrus) 8 kn
Srdela (Sardina pilchardus sardina) 2,5 kn
Šarag (Diplodus sargus sargus) 60 kn
Škrpina (Scorpaena scrofa) 70 kn
Škrpun (Scorpaena porcus) 15 kn
Šnjuri (Trachurus trachurus) 8 kn
Špar (Diplodus annularis) 7 kn
Trlja blatarica (Mullus barbatus) 15 kn
Trlja kamenjarka (Mullus surmuletus) 70 kn
Trupac (Auxis rochei) 15 kn
Tunj (Thunnus thynnus) 20 kn
Ugor (Conger conger) 20 kn
Ušata (Oblada melanura) 10 kn
Zubatac (Dentex dentex) 60 kn
2. Za rakove (CRUSTACEA)
Hlap (Homarus gammarus) 70 kn
Jastog (Palinurus elaphas) 80 kn
Rakovica (Maja squinado) 30 kn
Škamp (Nephrops norvegicus) 80 kn
3. Za glavonošce (CEPHALOPODA)
Sipa (Sepia officinalis) 30 kn
Hobotnica (Octopus vulgaris) 25 kn
Lignja (Loligo vulgaris) 50 kn
Ostali glavonošci 10 kn
4. Za školjke (BIVALVIA)
Dagnja (Mytilus galloprovincialis) 8 kn
Jakovljena kapica (Pecten jacobaeus) 30 kn
Kamenica (Ostrea edulis) 30 kn
5. Za spužve (SPONGIA)
Spužva prava (Spongia officinalis
adriatica) 50 kn/kom
6. Za koralje (ANTHOZOA) 400 kn
7. Za sve ostale vrste riba i drugih morskih
organizama ( CRUSTACEA, CEPHALOPODA,
BIVALVIA, SPONGIA i ANTHOZOA) 15 kn
Članak 8.
Visina naknade štete koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u slučajevima iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuje se tako da se količina riba i drugih morskih organizama obračunava po cijeni utvrđenoj u članku 7. ovoga pravilnika i zatim množi s koeficijentima i to:

 1. dorasle ribe i drugi morski organizmi - koeficijent ......... 5,
 2. nedorasle ribe i drugi morski organizmi, koeficijentom iz točke 1. ovoga članka uvećanim za dva (2) puta,
 3. riblja mlađ i mlađ drugih morskih organizama koeficijentom iz točke 1. ovoga članka uvećanim za tri (3) puta.

Članak 9.
Za ostale vrste morskih organizama (CRUSTACEA, CEPHALOPODA, BIVALVIA I SPONGIA) za koje nisu navedene njihove najmanje veličine kod određivanja visine naknade štete primjenjuje se jedinična cijena za tu skupinu riba i drugih morskih organizama bez obzira na njihovu doraslost.
Članak 10.
Visina naknade štete koja je nastala djelovanjem u smislu stavka 2. iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se tako da se količina riba i drugih morskih organizama obračunava po cijeni navedenoj u članku 8, te nakon toga množi s koeficijentom i to:

 1. dorasle ribe i drugi morski organizmi - koeficijent ................ 3
 2. nedorasle ribe i drugi morski organizmi - koeficijent ............. 5
 3. riblja mlađ i mlađ drugih morskih organizama -

koeficijent............................................................................ 5
Članak 11.
(1) Iznimno od odredbe članka 3., članka 4., članka 5., članka 6., članka 7. i članka 8. ovoga Pravilnika visina naknade štete koja je počinjena nedopuštenim sakupljanjem i/ili stavljanjem u prometu prstaca (Lithophaga litophaga) utvrđuje se tako da se svaki kilogram nedopušteno sakupljenih i/ili stavljenih u promet prstaca množi s koeficijentom 30.
(2) Cijena jednog (1) kilograma nedopušteno sakupljenih i/ili stavljenih u promet prstaca utvrđuje se u iznosu od 100,00 kuna.
Članak 12.
(1) Visinu naknade štete koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima utvrđuju:

 1. Službene osobe ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora iz područja Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega – u slučajevima kada je nastalu štetu moguće utvrditi inspekcijskim nadzorom;
 2. Stručno povjerenstvo za utvrđivanje štete nanesene ribama i drugim morskim organizmima (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u slučajevima kada nastalu štetu nije moguče utvrditi inspekcijskim nadzorom.

(2) Stručno povjerenstvo sastoji se od predsjednika Stručnog povjerenstva, četiri člana Stručnog povjerenstva kao i od njihovih zamjenika.
(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka rješenjem imenuje ministar Poljoprivrede i šumarstva na vrijeme od četiri (4) godine.
Članak 13.
Službene osobe iz članka 11. stavka 1. točke 1. i Stručno povjerenstvo iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika štetu utvrđuju zapisnikom.
Članak 14.
(1) Troškove rada Stručnog povjerenstva iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika snosi fizička ili pravna osoba koja je počinila štetu.
(2) Članovi povjerenstva iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika za svoj rad u Stručnom povjerenstvu imaju pravo na dnevnicu te naknadu troškova puta i boravka za vrijeme rada na utvrđivanju visine naknade štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 46/99 i br. 73/99).
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/82
Urbroj: 525-1-00-1
Zagreb, 12. srpnja 2000.Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti