POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - intervencije - zakon o stambenoj - pravilnik o teorijskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 12. stavak 1. točka 9. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 142/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 124/97), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske donosi
PRAVILNIK
O POHRANI DIONICA KOJE SE VODE U RAČUNALNOM SUSTAVU SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE ZA POTREBE PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Člankom 3. stavak 1. Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 124/97 - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je pravna ili fizička osoba koja po bilo kojoj osnovi osim nasljeđivanjem stekne dionice jednog izdavatelja, a tim stjecanjem broj glasova u glavnoj skupštini izdavatelja koji joj pripada prijeđe 25% od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini izdavatelja, obvezna o stjecanju odmah obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) te u roku od 7 dana od dana stjecanja objaviti ponudu za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 4. Zakona.
Člankom 15. stavak 1. Zakona propisano je da se dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara pohranjuju preknjižavanjem s dioničarevog računa na poseban račun otvoren za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja određene ponude za preuzimanje, s kojeg se mogu preknjižiti na dioničarev račun u slučaju povlačenja dionica iz pohrane, dok je stavkom 2. istog članka utvrđeno da će Komisija propisati pravila kojima će pobliže urediti pohranu dionica iz stavka 1. predmetnog članka.
Ovim pravilnikom uređuje se postupanje Središnje depozitarne agencije (u daljnjem tekstu: depozitar) vezano uz pohranu dionica u slučajevima preuzimanja dioničkih društava čije se dionice vode u računalnom sustavu depozitara.
UGOVOR S DEPOZITAROM
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 9. stavak 1. Zakona, osoba iz stavka 1. prethodnog članka (u daljnjem tekstu: ponuditelj) obvezna je s depozitarom prije objavljivanja ponude za preuzimanje sklopiti ugovor o pohrani dionica radi prihvata ponude za preuzimanje.
Ugovoru iz prethodnog stavka ponuditelj je obvezan priložiti:
- tekst ponude za preuzimanje,
- kopije narudžbenica za objavljivanje ponude za preuzimanje ili podatke kada je i u kojem javnom glasilu naručio objavljivanje,
- bankarsku garanciju ili ugovor o kreditu ili ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati sredstava za plaćanje dionica.
Ako tijekom trajanja ponude ponuditelj povisi cijenu iz ponude, prilikom izdavanja naloga o izmjeni ponude mora depozitaru pružiti dokaz da bankarska garancija ili ugovor o kreditu pokrivaju izmijenjene uvjete ponude, odnosno da je na posebnom računu osiguran dovoljan iznos sredstava.
NALOG ZA POKRETANJE POSTUPKA
Članak 3.
Danom sklapanja ugovora iz stavka 1. prethodnog članka ponuditelj depozitaru izdaje nalog za pokretanje postupka za preuzimanje. Podaci iz naloga moraju biti identični podacima iz ponude za preuzimanje koja je dostavljena na objavu.
Danom unosa podataka iz naloga o pokretanju postupka preuzimanja, sustav depozitara dodjeluje ponudi određeni poziv na broj ponude. Poziv na broj ponude je obvezni podatak na nalozima koji se podnose prilikom prihvata ponude.
Neotplaćenim dionicama koje su predane na pohranu sustav depozitara dodjeljuje poseban poziv na broj ponude.
Ponuda za preuzimanje smatra se otvorenom u računalnom sustavu depozitara danom unosa podataka iz naloga za pokretanje postupka za preuzimanje u predmetni sustav.
U slučaju iz članka 24. stavak 2. Zakona, kad ponuditelj objavi ponudu prije nego prijeđe prag od 25%, dužan je istog dana kada objavi da je stekao 25% dionica koje daju pravo glasa na glavnoj skupštini izdavatelja, sklopiti s depozitarom ugovor o pohrani dionica radi prihvata ponude za preuzimanje te izdati nalog za pokretanje postupka za preuzimanje.
Članak 4.
Depozitar je obvezan unijeti u sustav sve potrebne podatke iz naloga za pokretanje postupka u roku od jednog radnog dana od dana dostave urednog naloga.
Ako nalog za pokretanje postupka za preuzimanje stigne depozitaru radnim danom do 15 sati, depozitar je obvezan istog dana izmijeniti status ponude u »Ponuda otvorena«, čime je omogućen prihvat ponude.
Ako nalog za pokretanje postupka za preuzimanje stigne depozitaru radnim danom nakon 15 sati ili u neradni dan, depozitar će izmijeniti status ponude u »Ponuda otvorena« najkasnije do 12 sati sljedećeg radnog dana.
Ponuditelj se obvezuje obavijestiti depozitara o datumu zadnje objave ponude za preuzimanje, temeljem koje depozitar u svom računalnom sustavu utvrđuje rok za zatvaranje ponude.
PRIHVAT PONUDE
Članak 5.
Radi prihvata ponude dioničari izdavatelja mogu ponuditi sve dionice koje se nalaze na slobodnoj vlasničkoj poziciji računa vrijednosnog papira dioničara.
Ako je slobodna vlasnička pozicija registrirana s članom sudionikom depozitara, tada član sudionik (društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ili skrbnička banka), temeljem urednog naloga vlasnika dionica, sam unosi u sustav prihvat ponude. Nalog za prihvat ponude izdaje vlasnik dionica.
Ako je slobodna vlasnička pozicija vlasnika računa registrirana s izdavateljem, tada prihvat ponude temeljem urednog naloga vlasnika dionica unosi u sustav sam depozitar.
PREKNJIŽBA DIONICA
Članak 6.
Prihvatom ponude sustav depozitara preknjižava dionice sa slobodne vlasničke pozicije računa vrijednosnih papira dioničara na neprenosivu vlasničku poziciju računa vrijednosnih papira dioničara radi prihvata ponude.
Dioničar koji je prihvatio ponudu može za vrijeme dok je ponuda otvorena povući dionice iz pohrane.
Povlačenje dionica iz pohrane temeljem urednog naloga dioničara vrši depozitar za one vlasničke pozicije koje su registrirane s izdavateljem odnosno član sudionik depozitara za one vlasničke pozicije koje su registrirane s članom sudionikom.
Povlačenjem dionica iz pohrane sustav depozitara preknjižava dionice s neprenosive vlasničke pozicije radi prihvata ponude na slobodnu vlasničku poziciju koja je bila prije prihvata ponude.
IZMJENA UVJETA PONUDE
Članak 7.
U slučaju izmjene ponude u smislu odredbi Zakona, ponuditelj je dužan depozitaru dostaviti nalog za izmjenu ponude za preuzimanje, kojemu je dužan priložiti dokaz o objavi izmjene ponude te, ukoliko je to potrebno, i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. stavak 3. ovog pravilnika.
UTVR?IVANJE REZULTATA PONUDE
Članak 8.
Sljedećeg radnog dana od proteka roka za važenje ponude depozitar će ponuditelju dostaviti izvješće s podacima potrebnim za izračun sredstava za isplatu dioničarima koji su prihvatili ponudu.
Ponuditelj je dužan doznačiti potreban iznos sredstava na poseban račun depozitara za javnu ponudu najkasnije u roku koji depozitaru omogućuje raspolaganje sredstvima na računu jedan radni dan prije isteka zakonskog roka za plaćanje.
Poziv na broj ponude je obvezan podatak na nalogu za prijenos sredstava.
POSTUPANJE DEPOZITARA U SLUČAJU KAD PONUDA NIJE USPJELA
Članak 9.
Ako ponuda nije uspjela, depozitar će sljedećeg radnog dana po isteku važenja ponude dostaviti obavijesti svim dioničarima koji su prihvatili ponudu da ponuda nije uspjela i da će depozitar istog dana provesti preknjižavanje dionica na vlasničke pozicije prije prihvata ponude.
ISPLATA SREDSTAVA
Članak 10.
Na dan određen za plaćanje, ako su sredstva doznačena na poseban račun depozitara za javnu ponudu, depozitar je dužan izdati naloge za prijenos sredstava na teret posebnog računa depozitara za javnu ponudu, a u korist računa dioničara koji su prihvatili ponudu.
Isplata sredstava iz prethodnog stavka vrši se u korist onih računa koje su dioničari odredili kao račun za isplatu dividende.
PREKNJIŽBA DIONICA NA RAČUN PONUDITELJA
Članak 11.
Na dan izdavanja naloga za prijenos sredstava s posebnog računa depozitara za javnu ponudu u korist računa dioničara koji su prihvatili ponudu, depozitar preknjižava dionice s neprenosive vlasničke pozicije radi prihvata ponude na skrbnički račun na ime ponuditelja registriran s bankom sudionikom ili račun ponuditelja registriran s izdavateljem.
IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU
Članak 12.
Sljedećeg radnog dana po izvršenom plaćanju dionica depozitar će ponuditelju dostaviti izvješće s podacima potrebnim za objavu izvješća o preuzimanju iz članka 21. Zakona.
ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 13.
Oblik i sadržaj obrazaca potrebnih za provođenje ovog pravilnika utvrđuje depozitar.
Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/02
Urbroj: 567-01/00-1
Zagreb, 25. siječnja 2000.
Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti