POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pregled svih propisa - statut republičkog fonda - ispravak zakona ustav ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
989
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2000. godine donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i ustrojstvo upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poslovi koji se u njima obavljaju, način upravljanja, te okvirni broj službenika i namještenika Ministarstva.
I. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije u sastavu Ministarstva i unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Kabinet ministra
  2. Tajništvo Ministarstva
  3. Uprava za školstvo
  4. Uprava za međunarodnu prosvjetnu suradnju
  5. Uprava za šport i tehničku kulturu
  6. Uprava za normativne, upravno-pravne i inspekcijske poslove
  7. Uprava za financije
  8. Zavod za unapređivanje školstva
  9. Područne jedinice.

II. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA
Članak 3.
1. KABINET MINISTRA
U Kabinetu ministra obavljaju se protokolarni, koordinacijski, korespondencijski i drugi poslovi za ministra i njegova zamjenika; poslovi u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga državnoga sabora, te koordiniranjem suradnje Ministarstva s državnim tijelima Republike Hrvatske; poslovi u vezi s informiranjem javnosti i odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja, te drugi stručni i administrativni poslovi.
2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 4.
U Tajništvu Ministarstva koordiniraju se poslovi vezani uz ostvarivanje plana i programa rada Ministarstva, poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poslovi u vezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, nadziranja njihova rada, te poduzimanja mjera za osiguranje učinkovitosti u radu.
U Tajništvu se obavljaju opći, personalni i računovodstveni poslovi, skrbi se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, kao i o opremanju prostora Ministarstva, o voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika, obavljaju poslovi prijevoda, prijepisa i umnožavanja, pisarnice, otpreme i pismohrane, ekonomata, telefoniste, vratara, te poslovi održavanja prostora, opreme i čistoće.
U Tajništvu se ustrojavaju:
2.1. Odjel za personalne i opće poslove
2.2. Odjel za računovodstvene poslove.
2.1. Odjel za personalne i opće poslove
Odjel za personalne i opće poslove obavlja poslove u vezi sa zapošljavanjem službenika i namještenika, vodi osobne očevidnike za dužnosnike, službenike i namještenike Ministarstva, priprema rješenja o prijmu, postavljenju u zvanja, imenovanju na položaje i ostalom u vezi s pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, prijmom nastavnika za rad u hrvatskim dopunskim školama u inozemstvu, zdravstvenim osiguranjem stipendista hrvatskih nacionalnih manjina iz inozemstva, zaključivanjem ugovora u vezi s nabavom i održavanjem sredstava i opreme te zakupom poslovnog prostora, sudjeluje u donošenju i realizaciji plana i stručnog usavršavanja, vodi brigu o održavanju i opremanju Ministarstva, izrađuje očitovanja u sudskim sporovima iz djelokruga Odjela, obavlja poslove pisarnice te pomoćne i tehničke poslove, brine se o održavanju voznog parka Ministarstva, obavlja poslove oko civilnih i obrambenih priprema i tehničke poslove oko plana pripravnosti i popratnih akata.
Odjel obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe tajnika Ministarstva iz domene personalnih i općih poslova, poslove prikupljanja, obrade i distribucije podataka iz djelokruga Ministarstva, poslove lekture i prijevoda, te koordinira poslove u vezi s informatizacijom Ministarstva.
2.2. Odjel za računovodstvene poslove
U Odjelu za računovodstvene poslove obavljaju se poslovi u vezi s vođenjem knjigovodstvenih evidencija i analitike vezane uz poslovne funkcije Ministarstva, obračuna plaća djelatnika Ministarstva, podmirivanja ugovornih obveza vezanih uz projektnu suradnju s vanjskim suradnicima i drugo, sukladno propisima u području računovodstva.
3. UPRAVA ZA ŠKOLSTVO
Članak 5.
Uprava za školstvo prati stanje u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, školovanju djece i mladeži s teškoćama u razvoju, izobrazbi odraslih, brine se o izvršavanju zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga, priprema i izrađuje izvještaje, elaborate, analitičke i stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja radnje u vezi s odobrenjem početka rada školskih ustanova, prati, planira i nadzire ostvarivanje programa školovanja nacionalnih manjina, vodi postupak odobravanja udžbenika, prati rad i djelovanje županijskih ureda i tijela lokalne samouprave i uprave nadležnih za poslove školstva, predlaže kriterije i mjerila za upis učenika, te obavlja poslove dodjele nagrade »Ivan Filipović«, priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima, te rješava u neupravnom postupku, obavlja stručne poslove u postupku rješavanja o žalbama iz područja školstva, izrađuje prijedloge rješenja i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
U Upravi za školstvo ustrojavaju se:
3.1. Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo
3.2. Odjel za srednje školstvo
3.3. Odjel za udžbenike, nastavna sredstva i opremu
3.4. Odjel za informacijske i dokumentacijske poslove.
3.1. Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo
Članak 6.
Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo prati stanje u predškolskom odgoju i osnovnom školstvu, u redovitom školovanju, osnovnom školovanju djece s teškoćama u razvoju i izobrazbi odraslih, brine se o izvršavanju zakona i drugih propisa u ovim područjima, izrađuje stručne podloge za nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga, izrađuje stručna mišljenja u vezi s osnivanjem i početkom rada vrtića i škola i s izvođenjem njihovih programa, prati rad i djelovanje županijskih ureda i tijela lokalne samouprave i uprave nadležnih za predškolski odgoj i osnovno školstvo, vodi propisane očevidnike, te obavlja poslove dodjele nagrada.
Odjel rješava u neupravnom postupku, priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima, te rješava u neupravnom postupku, obavlja stručne poslove u postupku rješavanja o žalbama iz djelokruga odjela, izrađuje prijedloge rješenja i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
3.2. Odjel za srednje školstvo
Članak 7.
Odjel za srednje školstvo prati stanje u srednjem školstvu, školovanju mladeži s teškoćama u razvoju i izobrazbi odraslih, brine se o izvršavanju zakona i drugih propisa na ovim područjima daje stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja radnje u postupku rješavanja u vezi s osnivanjem i početkom rada srednjih škola i izvođenjem srednjoškolskih programa, izrađuje stručne podloge, prati rad i djelovanje županijskih ureda i tijela lokalne samouprave i uprave nadležnih za poslove srednjega školstva, vodi propisane očevidnike, brine se o upisnoj politici predlaže kriterije i mjerila za upis učenika, te obavlja poslove dodjele nagrada.
Odjel rješava u neupravnom postupku, obavlja stručne poslove u postupku rješavanja o žalbama u predmetima iz područja srednjega školstva, izrađuje prijedloge rješenja i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
3.3. Odjel za udžbenike, nastavna sredstva i opremu
Članak 8.
Odjel za udžbenike, nastavna sredstva i opremu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s odobravanjem i nakladom udžbenika, priručnika, časopisa i drugih izvora znanja u skladu sa zakonom i drugim propisima, izrađuje prijedloge normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme, priprema stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, obavlja stručne poslove o žalbama na akte iz ovog područja, izrađuje stručne podloge, te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
3.4. Odjel za informacijske i dokumentacijske poslove
Članak 9.
Odjel za informacijske i dokumentacijske poslove organizira i vodi informacijsko-dokumentacijske poslove za područje školstva, uspostavlja bazu podataka te osigurava sistemske funkcije informatičke infrastrukture i informatizaciju poslovnih funkcija. Priprema prijedloge i predlaže utvrđivanje dokumentacijskih standarda u djelatnosti školstva, pruža informacijsko-stručnu pomoć i informacijsku podlogu ostalim upravama i odjelima te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
4. UPRAVA ZA MEĐUNARODNU PROSVJETNU SURADNJU
Članak 10.
Uprava za međunarodnu prosvjetnu suradnju obavlja ove poslove:
- predlaže, organizira i provodi obrazovanje hrvatske djece u inozemstvu,
- koordinira rad školskih odbora i koordinatora-učitelja,
- surađuje s prosvjetnim vlastima zemalja prijma,
- planira, ostvaruje i nadzire ostvarivanje kulturno-prosvjetne suradnje s inozemstvom, hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i udrugama,
- predlaže i ostvaruje politiku međunarodne prosvjetne suradnje, izrađuje međunarodne sporazume, programe i protokole,
- predlaže, planira, koordinira i nadzire aktivnosti vezane uz ostvarivanje njegovanja manjinskih prava,
- surađuje s hrvatskim prosvjetnim udrugama u inozemstvu i međunarodnim prosvjetnim organizacijama (UNICEF, UNESCO, Vijeće Europe, itd.),
- obavlja poslove postupka priznavanja istovrijednosti inozemnih školskih svjedodžbi i diploma,
- skrbi o osiguranju i namjenskom trošenju sredstava namijenjenih ostvarivanju zadataka hrvatske dopunske nastave, kulturno-prosvjetne suradnje s iseljenicima, hrvatskim manjinama u inozemstvu i njihovim udrugama, te međunarodne prosvjetne suradnje.
U sklopu Uprave za međunarodnu prosvjetnu suradnju ustrojavaju se:
4.1. Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju
4.2. Odjel za školovanje u inozemstvu
4.3. Odjel za priznavanje istovrijednosti stranih svjedodžbi.
4.1. Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju
Članak 11.
Odjel predlaže i ostvaruje politiku međunarodne prosvjetne suradnje, izrađuje nacrte međunarodnih sporazuma, prijedloge programa i protokola, surađuje s hrvatskim prosvjetnim udrugama u inozemstvu i međunarodnim prosvjetnim organizacijama - (UNICEF, UNESCO, Vijeće Europe, itd.), te predlaže i koordinira školovanje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
4.2. Odjel za školovanje u inozemstvu
Članak 12.
Odjel za školovanje u inozemstvu organizira i provodi obrazovanje djece, hrvatskih državljana u inozemstvu, koordinira rad školskih odbora i koordinatora - učitelja, surađuje s prosvjetnim vlastima zemalja prijma, planira, ostvaruje i nadzire ostvarivanje kulturno - prosvjetne suradnje s inozemstvom, hrvatskim iseljenicima, hrvatskim manjinama i udrugama, ostvaruje politiku međunarodne prosvjetne suradnje, izrađuje prijedloge programa i protokola, surađuje s hrvatskim prosvjetnim udrugama u inozemstvu i međunarodnim prosvjetnim organizacijama (UNICEF, UNESCO, Vijeće Europe, itd.), skrbi o osiguranju i trošenju sredstava namijenjenih ostvarivanju zadataka hrvatske dopunske nastave, kulturno - prosvjetne suradnje s iseljenicima, hrvatskim manjinama u inozemstvu i njihovim udrugama.
4.3. Odjel za priznavanje istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi
Članak 13.
Odjel za priznavanje istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o priznavanju istovrijednosti i potpune istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi u skladu sa Zakonom, analizira ovu problematiku i predlaže potrebna poboljšanja, surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova i drugim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
5. UPRAVA ZA ŠPORT I TEHNIÈKU KULTURU
Članak 14.
Uprava za šport i tehničku kulturu prati stanje, razvoj i unapređivanje športa i tehničke kulture, izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa, obavlja upravne poslove i stručni nadzor, priprema stručne podloge za izradu nacrta zakona i drugih propisa, izrađuje analize, elaborate i informacije, obavlja poslove dodjele nagrada, prati provođenje i ostvarivanje međunarodne suradnje u području športa i tehničke kulture, valorizira programe, prati i nadzire realizaciju sredstava na području športa i tehničke kulture, te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.
U sklopu Uprave ustrojavaju se:
5.1. Odjel za šport
5.2. Odjel za tehničku kulturu.
5.1. Odjel za šport
Članak 15.
U Odjelu za šport prati se stanje, razvoj i unapređenje športa, izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa, obavljaju upravni poslovi na području športa, upravni nadzor nad pravnim osobama koje obavljaju športske djelatnosti, pripremaju stručne podloge za izradbu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, izrađuju analize, elaborati i informacije s područja športa, obavljaju poslovi dodjele Državne nagrade »Franjo Bučar«, prati i ostvaruje međunarodna suradnja u području športa, valoriziraju programi za obavljanje športske djelatnosti i osposobljavanje stručnih kadrova u športu, prati i obavlja poslove u vezi s planiranjem, projektiranjem, izgradnjom i funkcioniranjem športskih objekata, prati razvoj i unapređenje športa djece i mladeži, osobito školskog športa, te obavljaju poslovi u vezi s djelovanjem Hrvatskog športskog saveza i državnih natjecanja školskih športskih klubova, prati i nadzire realizacija sredstava iz državnog proračuna na području športa.
5.2. Odjel za tehničku kulturu
Članak 16.
Prati stanje, razvoj i unapređivanje tehničke kulture, izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa, izrađuje analize i izvješća o djelatnosti tehničke kulture, obavlja poslove dodjele nagrade iz područja tehničke kulture, valorizira programe, prati i nadzire realizaciju sredstava na području tehničke kulture.
6. UPRAVA ZA NORMATIVNE, UPRAVNO - PRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Članak 17.
Uprava za normativne, upravno-pravne i inspekcijske poslove priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa u području školstva, športa i tehničke kulture, priprema nacrte međudržavnih ugovora s područja školstva, športa i tehničke kulture, priprema i izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s provođenjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, rješava u upravnom postupku, pruža pravnu pomoć i surađuje sa županijskim uredima, tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, drugim državnim tijelima i ustanovama, nadzire zakonitost rada i vodi inspekcijski nadzor u školskim ustanovama i drugim pravnim osobama, te obavlja ostale upravno-pravne poslove u okviru djelokruga Ministarstva.
U Upravi se ustrojavaju:
6.1. Odjel za normativne poslove,
6.2. Odjel za upravno-pravne poslove i drugostupanjski postupak,
6.3. Odjel prosvjetne inspekcije.
6.1. Odjel za normativne poslove
Članak 18.
Odjel za normativne poslove izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u području školstva, športa i tehničke kulture, daje pravna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa, prati i predlaže izmjene propisa, priprema izradu nacrta prijedloga međudržavnih ugovora s područja školstva, športa i tehničke kulture.
6.2. Odjel za upravno-pravne poslove i drugostupanjski postupak
Članak 19.
Odjel za upravno-pravne poslove i drugostupanjski postupak koordinira i vodi upravni postupak i upravni nadzor iz djelokruga Ministarstva, prati primjenu i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.
6.3. Odjel prosvjetne inspekcije
Članak 20.
U Odjelu prosvjetne inspekcije se obavljaju inspekcijski poslovi u skladu sa zakonom, obavlja inspekcijski nadzor i rješava o mjerama za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u primjeni zakona.
U Odjelu se izrađuju analitička izvješća i predlažu mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti i unapređivanje stanja.
Za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području županija u Odjelu prosvjetne inspekcije ustrojavaju se:
6.3.1. Odsjek prosvjetne inspekcije u Zagrebu, za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području Grada Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
Odsjek prosvjetne inspekcije - Zagreb ima samostalnog izvršitelja u Karlovcu i samostalnog izvršitelja u Sisku.
6.3.2. Odsjek prosvjetne inspekcije - područna jedinica Osijek, za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.
6.3.3. Odsjek prosvjetne inspekcije - područna jedinica Rijeka, za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.
Odsjek u područnoj jedinici Rijeka ima samostalnog izvršitelja u Puli i samostalnog izvršitelja u Čabru.
6.3.4. Odsjek prosvjetne inspekcije - područna jedinica Split, za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Odsjek u područnoj jedinici Split ima samostalnog izvršitelja u Pločama.
6.3.5. Odsjek prosvjetne inspekcije - područna jedinica Varaždin, za obavljanje poslova prosvjetne inspekcije na području Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.
6.3.6. Odsjek prosvjetne inspekcije - područna jedinica Zadar, radi obavljanja poslova prosvjetne inspekcije na području Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Odsjeci po nalogu ministra obavljaju poslove i na drugim područjima.
7. UPRAVA ZA FINANCIJE
Članak 20.
Uprava za financije planira i osigurava financijska sredstva za plaće, materijalne izdatke, kapitalne izdatke i posebne programe, te koordinira rad županijskih ureda i školskih ustanova u pripremanju i ostvarivanju utvrđenih planova i programa za financiranje školstva.
Uprava izrađuje nacrte prijedloga proračuna, te periodična izvješća o njegovom ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost školstva, športa i tehničke kulture.
U sklopu Uprave ustrojavaju se:
7.1. Odjel za plaće i tekuće izdatke,
7.2. Odjel za kapitalne izdatke i posebne programe.
7.1. Odjel za plaće i tekuće izdatke
Članak 21.
Odjel za plaće i tekuće izdatke koordinira, prati i usklađuje evidencije zaposlenih u školskim ustanovama, obračun plaća, naknada i materijalnih izdataka, planira, izrađuje kriterije i financijski prati utrošak sredstava za tekuće izdatke u školama i za subvencije učenika u učeničkim domovima, prikuplja i objedinjava izdatke za izradu projekcije potrebnih proračunskih sredstava za financiranje programa važnih za djelatnost prosvjete koji se ostvaruju u okviru Ministarstva. Definira informacijski sustav za potrebe Uprave i osigurava njegovu provedbu, osigurava uvjete za prikupljanje i obradu podataka od značenja za rad Uprave, organizira programerske i operaterske poslove, te analitičke poslove za potrebe drugih uprava i odjela Ministarstva, te osigurava potrebne informacije i analize iz svog djelokruga rada.
7.2. Odjel za kapitalna ulaganja i posebne programe
Članak 22.
Odjel za kapitalna ulaganja i posebne programe izrađuje i prati normative za građenje školskih objekata i daje suglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju, planira i izrađuje programe za financiranje i sufinanciranje kapitalnih izdataka i posebnih programa, i prati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje škola, prikuplja i objedinjuje podatke za izradu projekcije proračunskih sredstava, te predlaže odgovarajuća programska rješenja.
8. ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ŠKOLSTVA
Članak 23.
Zavod za unapređivanje školstva obavlja stručne poslove praćenja, nadziranja, unapređivanja i razvoja školskog sustava iz djelokruga Ministarstva.
Zavod izrađuje prijedloge nastavnih planova i programa, prati, analizira i ocjenjuje njihovo ostvarivanje, te predlaže poboljšanja, prati i nadzire izvođenje nastave i drugih oblika odgojnog rada i stjecanja naobrazbe, koordinira poslove u vezi s učeničkim natjecanjima, pruža stručnu instruktivno-pedagošku pomoć, sudjeluje u organizaciji i provedbi uvođenja vježbenika u nastavni rad, obavlja i koordinira poslove u vezi sa stručnim usavršavanjem i polaganjem stručnih ispita odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, provodi stručno-pedagoški nadzor u skladu sa zakonom, organizira i provodi stručna i razvojna pedagoška istraživanja, izrađuje nacrte prijedloga stručno-pedagoških normativa nastavnih sredstava i opreme, prati i nadzire stručnu uporabu udžbenika, prati rad i pruža instruktivno-pedagošku pomoć u školovanju djece i mladeži s teškoćama u razvoju, te obavlja i druge stručne poslove u unapređivanju i razvoju školskog sustava.
U Zavodu za unapređivanje školstva ustrojavaju se sljedeći odjeli:
8.1. Odjel za istraživanje, razvoj i izdavačku djelatnost
8.2. Odjel za opće i posebne programe
8.3. Odjel za predškolske, osnovnoškolske i gimnazijske programe
8.4. Odjel za strukovno i umjetničko školstvo.
8.1. Odjel za istraživanje, razvoj i izdavačku djelatnost
Članak 24.
Odjel vodi stalna i povremena istraživanja Ministarstva prosvjete i športa i istraživanja u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama, vrši eksperimentalnu provjeru i valorizaciju nastavnih programa i udžbenika, obavlja poslove općeg razvoja i usavršavanja ravnatelja i stručnih suradnika, kao i poslove stručnog usavršavanja, uvida i nadzora nastavnih programa i udžbenika koji su vezani uz istraživanje, projekte te eksperimentalnu provjeru i valorizaciju, surađuje sa školama i županijskim uredima u vezi svoje nadležnosti, obavještava, priprema stručna mišljenja i rješava predmete iz svog djelokruga rada.
8.2. Odjel za opće i posebne programe
Članak 25.
Odjel ustrojava i koordinira stažiranje i stručne ispite prosvjetnih djelatnika, vodi poslove oko napredovanja prosvjetnih djelatnika, ustrojava poslove vezane uz stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika i djelatnika Zavoda, obavlja poslove u vezi odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, priprema posebne programe i programe nacionalnih manjina, te obavlja poslove vezane za udžbenike nacionalnih manjina, skrbi za organizaciju susreta i natjecanja učenika, surađuje s dječjim vrtićima i školama iz svog djelokruga, obavještava, priprema stručna mišljenja i rješava neupravne predmete iz svog djelokruga rada.
8.3. Odjel za predškolske, osnovnoškolske i gimnazijske programe
Članak 26.
Odjel obavlja poslove vezane za utvrđivanje nastavnih planova i programa, udžbenike i nastavnu opremu iz svog djelokruga rada, ostvaruje poslove vezane uz praćenje i polaganje stručnih ispita, rješava zahtjeve za napredovanje, obavlja poslove stručnog usavršavanja, uvide i nadzor iz područja predškolskog odgoja, osnovnih škola i gimnazija, surađuje s dječjim vrtićima, školama i županijskim uredima u vezi svoje nadležnosti, obavještava, priprema stručna mišljenja i rješava predmete iz svog djelokruga rada.
Za obavljanje poslova stručno-pedagoškog nadzora, praćenja, vrednovanja i inoviranja nastavnih planova i programa, unapređivanja stručno-pedagoškog rada stručnog usavršavanja na području županija, u Odjelu za predškolske, osnovnoškolske i gimnazijske programe ustrojavaju se:
8.3.1. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora, u Zagrebu, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Grada Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Odsjek po potrebi može obavljati poslove i na drugim područjima.
8.3.2. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora - područna jedinica Osijek, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.
Odsjek u područnoj jedinici Osijek ima samostalnog izvršitelja u Novoj Gradiški i samostalnog izvršitelja u Slavonskom Brodu.
8.3.3. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora - područna jedinica Rijeka, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.
Odsjek u područnoj jedinici Rijeka ima samostalnog izvršitelja u Puli.
8.3.4. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora - područna jedinica Split, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Odsjek u područnoj jedinici Split ima samostalnog izvršitelja u Dubrovniku.
8.3.5. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora - područna jedinca Varaždin, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.
8.3.6. Odsjek stručno-pedagoškog nadzora - područna jedinica Zadar, radi obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka na području Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Odsjeci u pravilu obavljaju poslove na područjima za koja su ustrojeni, a prema nalogu ministra mogu obavljati poslove i na drugim područjima.
8.4. Odjel za strukovno i umjetničko školstvo
Članak 27.
Odjel obavlja poslove vezane za utvrđivanje nastavnih planova i programa, udžbenika i nastavnu opremu, praćenje i polaganje stručnih ispita, rješavanje pojedinačnih zahtjeva za napredovanje, obavlja poslove stručnog usavršavanja, uvida i nadzora u strukovnim školama i učeničkim domovima, te vodi poslove vezane za nastavne planove i programe, stručno usavršavanje te nadzor u području obrazovanja odraslih, surađuje sa školama i županijskim uredima u vezi svoga djelokruga, obavještava, priprema stručna mišljenja i rješava neupravne predmete iz svog djelokruga rada.
9. PODRUČNE JEDINICE
Članak 28.
Za obavljanje poslova inspekcijskog i stručno-pedagoškog nadzora i drugih analitičkih i stručnih poslova izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se područne jedinice Ministarstva u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zadru, koje u svom sastavu imaju odsjek prosvjetne inspekcije i odsjek stručno-pedagoškog nadzora. Odsjeci za prosvjetnu inspekciju funkcionalno su povezani s Upravom za normativne, upravno-pravne i inspekcijske poslove i ustrojavaju se za obavljanje poslova u okviru djelokruga Odjela prosvjetne inspekcije. Odsjeci za stručno-pedagoški nadzor funkcionalno su povezani sa Zavodom za unapređivanje školstva i ustrojavaju se za obavljanje poslova u okviru djelokruga Odjela za predškolske, osnovnoškolske i gimnazijske programe.
III. UPRAVLJANJE
Članak 29.
Ministarstvom upravlja ministar.
Ministra za njegove spriječenosti zamjenjuje zamjenik ministra.
Tajništvom upravlja tajnik Ministarstva.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.
Upravama i Zavodom u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
Radom odsjeka upravljaju donačelnici.
Radom područnih jedinica upravljaju pročelnici.
Članak 30.
Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru.
Pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.
Tajnik Kabineta odgovoran je ministru, odnosno zamjeniku ministra. Načelnici odjela u sastavu uprava i Zavoda za unapređivanje školstva odgovorni su za svoj rad pomoćnicima ministra, koji upravljaju tim upravnim organizacijama i ministru.
Donačelnici odsjeka odgovorni su načelnicima odjela u čijem su sastavu odsjeci, pomoćnicima ministra upravnih organizacija u čijem su sastavu odjeli, te ministru.
Načelnici Odjela u sklopu tajništva odgovorni su tajniku Ministarstva i ministru.
Pročelnici područnih jedinica odgovorni su za svoj rad ministru i pomoćnicima ministra koji upravljaju radom Uprave za normativne, upravno-pravne i inspekcijske poslove i Zavoda za unapređivanje školstva.
Članak 31.
Ministar ustrojava stručni kolegij kao savjetodavno tijelo.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice po potrebi.
Članak 32.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima, obavljanje poslova Ministarstva, utvrđivanje nacrta propisa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva mogu se osnivati stručni savjeti odnosno radne grupe.
IV. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 33.
Poslove iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici postavljeni u službenička zvanja i imenovani na položaje, te namještenici raspoređeni na radna mjesta namještenika, u skladu sa zakonom.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva nalazi se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave, te ovom Uredbom, utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje.
Članak 35.
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar prosvjete i športa u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Ministar prosvjete i športa rasporedit će pomoćnike ministra na čelo upravnih organizacija utvrđenih ovom Uredbom.
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe stavlja se izvan snage Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prosvjete i športa, klasa: 023-03/98-02/11, urbroj: 5030104-98-1, od 30. travnja 1998. godine.
Članak 37.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/24
Urbroj: 5030104-00-1
Zagreb, 13. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti