POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pregled za svu regulativu - jedinstvena metodološka načela - poslovnik vijeća udruženog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
997
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljenom od dopredsjednika dr. sc. Petra Klarića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Jurice Malčića, mr. sc. Ivana Matije, Emilije Rajić i Milana Vukovića, kao članova Vijeća u postupku u povodu ustavne tužbe Z.G. iz Z., zastupanog od punomoćnika iz Odvjetničkog društva N. i dr., na sjednici Vijeća održanoj dana 11. travnja 2000. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja te se ukidaju:
- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-1905/1998-10 od 14. siječnja 1999. godine
- rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, klasa: 114-01/94-01/01, urbroj: 512-20-23-94-346 od 5. prosinca 1994. godine.
- rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Personalna uprava, klasa: 112-01/94-01/05, urbroj: 512-20-17-94-2381 od 16. studenoga 1994. godine.
II. Predmet se vraća Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, Personalnoj upravi, na ponovni postupak.
Obrazloženje
1. Z.G. iz Z. je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-1905/98-10 od 14. siječnja 1999. godine, kojom je odbijena tužba podnositelja u upravnom sporu protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, klasa: 114-01/94-01/01, urbroj: 512-20-23-94-346 od 5. prosinca 1994. godine. Tim rješenjem odbijena je podnositeljeva žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, klasa: 112-01/94-01/05, urbroj: 512-20-17-94-2381 od 16. studenoga 1994. godine.
1.1. Navedenim prvostupanjskim rješenjem podnositelju je prestala djelatna vojna služba i preveden je u pričuvu protekom otkaznog roka primjenom odredbe članka 174. stavak 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 74/93).
2. U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da su mu navedenom presudom i upravnim aktima povrijeđene odredbe članaka 19. stavka 1. i 54. Ustava Republike Hrvatske.
3. U obrazloženju ustavne tužbe podnositelj osporava zakonitost navedene presude i upravnih akata jer da u njima nisu navedene činjenice, odnosno razlozi za takve rješidbe. Ističe da nigdje nije obrazloženo što znači da ima neprimjeren odnos prema potrebama službe i oružanih snaga, a da nisu utvrđene niti radnje iz kojih bi proizlazilo da predstavlja objektivnu smetnju efikasnom funkcioniranju postrojbi.
Nadalje, navodi da mu nije pružena mogućnost da se očituje na navode zbog kojih mu je utvrđen prestanak djelatne vojne službe te da iznese svoju obranu u konkretnom postupku.
4. Ustavna tužba je osnovana.
5. Na temelju analize osporene presude Upravnog suda Republike Hrvatske, postupaka i rješenja koja su prethodila, kao i relevantnih propisa, Ustavni sud je utvrdio da su osporenom presudom i rješenjima upravnih tijela podnositelju povrijeđena tzv. postupovna ustavna prava. Povrijeđeno je, u postupovnom smislu, načelo jednakosti pred zakonom (stavak 2. članka 14. Ustava), načelo jednakopravnosti pred sudovima (i drugim državnim i inim tijelima javnih ovlasti - članak 26. Ustava), a povrede su takve da se njima značajno zadire u prava podnositelja. Konačno, povrijeđeno je i ustavno pravo na žalbu (članak 18. stavak 1. Ustava).
6. Uvidom u spis Ministarstva obrane utvrđeno je da akti koji su donijeti u postupku koji je provelo Ministarstvo obrane doista sadrže samo konstataciju da bi, s obzirom da podnositelj ima neprimjeren odnos prema potrebama službe i interesima oružanih snaga Republike Hrvatske, daljnje zadržavanje na radu bila objektivna smetnja za efikasno funkcioniranje postrojbe.
Niti u jednom aktu, mišljenju Kadrovske komisije Ministarstva obrane Republike Hrvatske, niti u navedenim rješenjima, nisu navedeni konkretni razlozi za donošenje takvih rješenja.
6.1. U rješenju Ministarstva obrane od 5. prosinca 1994. godine, kojim je odbijena žalba podnositelja, navodi se da je prvostupanjsko rješenje donijeto na temelju članka 174. stavka 2. Zakona o obrani te je naveden sadržaj osporenog rješenja kao i sadržaj navedene zakonske odredbe. Konkretne razloge za donošenje takvog rješenja Ministarstvo obrane ne navodi.
6.2. U postupku u povodu tužbe podnositelja Upravnom sudu Republike Hrvatske podnositelju je odbijena tužba iako osporena rješenja nisu donijeta u skladu s temeljnim načelima i odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
6.3. Upravni sud navodi tijek postupka pred upravnim tijelima dajući tumačenje odredbe članka 174. stavka 2. Zakona o upravi. Zaključno, Upravni sud navodi da nije nužno u postupku utvrđivati propuste u radu osobe na službi u oružanim snagama, jer da isti nisu osnova za primjenu označene odredbe, već da je to isključivo interes i potreba oružanih snaga.
7. Člankom 10. stavkom 1. Zakona o oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 23/95 i 33/95) određeno je da su akti, kojima se regulira status djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika u službi, upravni akti. Stavkom 3. navedenog Zakona određeno je da se u postupku donošenja tih upravnih akata primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91, u nastavku: ZUP), ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, dok je stavkom 4. propisano da će se na djelatničke odnose, prava i obveze u službi, te odgovornost vojnih osoba, službenika i namještenika, primjenjivati, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, propisi o državnim službenicima i namještenicima, a u pitanjima koja tim propisima nisu uređena primijenit će se opći propisi o radu.
8. Zakon o općem upravnom postupku u članku 7. određuje kao temeljno načelo obvezu tijela koja vode upravni postupak, da u postupku moraju utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. U članku 8. stavak 1. ZUP sadrži temeljno načelo saslušanja stranke, dok mogućnost donošenja rješenja bez prethodnog saslušanja stranke ZUP određuje u stavku 2. članka 8. i to samo iznimno, u slučajevima kada je to zakonom određeno.
9. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske donijelo je osporena rješenja u postupcima koji su u suprotnosti s navedenim načelima upravnog postupka.
10. Članak 174. stavak 2. Zakona o obrani, na kojeg se poziva Ministarstvo obrane u svojim rješenjima, ne isključuje postupanje po osnovnim načelima i pravilima upravnog postupka.
11. Osporenom presudom Upravnog suda, kao i rješenjima upravnih tijela, povrijeđena je Ustavom zajamčena jednakost pred zakonom (članak 14. stavak 2. Ustava), odnosno ustavno jamstvo jednakosti iz članka 26., te ustavno pravo na žalbu iz članka 18. Ustava.
11.1. Naime, ustavno jamstvo jednakosti iz članka 26. Ustava je razrada i primjena općeg načela jednakosti (članak 14. stavak 1.) na području sudske i druge pravne zaštite. Radi se o posebnom slučaju načela jednakosti koje svakom jamči jednaku zaštitu prava u postupku pred sudovima, drugim državnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti.
11.2. Ustavom zajamčena jednakost pred zakonom te navedeno ustavno jamstvo iz članka 26. Ustava povrijeđeni su, jer u postupcima pred tijelima uprave podnositelju nije dana mogućnost da se očituje na iznijete navode da ima neprimjeren odnos prema radu niti mu je omogućeno da predloži izvođenje dokaza u cilju zaštite svojih prava.
11.3. Kako u navedenim postupcima Upravni sud i tijela uprave ne navode na kojim činjenicama temelje svoje odluke niti iznose razloge zbog kojih smatraju da podnositelj ima neprimjeren odnos prema radu, podnositelj je tako onemogućen da se o konkretnim razlozima izjasni, te da u postupku u povodu pravnog lijeka podvrgne preispitivanju ta utvrđenja.
11.4. Ustavni je sud, stoga, utvrdio da je time povrijeđeno podnositeljevo ustavno pravo na žalbu iz članka 18. Ustava Republike Hrvatske.
12. Odredbom članka 19. stavka 1., koju podnositelj navodi u ustavnoj tužbi, Ustav propisuje temeljne smjernice i obveze državne uprave i tijela s javnim ovlastima kad odlučuju o pravima i dužnostima građana. Navedena ustavna odredba ne sadrži slobode i prava koja su Ustavom zajamčena fizičkoj ili pravnoj osobi (subjektivna ustavna prava), te nije predmet ustavnosudske zaštite.
12.1. Takvo stajalište Ustavni sud je zauzeo u odluci broj: U-III-1/2000 donijetoj na sjednici Suda održanoj 13. ožujka 2000. godine.
13. Povredu ustavnog prava na rad i slobodu rada iz članka 54. Ustava, a na koju podnositelj također ukazuje, Sud nije našao.
14. Slijedom svega navedenog, Ustavni sud je, na temelju odredaba članaka 69. i 72. Ustavnog zakona, odlučio kao u izreci.
Broj: U-III-740/1999
Zagreb, 11. travnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti