POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - internet izdanje zakona - rješenje od razrješenja - zakon o kombiniranom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1577
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 14. srpnja 2000.
Broj: 01-081-00-2540/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
Članak 1.
U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96 i 124/97.) u članku 2. riječi: »prognanika i izbjeglica« zamjenjuju se riječima: »stanovništvo koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak koji glasi:
»(2) Prava iz ovoga Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnici).«
Članak 2.
U članku 3. stavku 1. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.
U stavku 2. iza riječi: »iz 1991. godine« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te područja općina i gradova hrvatskog Podunavlja«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) U trećoj skupini nalaze se područja općina, gradova i naselja pograničnog područja Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom«.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
»(1) Prvu skupinu čine općine i gradovi:
Cetingrad, Civljane, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Dubrovačko primorje, Dragalić, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Kijevo, Majur, Plitvička Jezera, Slunj, Stara Gradiška, Topusko, Vojnić, Vrlika, Župa dubrovačka.
(2) Prvoj skupini područja posebne državne skrbi pripada hrvatsko Podunavlje, i to:
a) općine i gradovi:
– Beli Manastir, Bilje, Bogdanovci, Borovo, Darda, Draž, Čeminac, Erdut, Ernestinovo, Ilok, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Petlovac, Popovac, Stari Jankovci, Šodolovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vukovar,
b) naselja u gradovima:
– Osijek – naselja: Klisa, Nemetin, Sarvaš, Tenja.
– Vinkovci – naselje: Mirkovci.
c) naselja u općinama:
– Antunovac – naselje: Antunovac,
– Nuštar – naselja: Cerić, Marinci.«
Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
»Drugu skupinu čine:
1) općine i gradovi:
Benkovac, Biskupija, Đulovac, Ervenik, Glina, Gračac, Jasenice, Kistanje, Knin, Konavle, Krnjak, Lasinja, Lišane Ostrovičke, Lovinac, Novigrad, Obrovac, Okučani, Plaški, Polača, Promina, Saborsko, Udbina, Voćin, Vrhovine.
2) naselja u općinama i gradovima:
– Barilović – naselja: Donja Perjasica, Donji Skrad, Gaćeško Selo, Gornji Poloj, Kastenak, Koranska Strana, Koranski Brijeg, Koransko Selo, Kosijersko Selo, Mala Kosa, Mali Kozinac, Marlovac, Maurovići, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo, Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Ponorac Perjasički, Potplaninsko, Srednji Poloj, Svojić, Štirikovac, Točak Perjasički, Veliki Kozinac, Zinajevac,
– Brestovac – naselja: Amatovci, Bogdašić, Crljinci, Čečavac, Jaminovac, Kamenski Šeovci, Kamenska, Kamenski Vučjak, Koprivna, Kruševo, Kujnik, Mihajlije, Mijači, Mrkoplje, Novo Zvečevo, Orljevac, Pasikovci, Podsreće, Rasna, Ruževac, Sažije, Sloboština, Striježevica, Snjegavić, Šušnjari, Vranić, Vučjak,
– Čačinci – naselja: Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac,
– Daruvar – naselja: Markovac, Vrbovac,
– Drniš – naselja: Badanj, Biočić, Bogatić, Brištane, Drinovci Drniš, Kadina, Glavica Kanjane, Kaočine, Karalić, Ključ, Kričke, Lišnjak, Miočić, Parčić, Siverić, Širitovci, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Velušić, Žinić,
– Dubrovnik – naselja: Bosanka, Brsećine, Dubravica, Donje Obuljeno, Čajkovica, Čajkovići Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica Komolac, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevoj, Pobrežje, Rožat, Šumet, Trsteno, Zaton,
– Gornji Bogićevci – naselja: Dubovac, Gornji Bogićevci, Kosovac, Ratkovac, Smrtić, Trnava,
– Gospić – naselja: Barlete, Brzik, Divoselo, Drenovac Radučki, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Osik, Medak, Mogorić, Ostrvica, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Raduč, Široka Kula, Vrebac, Zavođe,
– Grubišno polje – naselja: Brđani Dapčivečki, Diakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Lončarica, Mala Brana, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Munije, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Peratovica,
– Hrvace – naselja: Dabar, Laktac, Maljkovo, Potravlje, Satrić, Vučipolje, Zasiok, Bitelić, Rumin,
– Josipdol – naselja: Istočni Trojvrh, Trojvrh, Vajin Vrh, Vojnovac,
– Karlovac – naselja: Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Brođani, Cerovac Vukmanički, Donja Trebinja, Donji Sjeničak, Gornja Trebinja, Gornji Sjeničak, Ivanković Sela, Ivošević Selo, Kablar, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Knez Gorica, Lipje, Manjerovići, Popović Brdo, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Tušilović, Udbinja, Utinja, Vukmanić, Gornje Mekušje, Kamensko, Sajevac, Turanj,
– Lipik – naselja: Bjelanovac, Bujavica, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik, Livađani, Skenderovci, Subocka, Šeovica,
– Mikleuš – naselja: Balinci, Četekovac, Čojlug,
– Novska – naselja: Bajir, Borovac, Brezovac, Jazavica, Kričke, Lovska, Novi Grabovac, Paklenica, Popovac, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Stari Grabovac, Voćarica,
– Otočac – naselja: Dabar, Doljani, Glavace, Podum, Škare,
– Pakrac – naselja: Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Gornji Obrež, Jakovci, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Budići, Novi Majur, Španovica, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Tisovac, Toranj,
– Petrinja – naselja: Begovići, Bjelnik, Blinja, Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Dodoši, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Donja Pastuša, Dragotinci, Gora, Gornja Bačuga, Gornja Mlinoga, Gornja Pastuša, Graberje, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Jabukovac, Jošavica, Klinac, Kraljevčani, Križ Hrastovački, Luščani, Mačkovo Selo, Miočinovići, Moštanica, Nova Drenčina, Novo Selište, Pecki, Petkovac, Petrinja, Prnjavor, Čuntićki, Sibić, Strašnik, Stražbenica, Taborište, Tremušnjak, Veliki Šušnjar, Župić,
– Poličnik – naselje: Murvica,
– Posedarje – naselja: Islam Latinski, Podgradina,
– Ružić – naselja: Baljci, Gradac, Otavice, Ružić,
– Sirač – naselja: Barica, Bjela, Donji Borki, Gornji Borki, Srednji Borki, Pakreni, Zaile,
– Sisak – naselja: Blinjski Kut, Klobučak, Letovanci, Madžari, Staro Selo,
– Skradin – naselja: Bratiškovci, Bribir, Cicvare, Gorica, Gračac, Ićevo, Krković, Lađevci, Međare, Piramatovci, Plastovo, Rupe, Sonković, Vačani, Velika Glava, Žažvić, Ždrapanj,
– Slatina – naselja: Golenić, Ivanbrijeg, Lukavac,
– Stankovci – naselje: Morpolača,
– Ston – naselja: Zaton Doli, Zamaslina,
– Škabrnje – naselje: Škabrnje,
– Sunja – naselja: Bestrma, Blinjska Greda, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Čapljani, Četvrtkovac, Donji Hrastovac, Drljače, Ivanjski Bok, Jasenovačani, Kladari, Kinjačka, Kostreši Šaški, Mala Gradusa, Mala Paukova, Novoselci, Papići, Petrinjci, Pobrđani, Radonja Luka, Sjeverovac, Slovinci, Staza, Strmen, Sunja, Šaš, Timarci, Vedro Polje, Velika Gradusa, Vukoševac,
– Tounj – naselja: Kamenica Skradnička, Tržić Tounjski,
– Velika – naselja: Bratuljevci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Klisa, Markovac, Milivojevci, Nježić, Ozdakovci, Smoljanovci,
– Veliki Grđevac – naselja: Cremušina, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Sibenik, Topolovica, Zrinska,
– Velika Pisanica – naselja: Bačkovica, Čađavac,
– Virovitica – naselje: Jasenaš,
– Vodice – naselja: Čista Mala, Čista Velika, Grabovci,
– Zadar – naselja: Babindub, Crno,
– Zemunik Donji – naselja: Smoković, Zemunik Gornji.«
Članak 5.
Članci 6. i 7. brišu se.
Članak 6.
Naziv glave: »1. Dodjela kuća i stanova« i članak 8. mijenja se i glasi:
»1. DODJELA KUĆA, STANOVA, GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Članak 8.
(1) Republika Hrvatska će poticati povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na područjima posebne državne skrbi prije Domovinskog rata te naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih djelatnosti i zanimanja koji mogu pridonijeti ekonomskom i socijalnom razvitku područja posebne državne skrbi.
(2) Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka, ako nemaju u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću u Republici Hrvatskoj daje se u najam stan ili obiteljska kuća u državnom vlasništvu, ili dodjeljuje u vlasništvo građevinsko zemljište u vlasništvu države i osnovni građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće.
(3) Vlada Republike Hrvatske utvrdit će, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uvjete i mjerila za davanje korisnicima u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu ili dodjele u vlasništvo građevinskog zemljišta u vlasništvu države i osnovnoga građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće. Korisna površina stana ili obiteljske kuće ili količina osnovnoga građevinskog materijala iz ovoga članka utvrđuje se prema mjerilima iz Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96, 54/96, 87/96. i 57/00.), a prema broju članova obitelji korisnika.
(4) Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) daje u najam stan ili obiteljsku kuću, odnosno u vlasništvu građevinsko zemljište i građevinski materijal. Ministarstvo i korisnik sklapaju ugovor o najmu sukladno odredbama Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96. i 48/98.), s tim da korisnik plaća zaštićenu najamninu. Ministarstvo i korisnik sklapaju ugovor o davanju u vlasništvo građevinskog zemljišta i građevinskog materijala, koji sadrži obvezu korisnika da građevinsko zemljište i izgrađeni objekt neće otuđiti 10 godina od dana sklapanja ugovora bez suglasnosti Ministarstva.
(5) Ako je stan ili obiteljska kuća iz stavka 2. ovoga članka oštećena, korisnik ima pravo na novčanu potporu za popravak i obnovu oštećenog stana ili obiteljske kuće u novčanom iznosu ili u odgovarajućoj količini građevinskog materijala prema Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96. i 57/00.).
(6) Nakon 10 godina neprekidnog prebivanja u stanu ili obiteljskoj kući iz stavka 2. ovoga članka korisnik može podnijeti zahtjev Ministarstvu radi stjecanja vlasništva. Uvjete za stjecanje vlasništva utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(7) Odredbe ovoga članka ne odnose se na one građane koji su prebivali na područjima posebne državne skrbi i imali u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću koju su prodali ili na bilo koji drugi način otuđili.«
Članak 7.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»(1) Nekretnine koje se prema članku 8. stavku 2. ovoga Zakona daju u najam ili dodjeljuju u vlasništvo, čine:

  1. stanovi ili obiteljske kuće u vlasništvu države, te građevinsko zemljište u vlasništvu države,
  2. stanovi ili obiteljske kuće koji će se po posebnim programima sredstvima iz donacija i državnog proračuna graditi u područjima posebne državne skrbi, ako na tim područjima nema raspoloživog prostora za potrebe korisnika.

(2) Osim nekretnina iz stavka 1. ovoga članka korisniku se dodjeljuje osnovni građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće u područjima posebne državne skrbi, po posebnim programima sredstvima iz donacija i državnog proračuna.«
Članak 8.
Iza članka 14. dodaje se članak 14a. koji glasi:
»Članak 14a.
Porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit koji se ostvare na području posebne državne skrbi, a prema članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97. i 33/00.) pripadaju državnom proračunu, u razdoblju od 5 godina od primjene ovoga Zakona prihodi su jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) na područjima posebne državne skrbi.«
Članak 9.
U članku 28. stavku 1. riječi: »Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom« brišu se.
U stavku 2. riječi: »Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom« zamjenjuju se riječju: »Fond«.
Članak 10.
Glava treća: III. Red prvenstva i članak 29. brišu se.
Članak 11.
Članci 30. i 31. brišu se.
Članak 12.
Iza članka 32. dodaje se članak 32a. koji glasi:
»Članak 32a.
(1) Prava iz ovoga Zakona ne može ostvariti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo opisano člankom 3. stavkom 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.).
(2) Za osobu protiv koje je podignuta pravomoćna optužnica za kazneno djelo opisano člankom 3. stavkom 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.) ostvarivanje prava iz ovoga Zakona odgađa se do pravomoćnosti sudske odluke kojom se dovršava kazneni postupak.«
Članak 13.
Ministarstvo je dužno u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ukinuti rješenja o korištenju donesena prema ovome Zakonu, koja se odnose na imovinu u vlasništvu fizičkih osoba. Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 14.
(1) Imovina u vlasništvu fizičkih osoba dana na privremeno korištenje drugim osobama prema odredbama ovoga Zakona vratit će se u posjed vlasnika u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva vlasnika imovine.
(2) Zahtjevi za povrat imovine iz stavka 1. ovoga članka podneseni prije stupanja na snagu ovoga Zakona riješit će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Imovina čije vraćanje traži vlasnik imovine vraća se rješenjem o ukidanju rješenja o davanju imovine na privremeno korištenje drugim osobama, koje donosi Ministarstvo za imovinu dodijeljenu prema ovome Zakonu.
(4) Ministarstvo je osobi koja je kao korisnik privremeno koristila imovinu iz stavka 1. ovoga članka dužno u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva vlasnika imovine da mu se imovina vrati u posjed osigurati sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu ili dodijeliti u vlasništvo građevinsko zemljište u vlasništvu države i osnovni građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće, ako u vlasništvu nema stan ili obiteljsku kuću u Republici Hrvatskoj.
(5) Ako u roku od 6 mjeseci Ministarstvo nije osiguralo alternativni smještaj iz stavka 4. ovoga članka korisniku imovine i imovinu vratilo u posjed vlasniku, dužno je na zahtjev vlasnika zaključiti s vlasnikom ugovor o najmu obiteljske kuće ili stana koji se sklapa na vrijeme do povrata u posjed vlasniku. Obvezni sadržaj ugovora o najmu odredit će Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 15
Ministarstvo je dužno korisnicima iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona omogućiti pravo izbora da li će ostvariti pravo po ovom Zakonu ili po Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 84/96. i 57/00.).
Članak 16.
Na nekretnini u vlasništvu fizičkih osoba dodijeljenoj na korištenje po ovom Zakonu, Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom (»Narodne novine«, br. 73/95., 7/96. i 100/97.) i Zakonu o najmu stanova na oslobođenom području (»Narodne novine«, br. 73/95.) ne može se steći pravo vlasništva dosjelošću.
Članak 17.
Postupci pokrenuti radi ostvarivanja prava iz ovoga Zakona do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.
Članak 18.
U svim odredbama ovoga Zakona riječ: »naseljenik« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju: »korisnik« u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 015-02/00-01/02
Zagreb, 14. srpnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti