POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - internet baza - ispravak ugovora između - ispravak uredbe akcija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1576
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA
Proglašavam Zakon o poticanju ulaganja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srpnja 2000.
Broj: 01-081-00-2531/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O POTICANJU ULAGANJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuje poticanje ulaganja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih osoba u cilju poticanja gospodarskog rasta, razvitka i ostvarenja gospodarske politike Republike Hrvatske, njenog uključivanja u tokove međunarodne razmjene povećanjem izvoza i jačanja konkurentne sposobnosti hrvatskog gospodarstva.
(2) Poticanje ulaganja u smislu ovoga Zakona je sustav poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica.
(3) Poticajne mjere, porezne i carinske povlastice uređene ovim Zakonom odnose se na ulaganja u gospodarske djelatnosti ako se time osigurava ekološki sigurna djelatnost i jedan ili više od sljedećih ciljeva:
– unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
– uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,
– veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
– modernizacija i unaprjeđenje poslovanja,
– razvoj proizvodnji s višim stupnjem prerade,
– povećanje izvoza,
– povećanje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast i zaposlenost zaostaju za državnim prosjekom,
– razvoj nove ponude usluga,
– ušteda energije,
– jačanje informatičke djelatnosti,
– suradnja s financijskim institucijama izvan zemlje,
– prilagodba hrvatskog gospodarstva europskim standardima.
Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

  1. Ulagatelj: domaća i/ili strana pravna ili fizička osoba, ili više njih zajedno koje ulože u nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica najmanje 4 milijuna kuna.
  2. Ulaganje: vrijednost stvari, prava i obveza utvrđenih u skladu s objavljenim Međunarodnim računovodstvenim standardima, unesenih u temeljni kapital nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica.
  3. Nositelji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica: trgovačka društva koja koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice. Porezne i carinske povlastice mogu koristiti samo nositelji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica registrirani kao novoosnovana trgovačka društva s registriranom djelatnošću isključivo iz djelokruga djelatnosti za koje koriste porezne i carinske povlastice.

Iznimno, ako se ulaganje vrši u turističku djelatnost, na temelju zahtjeva ulagatelja a na prijedlog Ministarstva turizma, Vlada Republike Hrvatske može odlučiti, da nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica može biti već postojeće društvo.
4. Ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva kao nadležno ministarstvo za poslove poticajnih ulaganja.
II. POTICAJNE MJERE
Poticajne mjere
Članak 3.
Poticajne mjere čine:

  1. davanje u zakup, davanje prava građenja, prodaja ili davanje na korištenje nekretnina ili drugih infrastrukturnih objekata pod komercijalnim ili pogodovanim uvjetima, uključivo i bez naknade, iznimno od odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora, nekretnina i objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno nekretnina iz portfelja Fonda nekretnina za poticanje ulaganja,
  2. pomoć za otvaranje novih radnih mjesta,
  3. pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju.

Pomoć za otvaranje novih radnih mjesta, stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju
Članak 4.
(1) Nositelju poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica koji osigura stvaranje novih radnih mjesta i novo zapošljavanje, Fond za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika može odobriti pokrivanje troškova zapošljavanja u jednokratnom iznosu do 15.000,00 kuna po zaposleniku.
(2) Poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti samo za novo zapošljavanje uz uvjet da se broj novozaposlenih ne smanjuje najmanje tri godine.
(3) Kod izračuna broja novootvorenih radnih mjesta uzima se u obzir broj ukinutih radnih mjesta u drugim poduzećima ulagatelja vezanih za ulagateljevo ulaganje u smislu ovoga Zakona.
(4) Ako ulagatelj ulaže u stručnu izobrazbu zaposlenika ili njihovu prekvalifikaciju, Fond za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika može odobriti pokrivanje troškova stručne izobrazbe ili prekvalifikacije u visini do 50% tih troškova.
(5) Sudjelovanje u troškovima iz stavka 1. i 4. ovoga članka osigurava se bespovratnim sredstvima ili kreditiranjem uz povoljne uvjete iz sredstava Fonda za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika.
(6) Fond za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika o poticajnim mjerama odlučuje na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Sredstva za poticaje
Članak 5.
(1) Osnivanje i rad Fonda nekretnina za poticanje ulaganja i Fonda za poticanje otvaranja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika uredit će se posebnim zakonom.
(2) Do osnivanja fondova iz stavka 1. ovoga članka poticajne mjere odobravat će Ministarstvo i drugo nadležno tijelo kao što je Fond za privatizaciju iz novčanih sredstava i nekretnina kojima na temelju zakona i drugih propisa, te zaključenih ugovora raspolaže Vlada Republike Hrvatske, odnosno drugo nadležno tijelo.
(3) Prednost pri dodjeli poticajnih mjera imaju trgovačka društva u pretežitom vlasništvu domaćih pravnih ili fizičkih osoba.
(4) Tijela iz stavka 2. ovoga članka koja odobravaju poticajne mjere dužna su voditi evidenciju danih odobrenja a sadržaj i način vođenja evidencije propisat će ministar financija.
III. POREZNE I CARINSKE POVLASTICE
Porezne povlastice
Članak 6.
(1) Za ulaganja koja iznose najmanje 10 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 7% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 30 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaganja.
(2) Za ulaganja u iznosu većem od 20 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 3% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 50 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaganja.
(3) Za ulaganja u iznosu većem od 60 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 0% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 75 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaganja.
(4) Ukupan iznos porezne povlastice koju ulagatelj može iskoristiti tijekom trajanja roka plaćanja povlaštene stope poreza na dobit, a koja ne može prelaziti vrijednost samog ulaganja, određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunatog na temelju Zakona o porezu na dobit i iznosa izračunatog na temelju ovoga Zakona.
(5) Kada nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica smanji broj zaposlenika utvrđen odredbama članka 4. ovoga Zakona i stavka 1., 2. i 3. ovoga članka prestaje mu pravo korištenja tih povlastica za čitavo razdoblje za koju su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.
(6) Nositelju poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica kojemu je ukinuto pravo njihova korištenja ne može se ponovo odobriti njihovo korištenje.
Struktura ulaganja
Članak 7.
U iznos ulaganja iz članka 2. točke 1. i članka 6. stavka 1., 2. i 3. neće se uračunavati iznos dijela ulaganja kojeg čine zemljišta, kao i građevine koje su starije od jedne godine, i ranije korištena oprema, koji se unose kao ulog.
Carinske povlastice
Članak 8.
Prilikom uvoza opreme koja čini ulaganje ne plaća se carina na robu iz poglavlja Carinske tarife 84., 85., 86., 87. (osim osobnih vozila sa zapremninom motora većom od 1500 kubičnih centimetara), 88., 89. i 90. Zakona o carinskoj tarifi.
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva povećati poticajne mjere, porezne i carinske povlastice uređene ovim Zakonom, produžiti vrijeme za prijenos gubitka iz prethodnoga obračunskog razdoblja na najviše 10 godina, u slučaju ulagačkih pothvata od posebnoga gospodarskog interesa, uzimajući u obzir značaj ulaganja za ukupan gospodarski razvoj i zapošljavanje, ravnomjerni regionalni razvoj, razvoj područja od posebne državne skrbi i razvoj same gospodarske grane u koju se ulaže.
Članak 10.
(1) Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica na temelju ovoga Zakona o načinu, vrsti i iznosu poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica pisano izvješćuju Ministarstvo i Ministarstvo financija – Poreznu upravu.
(2) Na temelju podnesenoga prethodnog izvješća Ministarstvo će, u suradnji s Ministarstvom financija i ministarstvima u čiji djelokrug spada predviđeno ulaganje, ocijeniti može li takvo ulaganje biti temelj za ostvarivanje poticajnih mjera poreznih i carinskih povlastica i o svom stajalištu izvijestiti podnositelja najkasnije u roku 30 dana od primitka prethodnog izvješća.
(3) Nositelji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica dužni su tijekom razdoblja korištenja tih mjera i povlastica podnositi godišnje pisano izvješće Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.
(4) Godišnja izvješća iz stavka 3. ovoga članka podnose se do kraja ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(5) Ako nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne podnese izvješće u roku iz stavka 4. ovoga članka prestaje mu pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera i povlastica.
(6) Obvezni sadržaj izvješća iz stavka 1. i 3. ovoga članka uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.
(7) Ministarstvo financija – Porezna uprava prema ukazanoj potrebi može obavljati neposredno kontrolu i provjeru korištenja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.
IV. KAZNENE ODREDBE
Kaznene odredbe
Članak 11.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ako:
– sredstva poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne koristi sukladno odredbama članka 4., 6. i 8. ovoga Zakona,
– ne podnese godišnje pisano izvješće Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi sukladno odredbi članka 10. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 12.
(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Obvezuje se ministar financija da propis iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi propise za provedbu ovoga Zakona.
Članak 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 404-01/00-01/02
Zagreb, 12. srpnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti