POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravosuđe - ispravak odluke pravila - odluka o izvješćivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
971
Na temelju članka 27. stavka 1. podstavka 3. Zakona o razminiranju (»Narodne novine« broj: 19/96, 86/98) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O OBUCI I ISPITIMA PIROTEHNIČARA I POMOĆNIH DJELATNIKA
TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Na obuku i ispit za pirotehničare i pomoćne djelatnike mogu pristupiti fizičke osobe (u daljnjem tekstu: pristupnik) koje ispunjavaju propisane uvjete.
Članak 2.
Obuku pristupnika za pirotehničare i pomoćne djelatnike provodi Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Policijska akademija), prema programima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Policijska akademija, na temelju programa obuke iz stavka 1. ovoga članka, izradit će nastavni plan i program.
Ispite pristupnika za pirotehničare i pomoćne djelatnike provodi ispitno povjerenstvo koje imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).
Članak 3.
U provedbi programa obuke, radi osiguravanja potrebne razine stručnosti, Policijska akademija može pojedine uradke povjeriti osobama koje nisu zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljenjem tekstu: Ministarstvo).
Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje dodiplomatski studij u trajanju od dvije odnosno četiri godine i stručnjaci su za određena područja.
TEMELJNA OBUKA
Članak 4.
Prijava za pohađanje temeljne obuke podnosi se Policijskoj akademiji i sadrži:
- ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu i punoljetnosti,
- dokaz da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i druga kaznena djela s elementima nasilja, koristoljublja i niskih pobuda,
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti.
Pristupnik ne može pristupiti obuci dok ne dostavi dokaze o uplaćenoj pristojbi za pohađanje obuke i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme trajanja obuke.
Članak 5.
Program temeljne obuke pristupnika za pirotehničare sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Temeljna obuka pristupnika za pirotehničare traje 266 nastavnih sati, od čega je 112 sati teorijski dio, a 154 sata praktični dio.
Temeljna obuka pristupnika za pomoćne djelatnike traje 40 nastavnih sati.
Programi temeljne obuke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 6.
Teorijski dio programa temeljne obuke provodi se u skupinama od najviše 25 pristupnika.
Praktični dio programa temeljne obuke provodi se na poligonu, u skupinama od najviše 13 pristupnika.
TEMELJNI ISPIT
Članak 7.
Nakon završene temeljne obuke pristupnici polažu temeljni ispit.
Prijava za polaganje temeljnog ispita podnosi se Policijskoj akademiji i sadrži:
- ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu i punoljetnosti,
- dokaz da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda,
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti.
Pristupnik ne može pristupiti ispitu dok ne dostavi dokaz o uplaćenoj pristojbi za polaganje ispita i dokaz o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme polaganja temeljnog ispita.
Članak 8.
Izuzetno od članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, hrvatski branitelji odnosno djelatnici Ministarstva ili Ministarstva obrane Republike Hrvatske koji su proveli najmanje šest mjeseci na poslovima razminiranja odnosno pomoćnim poslovima razminiranja te osobe koje su s uspjehom završile tečaj protueksplozijske zaštite - specijalizacija - I dio, mogu pristupiti polaganju temeljnog ispita za pirotehničara odnosno pomoćnog djelatnika bez prethodnog pohađanja obuke.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu pristupiti polaganju temeljnog ispita dok ne dostave potvrdu o vremenu provedenom na poslovima iz stavka 1. ovoga članka koju izdaje Ministarstvo iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 9.
Ispitno povjerenstvo za pristupnike za pirotehničare sastoji se od predsjednika i četiri člana i njihovih zamjenika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuju se iz redova djelatnika Policijske akademije, dva člana ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici imenuju se iz redova osoba koje provode obuku, jedan član i njegov zamjenik iz redova djelatnika Odjela civilne zaštite Ministarstva i jedan član i njegov zamjenik iz redova Hrvatskog centra za razminiranje.
Ispitno povjerenstvo za pristupnike za pomoćne djelatnike sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka imenuju se iz redova djelatnika Policijske akademije, jedan član ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz redova osoba koje provode obuku i jedan član i njegov zamjenik iz redova djelatnika Odjela civilne zaštite Ministarstva.
Za obavljanje administrativnih poslova imenuje se tajnik ispitnog povjerenstva.
Rješenjem o imenovanju članova ispitnog povjerenstva određuje se koje će nastavne teme ispitivati predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva odnosno njihovi zamjenici.
Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva, njihove zamjenike i tajnika ispitnog povjerenstva svojom odlukom imenuje ministar.
Članak 10.
Ispitno povjerenstvo utvrđuje da li pristupnik ispunjava uvjete za polaganje temeljnog ispita i o tome donosi rješenje kojim se određuje mjesto, vrijeme i troškovi ispita.
Ispitno povjerenstvo je dužno pristupnika obavijestiti o danu i mjestu polaganja temeljnog ispita najmanje 15 dana prije roka određenog za polaganje.
Pristupnik može iz opravdanih razloga, odgoditi ili odustati od temeljnog ispita, ali o tome mora obavijestiti ispitno povjerenstvo prije održavanja ispita.
Ukoliko pristupnik ne obavijesti ispitno povjerenstvo o odgodi ili odustajanju od ispita odnosno ako ga odgodi ili odustane iz neopravdanih razloga, smatra se da pristupnik nije položio ispit.
Članak 11.
Temeljni ispit pristupnika za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijski dio temeljnog ispita pristupnika za pirotehničara sastoji se od pisane i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.
Praktični dio temeljnog ispita pristupnika za pirotehničara provodi se na poligonu, a obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva.
Temeljni ispit pristupnika za pomoćnog djelatnika sastoji se od usmene provjere znanja ih svih nastavnih tema.
Članak 12.
Uspjeh kandidata na temeljnom ispitu ocjenjuju se ocjenom »položio« ili »nije položio«.
Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje (rezultate) na teorijskom dijelu temeljnog ispita i obavio sve zadane uratke uz potrebitu razinu sigurnosti u samostalnom radu na praktičnom dijelu temeljnog ispita.
Pristupniku koji je položio temeljni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu za pirotehničara odnosno pomoćnog djelatnika.
Obrazac uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Pristupnik koji nije položio teorijski dio temeljnog ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela ispita.
Pristupnik koji ne zadovolji na praktičnom dijelu temeljnog ispita mora ponovno polagati temeljni ispit u cijelosti.
Pristupnik koji nije položio temeljni ispit može pristupiti ponovnom polaganju temeljnog ispita najranije 30 dana od dana prethodnog polaganja.
Članak 13.
Pirotehničari i pomoćni djelatnici imaju posebne iskaznice kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
Iskaznice iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo.
Obrasci iskaznica iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 14.
O temeljnom ispitu tajnik ispitnog povjerenstva vodi zapisnik u koji se unose podaci o imenu i prezimenu pristupnika, članovima povjerenika odnosno njihovim zamjenicima, datumu polaganja temeljnog ispita, pitanjima postavljenim kandidatima te ocjenom povjerenstva o uspjehu kandidata.
Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva odnosno njihovi zamjenici.
Članak 15.
Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva odnosno njihovi zamjenici i tajnik ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu koja se određuje po pristupniku posebnim rješenjem ministra.
SKRAĆENA OBUKA
Članak 16.
Pristupnici koji nisu položili temeljni ispit mogu pristupiti skraćenoj obuci koja se obavlja sukladno odredbama ovog Pravilnika o temeljnoj obuci.
Skraćena obuka sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Skraćena obuka za pirotehničare traje 66 nastavnih sati, od čega je 38 sati teorijski dio, a 28 sati praktični dio.
Program skraćene obuke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
DOPUNSKA OBUKA
Članak 17.
Pirotehničar je dužan svake četiri godine, računajući od dana položenog ispita za pirotehničara, pristupiti dopunskoj obuci koja se obavlja sukladno odredbama ovog Pravilnika o temeljnoj obuci.
Dopunska obuka sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Dopunska obuka za pirotehničare traje 30 nastavnih sati, od čega je 16 sati teorijski dio, a 14 sati praktični dio.
Program dopunske obuke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
DOPUNSKI ISPIT
Članak 18.
Nakon završene dopunske obuke pirotehničar je dužan pristupiti dopunskom ispitu koji se obavlja sukladno odredbama ovog Pravilnika o polaganju temeljnog ispita.
Pirotehničar koji nije pristupio odnosno nije s uspjehom položio dopunski ispit u roku od četiri godine računajući od dana položenog ispita za pirotehničara, ne može obavljati poslove pirotehničara dok ne položi dopunski ispit.
Pirotehničaru koji je položio dopunski ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom dopunskom ispitu.
Program dopunskog ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Obrazac uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
EVIDENCIJA
Članak 19.
Policijska akademija vodi evidenciju o polaznicima i provedbi obuke i dodatne obuke, rezultatima ispita i dopunskog ispita te izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za obavljanje poslova razminiranja i pomoćnih poslova razminiranja.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- ime i prezime i JMBG pristupnika,
- datum, mjesto i država rođenja pristupnika,
- naziv i adresu sjedišta ovlaštene pravne osobe koja je pristupnika uputila na obuku,
- datum polaganja ispita,
- broj uvjerenja o položenom ispitu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka trajno se čuva u Policijskoj akademiji.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obuci, ispitima i provjeri znanja i vještina pirotehničara te sadržaju i izgledu ovlasti za razminiranje (»Narodne novine« broj 26/96, 83/98, 43/99).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-92-60750/1-1999
Zagreb, 6. travnja 2000.
Ministar
Šime Lučin, v. r.


***
PROGRAM
temeljne obuke za pirotehničare
TEORIJSKI DIO - 112 sati

1. Eksplozivne tvari                          10

2. Sredstvo za paljenje                      5

3. Protupješačke mine                           5

4. Protuoklopne mine                            5

5. Specijalni upaljači                       7

6. Sustavi izrada minskih polja i grupa mina             3

7. Sustavi razminiranja minskih polja i grupa mina       4

8. Mjere pirotehničke sigurnosti i
zaštite na radu                           4

9. Streljivo                               14

10. Zrakoplovni projektili                     10

11. Pomorske mine                           4

12. Diverzantsko-terorističke naprave                  8

13. Održavanje i skladištenje eksplozivnih
sredstava                                7

14. Prevoženje eksplozivnih sredstava                 4

15. Delaboracija streljiva                      4

16. Uništavanje eksplozivnih sredstava                  4

17. Minodetektori                           3

18. Uporaba strojeva za razminiranje                 4

19. Uporaba pasa za pronalaženje MES-a                 3

20. Pravilnik o načinu obavljanja poslova
razminiranja                           2

21. Zakon o razminiranju                      2

PRAKTIENI DIO - 154 sata

1. Pojedinačno paljenje eksplozivnog naboja            8

2. Izrada mreža za paljenje                       8

3. Rad u skladištu eksplozivnih sredstava            8

4. Razminiranje protupješačkih mina
(vježbovna sredstva)                     16

5. Razminiranje protupješačkih mina
(bojeva sredstva)                           8

6. Razminiranje protuoklopnih mina (vježbovna
sredstva)                               16

7. Razminiranje protuoklopnih mina (bojeva
sredstva)                                8

8. Postavljanje i uklanjanje mina iznenađenja
i improviziranih mina                          24

9. Pojedinačno i skupno uništavanje
eksplozivnih tvari i sredstava                 8

10. Organizacija pretraživanja terena                24

11. Zrakoplovni projektili                      8

12. Prva pomoć                               18

UKUPNO:                           266 sati

                    PROGRAM
temeljne obuke za djelatnike na pomoćnim poslovima razminiranja

1. Eksplozivne tvari                            2

2. Sredstva za paljenje                      2

3. Protupješačke mine                           2

4. Protuoklopne mine                           2

5. Specijalni upaljači                      2

6. Streljivo                                2

7. Zrakoplovni projektili                      2

8. Tehnike razminiranja                      3

9. Organizacija radilišta razminiranja            3

10. Zakon o razminiranju                      2

11. Pravilnik o načinu obavljanja poslova
razminiranja                           2

12. Zakon o eksplozivnim tvarima i propisi donijeti na
temelju njega

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti okoliša                      2

13. Prva pomoć                               10

UKUPNO:                               36 sati

                    PROGRAM
               dopunske obuke za pirotehničare

TEORIJSKI DIO - 16 sati

- minsko-eksplozivna sredstva                      3

- vrste upaljača                           3

- način postavljanja i uklanjanja
minsko-eksplozivnih sredstava                 4

- diverzantske naprave                           2

- nove metode rada i sredstva za otkrivanje
minsko-eksplozivnih sredstava                 4

          PRAKTIENI DIO - 14 sati

- sredstva za otkrivanje minsko-razornih sredstava       3

- rad sa sredstvima za otkrivanje minsko-eksplozivnih
sredstava                                3

- uništavanje minsko-razornih sredstava                8

UKUPNO:                               30 sati

                    PROGRAM
               skraaene obuke za pirotehničare

TEORIJSKI DIO - 38 sati

1. Uvod u pirotehničke poslove                 1

2. Eksplozivne tvari                           3

3. Sredstva za paljenje                      3

4. PP mine                                4

5. PO mine                                4

6. Specijalni upaljači                      4

7. Streljivo                                3

8. Zrakoplovni projektili 3

9. Održavanje i skladištenje
eksplozivnih sredstava                     3

10. Tehnike razminiranja                      4

11. Organizacija radilišta razminiranja            4

12. Zakon o razminiranju

Pravilnik o načinu obavljanja poslova
razminiranja                                2

PRAKTIENI DIO - 28 sati

1. Izrada i paljenje sporogorećeg
upaljača                               2

2. Paljenje eksplozivnog naboja sporogorećim
upaljačem i električnim sredstvima                 4

3. Razminiranje PP mina (rad s vježbovnim
sredstvima)                               4

4. Razminiranje PO mina (rad s vježbovnim
sredstvima)                               4

5. Pojedinaeno i skupno uništavanje
eksplozivnih tvari i sredstava (rad s vježbovnim
sredstvima)                                4

6. Rad s minodetektorima                      4

7. Organizacija pretraživanja terena                 6

UKUPNO:                               66 sati


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti