POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - info pregled zakona - odluka o kupnji - pravilnik o izvješćivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA SPECIJALNIH OBJEKATA SPLIT
I.
Na temelju prijave u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) i mišljenja Sturčnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća se prijava Društva "Brodosplit--Brodogradilište specijalnih objekata" d.o.o., Split (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te se daje Ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene luke brodogradilišta specijalnih objekata Split.
Pomorsko dobro - lučko područje koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilišta specijalnih objekata koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
Granica pomorskog dobra započinje od morske obale - točke br. 1 i ide od kuta obale horizontalnog ležaja na zapad u smjeru obale horizontalnog ležaja oko 25 m do točke br. 2. Od točke br. 2 na jugozapad oko 145 m do točke br. 3 i dalje na jug oko 94 m do točke br. 4. Dalje ogradom na jug oko 177 m do kuta ograde - točke br. 5. Ogradom u smjeru istoka oko 86 m do točke br. 6 na kutu ograde. Odatle u smjeru jugoistok oko 38 m do točke br. 7 i dalje na istok još oko 37 m do točke br. 8. Od točke br. 8 na sjever oko 4 m do jugozapadnog kuta parcele 18/119, te dalje na sjever zapadnom granicom parcele 18/119 oko 201 m do morske obale - zapadne granice parcela 18/119 i 18/1 - točka br. 9. Od točke br. 9 morskom obalom na zapad i sjever do točke br. 1 gdje je započet opis kopnene granice.
Opisani posjed obuhvaaa sljedeae parcele:

_ __

katastarski broj sudski broj površina
_ __

18/88 6801/76 1.183

18/89 6801/77 6.706

18/101 6801/90 292

18/120 6801/116 1.945

18/121 6801/117 63

18/122 6801/118 25

18/123 6801/119 61

18/124 6801/120 53

18/125 6801/121 93

dio 18/1 6801/1 25.600

_ __

Ukupna površina 36.021 m2
_ __Morska granica započinje od točke br. 1 kopnene granice, južnog kuta obale horizontalnog ležaja, južnim obalnim zidom na istok oko 33 m do krajnjeg jugoistočnog kuta obale horizontalnog ležaja. Odatle granica ide u smjeru jugoistoka oko 135 m do točke br. 10. Dalje u smjeru juga oko 81 m do obale na zapadnoj granici parcela 18/119 i 18/1 - točke br. 9 kopnene granice. Dalje obalom na zapad i sjever do početne točke br. 1 gdje je opis započet.
Površina morskog dijela iznosi 21.160 m˛.
Granica pomorskog dobra - lučkog područja prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Broj toeke Y X

1 374355.97 821526.63

2 374332.69 821535.91

3 374278.38 821401.61

4 374275.09 821307.23

5 374243.40 821132.48

6 374329.87 821129.70

7 374363.86 821111.69

8 374399.82 821106.46

9 374431.05 821307.94

10 374441.80 821389.50a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Split broj detaljnih listova plana 2 i 17 u mjerilu 1:1000.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilišta specijalnih objekata Split.
Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište - pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama", za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost davatelja koncesije te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 32 godine računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnje dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojima će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se koncesionar da sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra dostave Povjerenstvu za granice nadležne županije u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako Ovlaštenik u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/00-01/01
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 20. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti