POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - imenici zakona - deklaracija o kršenju - odluka o iznimnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GARANCIJSKA AGENCIJA
Na temelju točke 9. Izmjena i dopuna Programa Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva (»Narodne novine« br. 142/99.), Hrvatska garancijska agencija je utvrdila i izdala pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva.
Pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva obuhvaća Program Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva (»Narodne novine« br. 76/98.), te njegove Izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama« br. 142/99.
Klasa: 011-04/00-1/05
Zagreb, 17. siječnja 2000.
Direktor Generalni prokurist
Zdravko Muraj, dipl. oec., v. r. Jasna Borić, dip. oec., v. r.
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
- PROČIŠĆENI TEKST -
1. SVRHA PROGRAMA
Svrha Programa je poticanje razvoja uspješnih privatnih poduzetnika - privatnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u privatnom vlasništvu, obrtnika koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti - slobodnih zanimanja sukladno važećim propisima (u daljnjem tekstu »poduzetnici«), - osiguravanjem kontinuiteta poslovanja, davanjem garancija za kredite za trajna obrtna sredstva.
Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) u okviru ovog Programa daje garancije za kredite koje su banke i druge pravne osobe (kreditori) odobrile poduzetnicima.
2. PRAVO NA ZAHTJEV
Zahtjev imaju pravo podnijeti poduzetnici:

 1. koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 2. koji su 100% u privatnom vlasništvu, s time da najmanje 90% društva mora biti u vlasništvu fizičkih osoba,
 3. čije stanje zadnje godišnje bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000 kuna,
 4. čiji prihodi u posljednjoj godišnjoj bilanci ne prelaze iznos 22.200.000 kuna,
 5. koji u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih,
 6. koji uspješno posluju najmanje tri posljednje godine, odn. koji nisu iskazali gubitak u poslovanju u zadnjoj bilanci
 7. čiji koeficijent zaduženosti ne prelazi 60%,
 8. čiji je mjesečni priliv na žiro račun najmanje dvostruko veći od mjesečne otplatne rate traženog kredita.

Poduzetnik nema pravo na zahtjev ako je:

 1. vlasnik ili suvlasnik u dva ili više trgovačkih društava s više od 30% udjela u svakom od njih
 2. vlasnik dva ili više obrta.
 3. VRSTE PROGRAMA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA

Garancije se može odobriti isključivo za kredite koje su odobrili kreditori.
Pravo za dobijanje garancije nemaju krediti usmjereni u:
kupnju udjela u trgovačkim društvima,
trgovačku djelatnost
ugostiteljske djelatnosti koje pružaju isključivo ili pretežno usluge točenja alkoholnih pića,
sredstva javnog priopćavanja.
Kriterije i prioritete za odobravanje garancija određuje HGA, s time da proizvodne djelatnosti i djelatnosti proizvodnih usluga imaju prioritet.
4. OPĆI UVJETI ZA DOBIVANJE GARANCIJE
HGA u sklopu ovoga Programa može dati garanciju za kredite u iznosu do 300.000 kuna, u visini do 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita.
Nadzorni odbor HGA određuje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može dati garancija HGA.
Rok garancije ovisi o trajanju otplate kredita, od 1 - 5 godina, pri čemu se vrijeme počeka otplate uključuje u navedene rokove.
Visina naknade za odobrene garancije iznosi 0,95% od vrijednosti iznosa glavnice kredita, naplaćuje se jednokratno, a mijenja se u skladu s godišnjim planom aktivnosti HGA.
5. ZAHTJEV ZA DOBIVANJE GARANCIJE
Zahtjev za dobivanje garancije HGA predaje se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod kreditora. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika i kreditora, i dostavljen HGA isključivo putem kreditora.
Zahtjevu treba priložiti po jedan primjerak (presliku) sljedećih dokumenata:
1. Potvrde o pravnom statusu:
za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,
za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa; ako ima više osnivača - potreban je društveni ugovor o osnivanju,
za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti.
2. Bilanca i račun dobiti i gubitka / porezne prijave za posljednje tri godine poslovanja i BON-2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za garanciju.
3. Ispunjeni Upitnik HGA o osnovnim pokazateljima poslovanja poduzetnika (životopis poduzetnika, obrazloženje
ključnih čimbenika koji su bili temelj za traženje kredita,…)
4. Sažeto mišljenje kreditora o procjeni podnesenog kreditnog zahtjeva.
U slučajevima kada se zahtjev za dobivanje garancije odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja o svojoj odluci.
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala odobriti garancija.
6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Instrumenti osiguranja koje je kreditor obvezan uzimati za osiguranje vraćanja kredita moraju biti u omjeru 1:1 u odnosu na visinu kredita, a oni mogu biti: hipoteka ili fiducijarno vlasništvo na nekretnine, založno pravo ili fiducijarno vlasništvo na pokretnine, kreditno sposobni jamci, depozit. Uz navedene instrumente osiguranja obavezno se uzimaju mjenice i zadužnice korisnika kredita, te osobne mjenice osnivača odn. vlasnika.
U posebno obrazloženim slučajevima HGA može odustati od traženja pojedinih instrumenata osiguranja povrata kredita, i prihvatiti druge zamjenske instrumente osiguranja.
Sredstva za koje je odobren kredit moraju se izravno doznačiti dobavljačima u skladu s predračunima i fakturama za robu i usluge. Gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita.
7. KONTROLA
Kreditor je obavezan kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima izvijestiti HGA u roku od 15 dana od saznanja. U slučaju nenamjenskog korištenja kredita HGA ima pravo opozvati garanciju.
HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju kreditora, koja se odnosi na kredit, kao i uvid u poslovnu dokumentaciju poduzetnika u njihovim poslovnim prostorijama.
Tumačenje pojedinih točaka ovog Programa daje HGA.
8. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I INFORMIRANJA HGA
Poduzetnik je obvezan putem kreditora dostavljati godišnja financijska izvješća, nakon njihove izrade prema zakonskim rokovima, za cjelokupno vrijeme trajanja kredita.
Poduzetnik je također obvezan važnim izvanrednim događajima koji utječu na njegovo poslovanje, odmah izvijestiti kreditora, koji je u obvezi izvještavanja HGA.
9. ZAVRŠNE ODREDBE
Provedbene akte za ovaj Program donosi HGA.
Ovaj pročišćeni tekst Programa objavljuje se u »Narodnim novinama«.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti