POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatski zakoni - pravilnik o izgledu - ispravak zakona pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GARANCIJSKA AGENCIJA
Na temelju točke 8. Izmjena i dopuna Programa Hrvatske garancijske agencije »Razvitak« (»Narodne novine« br. 142/99.), Hrvatska garancijska agencija je utvrdila i izdala pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije »Razvitak«.
Pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije »Razvitak« obuhvaća Program Hrvatske garancijske agencije »Razvitak« (»Narodne novine« br. 26/97.), te njegove Izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama« br. 142/99.
Klasa: 011-04/00-1/03
Zagreb, 17. siječnja 2000.
Direktor Generalni prokurist
Zdravko Muraj, dipl. oec., v. r. Jasna Borić, dipl. oec., v. r
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "RAZVITAK"
- PROČIŠĆENI TEKST -
1. SVRHA PROGRAMA
Svrha programa je pomaganje razvoja uspješnih poduzetnika - privatnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u privatnom vlasništvu, obrtnika koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti - slobodnih zanimanja, sukladno važećim propisima (u daljnjem tekstu: poduzetnici).
Mjera koju Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) provodi u okviru ovog Programa je davanje garancija za kredite koje su banke i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: kreditori) odobrile poduzetnicima.
2. PRAVO NA ZAHTJEV
Poduzetnici koji imaju pravo podnijeti zahtjev za garanciju su:

 1. koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 2. koji su 100% u privatnom vlasništvu, s time da najmanje 75% društva mora biti u vlasništvu fizičkih osoba,
 3. čije stanje zadnje godišnje bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000 kuna,
 4. čiji prihodi u dvanaest mjeseci prije sastavljanja zadnje bilance ne prelaze iznos 22.200.000 kuna,
 5. koji u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih,
 6. koji uspješno posluju najmanje jednu godinu, odn. koji nisu iskazali gubitak u poslovanju u zadnjoj bilanci,
 7. kod kojih vlastito učešće u financiranju investicije iznosi najmanje 10%,
 8. čiji koeficijent zaduženosti ne prelazi 90%.

Poduzetnik nema pravo na zahtjev ako je:

 1. vlasnik ili suvlasnik u dva ili više trgovačkih društava s više od 30% udjela u svakom od njih
 2. ako je vlasnik dva ili više obrta.
 3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA

Garancija se može odobriti isključivo za investicijske projekte koji se financiraju iz kredita, koje su odobrili kreditori ili će ih odobriti u slučaju dobivanja garancije HGA.
Udio trajnih obrtnih sredstava koji se mogu financirati iz kredita ne smije prelaziti 30% iznosa kredita.
Pravo za dobivanje garnacije nemaju investicije usmjerene u:
kupnju udjela u trgovačkim društvima,
investicije u ugostiteljske djelatnosti koje pružaju is-
ključivo ili pretežno usluge točenja alkoholnih pića,
investicije u sredstva javnog priopćavanja.
Kriterije i prioritete za davanje garancija određuje HGA u suradnji s nadležnim institucijama Republike Hrvatske, s time da proizvodne djelatnosti imaju poseban prioritet.
4. OPĆI UVJETI ZA DAVANJE GARANCIJE
HGA u sklopu ovoga programa može dati garanciju za kredite u iznosu do 1.600.000 kuna, u visini do 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita.
Nadzorni odbor HGA određuje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može dati garancija HGA.
Rok garancije ovisi o trajanju otplate kredita, pri čemu se uključuje vrijeme počeka otplate.
Visina naknade za odobrene garancije iznosi 0,95 od iznosa glavnice kredita, naplaćuje se jednokratno, a mijenja se u skladu s godišnjim planom aktivnosti HGA.
5. ZAHTJEV ZA DOBIVANJE GARANCIJE
Zahtjev za dobivanje garancije od HGA predaje se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod kreditora. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika i kreditora, i dostavljen HGA isključivo putem kreditora.
Zahtjevu treba priložiti po jedan primjerak (presliku) sljedećih dokumenata:
1. Potvrde o pravnom statusu:
za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,
za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa. Kod više osnivača potrebno je dostaviti Ugovor o osnivanju.
za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti.
2. Mišljenje kreditora o procjeni podnesenog kreditnog zahtjeva
Izvješće o podnesenom kreditnom zahtjevu i obrazloženje
ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke za odobravanje kredita.
3. Životopis poduzetnika i nositelja projekta
4. Investicijski projekt/poslovni plan
5. Predočenje bilance i računa dobitka i gubitka za najmanje jednu godinu koja prethodi godini u kojoj se traži garancija.
Za obrtnike - porezna prijava s rekapitulacijom ostvarenih prihoda i izdataka i popisom dugotrajne imovine obrta.
Bon-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za garanciju.
6. Kod građevinskih projekata potrebno je priložiti presliku građevinske dozvole, ako je zakonom predviđena.
U slučajevima kada se zahtjev za dobivanje garancije odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja o svojoj odluci.
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala odobriti garancija.
6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Za svaki kredit, kreditor je obvezan od poduzetnika uzeti sljedeće instrumente osiguranja:
A) Hipoteku ili fiducijarno vlasništvo na nekretnine u vrijednosti iznosa kredita - 1:1.
Nekretnine moraju biti osigurane kod osiguravajućeg društva, a polica osiguranja vinkulirana u korist kreditora.
B) Mjenice korisnika kredita i osobne mjenice osnivača odn. vlasnika (ukoliko se radi o pravnoj osobi)
C) Zadužnice.
HGA može u posebno obrazloženim slučajevima odustati od traženja hipoteke na nekretnine i ostalih uvjeta i instrumenata osiguranja, i prihvatiti druge zamjenske instrumente osiguranja.
Sredstva za koje je odobren kredit moraju se izravno doznačiti dobavljačima u skladu s predračunima i fakturama za robu i usluge iz kreditnog zahtjeva. Gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita. Veća gotovinska isplata moguća je uz prethodni pismeni pristanak HGA u izuzetnim slučajevima.
Odnosi HGA s poduzetnikom i kreditorom definiraju se zajedničkim Ugovorom.
7. KONTROLA
Kreditor je obvezan kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima izvijestiti HGA u roku od 15 dana od saznanja. U slučaju nenamjenskog korištenja kredita HGA ima pravo opozvati garanciju.
HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju kreditora, koja se odnosi na kredit, kao i uvid u poslovnu dokumentaciju malog poduzetnika u njihovim poslovnim prostorijama. Poduzetnik je obvezan putem kreditora dostavljati godišnja financijska izvješća, nakon njihove izrade prema zakonskim rokovima, za cjelokupno vrijeme trajanja garancije. Poduzetnik je također obvezan o važnim izvanrednim događajima koji utječu na njegovo poslovanje odmah obavijestiti kreditora, koji je u obvezi izvještavanja HGA.
Tumačenje pojedinih točaka ovog Programa daje HGA.
8. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj pročišćeni tekst Programa objavljuje se u »Narodnim novinama«.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti