POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravno gledište - državni proračun republike - ispravak plana održavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
898
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2000. godine, donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državne geodetske uprave - Središnjeg ureda i područnih ureda (u daljnjem tekstu: Državna uprava), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica i druga pitanja vezana za rad Državne uprave.
Osim poslova određenih ovom uredbom, unutarnje ustrojstvene jedinice obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.
Upravne i druge poslove iz svoga djelokruga Državna uprava obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Državne uprave u Središnjem uredu u Zagrebu ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Kabinet ravnatelja
  2. Uprava za prane i računovodstvene poslove te informacijski sustav
  3. Uprava za topografsku izmjeru i državne zemljovide
  4. Uprava za katastarski sustav
  5. Uprava za državnu izmjeru
  6. Uprava za geodetsku inspekciju.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA I NAČIN UPRAVLJANJA
1. KABINET RAVNATELJA
Članak 3.
U Kabinetu ravnatelja obavljaju se za ravnatelja i njegovog zamjenika stručni poslovi koji se odnose na protokolarne poslove, poslove vezane uz ostvarivanje plana i programa aktivnosti ravnatelja i njegova zamjenika, poslovi u svezi sa sredstvima javnoga priopćavanja, odnosima s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim državnim saborom, te drugim tijelima središnje upravne vlasti, poslovi osiguranja pravodobnog upućivanja Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom državnom saboru materijala i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave, poslovi prevođenja, poslovi u svezi međunarodne suradnje, te koordinativnom sudjelovanju u međunarodnim projektima, organiziranje pribavljanja dokumentacije i materijala iz područnih ureda, izrađivanje i čuvanje zapisnika sa stručnoga kolegija i drugih sastanaka, te praćenje izvršenja obveza utvrđenih na Kolegiju ravnatelja i drugi stručni i administrativni poslovi.
2. UPRAVA ZA PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE TE INFORMACIJSKI SUSTAV
Članak 4.
Uprava za pravne i računovodstvene poslove te informacijski sustav obavlja upravne, pravne i opće poslove iz djelokruga Državne uprave, koji nisu ovom Uredbom stavljeni u djelokrug drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, kadrovske poslove i poslove vezane uz statusna prava državnih službenika i namještenika, skrbi o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa i o racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, obavlja poslove koji se odnose na informatizaciju Državne uprave, poslove koordinacije, upostavu i održavanje informatičkog sustava Državne uprave.
Za obavljanje poslova Uprave za pravne i računovodstvene poslove te informacijski sustav, ustrojavaju se:
2.1. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
2.1.1. Odsjek kadrovskih poslova
2.1.2. Odsjek pravnih i općih poslova
2.2. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova
2.3. Odjel informatičke potpore
2.4. Odjel vrednovanja i gospodarenja prostornim podaci- ma
2.1. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
Članak 5.
Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova obavlja upravne i stručne poslove, prati mjere kadrovske politike i obavlja kadrovske poslove za potrebe Središnjeg i područnih ureda, te administrativne poslove oko izbora kandidata u državnu službu i raspored državnih službenika i namještenika, sudjeluje u izradbi, donošenju i realizaciji planova stručnog usavršavanja, prati statusna prava djelatnika, njihov rad i promicanje u službi, vodi osobni očevidnik za državne službenike i namještenike u Državnoj upravi, izrađuje prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne uprave u suradnji s drugim ovlaštenim ustrojstvenim jedinicama Državne uprave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama izrađuje i kontrolira ugovore koje sklapa Državna uprava, sudjeluje u pripremi i provođenju javnih natječaja i ostalih nabava sukladno sa zakonom, obavlja sve pravne poslove po zahtjevima za izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti, obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, pismohranu, obradu i distribuciju podataka i tekstova, umnožavanja i distribucije materijala, u suradnji s Odjelom za financijsko-računovodstvene poslove nabavlja osnovna sredstva, tiskanice, uredski i sitni materijal, oprema poslovne prostorije Državne uprave, obavlja poslove vezane uz korištenje prometnih sredstava za potrebe Državne uprave, brine o načinu održavanja sredstava i opreme Državne uprave.
2.1.1. Odsjek kadrovskih poslova
Članak 6.
Odsjek kadrovskih poslova obavlja kadrovske poslove za potrebe Središnjeg i područnih ureda, poslove oko izbora kandidata u državnu službu i raspoređivanje državnih službenika i namještenika, vodi osobni očevidnik, prati statusna prava djelatnika, njihov rad i promicanje u službi, izrađuje, donosi i realizira planove stručnog usavršavanja državnih službenika.
2.1.2. Odsjek pravnih i općih poslova
Članak 7.
Odsjek pravnih i općih poslova izrađuje prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne uprave, u suradnji s drugim ovlaštenim ustrojstvenim jedinicama Državne uprave, obavlja sve pravne poslove po zahtjevima za izdavanje suglasnosti za obavljanje poslova, sudjeluje u pripremi i provođenju javnih natječaja, obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, pismohranu, umnožavanje i distribuciju materijala, obavlja poslove vezane uz korištenje prometnih sredstava, te brine o načinu održavanja sredstava i opreme Državne uprave.
2.2. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova
Članak 8.
Odjel finacijsko-računovodstvenih poslova organizira i koordinira rad u obavljanju računovodstvenih poslova sukladno s propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa rada, prijedlog predračuna prihoda i rashoda, priprema dokumentaciju za knjiženje, sastavlja periodične obračune i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju osiguranih sredstava u državnom proračunu, izrađuje bruto bilance i preglede izvršenja financijskog plana, obavlja izračun plaće i osobnih naknada službenika i namještenika, obavlja likvidaciju ulaznih računa te priprema naloge za plaćanje računa, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove u svezi s financijskim i računovodstvenim poslovanjem.
2.3. Odjel informatičke potpore
Članak 9.
Odjel informatičke potpore koordinira uspostavu i održavanje informatičkog sustava Državne uprave, prikuplja podatke, evidentira, prati i analizira stanje i korištenje informatičke opreme, računalnih i komunikacijskih mreža Središnjeg ureda i područnih ureda Državne uprave, izrađuje godišnji plan rada Odjela na temelju iskazanih potreba i usvojenih programa, priprema detaljne specifikacije informatičke opreme koju je potrebno nabaviti, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave robe, usluga i radova iz djelokruga Odjela, priprema prijedloge ugovora kojima se ostvaruje nabava, organizira isporuku i instalaciju informatičke opreme, organizira održavanje informatičke opreme, pruža i organizira stručnu i tehničku potporu pri korištenju opreme Državne uprave, sudjeluje u organizaciji informatičkog obrazovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama u poslovima iz svoga djelokruga, izrađuje i priprema stručna mišljenja na dostavljene materijale iz svoga djelokruga, vodi nabavu stručne literature i stručnu biblioteku.
2.4. Odjel vrednovanja i gospodarenja prostornim podacima
Članak 10.
Odjel vrednovanja i gospodarenja prostornim podacima prati i analizira stanje u području vrednovanja i gospodarenja prostornim podacima, prati i predlaže primjenu odgovarajućih međunarodnih iskustava i normi u tom području, priprema i predlaže elemente cjenovne politike prostornih podataka Državne uprave, prati poslovanje i u suradnji s drugim nadležnim tijelima štiti proizvode i službene dokumente koje izdaje Uprava, analizira potrebe i radi na sustavnoj primjeni zajedničkih informacijskih osnova u svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, prati naturalne i financijske pokazatelje korištenja prostornih podataka, obavlja analizu vrste, svrhe i korisnika prostornih podataka, organizira pripremu i izradbu kataloga i promidžbenih materijala o prostornim podacima Državne uprave, provodi marketinške aktivnosti u svrhu promocije korištenja prostornih podataka i aktivnosti Državne uprave te širenje kruga korisnika, sudjeluje u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u pronalaženju i animiranju vanjskih izvora financiranja s ciljem prikupljanja i ažuriranja prostornih podataka.
3. UPRAVA ZA TOPOGRAFSKU IZMJERU
I DRŽAVNE ZEMLJOVIDE
Članak 11.
Uprava za topografsku izmjeru i državne zemljovide obavlja upravne i stručne poslove na provođenju topografske izmjere i izradbe državnih zemljovida, vođenju topografsko-kartografskih baza podataka, obavlja poslove vezane uz gospodarenje topografsko-kartografskom građom, poslove provedbe fotogrametrijskog snimanja i formiranja baza aerofotogrametrijskih snimaka i satelitskih scena, te vodi dokumentaciju vezanu uz izradbu državnih zemljovida i provedbu aerofotogrametrijskih snimaka.
Za obavljanje poslova Uprave za topografsku izmjeru i državne zemljovide ustrojavaju se:
3.1. Odjel fotogrametrije i daljinskog pronicanja
3.1.1. Odsjek aerofotogrametrije
3.1.2. Odsjek digitalne obrade slike
3.2. Odjel kartografije
3.2.1. Odsjek topografske izmjere
3.2.2. Odsjek izradbe, održavanja i gospodarenja zemljovi- dima.
3.1. Odjel fotogrametrije i daljinskog pronicanja
Članak 12.
Odjel fotogrametrije i daljinskog pronicanja obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja fotogrametrijskog snimanja, izdaje odobrenja za snimanje iz zraka, sudjeluje u pregledu zračnih snimaka, obavlja poslove prevođenja fotomaterijala u digitalnom obliku, arhivira i izdaje fotomaterijal, formira i vodi baze podataka, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave robe, usluga i radova iz djelokruga Odjela, ovjerava primljeni i pregledani foto-materijal, pribavlja satelitske scene, pohranjuje fotogrametrijske projektne podloge u arhiv, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i međunarodnim udrugama.
3.1.1. Odsjek aerofotogrametrije
Članak 13.
Odsjek aerofotogrametrije vodi i održava aerofotogrametrijske materijale u analognom obliku, izdaje po zahtjevima aerofotogrametrijski materijal, daje odobrenja za snimanja iz zraka, izdaje odobrenja za korištenje aerofotogrametrijskih materijala (filmova, dijapozitiva, fotoskica, kontakt kopija), sudjeluje u komisijskom pregledu snimljenih fotomaterijala, prati radnje u fazi izradbe aerofotogrametrijskog materijala i ovjerava primljene fotomaterijale.
3.1.2. Odsjek digitalne obrade slike
Članak 14.
Odsjek digitalne obrade slike vodi i održava aerofotogrametrijske materijale u digitalnom obliku, skenira filmove, zapisuje na CD i priprema za komisijski pregled, vodi evidenciju o skeniranim filmovima i pohranjuje u bazu podataka, kontrolira kvalitetu snimljenog fotomaterijala, vrši poslove ovjeravanja komisijski pregledanog materijala i izdaje odobrenja za korištenje istih.
3.2. Odjel kartografije
Članak 15.
Odjel kartografije obavlja poslove kartografske obrade i održavanja državnih kartografskih izvornika, izrađuje, uspostavlja i održava topografske i kartografske baze podataka, uspostavlja, vodi i pohranjuje kartografsku nakladu u svim oblicima uz gospodarenje istom, obavlja sve poslove vezane uz uspostavljanje, izradbu i vođenje preglednih zemljovida, poslove pripreme, obrade i distribucije istih, obavlja stručni nadzor nad radovima na izradbi zemljovida, u suradanji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga Odjela, priprema i predlaže višegodišnje i godišnje programe iz svog djelokruga, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i međunarodnim udrugama.
3.2.1. Odsjek topografske izmjere
Članak 16.
Odsjek topogarfske izmjere obavlja poslove izradbe i održavanja topografske baze podataka, vodi i pohranjuje topografsko-kartografsku nakladu i reprodukcijske originale, vodi poslove oko uspostavljanja izradbe i vođenja preglednih zemljovida kao i distribuciju istih, obavlja stručni nadzor nad radovima topografske izmjere te sudjeluje u pripremi i predlaganju višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga.
3.2.2. Odsjek izradbe, održavanja i gospodarenja zemljovidima
Članak 17.
Odsjek izradbe, održavanja i gospodarenja zemljovidima obavlja poslove izradbe i održavanja baze podataka, uspostavlja, vodi i pohranjuje kartografsku nakladu, obavlja sve poslove vezane uz uspostavljanje, izradbu i vođenje tematskih zemljovida te obradu i distribuciju istih, obavlja stručni nadzor nad radovima izradbe zemljovida i održavanja.
4. UPRAVA ZA KATASTARSKI SUSTAV
Članak 18.
Uprava za katastarski sustav prati i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova i registra prostornih jedinica, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz svog djelokruga te daje stručne naputke, mišljenja i objašnjenja za provedbu tih propisa, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svog djelokruga, rješava upravne stvari u drugom stupnju iz katastra nekretnina, provodi upravni nadzor te vodi središnji registar prostornih jedinica i druge evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru, katastarske operate i katastar vodova.
Za obavljanje poslova Uprave za katastarski sustav ustrojavaju se:
4.1. Odjel katastarskih izmjera
4.2. Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata
4.2.1. Odsjek za katastarske operate
4.2.2. Odsjek postupanja u drugom stupnju
4.3. Odjel posebnih registara
4.3.1. Odsjek prostornih jedinica
4.3.2. Odsjek katastra vodova.
4.1. Odjel katastarskih izmjera
Članak 19.
Odjel katastarskih izmjera priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera, izrađuje nacrte akata kojima se određuju područja i imena katastarskih općina i katastarskih područja na moru, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru, u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, priprema i predlaže programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave robe, usluga i ustupanja radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova na katastarskim izmjerama te ugovaranju izradbe katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem katastarskih izmjera, izradbom katastarskih elaborata te prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, preuzima i ovjerava katastarske elaborate, vodi evidenciju izrađenih katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za provođenje katastarskih izmjera i izradbu katastarskih elaborata.
4.2. Odjel izradbe i održavanja katastarskih operata
Članak 20.
Odjel izradbe i održavanje katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unapređenje katastra, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe na unapređenju katastra i njegovom podizanju na višu tehnološku razinu, priprema podatke za ugovaranje radova na realizaciji tih programa, te sudjeluje u ugovaranju tih radova, nadzire obavljanje tih radova, preuzima katastarske operate, te izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, vodi evidenciju o katastarskim operatima, provodi upravni i stručni nadzor nad održavanjem katastarskih operata, te rješava u drugom stupnju, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra i sudjeluje u izradbi tih propisa, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa.
4.2.1. Odsjek za katastarske operate
Članak 21.
Odsjek za katastarske operate prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, priprema podatke za ugovaranje radova koji se poduzimaju radi realizacije programa za unapređenje katastra, sudjeluje u ugovaranju radova, nadzire obavljanje tih radova, preuzima katastarske operate, vodi evidenciju o katastarskim operatima te provodi stručni nadzor nad održavanjem katastarskih operata.
4.2.2. Odsjek postupanja u drugom stupnju
Članak 22.
Odsjek postupanja u drugom stupnju obavlja poslove upravnog nadzora nad održavanjem katastarskih operata, rješava upravne stvari u drugom stupnju, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, sudjeluje u izradbi propisa te daje mišljenja i naputke za primjenu propisa.
4.3. Odjel posebnih registara
Članak 23.
Odjel posebnih registara prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unapređenje ovih evidencija, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica i njegovog podizanja na višu tehnološku razinu, priprema podatke za ugovaranje radova na realizaciji tih programa te sudjeluje u ugovaranju tih radova, nadzire obavljanje tih radova, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, sudjeluje u izradbi tih propisa, prati, analizira, nadzire i predlaže mjere za unapređenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti katastra vodova, te daje stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa.
4.3.1. Odsjek prostornih jedinica
Članak 24.
Odsjek prostornih jedinica nadzire stanje na području registra prostornih jedinica izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, priprema podatke za ugovaranje radova na realizaciji programa uvođenja registra prostornih jednica, sudjeluje u ugovaranju tih radova, nadzire obavljene radove, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara te pripema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja registra prostornih jedinica.
4.3.2. Odsjek katastra vodova
Članak 25.
Odsjek katastra vodova nadzire i predlaže mjere za unapređenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra vodova, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra vodova te daje stručna tumačenja i naputke za primjenu tih propisa.
5. UPRAVA ZA DRŽAVNU IZMJERU
Članak 26.
Uprava za državnu izmjeru obavlja upravne i stručne poslove na uspostavi, održavanju i stalnoj kontroli polja stalnih geodetskih točaka, uspostavlja i vodi baze podataka stalnih geodetskih točaka, izrađuje programe aktivnosti obilježavanja, označavanja i izmjere državne granice sukladno s odredbama o izvršenju ugovornih obveza, vodi evidenciju državne granice, obavlja koordinacijske poslove u svezi s međunarodnom suradnjom.
Za obavljanje poslova Uprave za državnu izmjeru ustrojavaju se:
5.1. Odjel osnovnih geodetskih radova
5.1.1. Odsjek održavanja i uspostave geodetskih osnova
5.1.2. Odsjek povezivanja i razvoja geodetskih osnova
5.2. Odjel državne granice
5.2.1. Odsjek izmjere i održavanja državne granice
5.2.2. Odsjek evidencije državne granice.
5.1. Odjel osnovnih geodetskih radova
Članak 27.
Odjel osnovnih geodetskih radova vodi poslove na uspostavi i održavanju polja stalnih geodetskih točaka, obavlja stalnu kontrolu polja stalnih geodetskih točaka, te određuje parametre transformacije između državnog geodetskog prostornog sustava i drugih referentnih sustava (nacionalnih ili globalnih), vodi poslove na uspostavi i održavanju sustava za određivanje položaja na trajnoj osnovi za potrebe navigacije (permanentne stanice), istraživanje oblika Zemlje, geofizička i gravimetrijska mjerenja, poslove na uspostavljanju i održavanju nivelmanskih mreža, povezivanju s pravnim osobama koje se bave osnovnim geodetskim radovima, uspostavlja katalog i baze podataka stalnih geodetskih točaka s atributom pripadnosti, izdaje podatke stalnih geodetskih točaka u digitalnom obliku, obavlja stručni nadzor nad osnovnim geodetskim radovima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave robe, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i međunarodnim udrugama.
5.1.1. Odsjek održavanja i uspostave geodetskih osnova
Članak 28.
Odsjek održavanja i uspostave geodetskih osnova obavlja poslove na uspostavi i održavanju polja stalnih geodetskih točaka, obavlja stalnu kontrolu polja stalnih geodetskih točaka, vodi poslove na uspostavljanju i održavanju nivelmanskih mreža, uspostavlja katalog i baze podataka stalnih geodetskih točaka s atributom pripadnosti, izdaje podatke stalnih geodetskih točaka u digitalnom obliku te obavlja stručni nadzor nad osnovnim geodetskim radovima.
5.1.2. Odsjek povezivanja i razvoja geodetskih osnova
Članak 29.
Odsjek povezivanja i razvoja geodetskih osnova određuje parametre transformacije između državnoga geodetskog prostornog sustava i drugih referentnih sustava (nacionalnih ili globalnih), vodi poslove na uspostavi i održavanju sustava za određivanje položaja na trajnoj osnovi za potrebe navigacije (permanentne stanice) i istraživanja oblika Zemlje.
5.2. Odjel državne granice
Članak 30.
Odjel državne granice vodi evidenciju državne granice, izrađuje programe aktivnosti obilježavanja, označavanja i izmjere državne granice sukladno s odredbama o izvršenju ugovornih obveza, koordinira poslove obnove i održavanja označene državne granice, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave robe, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, provodi stručni nadzor nad ugovorenim poslovima, skrbi o dokumentaciji državne granice, prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama između Republike Hrvatske i susjednih država, surađuje s tijelima vlasti nadležnima za razgraničenje i uređivanje državne granice, obavlja stručne i tehničke poslove pri sklapanju međunarodnih ugovora o državnim granicama, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi upita i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz nadležnosti Odjela, obavlja koordinacijske poslove u svezi s međunarodnom suradnjom, sudjeluje u međunarodnim projektima od interesa za Republiku Hrvatsku, priprema godišnja izvješća o radovima na državnoj granici.
5.2.1. Odsjek izmjere i održavanja državne granice
Članak 31.
Odsjek izmjere i održavanja državne granice koordinira poslove obnove i održavanja označene državne granice, provodi stručni nadzor nad ugovorenim poslovima, obavlja stručne i tehničke poslove pri sklapanju međunarodnih ugovora o državnim granicama, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi upita i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz nadležnosti odsjeka.
5.2.2. Odsjek evidencije državne granice
Članak 32.
Odsjek evidencije državne granice vodi evidenciju državne granice, skrbi o dokumentaciji državne granice, surađuje s tijelima vlasti nadležnima za razgraničenje i uređivanje državne granice i sudjeluje u međunarodnim projektima od interesa za Republiku Hrvatsku.
6. UPRAVA ZA GEODETSKU INSPEKCIJU
Članak 33.
Uprava za geodetsku inspekciju obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor provedbe propisa i način rada fizičkih i pravnih osoba koje su ovlaštene obavljati poslove državne izmjere i katastra nekretnina, nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova lokalne samouprave, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, pruža stručnu pomoć te priprema prijedloge za brisanje iz odgovarajućih registara djelatnosti za koje pravna ili fizička osoba ne ispunjava propisane uvjete.
IV. PODRUČNI UREDI ZA KATASTAR
Članak 34.
Za obavljanje upravnih i stručnih poslova na vođenju katastra zemljišta, osnivanju i vođenju katastra nekretnina, osnivanju i vođenju područnih registara prostornih jedinica, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i geodetskih elaborata, izdavanju podataka iz katastra zemljišta i katastra nekretnina i područnih registara prostornih jedinica, vođenju brige o stanju oznaka državne izmjere i katastra nekretnina, rješavanju upravnih stvari u prvom stupnju, praćenju i koordiniranju rada ispostava, osiguravanju jedinstvenog postupanja u osnivanju i održavanju katastra nekretnina, prikupljanju i obradi podataka na razini županije te izvještavanju Središnjeg ureda, pripremanju prijedloga programa područnog ureda, planiranju informatizacije i uspostavljanju informatičke potpore za potrebe područnog ureda, neposredne suradnje s nadležnim zemljišnoknjižnim sudovima, suradnji s lokalnom samoupravom na obavljanju poslova državne izmjere i katastra nekretnina, suradnji u nadzoru poslova koji se obavljaju u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave nadležnim za geodetske poslove, prikupljanju podataka potrebnih za procjenu vrijednosti štete nastale obavljanjem poslova državne izmjere i katastra nekretnina, u Državnoj upravi se, kao unutarnje ustrojstvene jedinice izvan sjedišta, ustrojavaju:
- Područni ured sa sjedištem u Zagrebu koji ima ispostave-katastre u: Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
- Područni ured sa sjedištem u Krapini koji ima ispostave-katastre u: Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
- Područni ured sa sjedištem u Sisku koji ima ispostave-katastre u: Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji i Topuskom.
- Područni ured sa sjedištem u Karlovcu koji ima ispostave-katastre u: Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.
- Područni ured sa sjedištem u Varaždinu koji ima ispostave-katastre u: Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
- Područni ured sa sjedištem u Koprivnici koji ima ispostave-katastre u: Đurđevcu i Križevcima.
- Područni ured sa sjedištem u Bjelovaru koji ima ispostave-katastre u: Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.
- Područni ured sa sjedištem u Rijeci koji ima ispostave-katastre u: Cresu, Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
- Područni ured sa sjedištem u Gospiću koji ima ispostave-katastre u: Donjem Lapcu, Lovincu, Korenici, Novalji, Otočcu i Senju.
- Područni ured sa sjedištem u Virovitici koji ima ispostave-katastre u: Orahovici, Pitomači i Slatini.
- Područni ured sa sjedištem u Požegi koji ima ispostavu-katastar u: Pakracu.
- Područni ured sa sjedištem u Slavonskom Brodu koji ima ispostavu-katastar u Novoj Gradiški.
- Područni ured sa sjedištem u Zadru koji ima ispostave-katastre u: Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
- Područni ured sa sjedištem u Osijeku koji ima ispostave-katastre u: Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu.
- Područni ured sa sjedištem u Šibeniku koji ima ispostave-katastre u: Drnišu i Kninu.
- Područni ured sa sjedištem u Vukovaru koji ima ispostave-katastre u: Iloku, Vinkovcima i Županji.
- Područni ured sa sjedištem u Splitu koji ima ispostave-katastre u: Hvaru, Imotskom, Kaštel Sućurcu, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
- Područni ured sa sjedištem u Pazinu koji ima ispostave-katastre u: Bujama, Buzetu, Labinu, Poreču, Puli i Rovinju.
- Područni ured sa sjedištem u Dubrovniku koji ima ispostave-katastre u: Blatu, Korčuli, Metkoviću i Pločama.
- Područni ured sa sjedištem u Čakovcu koji ima ispostavu-katastar u: Prelogu.
Članak 35.
Radi učinkovitog obavljanja poslova i zadaća područnih ureda Državne uprave u područnim uredima ustrojavaju se:
- Odsjek za upravno-pravne poslove
- Odsjek za katastarski sustav i informatičku potporu
- Odsjek za katastar nekretnina - katastar u sjedištu područnog ureda.
Članak 36.
U Odsjeku za upravno-pravne poslove obavljaju se upravni i pravni poslovi za područni ured, te prati i koordinira obavljanje upravno-pravnih poslova u ispostavama.
Članak 37.
U Odsjeku za katastarski sustav i informatičku potporu obavljaju se poslovi državne izmjere i katastra za područni ured, prati i koordinira obavljanje ovih poslova u ispostavama, osigurava jedinstveno postupanje u osnivanju i održavanju katastra nekretnina, obavljaju poslovi planiranja informatizacije i uspostavljanja informatičke potpore radu područnog ureda i njegovih ispostava, prikupljaju i održavaju podaci na razini županije i o njima obavješćuje Središnji ured, te pripremaju prijedlozi programa rada područnih ureda.
Članak 38.
U Odsjeku za katastar nekretnina obavljaju se poslovi državne izmjere i katastra za područje za koje je katastar u sjedištu područnog ureda mjesno nadležan.
Članak 39.
Radi učinkovitog i neposrednog obavljanja poslova i zadaća u Odsjeku za katastar nekretnina - katastru, u sjedištu područnog ureda i u ispostavama područnih ureda ustrojavaju se:
- Pododsjek za izmjeru
- Pododsjek za katastarske operate
- Pododsjek za posebne registre.
Članak 40.
U Pododsjeku za izmjeru obavljaju se poslovi vezani uz tehničku dokumentaciju državne izmjere i katastra, poslovi održavanja podataka o stalnim geodetskim točkama, vođenje brige o stanju oznaka državne izmjere i katastra nekretnina, te poslovi vezani uz pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.
Članak 41.
U Pododsjeku za katastarske operate obavljaju se poslovi vođenja i održavanja katastarskih operata, izrađuju nacrti prvostupanjskih rješenja o provođenju promjena u katastarskim operatima, obavljaju upisi u katastarske operate na temelju isprava, te obavljaju poslovi izdavanja podataka iz katastra zemljišta i katastra nekretnina.
Članak 42.
U Pododsjeku za posebne registre obavljaju se poslovi vezani uz područne registre prostornih jedinica i katastar vodova.
V. UPRAVLJANJE USTROJSTVENIM JEDINICAMA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
Članak 43.
Radom Državne uprave upravlja ravnatelj.
Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegova izbivanja i spriječenosti te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.
Upravama upravljaju pomoćnici ravnatelja.
Radom odjela upravljaju načelnici.
Radom odsjeka upravljaju donačelnici.
Radom Kabineta ravnatelja upravlja tajnik.
Radom područnih ureda upravljaju pročelnici s položajem načelnika.
Radom ispostava upravljaju voditelji ispostava s položajem donačelnika.
Radom pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.
Članak 44.
Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju.
Pomoćnici ravnatelja za svoj rad odgovorni su ravnatelju.
Načelnici odjela odgovorni su za svoj rad ravnatelju i nadležnom pomoćniku ravnatelja.
Tajnik Kabineta ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju.
Glavni geodetski inspektor za svoj rad odgovoran je ravnatelju.
Donačelnici odsjeka odgovorni su za svoj rad načelniku odjela, nadležnom pomoćniku ravnatelja i ravnatelju.
Pročelnici područnih ureda za svoj rad odgovaraju ravnatelju i pomoćnicima ravnatelja.
Voditelji ispostava-katastara i donačelnici odsjeka u sjedištu područnog ureda za svoj rad odgovaraju ravnatelju, pomoćnicima ravnatelja i pročelniku.
Voditelji pododsjeka za svoj rad odgovaraju ravnatelju, pomoćnicima ravnatelja, pročelniku područnog ureda, te voditelju ispostave, odnosno donačelniku odsjeka.
Članak 45.
Savjetodavno tijelo ravnatelja je Kolegij.
Sastav Kolegija utvrđuje ravnatelj.
VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
Članak 46.
Poslove i zadatke iz djelokruga Državne uprave, ovisno o vrsti, složenosti, stučnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni u službenička zvanja i položaje te namještenička radna mjesta.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državne uprave prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Pitanja od značenja za rad Državne uprave koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave ili ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državne uprave.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Državne uprave.
Ravnatelj će u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Državne uprave.
Članak 48.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave, klasa: 023-03/95-01/18, urbroj: 5030116-95-2, od 21. lipnja 1995. godine.
Članak 49.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/19
Urbroj: 5030115-00-1
Zagreb, 6. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti