POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatski propisi - pravilnik o upisniku - pravilnik o izvođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GARANCIJSKA AGENCIJA
Na temelju točke 12. Izmjena i dopuna Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 142/99.), Hrvatska garancijska agencija je utvrdila i izdala pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske.
Pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske obuhvaća Program Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 10/96.), te njegove Izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama« br. 106/97. i 142/99.
Klasa: 011-04/00-1/02
Zagreb, 17. siječnja 2000.
Direktor Generalni prokurist
Zdravko Muraj, dipl. oec., v. r. Jasna Borić, dipl. oec., v. r.
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI
NA PODRUČJIMA OD POSEBNOG INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE
- PROČIŠĆENI TEKST -
1. CILJ PROGRAMA
Cilj programa je podrška razvitku gospodarstva putem podsticanja poduzetništva na novooslobođenim i drugim područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske, te unapređivanje poduzetničkih djelatnosti stradalnika i razvojačenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Područja na koja se odnosi ovaj Program su: područja obnove i druga područja od posebnog interesa Republike Hrvatske utvrđena važećim propisima.
Unapređivanje poduzetničkih djelatnosti razvojačenih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata vrši se na području cijele Republike Hrvatske.
Mjere koje Hrvatska garancijska agencija poduzima u okviru ovog Programa su:
- davanje garancija za kredite koje su banke i druge pravne osobe - kreditori, odobrile poduzetnicima (u daljnjem tekstu: garancije) i
- davanje bespovratne financijske potpore za smanjenje troškova kredita odobrenih poduzetnicima od strane banaka i drugih pravnih osoba - kreditora (u daljnjem tekstu: potpora).
2. PRAVO NA ZAHTJEV
Pravo podnijeti zahtjev za dobivanje garancije i/ili potpore imaju poduzetnici:
a) povratnici i drugi poduzetnici koji će obavljati djelatnost na područjima koja se nalaze u okviru ovog Programa, a ranije su se bavili malim poduzetništvom ili su početnici u poduzetništvu,
b) stradalnici Domovinskog rata,
c) razvojačeni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.
Ukoliko već obavljaju poslovanje, uz naprijed navedeno, poduzetnici moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
a) da stanje njihove zadnje godišnje bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000 kuna,
b) da prihodi u dvanaest mjeseci prije sastavljanja zadnje bilance ne prelaze iznos 22.200.000 kuna,
c) da u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih.
Poduzetnici u smislu ovog Programa smatraju se: privatna trgovačka društva i druge pravne osobe koje su 100% u privatnom vlasništvu, obrtnici koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti - slobodnih zanimanja, te poljoprivrede i šumarstva, sukladno važećim propisima, a imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: poduzetnici).
Pod povratnicima na novooslobođena područja i druga područja od posebnog interesa, se u smislu ovog programa smatraju poduzetnici, koji imaju dokaz o takvom statusu.
Pod stradalnicima Domovinskog rata se u smislu ovog Programa podrazumijevaju: vojni invalidi i obitelji poginulih ili nestalih bojovnika Domovinskog rata, koji podnesu dokaz o takvom statusu.
Pod razvojačenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, u smislu ovog Programa, smatraju se poduzetnici, koji sukladno pozitivnim propisima, podnesu dokaz o takvom statusu.
Po ovom Programu Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) ne naplaćuje naknadu.
3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA I/ILI POTPORA
Garancija i/ili potpora može se dobiti isključivo za gospodarske investicije koje se financiraju iz kredita koje su kreditori odobrili ili će odobriti poduzetnicima u slučaju izdavanja garancije i/ili potpore od strane HGA.
Gospodarska investicija za koju se može dati garancija i/ili potpora je nabava osnovnih i trajnih obrtnih sredstava, s tim da udio trajnih obrtnih sredstava koja se mogu financirati iz kredita ne smije prelaziti 50% iznosa kredita.
4. UVJETI
4.1. Uvjeti za davanje garancije
Za kredite do najvišeg iznosa od 400.000 kn, koje odobravaju kreditori za namjene iz točke 3. ovog Programa, može se izdati garancija u visini do 80% dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po osnovi kredita.
U posebno obrazloženim slučajevima garancija se može izdati i za iznos kredita koji prelazi gore navedeni maksimum.
HGA određuje, u skladu s uvjetima na tržištu kapitala, najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može izdati garancija HGA.
Rok garancije ovisi o roku otplate kredita, pri čemu se vrijeme počeka otplate uključuje u navedene rokove.
Korištenje garancije pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja do 36 mjeseci, računajući od dana izdavanja prve garancije, kao i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do ukupnog iznosa kredita od 400.000 kn.
4.2. Uvjeti za dobivanje financijske potpore
Potpora se daje bespovratno i služi prvenstveno za otplatu prvih anuiteta kredita u ime poduzetnika prema kreditoru, odnosno za smanjenje troškova kredita i podmirenje drugih troškova vezanih uz odobravanje kredita (npr. osiguranja imovine, uknjižbe i sl.).
Potpora se može dobiti u iznosu najviše do 10% od glavnice kredita, ali najviše do iznosa od 20.000 kn.
Davanje potpore pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od dana isplate potpore, kao i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do iznosa i postotka iz stavka 2. ove točke.
5. ZAHTJEV ZA DOBIVANJE GARANCIJE I POTPORE
Zahtjev za dobivanje garancije i potpore od HGA predaje se na posebnom obrascu koji se nalazi kod kreditora. Obrazac mora biti u potpunosti i točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika i kreditora i dostavljen HGA isključivo putem kreditora koji dodjeljuje kredit.
Zahtjevu treba priložiti po jedan primjerak (presliku) sljedećih dokumenata:
A. Potvrde o pravnom statusu:
- za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,
- za trgovačka društva i trgovce pojedince: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa. Kod više osnivača obvezno je dostaviti Ugovor o osnivanju.
- za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti.
B. Mišljenje kreditora o procjeni podnesenog kreditnog zahtjeva
Izvješće o podnesenom kreditnom zahtjevu i obrazloženje ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke za odobravanje kredita.
C. Životopis poduzetnika i nositelja projekta
D. Investicijski projekt/poslovni plan
E. Predočenje bilance i računa dobitka i gubitka za najmanje jednu godinu koja prethodi godini u kojoj se traži garancija.
Za obrtnike - porezna prijava s rekapitulacijom ostvarenih prihoda i izdataka i popisom dugotrajne imovine obrta.
Bon-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za garanciju.
F. Kod građevinskih projekata potrebno je priložiti presliku građevinske dozvole, ako je zakonom predviđena.
HGA ima pravo uvida u cjelokupnu dokumentaciju kod kreditora i poduzetnika.
U slučajevima kada se zahtjev za dobivanje garancije i/ili potpore djelomično ili u potpunosti odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja o svojoj odluci.
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala dati garancija i/ili potpora.
6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Za svaki kredit kreditor uzima od poduzetnika sljedeće instrumente osiguranja:
a) hipoteku ili fiducijarno vlasništvo na nekretnine (ukoliko ih poduzetnik ima u vlasništvu)
b) založno pravo ili fiducijarno vlasništvo na pokretninama, ili imovini nabavljenoj iz kredita, pri čemu imovina mora biti osigurana kod osiguravajućeg društva, a polica osiguranja vinkulirana u korist kreditora
c) mjenice korisnika kredita i osobne mjenice osnivača odn. vlasnika (ukoliko se radi o pravnoj osobi)
d) zadužnice
e) najmanje jedan jamac
f) druga zakonom predviđena sredstva osiguranja.
U slučaju kad ukupna vrijednost nekih od instrumenata osiguranja dosegne omjer od 1:1 u odnosu na visinu kredita, neće se uzimati ostali, naprijed navedeni instrumenti osiguranja.
U posebno obrazloženim slučajevima HGA može odustati od traženja pojedinih instrumenata osiguranja povrata kredita.
Kreditor preuzima obvezu da će novčane iznose po predračunima i fakturama za robu i usluge za koje se odobrava kredit, izravno doznačavati dobavljačima, a gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita. Veća gotovinska isplata moguća je u izuzetnim slučajevima, uz prethodni pismeni pristanak HGA.
7. KONTROLA
Kreditor je obvezan kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima odmah izvijestiti HGA. U slučaju nenamjenskog korištenja kredita HGA ima pravo opozvati garanciju.
HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju kreditora koja se odnosi na kredit, kao i uvid u odgovarajuću dokumentaciju poduzetnika u njihovim prostorijama.
Poduzetnik je obvezan putem kreditora dostavljati godišnja financijska izvješća, nakon njihove izrade prema zakonskim rokovima, za cjelokupno vrijeme trajanja garancije.
Poduzetnik je također obvezan o važnim izvanrednim događajima koji utječu na njegovo poslovanje, odmah obavijestiti kreditora, koji je u obvezi izvještavanja HGA.
8. ODNOSI HGA S KREDITORIMA I PODUZETNICIMA
Odnosi HGA s kreditorima i poduzetnicima, te njihova međusobna prava i obveze definiraju se posebnim ugovorom.
9. TRAJANJE PROGRAMA
Trajanje ovog Programa je vremenski ograničeno i produžuje se do 16. siječnja 2002. godine.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Provedbene akte za ovaj Program donosi HGA u suradnji s nadležnim institucijama.
Ovaj pročišćeni tekst Programa objavljuje se u »Narodnim novinama«.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti