POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatski pregled - uredba o uvođenju - ispravak pravilnika ministar ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GARANCIJSKA AGENCIJA
Na temelju točke 12. Izmjena i dopuna Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika (»Narodne novine« br. 142/99), Hrvatska garancijska agencija je utvrdila i izdala pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika.
Pročišćeni tekst Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika obuhvaća Program Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika (»Narodne novine« br. 16/95.), te njegove Izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama« br. 26/97. i 142/99.
Klasa: 011-04/00-1/01
Zagreb, 17. siječnja 2000.
Direktor Generalni prokurist
Zdravko Muraj, dipl. oec., v. r. Jasna Borić, dipl. oec., v. r.
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA UNAPRE?IVANJE MALIH PODUZETNIKA
- PROČIŠĆENI TEKST -
1. SVRHA PROGRAMA
Svrha programa je ostvarivanje gospodarske politike u području unapređivanja poduzetništva razvojem privatnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u privatnom vlasništvu, obrtnika koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti - slobodnih zanimanja, te poljoprivrede i šumarstva, sukladno važećim propisima (u daljnjem tekstu: poduzetnici).
Mjere koje Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) poduzima u okviru ovog Programa su:
- davanje garancija za kredite koje su banke i druge pravne osobe - kreditori odobrile poduzetnicima (u daljnjem tekstu: garancije) i
- davanje bespovratne financijske potpore za smanjenje troškova kredita odobrenih poduzetnicima od strane banaka i drugih pravnih osoba - kreditora (u daljnjem tekstu: potpora).
2. PRAVO NA ZAHTJEV
Pravo podnijeti zahtjev za dobivanje garancije i/ili potpore imaju poduzetnici:
a) koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,
b) koji su 100% u privatnom vlasništvu, s time da najmanje 90% udjela odnosno dionica društva mora biti u vlasništvu fizičkih osoba,
c) kod kojih vlastito učešće u financiranju investicije iznosi najmanje 10%,
a za poduzetnike koji već posluju, uz navedene, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:
d) čije stanje zadnje godišnje bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000 kuna,
e) čiji prihodi u dvanaest mjeseci prije sastavljanja zadnje bilance ne prelaze iznos 22.200.000 kuna,
f) koji u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih,
g) koji uspješno posluju prema prikazu iz zadnje bilance
h) čiji koeficijent zaduženosti ne prelazi 95%.
Zahtjev podnosi osoba koja je ovlaštena za zastupanje.
Poduzetnik nema pravo na zahtjev ako je:
a) vlasnik ili suvlasnik u dva ili više trgovačkih društava s više od 30% udjela u svakom od njih
b) vlasnik dva ili više obrta.
3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA I POTPORA
Garancija i potpora može se dobiti isključivo za projekte koji se financiraju iz kredita, koje su odobrili kreditori ili će ih odobriti uz garanciju HGA.
Udio trajnih obrtnih sredstava koja se financiraju iz kredita ne može prelaziti 30% iznosa kredita.
Garancija i potpora također se može dobiti za poticanje razvitka starih zanata.
Pravo za dobivanje garancije i potpore nemaju projekti za:
- kupnju trgovačkog društva odnosno obrta, kao i udjela u njima,
- investicije u ugostiteljske djelatnosti koje pružaju is-
ključivo ili pretežno usluge točenja alkoholnih pića,
- investicije u sredstva javnog priopćavanja.
Kriterije i prioritete za izdavanje garancija određuje HGA u suradnji s nadležnim institucijama Republike Hrvatske.
4. OPĆI UVJETI
4.1. Opći uvjeti za davanje garancije
Za kredite do najvišeg iznosa od 400.000 kn, koje odobravaju kreditori za financiranje investicija može se preuzeti garancija do 80% dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po osnovi glavnice kredita.
Nadzorni odbor HGA određuje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može izdati garancija HGA.
Rok garancije ovisi o trajanju otplate kredita, uključujući i period počeka.
Visina naknade za izdane garancije iznosi 0,95% od vrijednosti iznosa glavnice kredita, naplaćuje se jednokratno, a mijenja se u skladu s godišnjim planom aktivnosti HGA.
Korištenje garancije pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od davanja prve garancije, kao i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do ukupnog iznosa kredita iz stavka 1. ove točke.
4.2. Opći uvjeti za dobivanje potpore
Potpora se daje bespovratno i služi za smanjenje troškova kredita.
Potpora se može dobiti najviše do 8% od iznosa kredita, ali najviše do iznosa od 16.000 kuna.
Korištenje potpore pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od dana isplate potpore, i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do iznosa i postotka iz stavka 2. ove točke, i to za ukupnu visinu kredita do 400.000 kn.
5. ZAHTJEV ZA DOBIVANJE GARANCIJE I POTPORE
Zahtjev za dobivanje garancije i potpore od HGA predaje se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod kreditora. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika, te kreditora, i dostavljen HGA isključivo putem kreditora koji dodjeljuje kredit.
Molbi treba priložiti po jedan primjerak (presliku) sljedećih dokumenata:
A. Potvrde o pravnom statusu:
- za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,
- za trgovačka društva i trgovce pojedince: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa. Kod više osnivača obvezno je dostaviti Ugovor o osnivanju.
- za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti.
B. Mišljenje kreditora o procjeni podnesenog kreditnog zahtjeva
Izvješće o podnesenom kreditnom zahtjevu i obrazloženje
ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke za odobravanje kredita.
C. Životopis poduzetnika i nositelja projekta
D. Investicijski projekt/poslovni plan
E. Predočenje bilance i računa dobitka i gubitka za najmanje jednu godinu koja prethodi godini u kojoj se traži garancija.
Za obrtnike - porezna prijava s rekapitulacijom ostvarenih prihoda i izdataka i popisom dugotrajne imovine obrta
Bon-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za garanciju.
F. Kod građevinskih projekata potrebno je priložiti presliku građevinske dozvole, ako je zakonom predviđena.
U slučajevima kada se zahtjev za dobivanje garancije ili potpore djelomično ili u potpunosti odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti kreditora o svojoj odluci.
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala odobriti garancija ili potpora.
6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
Ukupna vrijednost instrumenata osiguranja povrata kredita, po ovom Programu mora biti najmanje u omjeru 1:1 u odnosu na visinu kredita, s tim da je za svaki kredit kreditor obvezan od poduzetnika uzeti hipoteku ili fiducijarno vlasništvo na nekretnine u vrijednosti od najmanje 30% od ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Ukoliko poduzetnik ne može ponuditi hipoteku veću od navedene vrijednosti, kreditor je obvezan, od poduzetnika uzeti druge instrumente osiguranja, kao što su:
- založno pravo ili fiducijarno vlasništvo na pokretninama, ili imovini nabavljenoj iz kredita, pri čemu navedeno mora biti osigurano kod osiguravajućeg društva, a polica vinkulirana u korist kreditora
- jamci
- mjenice korisnika kredita i osobne mjenice osnivača odn. vlasnika (ukoliko se radi o pravnoj osobi)
- zadužnice
- ostala zakonom predviđena sredstva osiguranja.
U posebno obrazloženim slučajevima HGA može odustati od traženja pojedinih instrumenata osiguranja povrata kredita, i prihvatiti druge zamjenske instrumente osiguranja.
Sredstva za koje je odobren kredit moraju se izravno doznačiti dobavljačima u skladu s predračunima i fakturama za robu i usluge iz kreditnog zahtjeva. Gotovinska isplata moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita. Veća gotovinska isplata moguća je uz prethodni pismeni pristanak HGA u izuzetnim slučajevima.
7. KONTROLA
Kreditor je obvezan kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima odmah izvijestiti HGA. U slučaju nenamjenskog korištenja kredita HGA ima pravo opozvati garanciju.
HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju kreditora koja se odnosi na kredit, kao i uvid u poslovnu dokumentaciju poduzetnika u njihovim poslovnim prostorijama.
Poduzetnik je obvezan putem kreditora dostavljati godišnja financijska izvješća, nakon njihove izrade prema zakonskim rokovima, za cjelokupno vrijeme trajanja garancije.
Poduzetnik je također obvezan o važnim izvanrednim događajima koji utječu na njegovo poslovanje, odmah obavijestiti kreditora, koji je u obvezi izvještavanja HGA.
8. ODNOSI HGA S KREDITORIMA
Odnosi HGA s kreditorima i poduzetnicima, i njihova međusobna prava i obveze definiraju se posebnim ugovorom.
9. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj pročišćeni tekst Programa objavljuje se u »Narodnim novinama«.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti