POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatski list - uredba o djelokrugu - odluka o dugoročnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu "Narodne novine" br. 76/99, glavni inspektor Državnog inspektorata donosi
PRAVILNIK
O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE PROIZVODA ZA KOJE JE POTREBNO UVJERENJE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda, sadržaj i oblik obrasca izvješća kojeg carinarnica dostavlja nadležnom gospodarskom inspektoru, uvjete izdavanja, obrazac i sadržaj uvjerenja o kakvoći, kojim se potvrđuje, da neki proizvod odgovara propisima o kakvoći, obveze osoba, koje su dužne podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o kakvoći te uvjeti koje moraju ispunjavati stručne institucije za utvrđivanje kakvoće proizvoda.
Članak 2.
Nadzor kakvoće proizvoda prema odredbama ovoga Pravilnika obavlja se za proizvode pri uvozu i proizvode domaćih proizvođača za koje je potrebno uvjerenje prema popisu tih proizvoda, koje odredi Vlada Republike Hrvatske.
SADRŽAJ OBAVIJESTI ZA CARINARNICU
Članak 3.
Obavijest o proizvodima koji se uvoze s podacima na obrascu, kojeg je (sukladno članku 16. Zakona o Državnom inspektoratu "Narodne novine" br. 76/99.) carinarnica dužna popuniti, ovjeriti i dostaviti nadležnom gospodarskom inspektoru, sadrži podatak o: carinarnici i carinskoj ispostavi, uvozniku, vrsti i nazivu proizvoda, količini proizvoda, broju koleta i jedinici pakiranja, zemlji iz koje se roba uvozi, zemlji porijekla, broju fakture ino dobavljača, datumu uvoza odnosno carinjenja, svrsi uvoza, potpis ovlaštene osobe i pečat.
Obrazac izvješća se izrađuje na samokopirnom papiru uobičajene kakvoće, veličine A4, tako da kopiju popunjenog obrasca carinarnica može zadržati za vlastite potrebe.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
IZDAVANJE UVJERENJA
Članak 4.
Za proizvode za koje se obavljenim nadzorom kakvoće utvrdi da odgovaraju propisanoj kakvoći gospodarski inspektor izdaje uvjerenje o kakvoći.
Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor dužan je izdati bez odlaganja:
- za proizvode kojima se kakvoća utvrđuje senzorskim pregledom, po obavljenom pregledu;
- za proizvode od kojih je uzet uzorak radi ispitivanja kakvoće, po primitku nalaza i mišljenja o provedenom ispitivanju;
- po predočenoj dokumentaciji za proizvode o obavljenoj provjeri kakvoće kod domaće stručne institucije.
Članak 5.
Uvjerenje iz članka 4. ovoga Pravilnika izdaje se na obrascu UK.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
POSTUPAK OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE
Članak 6.
Nadzor kakvoće proizvoda obavlja se po pisanom zahtjevu za izdavanje uvjerenja o kakvoći, kojeg podnosi uvoznik odnosno domaći proizvođač.
Članak 7.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kakvoći podnosi uvoznik odnosno domaći proizvođač nadležnom gospodarskom inspektoru Državnog inspektorata, prema sjedištu odnosno ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata.
Članak 8.
Uz zahtjev za izdavanje uvjerenja prilažu se dokumenti koji prate proizvod a služe kao dokaz točnosti podataka navedenih u zahtjevu te dokaz o uplati naknade za obavljanje nadzora.
Zahtjeve za izdavanje uvjerenja gospodarski inspektor dužan je uzeti u postupak prema redoslijedu njihova prispijeća.
Članak 9.
Uvoznik odnosno domaći proizvođač dužan je proizvode za koje traži izdavanje uvjerenja o kakvoći pripremiti za pregled, odrediti osobu koja će biti nazočna nadzoru, odrediti osobu za pomoć pri uzorkovanju te osigurati potrebnu ambalažu i drugi materijal za pakiranje uzoraka.
Članak 10.
Ako je zahtjev za izdavanje uvjerenja podnesen, sukladno članku 8. i članku 9. ovoga Pravilnika, nadzor kakvoće proizvoda gospodarski inspektor obavit će najkasnije unutar 24 sata računajući od sata kada je zahtjev podnijet.
Članak 11.
Kakvoća proizvoda utvrđuje se senzorskim pregledom i ispitivanjem kod određene stručne institucije.
Članak 12.
Senzorski pregled proizvoda prema članku 11. ovoga Pravilnika obuhvaća:
- identifikaciju proizvoda (porijeklo, vrstu, količinu, uvjete prijevoza odnosno čuvanja i dr.)
- je li na propisan način deklariran, označen, obilježen i upakiran,
- je li popraćen propisanim ispravama (jamčevni list, tehnička uputa, uputa za uporabu, popis ovlaštenih servisa, osigurano servisno održavanje i sl.)
- ima li propisane isprave, oznake, podatke i znakove usklađenosti s propisima o kakvoći proizvoda kojima se uređuje atestiranje, homologiranje, cetrificiranje i sl.
- je li udovoljeno propisanim uvjetima kakvoće, npr. opći izgled, boja, miris, okus, konzistencija, čistoća (prisutnost stranih primjesa i dr.), ujednačenost po veličini, strukturi i boji te
- utvrđivanje drugih svojstava propisanih za tu vrstu proizvoda, koja se mogu senzorski utvrditi.
Članak 13.
Ispitivanje kod stručne institucije obuhvaća uzimanje uzoraka, dostavljanje uzoraka, laboratorijsko ispitivanje s ciljem utvrđivanja odgovara li proizvod propisanoj ili deklariranoj kakvoći glede osnovnog sastava, pridodanih tvari i drugih svojstava koja se mogu utvrditi samo kod stručne institucije.
Za proizvode iz uvoza i domaće proizvode uvjerenje će se izdati i bez obavljenog ispitivanja kakvoće kod stručne institucije, ako se senzorskim putem utvrdi da je proizvod proizveo isti proizvođač, da je u istovjetnom i neoštećenom pakiranju, iste cijene, zaštitnog ili drugog znaka i oznake, da ima ujednačenu kakvoću ako je u rasutom stanju te da je ranijim ispitivanjem kakvoće istog takvog proizvoda već utvrđeno, da odgovara propisanoj kakvoći i da je izdano uvjerenje.
Kada se senzorskim pregledom proizvoda, čija se kakvoća utvrđuje na taj način, ne mogu sa sigurnošću utvrditi svi bitni elementi za utvrđivanje kakvoće ispitivanje će se obaviti kod stručne institucije.
Razloge za postupanje u smislu stavka 3. ovoga članka gospodarski inspektor navest će u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.
Članak 14.
Za proizvode deklarirane kakvoće može se obaviti ispitivanje kod stručne institucije samo u slučaju ako se senzorskim pregledom ne može sa sigurnošću potvrditi točnost svih elemenata navedenih na deklaraciji proizvoda ili ostaloj pratećoj dokumentaciji a u vezi s kakvoćom proizvoda.
Članak 15.
Uzimanje i dostava uzoraka radi ispitivanja kakvoće proizvoda obavlja se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o Državnom inspektoratu, ako ta pitanja nisu drukčije uređena posebnim propisom.
Članak 16.
Ispitivanje kakvoće za potrebe inspekcijskog nadzora u smislu članka 14. do 18. Zakona o Državnom inspektoratu mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje ispune uvjete propisane zakonom odnosno propisima donesenim na temelju zakona za ispitivanje određenih proizvoda u pogledu prostornih uvjeta, opremljenosti laboratorija i stručnih djelatnika te kojima je o tome izdano odobrenje.
Pravne i fizičke osobe koje su kod nadležnog tijela registrirane za djelatnost kontrole kakvoće određenih proizvoda i zapošljavaju stručne djelatnike za kontrolu tih proizvoda, a same nemaju vlastiti laboratorij, mogu na temelju ugovora s osobama iz stavka 1. ovoga članka preuzimati poslove kontrole kakvoće proizvoda, s tim da naknada za obavljeno ispitivanje ne može biti veća od iznosa naknade kao da je ispitivanje obavila organizacija iz stavka 1. ovoga članka.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu "Narodne novine" br. 42/96 i 108/97.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 336-01/00-01/06
Urbroj: 556-01-00-01
Zagreb, 17. siječnja 2000.
Glavni inspektor
Branko Jordanić, v. r.

OBRAZAC UK

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
Područna jedinica ____________

Odsjek za nadzor kakvoće proizvoda s uvjerenjem

Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

Gospodarski inspektor Državnog inspektorata u postupku nadzora kakvoće
proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći, po zahtjevu uvoznika,
odnosno domaćeg proizvođača ________________________ , iz ______________
__________ na temelju članka 17. stavak (2) Zakona o Državnom inspektoratu
"Narodne novine" br. 76/99. izdaje


UVJERENJE
o kakvoći

Potvrđuje se da _ ____
(količina i naziv proizvoda)

_ ____________________

odgovara odredbama članka ______________________________________________

_ ____________________

Uvjerenje se izdaje na temelju senzorskog pregleda i/ili ispitivanja
stručne organizacije ___________________________ prema aktu broj:

__________________________

Pristojba u iznosu od ______________ kn po Tarifnom broju 1. i 28. Tarife
upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama "Narodne novine" br.
8/96., 77/96., 13/97. i 68/98, je naplaćena prema priloženoj uplatnici.Gospodarski inspektor
_________________________________Carinarnica _________________________________
Carinska
ispostava ___________________________________

OBAVIJEST

o proizvodima koji se uvoze

Na temelju članka 16. Zakona o Državnom inspektoratu "Narodne novine" br. 76/99.,
obavještavamo gospodarskog inspektora Državnog inspektorata da je obavljen uvoz
kako slijedi:

1. PODACI O UVOZNIKU

MBS/JMBG Uvoznik Sjedište/adresa
Broj fakture

Datum uvoza Korisnik uvoznih proizvoda (naziv i mjesto)

2. PODACI O PROIZVODIMA
Red.
br. Naziv proizvoda Količina Mjerna
jedinica Zemlja
izvoza Zemlja
porijekla Svrha uvoza
Mjesto i datum Potpis ovlaštene osobe
____________________ M P ________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti