POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni standardi - odluka o zadovoljavanju - zakon o pružanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1944
Na temelju članka 4. stavka 1., članka 21. stavka 5., članka 33. stavka 1. i članka 40. stavka 1. i 2. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99., 46/00., 69/00 i 83/00), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA I NAKNADA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 53/00) u članku 3. stavku 1. iza riječi »osoba« dodaju se riječi: »ili obrtnik«.
U stavku 1. u točki 2. iza riječi: »mlijeka;« dodaju se riječi: »odnosno potvrdu primitka za isporučene količine mlijeka – za osobe koje su upisane u Upisnik ovlaštenih objekata za preradu mlijeka iz članka 7. Zakona i same obavljaju preradu mijeka;«.
Članak 2.
U članku 24. stavku 1. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »ili obrtnik«.
Članak 3.
U članku 25. stavku 1. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »ili obrtnik«.
U stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi:
»4. račun o naplati uslužnog klanja ako korisnik novčanog poticaja proda utovljena grla pravnoj osobi ili obrtniku koji ne posjeduju objekt za klanje upisan u Upisnik iz članka 7. Zakona.«
Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.
U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. otkupni blok; račun uz otpremnicu za isporučenu utovljenu junad – za fizičke osobe koje su u sustavu poreza na dodanu vrijednost;«
U stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi:
»4. račun o naplati uslužnog klanja ako korisnik novčanog poticaja proda utovljena grla pravnoj osobi ili obrtniku koji ne posjeduju objekt za klanje upisan u Upisnik iz članka 7. Zakona.«
Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.
Članak 4.
U članku 27. stavku 1. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »ili obrtnik«.
Članak 5.
Članak 29. mijenja se i glasi:
»(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravna osoba ili obrtnik, korisnik novčanog poticaja za prodani med prilaže:

  1. račun za prodane i isporučene količine meda uz otpremnicu; potvrdu primitka za proizvedene količine meda iz vlastite proizvodnje koji se dorađuju u vlastitom objektu;
  2. mjesečni obračun novčanog poticaja u kojem su navedeni: količina prodanog meda u kilogramima, iznos novčanog poticaja po kilogramu i ukupni iznos novčanog poticaja te podatke o nazivu i adresi korisnika (Obrazac br. 12.);
  3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi put te da su navedeni podaci i obračun novčanog poticaja u suglasju s odredbama Zakona i ovog Pravilnika;
  4. ispisani nalog za naplatu, obrazac broj 43. ZAP-a, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja fizičkim osobama, pravna osoba ili obrtnik koji otkupljuju med prilažu:

  1. otkupni blok i potvrdu primitka isporučenih količina meda odnosno račun i otpremnicu za isporučeni med za fizičke osobe koje su u sustavu poreza na dodanu vrijednost;
  2. mjesečni obračun novčanog poticaja u kojem su navedeni: ime i prezime fizičke osobe, njegov jedinstveni broj građana (JMBG), adresa stanovanja, općina i županija, isporučene količine meda u kilogramima, obračunati iznos novčanog poticaja po kilogramu meda i ukupni iznos novčanog poticaja po svakom korisniku i sveukupni iznos te naziv banke, njezin žiroračun i broj računa svakog korisnika novčanog poticaja (tekući, štedni, žiroračun); (Obrazac 12.)
  3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi put te da su navedeni podaci i obračun novčanog poticaja u suglasju s odredbama Zakona i ovog Pravilnika;«

(3) Pravna osoba ili obrtnik koji nisu upisani u Upisnik ovlaštenih objekata za preradu meda iz članka 7. Zakona uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavaka 1. odnosno 2. ovoga članka prilažu i račun o naplati uslužne dorade meda od pravne ili fizičke osobe koja ima objekt upisan u Upisnik ovlaštenih objekata za preradu meda iz članka 7. Zakona.
Članak 6.
U članku 33. stavku 6. iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi:
»4. Iznimno, za jesensku sjetvu 2000. godine i proljetnu sjetvu 2001. godine, kao dokaz o korištenju poljoprivrednog zemljišta priložit će se potvrda grada ili općine da korisnik obrađuje napušteno poljoprivredno zemljište koje nije u njegovom vlasništvu (ako se drugačije ne može dokazati pravo korištenja).
Članak 7.
U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva nakon donošenja Operativnog programa podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu raspisuje javni natječaj. Županijski ured odnosno ured grada Zagreba nadležan za poljoprivredu i šumarstvo provodi javni natječaj. Javnim natječajem prikupljaju se zahtjevi za dodjelu novčanog poticaja«.
U stavku 3. broj: »80« zamjenjuje se brojem: »60«.
U stavku 4. točki 2. iza riječi: »dokaz« riječ: »da« zamjenjuje se riječju: »ukoliko«.
Članak 8.
U članku 42. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji deklariranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, a u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe, za koji se traži novčani poticaj, dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrdu primitka ovjerenu potpisom i pečatom«
Članak 9.
U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva nakon donošenja Operativnog programa podizanja novih nasada i vinograda raspisuje javni natječaj. Županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poljoprivredu i šumarstvo provodi javni natječaj. Javnim natječajem prikupljaju se zahtjevi za dodjelu novčanog poticaja«.
U staku 3. broj: »80« zamjenjuje se brojem: »60«.
U stavku 4. točki 2. iza riječi: »dokaz« riječ: »da« zamjenjuje se riječju: »ukoliko«.
Članak 10.
U članku 46. stavku 1. broj: »0,50« zamjenjuje se brojem: »0,25«.
Članak 11.
U članku 47. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji deklariranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, a u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe, za koji se traži novčani poticaj, dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrdu primitka ovjerenu potpisom i pečatom«.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/119
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 28. rujna 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti