POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatska regulativa - zakon o bankama - pravilnik o ugušćenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", broj 48/95, 52/97 i 89/98), po prijavi koncentracije poduzetnika koju je podnio poduzetnik Hartmann Bilokalnik ambalaža d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Dravska b.b., zastupan po direktoru Borisu Garaju, temeljem odluke Savjeta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donesene na 30. sjednici, održanoj 9. rujna 1999. (članak 30. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja), ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE
I. Ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika koja je nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Bilopak papirna ambalaža d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Pavelinska b.b., od strane poduzetnika Brodrene Hartmann A/S, sa sjedištem u Danskoj, 2800 Lyngby.
II. Koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovog rješenja upisuje se u Upisnik o koncentracijama.
III. Obvezuju se sudionici koncentracije iz točke I. izreke da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o svakom stjecanju udjela u drugim poduzetnicima na tržištu papirnih proizvoda, od strane bilo kojeg društva koje je u odnosu povezanog društva s poduzetnikom Brodrene Hartmann A/S, sa sjedištem u Danskoj, 2800 Lyngby.
- Rok izvršenja: najkasnije 30 dana prije namjeravnog stjecanja, trajno.
IV. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.
V. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
1. Poduzetnik Hartmann Bilokalnik ambalaža d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Dravska b.b. (dalje: HABI), zastupan po direktoru Borisu Garaju, podnio je 16. srpnja 1999. Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) prijavu koncentracije poduzetnika koja je nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Bilopak papirna ambalaža d.o.o., od strane poduzetnika Brodrene Hartmann A/S, sa sjedištem u Danskoj, 2800 Lyngby (dalje: Hartmann).
Kako prijava nije sadržavala sve podatke propisane člankom 7. Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama ("Narodne novine", broj 30/97; dalje: Pravilnik), Agencija je pozvala podnositelja prijave da istu dopuni sukladno članku 7. Pravilnika, što je podnositelj prijave izvršio zaključno s dopisom od 27. kolovoza 1999.
Prijava koncentracije podnesena je Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, sukladno članku 22. i članku 23. stavku 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN).
2. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:
a) Pravni temelj koncentracije je Ugovor o ustupanju sklopljen 9. siječnja 1999. između poduzetnika Bilokalnik - industrija papirne ambalaže d.o.o. i Hartmanna.
Narečenim Ugovorom Hartmann je stekao 100% udjela u poduzetniku Bilopak - papirna ambalaža d.o.o.
Nakon provedene koncentracije poduzetnik Bilopak - papirna ambalaža d.o.o. promijenio je tvrtku u Hartmann Bilokalnik ambalaža d.o.o.
b) Ukupni godišnji promet sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracije za 1998. godinu), prije oporezivanja, iznosi:
Sudionik
koncentracije Ukupni godišnji promet sudionika
koncentracije u godini koja je prethodila
nastanku koncentracije (1998.)
Grupa
Hartmann1.046.102.330,00 kn
HABI47.771.524,00 kn
Ukupno1.093.873.854,00 kn

Sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN, s obzirom na ukupno ostvareni godišnji promet sudionika koncentracije u godini koja je prethodila provedbi koncentracije, stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u HABI od strane Hartmanna, nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
c) Upravi HABI koncentraciju obrazlaže sljedećim pravnim i gospodarskim razlozima:
- nastavak suradnje na području tehnologije te izvoza, odnosno plasiranja proizvoda na stranim tržištima;
- osiguranje stabilnosti poduzetnika i bolje uklapanje u ukupnu strategiju razvoja djelatnosti proizvodnje proizvoda od papirne pulpe;
- očekivano ulaganje u modernizaciju pogona i povećanje proizvodnih kapaciteta.
d) Mjerodavno tržište utvrđeno je kao proizvodnja i prodaja proizvoda od papirne pulpe na području Republike Hrvatske. Te proizvode u najvećem dijelu predstavljaju podlošci za jaja, te u manjem dijelu podlošci za skupno pakiranje manjih konzervi (npr. marmelade) i ambalaža za voće ili povrće.
HABI je jedini proizvođač proizvoda od papirne pulpe na području Republike Hrvatske, s kapacitetom od 135 milijuna podložaka godišnje. Na domaćem tržištu plasira oko 10% svoje proizvodnje, čime pokriva oko 80% mjerodavnog tržišta, a ostatak proizvodnje plasira u izvoz. Preostalih 20% mjerodavnog tržišta pokriva se uvozom. Propisana carinska stopa za uvoz tih proizvoda je 20%.
Kao zamjenski proizvod za proizvode od papirne pulpe javljaju se proizvodi od plastike. Međutim, zbog relativne skupoće takvih proizvoda, kao i njihove sve veće ekološke upitnosti, plastični podmetači i općenito plastična ambalaža polako izlaze iz uporabe.
e) HABI svoje proizvode distribuira izravno svojim kupcima. U sklopu prodajne mreže grupacije Hartmann, HABI ima ulogu prodajnog centra za područje južne Europe - Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, SR Jugoslavije, Makedonije, Albanije, Grčke i Turske.
f) Grupacija Hartmann kontinuirano ulaže znatna sredstva u razvoj novih proizvoda, modernizaciju tehnologije te zaštitu okoliša. Predviđeno ulaganje u HABI u 1999. godini iznosi 13,5 milijuna kuna, a u razdoblju 2000.-2002. godine planiraju se ulaganja u modernizaciju tehnologije, nove kapacitete te ekološki program u iznosu od 25 milijuna kuna.
3. Razmatrajući navedene činjenice vezane uz ocjenjivanje prijavljene koncentracije poduzetnika stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u HABI od strane Hartmanna, Savjet Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno svojim ovlastima iz članka 30. stavka 2. točke 3. ZZTN, na 30. sjednici održanoj 9. rujna 1999., ocijenio je:
a) S obzirom na ukupni godišnji promet Grupacije Hartmann i poduzetnika Hartmann Bilokalnik ambalaža d.o.o. ostvaren prodajom roba i usluga u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998. godina), koji iznosi 1.093.873.854,00 kn, stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u HABI od strane Hartmanna nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama u smislu odredaba članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN.
b) U predmetnom slučaju riječ je o dopuštenoj koncentraciji.
Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije primjenjuju se kriteriji iz članka 24. ZZTN, kao i druge okolnosti koje imaju pozitivan učinak na poduzetnike i tržište u cjelini, a Savjet je naročito uzeo u obzir sljedeće razloge:
aa) Nakon provedene koncentracije, HABI će kroz prodajnu organizaciju učiniti dostupnim domaćim kupcima cjelokupni asortiman proizvoda grupacije Hartmann, i to po istim uvjetima koji vrijede za proizvode proizvedene u HABI. Kako HABI proizvodi osam različitih proizvoda, a cjelokupna grupacija Hartmann sveukupno četrdeset i dva, broj proizvoda koji će se ubuduće izravno nuditi potrošačima za iste predstavlja nesumnjivu prednost i u njihovom je izravnom interesu.
bb) Također, predmetnom koncentracijom HABI je osigurao stabilnost, što je rezultiralo snižavanjem cijena njegovih proizvoda uz uvjet urednog plaćanja.
cc) Predmetnom koncentracijom HABI će, kao član grupacije Hartmann, biti u mogućnosti koristiti tehničku i drugu pomoć koju grupacija Hartmann stavlja na raspolaganje svojim članovima, te na taj način osigurati stalan razvoj sukladan svjetskim standardima.
c) Provođenjem ove koncentracije HABI zadržava postojeći monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu. Međutim, kako na mjerodavnom tržištu djeluje samo jedan poduzetnik, otvorenost tržišta ostala je na istoj razini.
Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Međutim, s obzirom na vladajući položaj Hartmanna na mjerodavnom tržištu, Agencija je, u skladu s člankom 36. ZZTN, propisala mjeru praćenja ove koncentracije, kako je navedeno u točki III. izreke ovog rješenja.
d) Sukladno svim iznijetim činjenicama odlučeno je da se prijavljena koncentracija kao dopuštena upiše u Upisnik o koncentracijama, kao što je navedeno u točki II. izreke ovog rješenja.
4. Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.
U slučaju neizvršenja mjere navedene u točki III. izreke rješenja, bit će primijenjene kaznene odredbe iz članka 40. stavka 1. točke 4. i stavka 2. ZZTN.
5. Temeljem članka 37.a ZZTN, rješenja Agencije donesena primjenom odredbe članka 36. ZZTN objavljuju se u "Narodnim novinama", te je odlučeno kao u točki V. izreke ovog rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno odredbama članka 37 ZZTN, pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/38
Urbroj: 580-02-99-8
Zagreb, 10. rujna 1999.
Ravnateljica
dr. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti